La UVic-UCC exigirà com a condició prèvia a la matrícula, a l’expedició de títols, de certificats, de gestió de trasllats o a qualsevol altre tràmit que es pugui dur a terme, el pagament de les quantitats pendents per matrícules de qualsevol activitat formativa de la UVic-UCC de cursos anteriors i simultanis.

 

Per a més Informació
Àrea de Gestió Acadèmica

 

Reconeixement de crèdits (estudis de Grau)

Sol·licitud
Qui ho pot sol·licitar La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es tramita A la secretaria del teu centre
A qui s'adreça la sol·licitud Al/la cap d'estudis
Quan Consultar el període específic de cada centre
Documentació a presentar

Per reconeixements d'estudis realitzats a la UVic-UCC:

 • Document de Sol·licitud de Reconeixement.
 • Original i fotocòpia o còpia compulsada del document identificatiu.
 • Expedient acadèmic original expedit per l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) o la secretaria del centre.

Per reconeixements d'estudis realitzats en altres universitats:

 • Document de Sol·licitud de Reconeixement.
 • Original i fotocòpia o còpia compulsada del document identificatiu.
 • Original o còpia confrontada de la certificat acadèmic personal en el qual hi figurin les assignatures aprovades amb les qualificacions. En els estudis de grau hi haurà de constar la branca de coneixement a la què pertanyen els estudis d'origen, la branca de coneixement i la matèria de les assignatures de Formació Bàsica i la tipologia de les assignatures. En aquelles assignatures que no pertanyin a la branca de coneixement de l'ensenyament caldrà que s'especifiqui la branca a què pertanyen.
 • Fotocòpia del pla d'estudis amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Programes de les assignatures aprovades  en els quals figurin el contingut i el nombre de crèdits, amb el segell del centre d'origen corresponent. En el cas dels estudis de grau caldrà que hi constin, també, les competències i coneixements que se superin en cada assignatura.

 

 
Matrícula

Un cop resolta favorablement la sol·licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció cal que formalitzis la matrícula dins els estudis homologats que estiguis cursant.

Qui pot fer el tràmit La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es tramita Àrea de Gestió Acadèmica (AGA)
Quan En els períodes de matrícula establerts
Quant val

El cost varia en funció de:

 • Reconeixement entre titulacions de la UVic-UCC: bonificació del 100% del preu del crèdit
 • Reconeixement d’estudis complets o parcials d’altres universitats:
  25% de l’import del crèdit de la titulació que es vol cursar.
  A partir de 60 crèdits: 15% de l’import del crèdit de la titulació que es vol cursar.
Consulta les formes de pagament.

 

Reconeixement de crèdits de lliure elecció (estudis en extinció)

Sol·licitud
Qui ho pot sol·licitar La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es tramita A la secretaria del centre o a l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA).
En el cas d'activitats esportives, s'ha de sol·licitar primer al Servei d'Esports i posteriorment a la secretaria del centre
A qui s'adreça la sol·licitud Al/la cap d'estudis
Quan En qualsevol moment del curs acadèmic
Documentació a presentar La documentació varia en funció del tipus d'activitat que vulguis reconèixer:
 • Activitat de formació complementària
  • Proposta de reconeixement de crèdits de lliure elecció autoritzada prèviament pel/per la cap d’estudis (en cas de ser activitat externa) i acompanyada pel programa de l'activitat en qüestió.
  • Original i fotocòpia de l'acreditació acadèmica corresponent.
 • Activitat professional
  • Proposta de reconeixement de crèdits de lliure elecció autoritzada prèviament pel/per la cap d’estudis (en cas de ser activitat externa) i acompanyada pel programa de l'activitat en qüestió.
  • Memòria de l'activitat.
  • Informe del tutor de l'empresa.
  • Informe d'avaluació del tutor de la UVic-UCC
 • Convenis de cooperació educativa
  • Proposta de reconeixement de crèdits de lliure elecció autoritzada prèviament pel/per la cap d’estudis (en cas de ser activitat externa) i acompanyada pel programa de l'activitat en qüestió.
  • Còpia del conveni de cooperació educativa.
  • Memòria de l'activitat.
  • Informe del tutor de l'empresa.
  • Informe d'avaluació del tutor de la UVic-UCC.
 • Treballs acadèmicament dirigits
  • Proposta de reconeixement de crèdits de lliure elecció autoritzada prèviament pel/per la cap d’estudis (en cas de ser activitat externa) i acompanyada pel programa de l'activitat en qüestió.
  • Breu descripció del treball a realitzar.
  • Memòria de l'activitat.
  • Informe d'avaluació del tutor de la UVic-UCC.
 • Assignatures cursades en estudis homologats
  • Proposta de reconeixement de crèdits de lliure elecció autoritzada prèviament pel/per la cap d’estudis (en cas de ser activitat externa) i acompanyada pel programa de l'activitat en qüestió.
  • Original i fotocòpia de la certificació acadèmica corresponent.
  • Programes de les assignatures segellats per la universitat de procedència.
  • Fotocòpia del pla d'estudis segellat per la universitat de procedència.
 • Activitat esportiva
  • Proposta de reconeixement de crèdits de lliure elecció al servei d'esports, que la verificarà i la trametrà al/la cap d'estudis.
  • Tarja de federat/da.
  • Memòria de l'activitat (presentada al servei d'esports).
Resolució El centre comunicarà la resolució a l'estudiant.
 
Matrícula

Un cop resolta favorablement la sol·licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció cal que formalitzis la matrícula dins els estudis homologats que estiguis cursant.

Qui pot fer el tràmit La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es tramita Àrea de Gestió Acadèmica (AGA)
Quan En els períodes de matrícula establerts
Quant val El cost és un % del preu del crèdit que varia en funció de l'activitat.

 

Convalidacions i adaptacions

Sol·licitud de convalidacions

Es poden convalidar assignatures de diferents estudis universitaris si aquests tenen càrrega i contingut equivalents.

Qui ho pot sol·licitar La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es tramita A la secretaria del teu centre
A qui s'adreça Al/la cap d'estudis
Quan En qualsevol moment del curs acadèmic
Documentació a presentar Per a convalildacions d'estudis realitzats a la UVic-UCC
 • Expedient acadèmic original expedit per l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) o la secretaria del centre
Per a convalidacions d'estudis realitzats en altres universitats
 • Original o còpia compulsada del certificat acadèmic personal
 • Fotocòpia del pla d'estudis de la carrera iniciada on hi figuri la data de publicació al BOE
 • Programa de les assignatures segellades pel centre d'origen.
Quant val
 • La sol·licitud no té cap cost econòmic
Resolució
 • El/la cap d'estudis i/o el/la degà/na o director/a del centre en faran la resolució i la comunicaran a l'estudiant i a l'AGA.
 • L'estudiant caldrà que formalitzi la matrícula a l'AGA.
 
Sol·licitud d'adaptacions

Es poden adaptar les assignatures d'estudis universitaris conduents a un mateix títol oficial.

Qui ho pot sol·licitar La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es tramita A la secretaria de centre corresponent
A qui s'adreça Al/la cap d'estudis
Quan En qualsevol moment del curs acadèmic
Documentació a presentar
 • Original o còpia compulsada del certificat acadèmic personal
 • Fotocòpia del pla d'estudis de la carrera iniciada on hi figuri la data de publicació al BOE
 • Programa de les assignatures segellades pel centre d'origen.
Resolució
 • El/la cap d'estudis i/o el/la degà/na o director/a del centre en faran la resolució i la comunicaran a l'estudiant i a l'AGA.
 • L'estudiant caldrà que formalitzi la matrícula a l'AGA.
 
 
Matrícula
Qui ho pot tramitar La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es tramita A l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA)
Quan En els períodes de matrícula establerts en el calendari acadèmic
Quant val Convalidacions El cost varia en funció de:
 • Estudis realitzats a la UVic-UCC: 10% del preu del crèdit
 • estudis realitzats en altres universitats: 25% del preu del crèdit
Consulta les formes de pagament.
 • Adaptacions
 • No tenen cost econòmic.

 

Títols Oficials

Tramitació del títol oficial

Es pot tramitar el títol oficial quan s'hagin cursat tots els crèdits conduents a una titulació universitària oficial.

En el cas de centres adscrits a la UVic-UCC, la persona interessada s'ha de posar en contacte amb el centre corresponent.

Qui ho pot sol·licitar

La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada (versió en castellà)

Per què serveix A l'Àrea de Gestió Acadèmica
Quan A partir de la data que estableix el calendari acadèmic, en qualsevol moment. Durant el mes d'agost no hi ha tramitació de títols.
Documentació a presentar DNI o passaport per a estrangers (original i fotocòpia sense retallar) És imprescindible que el document d'identificació estigui vigent en el moment de fer el tràmit
Quant val 220 € per a estudis de grau, 1r i 2n cicle, màsters universitaris i doctorats
Aquestes taxes s'hauran d'abonar en el moment de la tramitació del títol (en efectiu o targeta bancària)
Lliurament En el moment de realitzar el tràmit, s'obté el resguard del títol que és el que servirà fins que no es tingui el títol oficial. En el moment en què la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya rep el títol del Ministeri es notifica mitjançant correu ordinari que l'estudiant pot passar, personalment, a recollir el títol portant el DNI i el resguard del títol. Si no pots venir personalment a recollir-lo, ho podrà fer una altra persona a través d'un poder notarial presentant la fotocòpia del teu DNI. Si resideixes fora de la província de Barcelona podràs demanar el lliurament del títol a la delegació del Ministeri més propera al teu domicili, o bé a l'oficina consular espanyola si resideixes a l'estranger.
 

Tramitació e-Títol

Que és l'e-títol
L’e-títol és la còpia digital autèntica del títol universitari oficial, es tracta d’un servei complementari al títol universitari oficial que ofereix la UVic-UCC en col·laboració amb l’empresa SIGNE, S.A.
Les persones titulades que ho sol·licitin podran disposar d’una còpia autèntica digital del document en format pdf, disponible al Portal del Titulado, signada electrònicament pel director/a de l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC i que atorga les mateixes garanties legals que el diploma expedit en format paper.
Per què serveix L’e-títol serveix per gestionar l’enviament d’aquest document a qualsevol empresa, universitat o organisme a qualsevol part del món en format digital, a través del Portal del Titulado, estalviant temps i diners.
Qui 

Les persones titulades per la UVic-UCC a partir del curs 1997-1998.

On es tramita A l’Àrea de Gestió Acadèmica. 
Quan Es pot demanar en el moment de recollir el títol universitari oficial o bé en qualsevol moment posterior, sempre de forma únicament presencial. 
Documentació a presentar
 • Sol·licitud degudament omplerta i signada.
 • DNI o passaport per a estrangers. Aquest tràmit no admet autoritzacions a terceres persones.
Quant val Té un cost de 25 € que cal abonar en el moment de la sol·licitud a l’Àrea de Gestió Acadèmica. 
Lliurament

Tan bon punt s’hagi abonat la taxa i signat la documentació corresponent, en el termini aproximat d’una setmana, el titulat rebrà un correu electrònic amb les claus per accedir al Portal del Titulado per descarregar-se el seu e-Títol i la seva signatura electrònica amb atribut de titulació.

L’accés a aquesta web del Titulat serà permanent.

Si l’e-Títol es descarrega i es guarda fora de la plataforma cal tenir en compte que la signatura pot caducar. No obstant el titulat pot tornar a descarregar-se una altra vegada el de la plataforma perquè el sistema compta amb un procés constant d’actualització de la signatura.
Avantatges
 • Et facilitarà l’accés al món laboral perquè podràs acreditar la titulació des de qualsevol part del món amb accés a internet i enviar-la per correu electrònic a empreses i organismes o qualsevol altra persona física o jurídica que ho sol·liciti.
 • Comptaràs amb una còpia digital autèntica del títol oficial universitari amb validesa legal. Ja no cal que facis cap gestió per compulsar el teu títol amb el conseqüent estalvi de diners i  de temps.
 • No caldrà que facis còpies en paper, la còpia digital del teu títol és molt més ecològica.
 • Tindràs garantida la permanència en el temps del teu títol oficial universitari respecte al deteriorament físic del títol original.
 • Reduiràs el risc de pèrdua del títol original.
 • Donaràs una imatge més moderna i adaptada a la tecnologia actual.
Més informació de com sol·licitar l'e-Títol
Àrea de Gestió Acadèmica
C/ Sagrada Família, 7
08500- Vic
Telèfon  93 8815503
etitol@uvic.cat
Informació addicional Per qualsevol consulta de caràcter tècnic del teu e-Títol et pots adreçar a SIGNE per correu electrònic, a l’adreça soporte@etitulo.es o bé per telèfon, al 902 30 17 01.
L’e-Títol és un producte de SIGNE, S.A. Per més informació:

 

Sol·icitud de duplicat del títol oficial

Un cop lliurat el títol a l’estudiant les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats del títol sempre que es doni alguna de les circumstàncies previstes pel Ministeri.
Qui ho pot sol·licitar L’estudiant titulat a la UVic-UCC que hagi recollit el seu títol universitari i que es trobi en algun dels casos contemplats pel Ministeri. Els motius més freqüents són:
 1. Per canvi de nom, cognoms o dades personals
 2. Per pèrdua
 3. Per canvi de nacionalitat.
Document de sol·licitud (versión en español)
On es tramita A l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) o Via internet. En aquest cas cal seguir els següents passos:
 1. Omplir el full de sol·licitud
 2. Fer un ingrés a:
  • Banc Sabadell. IBAN: ES87 0081 5197 5600 0115 7321. SWIFT/BIC: BSABESBB
  • Indicar el nom, cognoms i DNI del sol·licitant
 3. Passar per correu electrònic (títols@uvic.cat) la sol·licitud degudament emplenada juntament amb la documentació necessària
Quan Un cop s’hagi recollit el títol universitari i en cas que es doni alguna de les circumstàncies contemplades pel Ministeri Durant el mes d'agost no hi ha tramitació de Títols.
Documentació a presentar
 1. Sol·licitud degudament omplerta i signada.
 2. DNI o passaport per a estrangers (original i fotocòpia sense retallar). És imprescindible que el document d'identificació estigui vigent en el moment de fer el tràmit.
 3. Justificant, si escau, el canvi de nom, cognoms o dades personals.
 4. Justificant de pagament de la taxa d’expedició (només si no es fa presencialment)
Quant val Duplicat per pèrdua: 350€.
Per canvi de nom, cognoms, dades personals, nacionalitat i premi extraordinari obtinguts a la UVic-UCC: el mateix preu que la tramitació de títols.
Lliurament En el moment en què la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya rep de nou el títol oficial es notifica a l'estudiant que pot passar personalment a recollir-lo. En tots els casos excepte en el de duplicat per pèrdua s’ha d’entregar l’original anterior.
Si no pots venir personalment a recollir-lo, ho podrà fer una altra persona a través d'un poder notarial presentant la fotocòpia del teu DNI.
Si resideixes fora de la província de Barcelona podràs demanar el lliurament del títol a la delegació del Ministeri més propera al teu domicili, o bé a l'oficina consular espanyola si resideixes a l'estranger.
 
Altres Títols Propis

Per tramitar el títol o duplicat del títol la persona interessada s’ha de posar en contacte amb el centre o servei corresponent. 

 

Certificats

Sol·licitud del Certificat Acadèmic Personal

El certificat acadèmic personal és un document de caràcter oficial en el qual hi consten les dades de l'expedient acadèmic d'un estudiant o titulat.

En aquest hi consten les dades personals de l'estudiant, les dades d'accés a l'estudi, les dades de la titulació, les assignatures (crèdits, tipologia d'assignatura, qualificació, etc.), la nota mitjana en base a 4 i a 10 i la distribució de crèdits d'acord amb el pla d'estudis.

Qui ho pot sol·licitar

La persona interessada si el tràmit és en línia.

La presona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada si el tràmit és presencial a l'Àrea de Gestió Acadèmica.

On es sol·licita

En línia a través de la Intranet de la UVic-UCC https://campus.uvic.cat

En el cas dels estudiants o titulats que no tinguin accés al Campus Virtual hauran de crear un compte nou i tornar-se a registrar.

Una vegada la persona interessada hagi accedit al Campus Virtual pot sol·licitar el Certificat Acadèmic Personal a través de Secretaria > Tràmits > Certificat Acadèmic Personal - CAP i efectuar el pagament de la taxa corresponent.

Quan En qualsevol moment de l'any acadèmic En períodes de vacances caldrà consultar-ho. El mes d'agost no es lliuraran certificats.
Quant val

L'import de la taxa a abonar és de 28 €.

En el cas que s'hagi d'enviar per correu postal en territori espanyol, hi ha un cost addicional de 3 €.

En el cas que s'hagi d'enviar per correu postal en territori internacional, hi ha un cost addicional de 5 €.

En el cas que es vulgui el certificat acadèmic personal en més d'un idioma (català, castellà o anglès), s'ha de fer una sol·licitud per cada idioma i el pagament de la taxa d'expedició corresponent.

La UVic-UCC exigirà com a condició prèvia a l'expedició de certificats, si és el cas, el pagament de les quantitats pendents per matrícules d'ensenyaments de cursos anteriors i simultanis.

Lliurament

Es pot passar a recollir el certificat 3 dies hàbils després d'haver fet la sol·licitud i el pagament corresponent. Si no es pot venir personalment, pot venir una altra persona portant la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant  i l'autorització del sol·licitant (versió en español).

Els certificats es lliuren a la recepció de l'edifici F (C/ Sagrada Família, 7) de 9 h a 19 h de dilluns a divendres. En períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i vacances d'estiu cal consultar els horaris al telèfon 938 861 222.

També es pot enviar per correu postal en territori nacional o internacional, previ pagament del cost addicional d'enviament. En aquest cas la data de rebuda del certificat dependrà del servei de correu, com a mínim de 10 dies.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, pot sol·licitar el certificat:

- Presencialment a l'Àrea de Gestió Acadèmica, presentar la sol·licitud i efectuar el pagament.

- Fer arribar degudament emplenats la sol·licitud de certificat (versió en espanyol) i el justificant d'ingrés a l'adreça certificats@uvic.cat o per fax (938 815 521). El pagament de la taxa s'ha de fer al compte del Banc de Sabadell amb IBAN ES87 0081 5197 5600 0115 7321 i SWIFT/BIC: BSABESBB, indicant nom, cognoms i DNI de l'estudiant.

 

En el cas que l'estudiant estigui cursant els estudis per als quals demana el certificat i la sol·licitud es tramiti en període d'exàmens, caldrà consultar els terminis de lliurament si es vol que hi consti la qualificació de l'última convocatòria examinada.

Sol·licitud d'altres certificats acadèmics
Qui ho pot sol·licitar La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es sol·licita
 • A l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) o
 • Via internet. En aquest cas cal seguir els següents passos: 
  1. Omplir el full de sol·licitud  (versió en español).
  1. Fer un ingrés al número de compte del Banc Sabadell, amb IBAN: ES87 0081 5197 5600 0115 7321 i SWIFT/BIC: BSABESBB, indicant el nom, cognoms i DNI de l'estudiant.
  2. Enviar per correu electrònic (certificats@uvic.cat) o per fax (938 815 521) el justificant d'ingrés i el full de sol·licitud degudament emplenat. 
Quan En qualsevol moment de l'any acadèmic En períodes de vacances caldrà consultar-ho El mes d'agost no es lliuraran certificats
Quant val
 • Certificat de pagament matrícula d'un curs concret: 3 €
 • Altres certificats: 10 € (posar-se en contacte amb Gestió Acadèmica 938 861 222).
 • En cas que s'hagi d'enviar per correu postal a territori espanyol hi ha un cost addicional de 3,00 €. La data de rebuda dependrà del servei de correus, com a mínim serà de 10 dies.
Lliurament Es pot passar a recollir el certificat 3 dies hàbils després d'haver efectuat el pagament a la UVic-UCC i haver fet arribar la sol·licitud per fax o correu electrònic (només en cas d'haver realitzat la transferència). Si no es pot venir personalment, pot venir una altra persona portant la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, el justificant de pagament i l'autorització del sol·licitant (versió en español). Els certificats es lliuren a la recepció de l'edifici F En períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i vacances d'estiu cal que consultis els horaris.

 

Sol·licitud de Certificat de Nivell d’Anglès a Efectes del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Ensenyament Secundari
Qui ho pot sol·licitar La persona interessada que hagi obtingut per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya qualsevol de les titulacions indicades en el full de sol·lcitud o qualsevol altra persona degudament autoritzada. Els estudiants que presentin un títol de grau expedit per alguna de les dotze universitats catalanes no caldrà que acreditin el nivel B1 d'una tercera llengua.
On es tramita
 • A l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) o
 • Via internet seguint aquests passos:
 1. Omplir el full de sol·licitud
 2. Fer un ingrés al número de compte del Banc Sabadell, amb IBAN: ES87 0081 5197 5600 0115 7321 i SWIFT/BIC: BSABESBB, indicant el nom, cognoms i DNI de l'estudiant.
 3. Passar per fax (938 815 521) o enviar per correu electrònic (masters@uvic.cat) el justificant d'ingrés i el full de sol·licitud amb les dades corresponents. 
Quan Fins a una setmana abans de la preinscripció per aquest màster. El mes d’agost no es lliuraran certificats.
Quant val Cal abonar la taxa de 10 € abans de fer la sol·licitud.
Lliurament En el termini d’una setmana es podrà recollir el certificat.
El certificat l'ha de recollir la persona interessada a la recepció de l'edifici F portant el justificant d’ingrés. En el cas que hagi de venir a recollir el certificat una altra persona, haurà de portar l’autorització corresponent i fotocòpia del DNI de l’interessat i de la persona que reculli el certificat.
 
Guies de l'estudiant

Els estudiants o exestudiants que ho necessiten poden descarregar-se i imprimir la Guia de l’Estudiant de la titulació cursada en qualsevol moment.

Qui ho pot obtenir

Qualsevol persona interessada

On es tramita i com es tramita

Les guies de l’estudiant es poden descarregar des del web de la Biblioteca, a l'enllaç "Guies de l'estudiant".

La persona interessada ha de fer la cerca de la guia de l’estudiant seguint els passos següents:

 • Anar a col·leccions i seleccionar el centre al qual s’adscriu la titulació
 • Fer clic a "Llistar per Títols"
 • Clicar el títol i seleccionar el curs acadèmic que li interessa

Si escau, ha d’anar a l’Àrea de Gestió Acadèmica per segellar la guia de l’estudiant.

En el cas que algun estudiant o exestudiant no la trobi, ha de contactar amb l’Àrea de Gestió Acadèmica.

Quan

En qualsevol moment del curs acadèmic. Consultar períodes de vacances

Quant val

Aquest tràmit és gratuït

 

Acreditació de llengua estrangera

Assoliment del requisit del nivell d'anglès exigit en el grau per la via de l'acreditació externa - Estudiants que van iniciar els estudis de grau abans del curs 2014-15
Qui ho pot sol·licitar La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada
On es tramita A l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA)
Quan En qualsevol moment
Documentació a presentar Document de Sol·licitud (versión en español) d'assoliment del requisit del nivell d'anglès exigit en el grau juntament amb l'original o còpia compulsada del certificat d'anglès exigit segons el nivell d'anglès a acreditar.
Quant val La sol·licitud no té cap cost econòmic
Resolució La resolució la farà la Comissió constituïda per validar les sol·licituds amb la documentació acreditativa pertinent.
La Comissió resoldrà les sol·licituds presentades amb caràcter ordinari en els mesos de setembre, febrer i juny.
La Comissió comunicarà la resolució a l'estudiant mitjançant correu electrònic.
La Comissió també farà la comunicació pertinent a l'AGA i, en cas de resolució favorable, es procedirà a enregistrar en l'expedient acadèmic de l'estudiant que ha assolit el requisit del nivell d'anglès exigit en el grau per la via de l'acreditació externa.
Acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua – Estudiants que iniciïn els estudis de grau a partir del curs 2014-2015

La llei 2/2014 de mesures fiscals administratives, financeres i del sector públic estableix com a requisit per a l’obtenció del títol l’acreditació d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) a nivell de B2 als estudiants que comencin els estudis el curs 2014-15. 

Aquest tràmit l’han de fer els estudiants que inicien per primera vegada els estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2014-2015 i que provenen dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU), o de cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU.

La resta d’estudiants de nou accés que han accedit a la universitat a partir del curs 2014-15 per una via diferent a les esmentades, no són objecte de l’assoliment del nivell B2.

Qui ho pot sol·licitar

La persona interessada o qualsevol altra persona degudament autoritzada

On es tramita

A l’Àrea de Gestió Acadèmica

Quan

En qualsevol moment

Documentació a presentar

Document de Sol·licitud (versión en español) d’obtenció del requisit del nivell B2 d’una tercera llengua juntament amb l’original o còpia compulsada del certificat que acredita el nivell B2 d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià)

Quant val

La sol·licitud no té cap cost econòmic

Resolució

La resolució la farà la Comissió constituïda per validar les sol·licituds amb la documentació acreditativa pertinent.

La Comissió resoldrà les sol·licituds presentades amb caràcter ordinari en les mesos de setembre, febrer i juny.

La Comissió comunicarà la resolució pertinent a l’estudiant mitjançant correu electrònic.

La Comissió també farà la comunicació pertinent a l’AGA i, en cas de resolució favorable, es procedirà a enregistrar a l’expedient acadèmica de l’estudiant que ha obtingut el requisit del nivell B2 d’una tercera llengua per la via de l’acreditació externa.