Skip to main content

Menció de Doctorat Industrial al títol de doctor

Què és un doctorat industrial?

Un doctorat industrial és un projecte de recerca desenvolupat entre una universitat i una empresa que integra la formació d'un estudiant de doctorat. Així, l’element essencial del doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand o doctoranda desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral.

Les tres parts del doctorat industrial

La Generalitat de Catalunya té una convocatòria anual en la qual dona suport econòmic als projectes de doctorat industrial. L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors i doctores en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. En aquest Pla, es preveuen les modalitats següents:

Projectes DI cofinançats

Projectes DI cofinançats

Projectes DI específics

Projectes DI específics

Pots consultar més informació en aquest enllaç.

Imatges extretes de la pàgina web del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya.

La menció de Doctorat Industrial al títol de doctor

S’atorgarà la menció “Doctorat Industrial” sempre que concorrin les següents circumstàncies:

  1. L’existència d’un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte el podrà efectuar una empresa del sector privat o del sector públic, així com una Administració Pública.
  2. El doctorand haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l’empresa o Administració Pública a la qual presti servei, que no podrà ser una Universitat. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que duu a terme. Aquesta relació directa s’acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en el qual estigui inscrit el doctorand.

En cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s’executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública a la qual presti servei el doctorand, se subscriurà un conveni marc de col·laboració entre les parts. En aquest conveni s’establiran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l’empresa o Administració Púbica, així com també el procediment de selecció dels doctorands.

El doctorand tindrà un tutor de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l’empresa o Administració Pública, que podrà ser director de la tesi d’acord amb la normativa pròpia del doctorat.

(Article 15bis del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.)

Amb caràcter general s’atorgarà la menció de Doctorat Industrial a tots els doctorands que hagin obtingut un ajut de Doctorat Industrial concedit per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria

Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya

Ajuts a Doctorats industrials DI-2023

Pàgina web del Pla de Doctorats Industrials

Si vols presentar-te a la convocatòria, contacta amb l'Oficina de Doctorat.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte