L'Escola d'Idiomes organitza les proves de nivell B1 d'anglès. Aquestes proves segueixen els principis establerts d'acord amb l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES) per emetre una certificació conjunta que es regeix per uns paràmetres comuns i que pot ser reconeguda per a totes les universitats integrades a ACLES així com per altres universitats que estan a l'Associació i que reconeixen el model ACLES.

 

Requisits

Es poden presentar als exàmens:

 • Les persones que segueixin un curs del nivell corresponent a l'Escola d'Idiomes de la UVic-UCC.
 • El PAS i PDI que vulgui acreditar el nivell corresponent.
 • Totes aquelles persones que tot i no haver fet un curs a l'Escola d'Idiomes vulguin acreditar el nivell corresponent.

 

Normativa

 • S'organitzaran dues convocatòries anuals. La primera a finals de gener i la segona a mitjan juny.
 • La prova oral s'organitzarà el mateix dia de la prova escrita en hores diferents. En el cas que el nombre d'estudiants inscrits a la convocatòria fos molt alt, s'establirien altres dies i hores per a la prova oral.
 • No es canviarà la data d'examen de l'examinand.
 • La no-presentació a la convocatòria corresponent comporta la pèrdua del dret a l'examen.
 • L'examinand que tingui la condició legal de discapacitat pot fer una sol·licitud d'atenció especial durant l'examen adreçada al Servei d'Assessorament per Estudiants amb Discapacitat de la UVic-UCC. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un informe o fotocòpia compulsada de l'informe de l'ICASS. Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar un mes abans de l'examen.
 • La taxa d’examen dóna dret a presentar-se a una sola convocatòria. La impossibilitat de presentar-se a l’examen no dóna dret a la devolució de l’import abonat.

 

Descripció de la prova i model d'examen

La prova consta de 5 parts: les quatre destreses lingüístiques i una part d'ús de l'anglès (gramàtica, vocabulari i ús de la llengua)

 • Comprensió lectora (45 minuts)
 • Ús de l'anglès (35 minuts)
 • Expressió escrita (60 minuts)
 • Comprensió auditiva (30 minuts)
 • Expressió oral (en parelles, 12-14 minuts per parella)

Cadascuna de les parts té un valor del 20% del total de l'examen. Per superar l'examen la nota total ha de ser de mínim el 60% i cap part pot estar per sota del 50%.

Consulta:

Descripció detallada de l'exàmen

Examen de mostra

Solucions de l'examen de mostra

Listening de mostra (I)

 

Listening de mostra (II)

 

Listening de mostra (III)

 

Publicació dels resultats i revisió d'exàmens

 • Els resultats dels exàmens de cada convocatòria es fan públics en aquesta pàgina, com a màxim, al cap d'un mes a partir de la data de la prova escrita.
 • L'alumne té dret a sol·licitar una revisió d'examen. Cal fer la sol·licitud per escrit, en el termini de 72 hores des de la publicació dels resultats i adreçar-la a l'Escola d'Idiomes. Per a la resolució de la sol·licitud, l'Escola d'Idiomes crearà un tribunal avaluador, que s'haurà de pronunciar en un termini màxim de 15 dies naturals.

Lliurament de certificats

La UVic-UCC expedirà els certificats després de la signatura d'actes un cop passat el període de revisió d'exàmens. Els certificats es recolliran a l'Àrea de Gestió Acadèmica.

 

Propera convocatòria

Prova escrita 20 de gener de 2017 a les 11h  Aula T015

Prova oral: el mateix dia 20 (consulteu la convocatòria d'examen)

Matrícula: del 19 de desembre de 2016 a l'11 de gener de 2017

Presencialment a la Secretaria de Formació Continuada. Edifici F, c. Sagrada Familia, 7

On line: emplena el formulari

Preu: 65€ estudiants UVic-UCC