• Descripció
 • Funcions
 • Membres
 • Presentació de projectes
 • Calendari

Descripció

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya disposa del Comitè d’Ètica de la Recerca (en endavant CER) que possibilita, a tots els grups de recerca, càtedres, centres d'estudi i centres de recerca i transferència de coneixement que ho requereixin, accedir a consulta, assessorament i dictamen dels projectes de recerca a implementar.

El CER és un òrgan col·legiat, independent i de caràcter avaluador i qualificador de projectes, que desenvoluparà les seves funcions, amb plena transparència, sobre matèries relacionades amb les implicacions ètiques de la recerca. En la seva actuació, el CER podrà també prendre en consideració altres normes i documents de referència nacional i/o internacional sobre la matèria.

 

Contacte

Per contactar amb el Comitè podeu escriure un correu electrònic a:

cer@uvic-ucc.cat

Funcions

Són funcions del CER elaborar i aprovar informes, propostes, recomanacions i altres documents i, específicament, les següents:

 • Emetre informes preceptius i vinculants, sol·licitats per les diferents facultats i grups de recerca de la Universitat o directament pels investigadors, relacionats amb projectes de recerca que pel seu contingut o objectius es duguin a terme amb persones, fent ús de dades personals o de mostres biològiques d’origen humà, o utilitzant agents biològics o organismes modificats genèticament, o bé mitjançant experimentació animal.
 • Valorar, a demanda de l’investigador principal així com dels tutors de TFG, TFM, directors de tesis doctorals, vicerector de recerca, degans o director de l’escola de doctorat, qualsevol altre projecte de recerca que, malgrat no exigir preceptivament l’informe del CER, pugui afectar de manera directa o indirecta drets fonamentals de la persona i la seva dimensió bio-psicosocial, el benestar dels animals, la defensa i protecció del medi ambient, o pugui tenir altres finalitats de compromís amb la societat o amb l’entorn.
 • Elaborar, si escau, informes pels òrgans de govern de la Universitat sobre l’activitat del CER o sobre aspectes ètics rellevants de la recerca que es fa a la Universitat.
 • Promoure la formació en bioètica tant dels seus propis membres com de la comunitat investigadora.
 • Qualsevol altra funció que li pugui venir delegada dels òrgans de govern de la Universitat, en relació a aspectes ètics de la recerca que s’hi desenvolupa.

Membres

Segons l’Article 3 del Reglament del Comitè d’Ètica de la Recerca, aprovat en Consell de Govern el dia 1 de Desembre de 2015, aquest estarà format per les següents persones:

 • el vicerector de Recerca i Professorat,
 • dos membres de la Càtedra de Bioètica,
 • una persona de l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI),
 • un representant de cadascuna de les Facultats del Campus UVic i del Campus Manresa,
 • el coordinador de les Càtedres,
 • el director de l’Escola de Doctorat,
 • un membre del Comitè d’Ètica de la Investigació Clínica del Consorci Hospitalari de Vic, i
 • algun altre membre que, a futur, pogués interessar pel seu perfil i aportació a les tasques del Comitè.

El nomenament, per part del rector, del primer CER de la UVic-UCC inclou, segons aquest reglament, les persones següents:

 

 • Jordi Villà i Freixa, vicerector de Recerca i Professorat (President del CER),
 • Núria Terribas i Sala, directora executiva de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols,
 • Ester Busquets i Alibés, membre de la Càtedra (Secretària del CER),
 • Bet Dachs i Rossell, directora de l’OTRI,
 • Raimon Milà, membre designat per la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar,
 • Marta Otero, membre designat per la Facultat de Ciències i Tecnologia,
 • Pilar Godayol, membre designat per la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes,
 • Elisenda Tarrats, membre designat per la Facultat d’Empresa i Comunicació,
 • Xavier Gironès, membre designat per la Facultat de Ciències Socials de Manresa,
 • Imma Ubiergo, membre designat per la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa,
 • Antoni Tort i Bardolet, director de l’Escola de Doctorat,
 • Eduard Kanterewicz, membre designat d’entre els del Comitè d’Ètica de la Investigació Clínica del Consorci Hospitalari de Vic,

 

En funció dels projectes tractats al comitè, el rector podrà nomenar algun membre addicional per a cada convocatòria.

Com s'estableix a l’Article 3 del Reglament del Comitè d’Ètica de la Recerca, tots els membres seran nomenats pel Rector, si bé els representants de les Facultats seran proposats pels respectius degans, seguint els criteris que estimin oportú. El representant de l’OTRI serà proposat pel Vicerector de Recerca, els membres de la Càtedra de Bioètica per la seva Directora i el membre del CEIC per acord intern del mateix. Amb tot, es procurarà escollir com a representant una persona que conegui bé l’àmbit de la recerca que es desenvolupa i a ser possible, que tingui coneixements i formació en ètica o bioètica.
La resta de membres ho són en funció del càrrec (Vicerector de Recerca, Coordinador de Càtedres i Director Escola de Doctorat).

Els membres del CER en formaran part per un període de 4 anys, i podran ser designats com a màxim per un nou període (en total 8 anys). No obstant això, podran renunciar voluntàriament o ser substituïts per decisió interna, abans d’exhaurir el seu temps de mandat.

Presentació de projectes

Els investigadors o grups de recerca que tinguin projectes a presentar al CER per a la seva avaluació faran arribar la sol·licitud, a través de l’OTRI, amb una antelació mínima de 15 dies a la data de reunió del Comitè. Si l’avaluació del projecte en qüestió no pogués esperar a la convocatòria ordinària, es demanarà expressament que sigui convocada una reunió extraordinària. Aquesta convocatòria extraordinària es farà, amb caràcter excepcional, segons disposa l’art. 7.2.

El CER té competència per demanar als investigadors d’un projecte que ampliïn o completin la documentació o informació aportada si aquesta es considera insuficient per a la correcta avaluació del projecte. Tanmateix, el CER requerirà, quan calgui, un certificat del sol·licitant conforme el Centre on es vulgui dur a terme la recerca, si escau, disposa de les instal·lacions i mesures de seguretat adients per investigacions amb materials especialment sensibles, com per exemple: organismes modificats genèticament, microorganismes patògens, etc.

En el cas de projectes de recerca coordinats amb altres institucions, el preceptiu informe d’avaluació ètica serà, d’ordinari, responsabilitat de la institució en què figuri l’investigador principal. En tot cas, el CER ha de tenir coneixement que l’informe ha estat emès per un altre Comitè i tindrà cura, quan resulti convenient, d’aquells temes que siguin responsabilitat directe de la pròpia Universitat.

 

Documentació

Calendari

El CER es reunirà almenys 1 vegada cada dos mesos, amb antelació suficient quan les convocatòries de projectes de recerca així ho requereixin. El calendari ordinari de reunions es farà públic específicament a les àrees de recerca a través de l’OTRI, a fi que sigui conegut per tots els investigadors i grups de recerca.

A més, el CER es podrà reunir addicionalment si la demanda dels investigadors així ho justifica, procurant agrupar-se les diferents peticions en una mateixa reunió que no ha de superar la periodicitat mensual. No obstant això, quan hi hagi algun projecte que pel seu condicionament temporal requereixi una reunió extraordinària, excepcionalment aquesta es podrà convocar en l’interval de 48h essent vàlida si concorren almenys un terç dels seus membres, entre ells el President.

El calendari de reunions ordinàries previstes és:

 • Gener 2017: dilluns, dia 9, a les 15:30h (12/12/2016, data màxima per enviar el projecte al CER)
 • Abril 2017: dilluns, dia 3, a les 15:30h (20/03/2017, data màxima per enviar el projecte al CER)
 • Juliol 2017: dilluns, dia 3, a les 15:30h (19/06/2017, data màxima per enviar el projecte al CER)