Skip to main content

Preinscripció, admissió i matrícula de nou accés

Preinscripció i admissió

 • Primer període
  • Preinscripció: del 25 de juny al 9 de juliol de 2024
  • Admissió: del 2 al 13 de setembre de 2024 
 • Segon període1​
  • Preinscripció: del 13 al 17 de gener de 2025
  • Admissió: del 3 al 14 de febrer de 2025

1Període disponible només en el cas que no s'hagin exhaurit les places durant el primer període d'accés.

Si compleixes els requisits d’accés i admissió generals pots sol·licitar l'admissió a un programa de doctorat de la UVic-UCC formalitzant la preinscripció als estudis de doctorat:

1. Accedeix al Campus Virtual:

 • Si ja tens accés al Campus Virtual, hauràs d'utilitzar el teu nom d'usuari i contrasenya per accedir-hi.
 • Si ja tens accés al Campus Virtual però no recordes la contrasenya, utilitza l’opció “Has oblidat la contrasenya?”.
 • Si no tens un compte d’usuari actiu del Campus Virtual, accedeix al formulari Registra’m per crear-ne un de nou. Un cop creat, no oblidis activar-lo.

2. Accedeix a "UAcadèmic":

Des de la pàgina principal del Campus Virtual selecciona la icona d’“UAcadèmic”, que et permetrà accedir a l’espai de tràmits acadèmics online.

3. Accedeix a estudis de “Màsters universitaris i Doctorat”:

Selecciona la icona de "Màsters universitaris i Doctorat"

4. Selecciona l’opció de “Preinscripció de doctorat”:

Consulta el manual de preinscripció als estudis de doctorat UVic-UCC per qualsevol dubte que puguis tenir durant el procés de preinscripció.

5. Suport al procés de preinscripció:

Si en qualsevol moment del procés tens algun dubte o es produeix un error de l'aplicació que no pots resoldre, pots contactar amb el personal de suport de l'Àrea de Gestió Acadèmica:

 • Atenció telefònica al 938 815 503
 • A través de l'adreça de correu electrònic doctorats@uvic.cat.
 

Durant el procés de preinscripció caldrà adjuntar la documentació que s’indica a continuació per tal que la teva sol·licitud i expedient pugui ser avaluat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent.

 • Documentació General:
  • Document de compromís (english version). Caldrà adjuntar el document en PDF complet i signat pel doctorand/a. La resta de signatures es gestionaran més endavant i serà l'Escola de Doctorat qui s'encarregarà de vetllar-ho.
  • Còpia del document d'identitat.
  • Proposta de projecte de tesi. La proposta ha de reflectir de forma molt clara els següents aspectes: Títol del projecte de tesi. Introducció on quedi clar el problema que es desitja abordar, una breu síntesi de la revisió bibliogràfica més representativa en relació al problema d'estudi i la justificació. Seguidament, exposar la hipòtesis de treball (si és el cas) i els objectius generals i específics. A la metodologia, cal exposar el paradigma des d'on s'aborda la recerca, el disseny de l'estudi, l'àmbit, la població, la mostra i tots aquells aspectes que el sol.licitant consideri rellevants. Aspectes ètics: el doctorand ha d'esmentar que tindrà previst que amb posterioritat, quan es presenti el projecte definitiu, aquest haurà de ser aprovat per un Comitè Ètic de Recerca. Per últim, la bibliografia.
  • Carta de motivació.
  • Currículum vitae.
 • Documentació específica:
  • Estudiants que han cursat els estudis d’accés en centres espanyols:
   • Còpia del títol o resguard del títol que dona accés al programa de doctorat segons la via d'accés:
    • Títol o resguard del títol de grau i màster universitari.
    • Títol o resguard del títol de grau o un títol equivalent (d'un mínim de 300 crèdits ECTS).
    • Títol o resguard del títol de Doctor/a.
    • En cas que s'accedeixi per la via de la formació sanitària especialitzada, cal presentar el document acreditatiu de superació dels dos anys de formació o el títol de l'especialització obtinguda.
   • Certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al Títol del conjunt dels estudis cursats que donen accés al programa de doctorat (Llicenciatura, Diplomatura, Enginyeria, Grau, Màster, etc).
  • Estudiants que han cursat els estudis d'accés a centres estrangers:
   • Títol de grau i de màster universitari o d'un títol equivalent. En el cas de tenir el títol homologat, una còpia de la credencial d'homologació expedida pel MECD (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport).
   • En el cas que el títol no estigui homologat, caldrà aportar un certificat expedit pel Ministeri d'Educació del país que emet el document, o de l'organisme competent, que certifiqui que la titulació presentada faculta per a l'accés als estudis de doctorat d'aquell país.
   • Certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al Títol on constin totes les assignatures cursades i aprovades i les corresponents qualificacions. En el document també hi ha de constar el sistema de qualificacions aplicat.
 • Tots els documents han de:
  • Ser oficials i estar expedits per les autoritats competents d'acord amb l'ordenament jurídic del país que emet la documentació.
  • Presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix en el cas de documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord econòmic europeu.
  • Anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o al català.
 • Altres documents acreditatius que cal presentar:
  • Currículum vitae del director/s de tesi quan aquest sigui extern a la UVic-UCC.
  • Cartes de recomanació o avals acadèmics, si escau.
  • Títols o diplomes acreditatius del coneixement d'una tercera llengua.
  • Altres mèrits.
 • En cas de ser admès/a caldrà entregar còpia compulsada de tota la documentació acadèmica d'accés adjuntada a la sol·licitud de preinscripció (en cas que no l'hagis adjuntat signada electrònicament i amb codi segur de verificació).

Matrícula

Les persones admeses a un programa de doctorat hauran de formalitzar obligatòriament, cada curs acadèmic, la matrícula de Tutela de Tesi per tenir dret a la tutela acadèmica i a la utilització dels recursos necessaris pel desenvolupament del seu treball d'investigació i per obtenir els drets previstos a la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

 • Primer període
  • Matrícula: del 16 al 22 de setembre de 2024
 • Segon període1
  • Matrícula: del 17 al 21 de febrer de 2025

1Període disponible només en el cas que no s'hagin exhaurit les places durant el primer període d'accés.

Consulta el manual de matrícula en línia als estudis de doctorat de la UVic-UCC per qualsevol dubte que puguis tenir durant el procés de matrícula.

La matrícula l'hauràs d'efectuar en línia a través de l'aplicació UAcademic, accessible des del Campus Virtual.

Informació Acadèmica

Abans de formalitzar la matrícula, consulta tots els aspectes relacionats amb la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

Informació Econòmica

La matrícula de cada curs acadèmic inclou les taxes i assegurances següents:

 • Doctorands/es que accedeixen als estudis de doctorat en el 1r període:
  • Taxa de tutela de tesi: 968 €
  • Taxa de gestió de l'expedient: 125 €
  • Assegurances (accidents, responsabilitat civil i activitats de risc): 50 €
  • Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 1,12 €
 • Doctorands/es que accedeixen als estudis de doctorat en el 2n període:
  • Taxa de tutela de tesi: 484 €
  • Taxa de gestió de l'expedient: 125 €
  • Assegurances (accidents, responsabilitat civil i activitats de risc): 50 €
  • Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 1,12 €

La UVic-UCC t’ofereix diferents opcions per formalitzar el pagament de la matrícula. Et recomanem que abans de fer la matrícula consultis les condicions de cada pagament:

 • Pagament únic domiciliat: l'import total del matrícula a estudis de doctorat es farà efectiu en únic pagament, a partir de 3 dies després d'haver formalitzat l'automatrícula, al número de compte bancari que hagis indicat durant el procés d'automatrícula.
 • Pagament únic per TPV: al finalitzar el procés d'automatrícula a estudis de doctorat, l'aplicació et redirigirà a una plataforma bancària perquè efectuïs el pagament de l'import total de la matrícula introduïnt les dades de la targeta de crèdit/dèbit amb la que vulguis fer el pagament.
 • Pagament fraccionat domiciliat en dues parts (només disponible pels doctorands/es que hagin accedit als estudis de doctorat en el 1r període): l'import total de la matrícula a estudis de doctorat es farà efectiu en dues quotes al número de compte bancari que hagis indicat durant el procés de matrícula:
  • 1a quota (50% de la taxa de tutela de tesi + taxa de gestió de l'expedient + assegurances): aquest rebut es farà efectiu 3 dies després d'haver formalitzat la matrícula.
  • 2a quota (50% restant de la taxa de tutela de tesi): aquest rebut es farà efectiu el 20 de gener.
Consulta aquí els descomptes que ofereix la UVic-UCC pels alumnes del campus UVic.

Altres informacions d'interès

Consulta el serveis digitals de la UVic-UCC (díptic serveis digitalsdigital services).

La Targeta Universitària Intel·ligent (TUI) és una aplicació per a smartphone, que t’identifica com a membre de la Comunitat Universitària de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i t'ofereix un bon nombre de serveis que et poden ajudar en els estudis i com a persona.

També et proporciona descomptes i avantatges en molts establiments comercials i institucions d’arreu de Catalunya.

Consulta més informació sobre la TUI

El Carnet d’Esports UVic és un carnet virtual que et permetrà accedir de forma gratuïta o amb descompte a clubs i entitats esportives de Vic, Manlleu i Granollers per poder practicar activitat física.

Consulta informació addicional sobre la tramitació i els avantatges que t’ofereix el carnet d’esports.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte