• Accés i admissió
 • Calendari
 • Preinscripció
 • Matrícula
 • Reconeixement de crèdits

Accés i admissió

 

 

Requisits generals

Pots accedir a un màster universitari si tens:

 • un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada);
 • un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster;
 • un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.

 

Requisits específics d’admissió per a cada màster

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics. Cal consultar els requisits específics d’admissió de cada màster.

L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, obtindràs un títol de màster de plena validesa oficial.

Calendari

 PreinscripcióAdmissió / AssignacióMatrícula
Màsters en general
 • 1r període: del 11 març fins al 3 de juliol de 2016
 • 2n període: del 13 de juliol fins al 15 de setembre de 2016
 • 1r període: entre el dia 11 i13 de juliol de 2016
 • 2n període: entre el 19 i 23 de setembre de 2016

Admesos 1r període: juliol (data pendent)

Admesos 2n període: setembre (data pendent)

Màster Universitari en Pedagogia Montessori
 • 1r període: mitjans de febrer al 10 de març de 2016
 • 2n període: del 29 de març a principis de maig de 2016
 • 1r període: 18 de març de 2016
 • 2n període: pendent
data pendent
Màster Universitari en Professorat d'Ensenyament SecundariDel 7 al 9 de setembre de 2015
Cal fer la preinscipció a Accesnet
21 de setembre de 2015Del 23 al 25 de setembre de 2015
Màster Universitari en Anàlisi de Dades Òmiques
 • 1r període: del 1 de febrer fins al 10 de maig de 2016
 • 2n període: del 23 de maig al 3 de juliol de 2016
 • 3r període: del 13 de juliol al 15 de setembre de 2016
 • 1r període: entre el 17 i 20 de maig de 2016
 • 2n període: entre el 11 i 13 de julioil de 2016
 • 3r període: entre el 19 i 23 de juliol de 2016

Admesos 1r i 2n període: juliol (data pendent)

Admesos 3r període: setembre (data pendent)

Preinscripció

Procediment

1. Comprova que compleixes els requisits d’accés, que disposes de la documentació necessària i escaneja-la

 1. Consulta a la pestanya Accés i Admissió per comprovar que compleixes els requisits generals.
 2. Consulta la pàgina específica del màster que vulguis cursar per comprovar si el màster té requisits específics d’admissió.
 3. Comprova que disposes de tots els documents necessaris.
 4. Escaneja la documentació necessària segons el teu cas i comprimeix-la en un fitxer zip, el tamany del fitxer no pot ser superior als 5,8MB.

Documents obligatoris
 1. Còpia compulsada del DNI / Passaport.
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària o còpia compulsada on hi constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d’hores/crèdits i les corresponents qualificacions. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat
 3. Còpia compulsada del títol o resguard universitari.
 4. Currículum Vitae.

Si s’ha obtingut la titulació d'accés al màster a la UVic-UCC no cal presentar la documentació demanada en els punts 2 i 3.


Documents opcionals

Aquests documents serveixen per acreditar si es disposa de:

 • Experiència professional
 • Coneixement d'una tercera llengua
 • Mobilitat en els estudis previs
 • Coneixement de les TIC
 • Experiència en recerca
 • Motivació per cursar el programa (cal presentar una carta)

 

Estudiants estrangers

La documentació ha de ser expedida o en traducció jurada en català, castellà o anglès. Tots els documents estrangers (incloses les traduccions) hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti. Consulta el procediment que cal seguir per legalitzar documents.

 1. Si tens el títol homologat, has d'adjuntar la còpia compulsada del certificat d'homologació del MEC.
 2. Si no tens el títol homologat has d'adjuntar:
  1. Certificació original expedida per la universitat on s’ha cursat els estudis, que n’indiqui el caràcter oficial o propi i que aquests estudis donen accés, al país d’origen, a uns estudis oficials de postgrau.
  2. Certificació acadèmica, expedida per les autoritats acadèmiques oficials, de la validesa dels estudis realitzats i del nivell acadèmic assolit.

Estudiants d’últim curs de grau

Si estàs fent l’últim curs de grau, pots omplir igualment la preinscripció, només cal que indiquis la data prevista de finalització dels estudis en el moment d’omplir la preinscripció. Pel que fa al resguard del títol i el Certificat Acadèmic personal ja ens ho faràs arribar tan aviat com en disposis.


2. Omple la preinscripció i envia la documentació escanejada

 1. Dins la pàgina de cada màster trobaràs un enllaç on podràs omplir la sol·licitud de preinscripció.
 2. En aquest pas hauràs d’adjuntar el fitxer en format zip (com a màxim de 5,8 MB).
 3. En cas de qualsevol incidència posa’t en contacte amb l’Àrea de Gestió Acadèmica a través del correu masters@uvic.cat, per telèfon 938 815 503 o bé personalment.

3. Fes el pagament dels drets de preinscripció a compte de la matrícula (prereserva de plaça) i presenta els documents originals

 1. Un cop rebuda la preinscripció, l’Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) comprovarà que compleixis els requisits generals d’accés i t'enviarà per correu electrònic el document de la preinscripció.
 2. Amb aquest document podràs abonar els 200€ en concepte de preinscripció a compte de la matrícula.
 3. Quan rebis aquesta confirmació cal que enviïs la documentació original o bé còpia compulsada a:
  Màsters Universitaris
  Àrea de Gestió Acadèmica
  Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
  C/ Sagrada Família, 7
  08500 Vic
   
 4. Quan l’AGA rebi el pagament i la documentació original (o còpia compulsada), farà arribar a la Comissió d’Admissió del màster la teva documentació per tal d'iniciar el procés d’admissió. L’AGA rebrà el pagament l’endemà que l’hagis efectuat.

4. Resolució d’Admissió

 1. L’AGA et comunicarà la resolució de la Comissió d’Admissió via correu electrònic.
 2. Si la Comissió d'Admissió no accepta la teva sol·licitud o s'anul·la el màster segons els criteris previstos, se't retornaran els diners pagats a compte de la matrícula.
 3. Certificat d’admissió per a estudiants estrangers: Els estudiants estrangers podran sol·licitar l’expedició del certificat d’admissió. Per expedir aquest document l’estudiant haurà d’abonar el 25% de l’import de la matrícula d’un curs acadèmic complet.
 4. Podràs presentar recurs sobre la resolució de la Comissió d’Admissió segons el procediment establert:
  • Emplenar el model de recurs i fer-lo arribar degudament signat a l’AGA.
  • Aportar la documentació acreditativa, si escau.
  • La Comissió d’Admissió valorarà els motius que al·legues i emetrà una resolució definitiva.

5. Fes la matrícula

 1. L’AGA t’informarà personalment sobre les condicions i terminis de matrícula (disponibles també a la pestanya Matrícula).
 2. Fes la matrícula de la forma indicada.
 3. En aquest punt ja seràs estudiant de la UVic-UCC i podràs gaudir de tots els serveis a l’estudiant.

Matrícula

 1. Per formalitzar la matrícula d'un màster universitari cal l'admissió prèvia al programa.
 2. Se t'informarà personalment de les formes i terminis mitjançant el teu correu electrònic.
  Documentació que cal presentar en el moment de la matrícula:
  • Sol·licitud de matrícula degudament emplenada amb les dades bancàries i signada per l'estudiant
  • La relació d’assignatures a matricular
  • Justificant de descompte, en cas de tenir-hi dret
 3. No t'oblidis de sol·licitar també, la matrícula dels reconeixements, en cas que l'hagis sol·licitat i s'hagi resolt favorablement.
 4. Fes el pagament d'aquesta d'acord amb la forma i terminis acordats.
 5. A partir d’aquí ja tens accés sense limitacions al campus virtual i a tots els serveis que oferim als estudiants.
 6. Si vols sol·licitar beques i ajuts i compleixes amb els requisits, ja pots presentar la sol·licitud corresponent.

Reconeixement de crèdits

Pots sol·licitar el reconeixement d'assignatures per aprenentatges previs per:

 1. Estudis universitaris oficials cursats amb anterioritat, d'acord amb l'article 6 del RD 1393/2007.
 2. Estudis universitaris no oficials (títols propis).*
 3. Experiència laboral i professional acreditada relacionada amb les competències inherents al títol, que haurà de ser com a mínim de 3 anys. * 

* Els crèdits reconeguts conjuntament pels aprenentatges 2 i 3 seran, com a màxim, del 15% dels crèdits totals del màster i s'incorporaran a l'expedient sense qualificació.


Procediment

 • Cal que presentis a la Secretaria de Centre la sol·licitud de reconeixement dirigida al cap d'estudis del màster que vols cursar.
 • El cap d'estudis farà arribar a la Comissió d'Admissió del màster la teva sol·licitud d'acord al que estableix la normativa de Màster oficial vigent.
 • La Comissió d'Admissió decidirà si resol la teva sol·licitud favorablement o no.

Documentació

 • Sol·licitud de reconeixement.
 • Programes de les assignatures aprovades amb el segell original de la Universitat on es van cursar.
 • Acreditacions corresponents d'estudis previs oficials:
  • Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària (ja presentat amb la documentació de la preinscripció).
  • Pla d'estudis de la titulació universitària cursada anteriorment, on hi consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que l'integren, amb el segell original de la Universitat on s'imparteixen.
 • Acreditacions corresponents a formació no oficial i/o activitat professional:
  • Certificat d'estudis en el qual constin les assignatures cursades.
  • Certificat de vida laboral + certificat acreditatiu de les tasques realitzades a l'empresa.