Skip to main content

Perfil del contractant

La contractació del sector públic es regeix pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

L'objectiu principal d'aquest text legal és regular la contractació del sector públic, entès de forma àmplia, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.

La Fundació Universitària Balmes és una fundació de caràcter públic —en aplicació de la normativa continguda en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques—, sense ànim de lucre, amb finalitats de caràcter cultural i docent, especialment la planificació, l'orientació, la creació i el desenvolupament d'estudis superiors i universitaris en els vessants humanístics, científics i tècnics, i impulsar la recerca en tots els àmbits compresos en l'acció universitària.

De conformitat amb l'article 3 del TRLCSP, aquesta fundació forma part del sector públic: és, en concret, un poder ajudicador no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d'aplicació del TRLCSP a la Fundació. Això suposa que la Fundació Universitària Balmes, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada (els que superen els llindars comunitaris), es regirà pel TRLCSP. En canvi, pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada però no exclosos de l'àmbit d'aplicació TRLCSP, se sotmetrà a les seves pròpies Instruccions Internes de Contractació.

L'objectiu principal del perfil del contractant consisteix a garantir el compliment dels principis del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i, en particular, els principis de publicitat i transparència, inserint tota la informació relativa a les licitacions i adjudicacions de l'entitat.

 

Contacte

icon-location-dark
c/ Sagrada Família, 7 - 08500 Vic, Barcelona
Campus Miramarges - Edifici F

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte