• Inici
  • Presentació
  • Estudis
  • Recerca
  • Estructura organitzativa
  • Indicadors

La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic desplega la seva activitat docent i investigadora en els àmbits de l’educació, la psicologia, les humanitats, la traducció, les llengües aplicades i les ciències de l’activitat física i l’esport. Actualment la Facultat imparteix sis titulacions de grau, sis titulacions de màster, dos programes de doctorat, tant en les modalitats presencial i semipresencial com en la modalitat online. En conjunt la Facultat aplega una desena de professionals d’administració i serveis, prop de dos-cents professors i al voltant de dos mil estudiants.

Amb l'objectiu de donar una formació tant personal com professional al màxim de completa, la Facultat aplica metodologies rigoroses i innovadores: grups reduïts, treball cooperatiu, autonomia de l'aprenent, ús del campus virtual i de les tecnologies de la informació i la comunicació, seminaris, tutories, sortides de coneixement de l'entorn, intercanvis internacionals, visites i pràctiques guiades a empreses, centres educatius, institucions socials i esportives del país i de l'estranger. Així mateix, l'alumnat compta amb diversos serveis de suport, com ara l'Aula d'Autoaprenentatge de llengües, la Biblioteca, el Servei d'Estudiants, el Servei d'Esports o el Servei d'Orientació Psicopedagògica. D’altra banda, a més de les matèries curriculars, la Facultat també organitza una intensa activitat científica i acadèmica per mitjà de seminaris, jornades, congressos i una àmplia oferta de formació continuada en què poden participar els estudiants per tal de complementar els seus estudis.

El professorat de la Facultat s’agrupa en set Departaments, participa en una desena de grups de recerca de la universitat, col·labora en diverses publicacions científiques i realitza transferència de coneixement a escoles, institucions i empreses. Les diverses titulacions estan dirigides per un coordinador de titulació, assessorat per un Consell de Titulació integrat per professors, estudiants i professionals externs. Cada titulació compta amb un equip de docents que combina la vocació educativa, la formació acadèmica i l’experiència professional en el sector corresponent.

Els orígens de la nostra Facultat es remunten a l’any 1977, en què va ser fundada l’Escola de Mestres Balmes, i a l’any 1993, en què va ser creada la Facultat de Traducció i Interpretació, en el marc dels Estudis Universitaris de Vic. L’any 1997, amb el reconeixement de la Universitat de Vic, aquests dos centres inicials van esdevenir, respectivament, la Facultat d’Educació i la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Finalment, el juny de 2011 les dues Facultats es van fusionar en l’actual Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes. Així, doncs, tenim al darrere una trajectòria i una experiència de més de trenta anys en el terreny de la formació i la innovació universitàries. Al llarg d’aquests anys hem anat definint un model educatiu propi, basat en el tracte directe i personalitzat entre el professorat i l’alumnat, a partir del convenciment que una relació humana caracteritzada per la confiança i el respecte mutus ha de ser la base de tot projecte educatiu que es proposi de formar bones persones i bons professionals.