Educació Superior: Ocupabilitat i Empresa a la Catalunya Central

Objectiu

L’objectiu del projecte, que s’emmarca en el programa de Garantia Juvenil, és aconseguir la inserció laboral dels joves participants, i millorar alhora la seva ocupabilitat. Els participants han de ser joves amb estudis superiors cursats a qualsevol centre educatiu (CFGS o estudis universitaris) d’edats compreses entre els 21 i 29 anys, i que visquin a Osona o comarques limítrofes.

Requisits

A més, han de reunir els següents requisits prefixats pel Pla de Garantia Juvenil:  

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
Ocupabilitat
  • Què entenem per millorar l’ocupabilitat? Durant el període de participació al projecte, els joves realitzaran un seguit de formacions de nivell universitari, tant individuals com grupals, que els facilitarà l’accés al món laboral.
  • Pel que fa a sessions individuals, es farà assessorament individualitzat amb els participants en el qual es definirà el seu itinerari formatiu dins el projecte tenint en compte les seves necessitats i objectiu professional, així com assessorament en l’elaboració del currículum, carta de presentació, com passar satisfactòriament una entrevista de feina, conèixer els canals de recerca de feina, les pròpies competències...
  • Pel que fa a sessions grupals, es farà formació en TIC i anglès, i altres formacions específiques a escollir entre: gestió empresarial, màrqueting digital o comerç internacional.
  • També hi haurà 4 sessions de competències transversals en l’àmbit laboral, de metodologia  dinàmica i participativa.


A més, també es podran fer pràctiques no laborals.

Més informació

Per atendre les demandes d’informació del programa: orientacio.laboral.gj@uvic-ucc.cat
 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”, regulat per l’Ordre EMO/322/2015.”