• Accés i admissió
 • Calendari
 • Preinscripció
 • Matrícula
 • Reconeixement de crèdits

Accés i admissió

 

 

Requisits generals

Pots accedir a un màster universitari si tens:

 • un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada);
 • un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster;
 • un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.

 

Requisits específics d’admissió per a cada màster

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics. Cal consultar els requisits específics d’admissió de cada màster.

L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, obtindràs un títol de màster de plena validesa oficial.

Calendari

  Preinscripció Admissió / Assignació Matrícula
Màsters en general
 • 1r període: del 11 març fins al 3 de juliol de 2016
 • 2n període: del 13 de juliol fins al 15 de setembre de 2016
 • 1r període: entre el dia 11 i 13 de juliol de 2016
 • 2n període: entre el 19 i 23 de setembre de 2016

Admesos 1r període: juliol (data pendent)

Admesos 2n període: setembre (data pendent)

Màster Universitari en Pedagogia Montessori
 • 1r període: del 20 de febrer al 12 de març de 2017
 • 2n període: del 29 de març al 4 de maig de 2017
 • 1r període: 20 de març de 2017
 • 2n període: entre el 17 i 19 de maig de 2017
data pendent
Màster Universitari en Professorat d'Ensenyament Secundari Del 12 al 15 de setembre de 2016
Cal fer la preinscipció a Accesnet
27 de setembre de 2016 Del 29 de setembre al 3 d'octubre de 2016
Màster Universitari en Anàlisi de Dades Òmiques
 • 1r període: del 1 de febrer fins al 10 de maig de 2016
 • 2n període: del 23 de maig al 3 de juliol de 2016
 • 3r període: del 13 de juliol al 15 de setembre de 2016
 • 1r període: entre el 17 i 20 de maig de 2016
 • 2n període: entre el 11 i 13 de juliol de 2016
 • 3r període: entre el 19 i 23 de setembre de 2016

Admesos 1r i 2n període: juliol (data pendent)

Admesos 3r període: setembre (data pendent)

Màster Universitari en Educació Inclusiva
 • 1r període: del 11 març fins al 3 de juliol de 2016
 • 2n període: del 13 de juliol fins al 8 de setembre de 2016
 • 1r període: entre el dia 11 i13 de juliol de 2016
 • 2n període: entre el 9 i 14 de setembre de 2016

Admesos 1r període: juliol (data pendent)

Admesos 2n període: setembre (data pendent)

Només s'obrirà el següent període de preinscripció en cas que quedin places vacants

 

Preinscripció

Procediment

 

1. Comprova que compleixes els requisits d’accés, que disposes de la documentació necessària i escaneja-la
 1. Consulta la pestanya Accés i Admissió per comprovar que compleixes els requisits generals.
 2. Consulta la pàgina específica del màster que vulguis cursar per comprovar si el màster té requisits específics d’admissió.
 3. Comprova que disposes de tots els documents necessaris (pestanya documentació).
 4. Escaneja la documentació necessària segons el teu cas i comprimeix-la en un fitxer .zip (màxim 5,8MB).

2. Omple la preinscripció

 1. Consulta el calendari de preinscripció del màster i assegura't que la preinscripció està oberta.
 2. Entra a la pàgina del màster que t’interessa i omple la preinscripció.
 3. Adjunta en el formulari el fitxer en format .zip de la documentació que ja has escanejat (màxim de 5,8 MB).
 4. En cas d’incidència posa’t en contacte amb l’Àrea de Gestió Acadèmica a través del correu masters@uvic.cat, per telèfon +34 938 815 503,  WhatsApp +34 630107585 o bé personalment.

3. Resolució d’Admissió

 1. Et comunicarem la resolució de la Comissió d’Admissió via correu electrònic.
 2. Certificat d’admissió per a estudiants estrangers: Pots sol·licitar a l’AGA un certificat d’admissió, per expedir aquest document has d’abonar el 25% de l’import de la matrícula d’un curs acadèmic complet.
 3. En cas de disconformitat sobre la resolució de la Comissió d’Admissió pots presentar un recurs:
  • Omple el recurs i fes-lo arribar degudament signat a l’AGA. Adjunta-hi la documentació acreditativa, si escau.
  • La Comissió d’Admissió valorarà els motius que al·legues i emetrà una resolució definitiva.

4. Fes el pagament de la reserva de plaça

 1. L’Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) t'enviarà per correu electrònic les instruccions per fer el pagament de la reserva de plaça a compte de la matrícula (Import 400€).
 2. El pagament el rebem en 24/48h després que l’hagis efectuat.
 3. Ja tindràs una plaça reservada per al màster al que t’hagin admès.
 4. Si s'anul·la el màster et retornem els diners pagats a compte de la matrícula.

5. Envia la documentació

Quan rebis la confirmació d’admissió cal que enviïs o presentis la còpia compulsada de la documentació a:


Màsters Universitaris. Àrea de Gestió Acadèmica
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
C/ Sagrada Família, 7
08500 Vic

La UVic-UCC es reserva el dret de sol·licitar l’enviament d’aquesta abans de la resolució d’admissió, en cas que fos necessari es comunicaria personalment.

Les còpies compulsades es poden obtenir en el mateix lloc on t’han expedit la documentació a compulsar o bé en un notari. També tens l’opció de presentar personalment a la l’AGA de la UVic-UCC els documents originals acompanyats de còpia simple enlloc de la còpia compulsada, en aquest cas compulsarem els documents i et retornarem els originals. En cas que els documents estiguin firmats digitalment no caldrà enviar còpia compulsada.

6. Fes la matrícula

 1. T’informarem personalment sobre la forma i terminis de matrícula.
 2. Omple la documentació i presenta-la d’acord amb les indicacions que et donarem.
 3. No t’oblidis de demanar en aquest moment la matrícula del reconeixement de crèdits en cas que ho hagis sol·licitat i estigui resolt favorablement.
 4. Consulta la teva matrícula al campus virtual (hi tindràs accés en 24/48h després de formalitzar la matrícula) i revisa-la.
 5. Fes el pagament de la teva matrícula d’acord amb el que s’estableix (http://www.uvic.cat/sistemes-de-pagament-i-descomptes).
 6. Sol·licita beques i ajuts si ho consideres oportú, consulta els requisits al web.
 7. Gaudeix de tots els serveis a l’estudiant.                                                                                                                                                                                

La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, el qual té, per tant, l’obligació de conèixer i respectar les normatives de la UVic-UCC, tant les de caràcter acadèmic com les de caràcter econòmic. Consulta les normatives i reglaments de la UVic-UCC a http://www.uvic.cat/normatives.

Com calcular el preu de la matrícula

Cada assignatura té un número diferent de crèdits, consulta a la pàgina del màster que t’interessa aquesta informació. Per calcular el preu s’ha de multiplicar el total de crèdits a matricular pel preu/crèdit fixat per a cada curs concret i sumar-hi taxes i assegurances. El preu final a pagar pot variar en funció de la forma de pagament escollida, descomptes o en general qualsevol concepte que afecti al preu. Cada curs es paga només allò que es matricula (segons consta al full de matrícula).

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula de màsters universitaris pots escriure’ns per correu electrònic (masters@uvic.cat),  WhatsApp +34 630107585 o bé trucar-nos al +34 938 815 503.

 

Documentació de la preinscripció

Documents obligatoris

 1. Còpia del DNI / Passaport / NIE / cèdula d’identitat.
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària on hi constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d’hores/crèdits i les corresponents qualificacions. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment aquest document pot ser substituït pel Suplement Europeu al Títol.
 3. Títol universitari o certificat supletori provisional del títol.
 4. Currículum Vitae.
 5. Carta de motivació.
 6. Documentació acreditativa, si escau, dels requisits específics d’accés per al màster al que et vulguis preinscriure.

Si s’ha obtingut la titulació d'accés al màster a la UVic-UCC (Campus Vic) no cal presentar la documentació demanada en els punts 2 i 3.

Documents opcionals

Aquests documents serveixen per acreditar si es disposa de:

 • Experiència professional.
 • Coneixement d'una tercera llengua.
 • Mobilitat en els estudis previs.
 • Coneixement de les TIC.
 • Experiència en recerca.
 • Carta de referència.
 • Altra documentació rellevant per al màster que vols accedir.

Els documents opcionals es tindran en compte en cas que hi hagi més candidats que places disponibles.  

 

Estudiants d’últim curs de grau

Si estàs fent l’últim curs de grau, pots omplir igualment la preinscripció, només cal que indiquis la data prevista de finalització dels estudis. Pel que fa al resguard del títol i el Certificat Acadèmic personal ja ens ho faràs arribar tan bon punt en disposis.

 

Estudis fora d’Espanya

La UVic-UCC accepta qualsevol document expedit en català, castellà o bé anglès. En cas que el document original no estigui en cap d’aquestes llengües caldrà acompanyar l’original d’una traducció jurada. Tots els documents no espanyols hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i, si escau, han d’estar legalitzats. Consulta el procediment que cal seguir per legalitzar documents.

En cas que sigui necessari una traducció jurada la pots obtenir per una de les següents vies:

 1. Traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 2. Qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l’estranger.
 3. La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.

Per accedir a estudis de nivell de màster universitari no és necessari l’homologació del títol, en qualsevol cas cal presentar un dels documents segons es detalla a continuació:

 1. Si tens el títol homologat a l’estat espanyol, còpia compulsada del certificat d'homologació del MEC.
 2. Si no tens el títol homologat, un certificat on s’indiqui que amb els estudis que has finalitzat pots accedir a estudis de nivell de màster (nivell 3 del MECES o 7 de l’EQF) o equivalent al país on hagis estudiat.

 

Estudis realitzats dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

Si has estudiat dins l’EEES i has acabat a partir d’un any en concret (hi ha petites diferències per a cada país de l’EEES) pots demanar a la teva universitat el suplement europeu al títol (SET). Aquest és un document que acompanya el títol universitari oficial amb la informació unificada dels estudis que has cursat. És un model de document que conté tota la informació sobre els teus estudis i facilita la mobilitat dins l’EEES.

Si disposes d’aquest document i especifica que pots accedir a estudis de nivell de màster no has de presentar la documentació de l’apartat anterior (Estudis fora d’Espanya) ni el punt número 2 de la documentació obligatòria (sempre que hi constin totes les assignatures que has cursat amb la corresponent qualificació). En cas de no disposar-ne cal presentar la documentació de l’apartat anterior (estudis fora d’Espanya).

 

Matrícula

 1. Per formalitzar la matrícula d'un màster universitari cal l'admissió prèvia al programa.
 2. Se t'informarà personalment de les formes i terminis mitjançant el teu correu electrònic.
  Documentació que cal presentar en el moment de la matrícula:
  • Sol·licitud de matrícula degudament emplenada amb les dades bancàries i signada per l'estudiant
  • La relació d’assignatures a matricular
  • Justificant de descompte, en cas de tenir-hi dret
 3. No t'oblidis de sol·licitar també, la matrícula dels reconeixements, en cas que l'hagis sol·licitat i s'hagi resolt favorablement.
 4. Fes el pagament d'aquesta d'acord amb la forma i terminis acordats.
 5. A partir d’aquí ja tens accés sense limitacions al campus virtual i a tots els serveis que oferim als estudiants.
 6. Si vols sol·licitar beques i ajuts i compleixes amb els requisits, ja pots presentar la sol·licitud corresponent.

Reconeixement de crèdits

Pots sol·licitar el reconeixement d'assignatures per aprenentatges previs per:

 1. Estudis universitaris oficials cursats amb anterioritat, d'acord amb l'article 6 del RD 1393/2007.
 2. Estudis universitaris no oficials (títols propis).*
 3. Experiència laboral i professional acreditada relacionada amb les competències inherents al títol, que haurà de ser com a mínim de 3 anys. * 

* Els crèdits reconeguts conjuntament pels aprenentatges 2 i 3 seran, com a màxim, del 15% dels crèdits totals del màster i s'incorporaran a l'expedient sense qualificació.

 

Procediment

 • Cal que presentis a la Secretaria de Centre la sol·licitud de reconeixement dirigida al cap d'estudis del màster que vols cursar.
 • El cap d'estudis farà arribar a la Comissió d'Admissió del màster la teva sol·licitud d'acord al que estableix la normativa de Màster oficial vigent.
 • La Comissió d'Admissió decidirà si resol la teva sol·licitud favorablement o no.
 

Documentació

 • Sol·licitud de reconeixement.
 • Programes de les assignatures aprovades amb el segell original de la Universitat on es van cursar.
 • Acreditacions corresponents d'estudis previs oficials:
  • Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària (ja presentat amb la documentació de la preinscripció).
  • Pla d'estudis de la titulació universitària cursada anteriorment, on hi consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que l'integren, amb el segell original de la Universitat on s'imparteixen.
 • Acreditacions corresponents a formació no oficial i/o activitat professional:
  • Certificat d'estudis en el qual constin les assignatures cursades.
  • Certificat de vida laboral + certificat acreditatiu de les tasques realitzades a l'empresa.