Specialised Translation *

* Preinscripció oberta

 • Description
 • General information
 • Admissions
 • Syllabus
 • Competencies
 • Mobility - Practicums
 • Careers
 • Teaching staff
 • Quality


El Màster en Traducció Especialitzada és un títol interuniversitari coordinat per la Universitat de Vic i en què participen la Universidad Nebrija (Madrid) i la Universidad San Jorge (Saragossa). Suposa l'actualització del programa en Traducció Especialitzada ofert per la Universitat de Vic entre 2007 i 2013, i té l'objectiu de formar professionals i estudiosos dels àmbits que generen més demanda dins del sector de la traducció. És per aquest motiu, doncs, que ofereix la possibilitat d'obtenir aquestes especialitats:

 • Traducció cientificotècnica
 • Comunicació audiovisual
 • Traducció, literatura i gènere
 • Traducció jurídica i financera

Per obtenir el títol del Màster en Traducció Especialitzada, cal que l’estudiant cursi un total de 60 ECTS. D’aquests, 18 ECTS provenen d’assignatures obligatòries i 12 del Treball de Final de Màster. Pel que fa als restants 30 ECTS, l’estudiant té dues opcions: (1) triar una especialització (15 ECTS d’assignatures vinculades a aquesta especialització més 15 ECTS d'assignatures optatives que l'estudiant tria lliurement) i (2) cursar un total de 30 ECTS a partir de la tria lliure d’assignatures optatives, però sense cursar cap especialització. Per facilitar l’estudi a les persones amb disponibilitat limitada, el Màster es cursa en dos anys, tot i que existeix la possibilitat de concentrar-lo en un any, previ acord amb la coordinació.

El Màster en Traducció Especialitzada s'inscriu en un context en què les necessitats associades a la mediació lingüística tenen cada cop més pes: així, com a resposta a les exigències de la societat i l'entramat professional d'avui dia, prepara persones capacitades per treballar en entorns marcats per la interculturalitat, el plurilingüisme, la multimodalitat, la multitasca i l'ús de les TIC.

El màster es proposa com una de les opcions lògiques de formació especialitzada en traducció per a estudiants amb un perfil divers de formació prèvia:

 • Graduats en Traducció i Interpretació que vulguin perfeccionar les seves competències traductores en àmbits de traducció especialitzada o seguir un itinerari de recerca en traducció.
 • Graduats en Filologia, Llengües Aplicades, Llengües Modernes i disciplines afins que, a partir dels seus coneixements lingüístics, vulguin obtenir una formació en traducció que els obri noves vies professionals o de recerca.
 • Graduats en àmbits científics, tecnològics, jurídics, econòmics, socials, etc. que vulguin formar-se en el camp de la traducció i especialitzar-se en la traducció vinculada al seu àmbit de coneixement, sempre que estiguin en disposició del nivell de llengua estrangera establert en els requisits d'accés. 

Orientació

D'una banda, el Màster en Traducció Especialitzada ofereix la possibilitat a l'estudiant d'aproximar-se als principals àmbits de recerca en traducció i, d'aquesta manera, seguir posteriorment estudis avançats que desemboquin en la consecució d'una posterior tesi doctoral. Així, dóna accés al programa de doctorat de la Universitat de Vic en Traducció, Gènere i Estudis Culturals i, també, al d'Innovació i Intervenció Educatives.

D'altra banda, el Màster permet també seguir un itinerari professionalitzador que capacita l'estudiant per exercir professionalment la traducció dins dels àmbits que generen més demanda.

Informació general del màster

Distinctive features

 • El caràcter interuniversitari del Màster en Traducció Especialitzada permet aprofitar els recursos de les tres universitats i compartir una oferta adreçada, primerament, als estudiants de les tres comunitats autònomes implicades i, per tractar-se d'una oferta en modalitat online, a estudiants de l'Estat espanyol, l'Espai Europeu d'Educació Superior i d'altres nacions.
 • La metodologia didàctica del Màster en Traducció Especialitzada es basa en l'ensenyament virtual a través d'un Campus Virtual i es recolza en l'ús integrat de les TIC específiques del sector de la traducció (fòrums, videoconferències, taulers d'anuncis, repositoris documentals, programes de traducció assistida, bústia de tasques, etc.). Les tres universitats compten amb una experiència acreditada en l'ús d'entorns virtuals per a la docència de la traducció.
 • En tractar-se d'una oferta online, el Màster en Traducció Especialitzada és una excel·lent opció per a persones que es troben lluny del centre d'estudis o que, per obligacions laborals o familiars, no puguin dedicar-se exclusivament a les tasques acadèmiques i les compaginin amb d'altres activitats de tot tipus. A més, existeix la possibilitat de concentrar els 60 ECTS en un sol any en lloc de dos anys, prèvia consulta i acord amb la coordinació.