Vés al contingut

Bústia ètica de la Fundació Universitària Balmes

Què és?

La Bústia ètica de la Fundació Universitària Balmes és un canal segur de comunicació que neix amb la voluntat d'oferir un espai que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern. Aquest canal té les garanties que ha d'oferir tot sistema intern d'informació de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de els persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. És un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que inclou mecanismes per garantir l'anonimat i la confidencialitat i ofereix un espai de comunicació en el qual es garanteix que no es patiran represàlies.

Concretament, de conformitat amb la citada llei, les conductes que s'hi poden adreçar són les que poden constituir infraccions del dret de la Unió Europea o ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. Les comunicacions poden ser denúncies o qualsevol informació que tingui per objecte alertar de conductes antijurídiques i/o contràries als valors i pràctiques ètiques institucionals.

En l'exercici de les funcions relatives a la Bústia ètica, el comitè responsable actua amb independència, sense estar sotmès a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals tractades.

Per evitar males pràctiques en l'ús de la bústia, s'apliquen criteris estrictes per admetre les comunicacions i no es pot vulnerar el principi de bona fe.

Accés a la Bústia ètica

Objectius

La finalitat de la Bústia ètica és fomentar i millorar el compliment dels principis o regles ètiques i de bon govern en el marc d'actuació de la Fundació Universitària Balmes i en la gestió universitària.

Al mateix temps, facilitar que es puguin comunicar i posar en coneixement de la institució accions que resultin contràries al dret, als principis o a les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent i protegir les persones que informin o alertin sobre accions o omissions relatives a l'incompliment normatiu en un context laboral o professional davant de possibles represàlies.

Àmbit d'actuació

Mitjançant la Bústia ètica es poden comunicar o denunciar accions o omissions que es produeixin dins l'àmbit d'actuació de la Fundació Universitària Balmes.

Poden adreçar comunicacions a la Bústia ètica les persones que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, i en particular:

 • Qualsevol membre dels òrgans de Govern de la FUBalmes o de la UVic-UCC
 • Tot el personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS) contractat per la FUBalmes
 • L'estudiantat i els col·lectius d'estudiants dels centres titularitat de la FUBalmes
 • Els proveïdors, col·laboradors i patrocinadors que contractin o tinguin relació amb la FUBalmes
 • Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors de la FUBalmes
 • Qualsevol persona que hagi tingut una relació laboral ja finalitzada amb la FUBalmes, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat

Requisits per tal que s'admeti una denúncia o comunicació

Perquè s'admeti una comunicació, s'han de complir els requisits davant de possibles represàlies:

 1. Descriure de la manera més detallada possible la conducta que es comunica.
 2. Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir proves, ja que no es poden endegar actuacions fonamentades tan sols en opinions.
 3. Tenir una creença raonable sobre la certesa i la veracitat de la informació que es comunica.
 4. Ser formulades de bona fe i sense abús de dret.

En cap cas s'admeten les comunicacions que:

 1. estiguin mancades de fonament o siguin notòriament falses;
 2. estiguin fonamentades exclusivament en opinions;
 3. incompleixin qualsevol de les condicions fixades en el Reglament de la Bústia Ètica de la FUBalmes.

Com funciona i quin seguiment es fa de la comunicació

Un cop presentada la comunicació a través de la Bústia ètica, la persona comunicant rep acusament de rebuda amb un codi de registre. Aquest codi és l'únic identificador que permet accedir a aquest canal i és responsabilitat de la persona comunicant conservar-lo.

En tot moment es garanteix que les comunicacions dutes a terme mitjançant la Bústia ètica es faran de manera confidencial i anònima.

Si la comunicació és admesa a tràmit, l'òrgan competent fa una primera valoració dels fets i, a continuació, s'inicien les tasques de comprovació procedents amb la finalitat de comprovar la veracitat i exactitud dels fets comunicats.

Es poden iniciar totes les diligències, proves i actuacions que es considerin oportunes per aclarir els fets, sempre tenint en compte els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental. 

Un cop finalitzades les tasques de comprovació, l'òrgan competent emet un informe que pot tenir dos tipus de resolucions. Si no es pot acreditar la conducta comunicada o aquesta conducta no és constitutiva d'infracció, es decreta l'arxivament de les actuacions. Si els fets poden ser indiciàriament constitutius de delicte, l'òrgan competent remet tota la informació de què disposi al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat.

Comunicacions anònimes

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat de la persona comunicadora. Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima. Aquesta darrera opció és la recomanada per a les persones que volen preservar la seva identitat.

Normativa

Reglament de la Bústia ètica

Informes anuals

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte