• Inici
  • Presentació
  • Estudis
  • Recerca
  • Estructura organitzativa
  • Indicadors

La formació de les persones i la transferència de coneixement cap al sector productiu són factors clau per mantenir el nivell de benestar actual i per generar desenvolupament econòmic. La societat necessita persones amb formació cientificotècnica de nivell que permetin afrontar amb garanties aquests reptes. Conscients d'aquestes necessitats, lL'Escola Politècnica Superior (EPS) desenvolupa la seva activitat acadèmica, de recerca i de transferència de coneixement en els camps de les tecnologies de la informació i la comunicació, l'enginyeria i l'organització industrial, la indústria alimentària, el medi ambient i la biotecnologia.

L'EPS ha dissenyat uns itineraris formatius complets (estudis de Grau, Màster i Doctorat) que possibiliten una formació integral dels estudiants, tant acadèmica com personal, amb l'adquisició de totes les competències que els permetran una ràpida i completa integració laboral posterior.

En l'àmbit de les biociències, l'Escola Politècnica Superior imparteix el Grau en Biologia, el Grau en Biotecnologia, el Grau en Ciències Ambientals i el Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària, així com el MSc in Analysis of Omics Data.

En l'àmbit de l’enginyeria industrial i de les noves tecnologies s'ofereix, per primer cop en el marc universitari espanyol, el Grau en Enginyeria Mecatrònica, una iniciativa acadèmica dissenyada en estreta col•laboració amb l'entorn industrial del sector. També es poden cursar el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i el Grau en Enginyeria d’Organització Industrial i el Grau en Multimèdia (aquest darrer en col.laboració amb la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic). Per als estudiants que ja hagin assolit el nivell de grau hi ha la possibilitat de cursar diversos màsters propis i dos d'universitaris (donen accés al dostorat): el MSc on Analysis of Omics Data i el Màster en Previsió de Riscos Laborals..

Sigui quin sigui l'origen dels estudiants, un cop obtingut un títol de màster universitari, i en funció del seu interès en continuar desenvolupant els seus estudis fent recerca bàsica o aplicada en l'entorn acadèmic o industrial per assolir un títol de doctor, poden accedir al nou doctorat en Experimental Sciences and Technology.

Els índexs d'inserció laboral dels nostres titulats són altíssims. Molts dels llocs de treball que ocupen els nostres titulats són continuació de les pràctiques fetes en empresa per mitjà de convenis de cooperació, convenis que, en la majoria dels casos, a part dels efectes acadèmics, tenen també retribució econòmica. En alguns casos, com amb les beques del programa Sí-Sí, l'alumne té contacte amb l'empresa des del primer dia dels seus estudis i per tota la durada d'aquests.

Finalment, la virtualitat és present en tots els ensenyaments de l'EPS, amb diversos graus de presencialitat en funció dels estudis. L'EPS promou, d'aquesta manera una formació integrada de l'estudiant en qualsevol grau de contacte físic amb l'entitat, però tenint present que el contacte amb el professor sigui l'òptima per a un millor aprofitament del temps de l'estudiant i dels recursos de la UVIC.

Per tot el que s'ha citat anteriorment, estem convençuts que la decisió de venir a estudiar a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic és, doncs, una bona inversió. Hi trobareu un equip humà (tant el personal docent i investigador com el personal d'administració i serveis) que està totalment implicat a oferir-vos l'acompanyament necessari per aconseguir treure el màxim rendiment dels vostres estudis i del vostre esforç.

Direcció de l'Escola Politècnica Superior

Bloc de l'EPS