Skip to main content

Prova d'aptitud personal per accedir a Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)

 

Per accedir al grau en CAFE, tots els centres de les universitats públiques catalanes i de la UVic-UCC que ofereixen aquest ensenyament, faran una prova d'aptitud personal (PAP) única . (Versió en Castellà)

L'aspirant que sigui APTE de la prova, podrà sol·licitar l'accés a través de la Preinscripció Universitària a qualsevol dels centres que imparteixen el grau en CAFE.

Per ajudar-te a superar les PAP la UVic organitza cada any una sessió de preparació de les proves.

Condicions d'admissió

 1. Tramitar la Preinscripció Universitària i la Matrícula de la Prova d'Aptitud Personal.
 2. Estar en condicions d'obtenir l'accés a la Universitat.

Documentació que cal presentar per poder fer la inscripció a les PAP

Documentació que cal presentar
 • Sol·licitud d'admissió (Versió en Castellà ) a les proves degudament emplenada i signada per l’aspirant. 
 • Certificat mèdic oficial original expedit en l'imprès editat pel Consejo General del Colegio de Médicos de España, de data recent (màxim 1 mes) que especifiqui textualment: que l’aspirant està en condicions de realitzar proves físiques d'esforç màxim.
 • No seran vàlids els certificats mèdics que no reuneixin alguna de les condicions indicades en aquest punt. Només s’acceptaran certificats mèdics originals, no seran vàlides fotocòpies ni fotocòpies compulsades.
 • Fotocòpia del document d’identificació personal (DNI o passaport segons la nacionalitat)
 • Fotocòpia del carnet de la Seguretat Social o mútua sanitària que garanteixi la cobertura bàsica.
 • Resguard de pagament de les proves, que es genera en el Portal d'Accés a la Universitat, en el moment de la matrícula.
 • Certificat de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent. (Pels/per les aspirants amb algun tipus de discapacitat)
On s’ha de presentar la documentació?Cal presentar aquesta documentació personalment o enviar-la per correu postal a:
PAP de CAFE. Àrea de Gestió Acadèmica
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
C/ Sagrada Família, 7
08500 Vic
Termini de lliurament de la documentacióDel 6 al 13 de juny  de 2023

Els aspirants que no presentin la documentació requerida en la forma i terminis indicats no seran admesos a les proves.

Prova d'Aptitud Personal

Dia

19 de juny de 2023

Hora

Les proves es duran a terme en dues convocatòries, la primera a les 09:00h i la segona a les 10:00h

Juny 2023  

Grup A: aspirants amb el cognom que comenci amb alguna lletra de la "A" a la "J"Hora 09:00h

Grup B: aspirants amb el cognom que comenci amb alguna lletra de la "K" a la "Z". Hora 10:00h

Lloc

Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia

c/ Sagrada Família, 7

Preu95,25 €
PAPConsulta la descripció de les proves. (Versión en Castellano)
Admesos a les PAPLlistat d'admesos
Resultats

Resultats per proves

Resultats definitius

Bonificacions i exempcions de pagament de les taxes

 • S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general.
 • Són subjecte d'exempció de pagament de les taxes (100% de bonificació), els col·lectius següents:
 1. Els estudiants beneficiaris d'una beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'estat.
 2. Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial.
 3. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 4. Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents.
 6. Els estudiants de 65 anys o més.

Exempció de fer les proves

D'acord amb el RD 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment, aquells que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment restaran exempts de fer la Prova d'Aptitud Personal.

Normativa de la Prova

 • L’accés al recinte de les proves només serà permès als aspirants. És obligatori desconnectar els telèfons mòbils abans d’entrar al recinte.
 • Per accedir a les proves, els i les aspirants s’hauran d’identificar obligatòriament amb el DNI o passaport vigent. La documentació acreditativa es recollirà abans de les proves i es retornarà un cop acabades. Si no es presenta aquesta documentació no es podran realitzar les proves.
 • Els i les aspirants hauran d’utilitzar la indumentària especificada en cadascuna de les proves.
 • En cas que l’aspirant arribi lesionat i no pugui realitzar les PAP, no té dret a ajornar la seva convocatòria.
 • Si l’estudiant es lesiona durant la realització de les proves, no podrà ajornar-les ni repetir-les.
 • El tribunal es reserva el dret a modificar qualsevol protocol fins a l’últim moment.

Tribunal

La Prova serà avaluada per la comissió avaluadora de les PAP.

Publicació de resultats i Reclamacions

Els resultats provisionals de la Prova d’Aptitud Personal es publicaran en aquest mateix web el mateix dia de realització de les PAP.

L’aspirant que consideri que s’ha produït algun error en la seva puntuació podrà sol·licitar-ne la revisió al tribunal de les PAP el mateix dia després de la publicació dels resultats presentant la reclamació a: Secretaria de Centre de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia (C/ Miquel Martí i Pol, 13, Edifici C, primera planta, 08500 Vic).

La reclamació ha d’anar dirigida al coordinador de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

La publicació de la resolució definitiva dels resultats de les PAP es farà a través del web el dia després de la realització de les PAP.

Assignació de places i matrícula per cursar CAFE

L'Oficina de Preinscripció assignarà les places entre els aspirants que tinguin els requisits d'accés a la Universitat, que hagin sol·licitat cursar Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i que hagin obtingut APTE/A en les Proves d'Aptitud Personal.

La matrícula definitiva es durà a terme a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya en els terminis establerts un cop confirmada la plaça.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte