Skip to main content

Normativa acadèmica de grau 2018/2019

General

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 12-06-2018


Accés

El marc normatiu aplicable a l'accés als estudis de grau és el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny (BOE núm. 138, de 7/06/2014), pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

En aquest apartat es recullen les normes que regulen l'accés dels estudiants als graus agrupades segons la via per la qual es pot obtenir la plaça, d'acord amb la legislació vigent i amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya.

1. Vies d'accés

Poden accedir als estudis de grau, seguint la normativa establerta per a cada cas, les persones que estiguin en una de les situacions següents:

 • Estudiants amb títol de batxillerat o equivalent i les proves d'accés (PAU) superades.
 • Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o ensenyaments equivalents.
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys superada.
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada i amb resolució final d'apte a la Universitat a la qual es vol accedir
 • Estudiants que compleixin els requisits d'accés per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional en relació al grau al qual s'opta, superada a la UVic-UCC en la convocatòria corrent.
 • Estudiants amb títol universitari oficial o equivalent.
 • Estudiants amb el batxillerat internacional o amb el batxillerat europeu i estudiants procedents de sistemes educatius de la Unió Europea o d'altres estats amb règim de reciprocitat, sempre que compleixen els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a la universitat. Cal que sol·licitin l'acreditació per a l'accés a la universitat emesa per la Universitat Nacional a Distància (UNED) a UNEDassis.
 • Estudiants que procedeixin de sistemes educatius estrangers no inclosos en l'apartat anterior, que hagin homologat els seus estudis al títol de batxillerat espanyol.
 • Estudiants amb estudis homologats al títol de batxillerat espanyol cursats en un sistema educatiu de la UE, però que no compleixen els requisits per accedir a les universitats al país d'origen.
 • Estudiants que procedeixin de sistemes educatius d'estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat i que no tinguin residència o nacionalitat en un estat membre de la Unió Europea. Els graus per als quals s'obren places s'establiran anualment per a cada convocatòria.
 • Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a la UVic-UCC o en altres universitats que vulguin canviar d'ensenyament o universitat.
 • Estudiants amb estudis universitaris parcials cursats a l'estranger que vulguin continuar-los en una universitat catalana.

Només per a la preinscripció universitària del 2018

 • Estudiants amb el títol de batxillerat LOE 2016/LOE 2017 (només repetidors):
  • Estudiants repetidors de matèries de batxillerat (cursant 3 o menys matèries) que obtenen el seu títol de batxillerat LOE el 2017.
  • Estudiants amb títol de batxillerat LOE de l'any 2016 que no s'hagin presentat a la PAU o la tinguin suspesa.

La nota d'admissió d'aquests estudiants és la nota mitjana de batxillerat.

Aquests estudiants de batxillerat LOE 2016 i repetidors del 2017 només poden fer la preinscripció a la convocatòria de setembre, però tindran preferència d'admissió els estudiants que tinguin la PAU superada.

Si aquests estudiants volen millorar la seva nota d'admissió, poden examinar-se de matèries de fase específica de la PAU.

Proves d'Aptitud Personal (PAP)

Per accedir a algunes titulacions pot ser exigible la superació de Proves d'Aptitud Personal (PAP).

 

2. Accés per preinscripció universitària

La majoria de titulacions de la UVic-UCC s'acullen al sistema de preinscripció universitària establert pel Consell Interuniversitari de Catalunya que regula, en l'àmbit autonòmic i d'acord amb la legislació estatal, els requisits d'accés per aquesta via.

La Direcció General d'Universitats, conjuntament amb les universitats, determina l'oferta de places de primer curs a cada estudi i la publica cada any al DOGC i al BOE.

Per accedir a un estudi de grau que s'acull al sistema de preinscripció, cal estar en una de les situacions enumerades a l'apartat "Vies d'accés" i fer la preinscripció universitària.

Un cop feta l'assignació de centres, l'estudiant té dret a matricular-se en el centre corresponent en els terminis establerts i d'acord amb el procediment de matriculació fixat per cada universitat.

 

3. Accés per preinscripció directa al centre

La Direcció General d'Universitats, conjuntament amb les universitats, determina l'oferta de places de primer curs a cada estudi i la publica cada any al DOGC i al BOE.

Per accedir al primer curs d'un estudi de grau que s'imparteix en un centre de la UVic-UCC que no s'acull al sistema de preinscripció universitària, cal estar en una de les situacions enumerades a l'apartat "Vies d'accés" d'aquesta normativa i complir els requisits específics d'admissió publicats a la pàgina web del centre.

Aquesta preinscripció es formalitza directament al centre que imparteix el grau. El període de preinscripció i d'assignació de places és públic al web del centre. En el cas que quedin places vacants, s'obrirà un període suplementari de preinscripció i assignació de places.

Places de la quota de reserva:

 • Els estudiants que hagin superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys tenen reservat el 3% de les places de cada grau.
 • Els estudiants que hagin superat la prova d'accés per a més grans de 45 anys, tenen reservat l'1% de les places de cada grau. 
 • Els estudiants més grans de 40 anys que puguin acreditar una determinada experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau concret en el qual s'ofereixin places per aquesta via i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés, tenen reservat l'1% de les places del grau ofert. Si és el cas, l'adjudicació d'aquestes places es farà d'acord amb la valoració dels mèrits acreditats documentalment i a la realització d'una entrevista.
 • Els estudiants que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen reservat el 5% de les places.
 • Els estudiants reconeguts com a esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment tenen reservat el 3% de les places. 
 • Els estudiants amb una titulació universitària oficial o equivalent tenen reservat el 3% de les places. L'adjudicació d'aquestes places es farà en funció de la qualificació obtinguda en el procés d'accés corresponent.
 • Els estudiants gitanos inclosos en el Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament d'Afers Socials i Famílies tenen reservada una plaça per a cada centre d'estudis.
 • Les persones refugiades al Líban a les quals la universitat hagi reconegut entre 1 i 29 crèdits, tenen reservada una plaça per a cada centre d'estudis.

Les places de la quota de reserva que no es cobreixin s'acumularan a les places de la quota general.

Els estudiants que compleixin els requisits per sol·licitar admissió per més d'una quota podran indicar-ho en la sol·licitud d'admissió.

La comissió d'admissió és l'òrgan que resol les sol·licituds d'admissió. A més dels criteris anteriors, la comissió podrà aplicar altres criteris de selecció recollits en les memòries de verificació de l'ensenyament.

 

4. Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols

D'acord amb el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que vulguin accedir a un altre ensenyament de grau poden sol·licitar l'admissió directament a un centre/estudi, sempre que en el grau al qual volen accedir se'ls reconeguin un mínim de 30 crèdits.

És recomanable demanar plaça en l'ensenyament mitjançant el procés de preinscripció universitària o, si és el cas, preinscripció directa al centre i sol·licitar el reconeixement de crèdits posteriorment, ja que es poden tramitar simultàniament sol·licituds d'admissió al mateix grau pels dos procediments esmentats i, en cas que el reconeixement que es pugui aplicar sigui inferior als 30 crèdits, la sol·licitud d'admissió únicament es podrà tramitar pel procediment de preinscripció universitària o directa al centre.

En tot cas, un cop assignada la plaça a la UVic-UCC i per continuar els mateixos estudis, cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència, excepte els estudiants provinents d'un ensenyament de la UVic-UCC. També cal formalitzar la matrícula a la UVic-UCC el mateix curs per al qual s'ha obtingut la plaça.

Per demanar tant el trasllat d'expedient com el reconeixement de crèdits cal adreçar una sol·licitud al degà/na o director/a.

En la mateixa sol·licitud de reconeixement l'estudiant pot sol·licitar plaça directament al centre via instància i el degà/na o director/a del centre resoldrà en funció dels següents criteris:

 • Que el nombre de crèdits reconeguts sigui d'un mínim de 30 crèdits.
 • Del nombre de places disponibles de cada ensenyament.

Per reconèixer crèdits cal presentar la sol·licitud a la Secretaria de la facultat/escola de la UVic-UCC que imparteix l'ensenyament de grau pel qual se sol·licita plaça. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació:

Per reconeixements d'estudis cursats a la UVic-UCC:

a) Sol·licitud de reconeixement.
b) Original i fotocòpia o còpia compulsada del document identificatiu.

c) Resguard de pagament de la taxa de reconeixement de crèdits. Quedaran exempts de pagar aquesta taxa els estudiants que estiguin matriculats a la UVic-UCC el curs acadèmic en què sol·licitin l'estudi de reconeixement.

Per reconeixements d'estudis cursats en altres universitats:

a) Sol·licitud de reconeixement.
b) Original i fotocòpia o còpia compulsada del document identificatiu.
c) Original o còpia compulsada de la certificació acadèmica personal en els quals figurin les assignatures aprovades amb les qualificacions. En els estudis de grau hi haurà de constar la branca de coneixement a què pertanyen els estudis d'origen, la branca de coneixement i la matèria de les assignatures de formació bàsica i la tipologia de les assignatures. En aquelles assignatures que no pertanyin a la branca de coneixement de l'ensenyament caldrà que s'especifiqui la branca a què pertanyen.
d) Fotocòpia del pla d'estudis amb el segell del centre d'origen corresponent.
e) Programes de les assignatures amb el segell del centre d'origen corresponent, en els quals figurin el contingut i el nombre de crèdits. En el cas dels estudis de grau caldrà que hi constin, també, les competències i coneixements que se superin en cada assignatura.

f) Resguard de pagament de la taxa de reconeixement de crèdits.

La proposta de resolució es notifica per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de la persona interessada.

 

5. Accés des d'estudis universitaris oficials estrangers

Els estudiants amb estudis universitaris parcials cursats a l'estranger tenen l'opció d'accedir a la Universitat per convalidació de 30 crèdits, segons el procediment descrit anteriorment. També poden homologar el títol i accedir per preinscripció universitària com a titulats universitaris (vegeu apartat "Accés per preinscripció universitària").

Els estudiants que tinguin estudis universitaris finalitzats cursats a l'estranger, hauran de posar-se en contacte amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o amb la Delegació del Govern de Catalunya per sol·licitar l'homologació d'aquests estudis. Un cop concedida l'homologació, podran accedir al grau per preinscripció universitària per la via de titulats universitaris (vegeu apartat "Vies d'Accés") i se'ls adjudicarà una qualificació de 5.0 punts. En cas de denegació de l'homologació del títol, l'estudiant podrà sol·licitar l'accés per convalidació de 30 crèdits.

Cal tenir en compte que no es poden sol·licitar les opcions anteriors simultàniament i que, quan s'hagi demanat l'homologació del títol i hagi estat denegada, la persona interessada podrà demanar la convalidació parcial dels seus estudis, sempre que aquesta denegació no hagi estat per algun d'aquests motius:

 • Títols i diplomes propis de les universitats.
 • Títols espanyols dels quals el pla d'estudis ja estigui extingit o bé que encara no estigui implantat en la seva totalitat.
 • Títols estrangers que no tinguin validesa acadèmica oficial al país d'origen.
 • Títols corresponents a estudis estrangers cursats, total o parcialment, a Espanya, en el supòsit que els centres no tinguin l'autorització preceptiva per impartir aquells ensenyaments.
 • Títols que ja hagin estat homologats a Espanya o bé dels quals ja s'hagi demanat la convalidació parcial per continuar estudis a Espanya.
 • El procediment per a l'homologació del títol de batxillerat dels estudiants no comunitaris i no residents l'estableix el Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

6. Accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional (MG40)

Requisits

Podran accedir a la universitat per aquesta via les persones més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional relacionada amb el grau al qual opten, que no tinguin cap titulació acadèmica que els habiliti per a l'accés a la universitat per altres vies i que tinguin 40 anys l'any en què se sol·licita l'accés a la universitat.

La via d'accés a la Universitat per acreditació d'experiència laboral i professional és compatible simultàniament amb la Prova d'accés per als més grans de 25 anys i amb la Prova d'accés per als més grans de 45 anys.

Matrícula a la prova i preinscripció universitària

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya participa en l'organització del procés de matrícula i assignació de places que fan conjuntament la majoria d'universitats del Sistema Universitari de Catalunya i l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya (OAU). En matricular-se de la prova, els estudiants també fan la preinscripció universitària. A Catalunya, els sol·licitants poden optar a accedir per aquesta via a un sol grau i una sola universitat durant el mateix any acadèmic.

L'oferta de places de nou accés a cada ensenyament per aquesta via és el corresponent a l'1% de les places ofertes per a cada titulació, amb el mínim d'una plaça. Els graus per als quals s'obriran places i el calendari s'establiran anualment per a cada convocatòria.

Tribunal

El tribunal MG40 de la UVic-UCC té la composició següent:

 • President/a (per designació del vicerector/a d'Ordenació Acadèmica)
 • Secretari/ària (tècnic/a del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica)
 • Comissions avaluadores de cada grau, formades per 2 professors/es de l'àmbit del grau. A cada centre, almenys una persona formarà part de totes les comissions d'avaluació. 

Qualificació

Tant el resultat de la fase de valoració del currículum com el de la fase d'entrevista s'expressen de 0 a 10 amb 3 decimals. La qualificació final s'obté de la ponderació següent dels resultats de les dues fases: 90% fase de valoració del currículum i 10% fase d'entrevista. Per fer aquesta mitjana cal haver obtingut un mínim de 5 punts en cadascuna de les dues fases.

Admissió i matrícula a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Podran ser admesos als ensenyaments sol·licitats els estudiants amb una qualificació final mínima de 5,000. L'assignació de les places al grau corresponent entre els sol·licitants que reuneixin aquestes condicions es farà per ordre de qualificacions obtingudes i en funció de les places ofertes.

La gestió de les assignacions de places la duu a terme l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya. La comunicació de l'assignació de plaça es fa en les dates i mitjans establerts per aquesta oficina. Consulteu la informació al portal d'accés a la universitat.

La resolució d'admissió té validesa únicament a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per al grau per al qual s'ha obtingut i per a la convocatòria corrent. En cas que un estudiant assignat no efectuï la matrícula en el termini indicat en el moment de l'assignació, perd la plaça, que és reassignada entre els altres sol·licitants que reuneixen els requisits.

Reclamacions

Els sol·licitants que vulguin presentar una reclamació de la qualificació obtinguda hauran de fer-ho mitjançant una instància dirigida al president/a del tribunal, que lliuraran a l'Àrea de Gestió Acadèmica tres dies hàbils després de la seva publicació.

Les reclamacions sobre l'assignació de places es faran segons els procediments i terminis que determini l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Matrícula

En el moment de matricular-se, l'estudiant ha de complir els requisits establerts per les normatives d'accés a les universitats i per les pròpies d'aquesta universitat.
La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té, per tant, l'obligació de conèixer i de respectar les normatives de la UVic-UCC, tant de caràcter acadèmic com de caràcter administratiu i econòmic.

Si una matrícula és contrària a les normatives generals i/o pròpies de la UVic-UCC, serà considerada nul·la, sense perjudici de les responsabilitats que s'escaigui exigir a l'estudiant.
La matrícula dels ensenyaments de grau és anual amb dret a ampliació, anul·lació o canvi en els terminis establerts. La majoria d'assignatures són semestrals. Excepcionalment, la matrícula del Grau en Logopèdia interuniversitari, amb participació de la Universitat Oberta de Catalunya, és semestral.

La matrícula d'una assignatura del pla d'estudis dóna dret a participar i tenir accés a totes les activitats vinculades a la seva impartició; des de l'assistència a classe, l'accés als materials i a l'aula virtual, la tutorització i orientació presencial o virtual per part del professorat, i a l'avaluació. Aquesta participació i accés s'establirà segons les condicions i la modalitat d'impartició de l'assignatura i suposarà una única convocatòria d'avaluació dins el mateix any acadèmic de la matrícula.

1. Sol·licitud de matrícula

Abans de formalitzar la matrícula, el centre ha de fer pública la informació següent:

 • Les dates i els horaris de matrícula, ajustats al calendari general, per a cada col·lectiu específic (estudiants de nou accés i estudiants que continuen estudis).
 • Les assignatures que s'ofereixen i els horaris corresponents.
 • La relació de prerequisits i corequisits entre assignatures d'un pla d'estudis. Una assignatura té prerequisits quan per matricular-s'hi l'estudiant ha de tenir superada prèviament una assignatura determinada o diverses. Una assignatura és corequisit d'una altra o de diverses si se n'ha de fer la matrícula simultàniament.

 

2. Condicions acadèmiques de la matrícula

Mínim i màxim de matrícula

Estudi a temps complet

Els estudiants de nou accés de primer curs s'han de matricular d'un mínim de 60 crèdits per cursar i/o per reconèixer o convalidar i d'un màxim de 60 per cursar.
En els cursos posteriors, els estudiants s'han de matricular d'un mínim de 24 crèdits per cursar i/o per reconèixer o convalidar i d'un màxim de 75 per cursar.

Estudi a temps parcial (via lenta)

Per tal de permetre cursar estudis a temps parcial o adequar-los a les necessitats personals, s'ofereix la possibilitat de matricular-se en tots els cursos d'un mínim de 18 crèdits per cursar i/o per reconèixer o convalidar i d'un màxim de 54 crèdits per cursar. Per acollir-s'hi s'ha de presentar una sol·licitud justificada al o la cap d'estudis. Els o les estudiants que es matriculin en la convocatòria de febrer es consideren estudiants de via lenta. La identificació d'aquests estudiants es farà en el moment de la matrícula per fer-ne el seguiment, orientar-los i obtenir dades significatives dels resultats, discriminant-les de les dades corresponents a la resta d'estudiants per evitar la distorsió dels indicadors utilitzats en el procés d'avaluació.

Els estudiants que sol·liciten una beca han de tenir present els crèdits mínims de matrícula establerts en la convocatòria de la beca o ajut.

Matrícula del Treball de Fi de Grau (TFG)

Per formalitzar la matrícula del TFG l'estudiant s'ha d'haver matriculat de totes les assignatures requerides per obtenir el grau (sense incloure el nombre de crèdits optatius que es puguin obtenir a través de reconeixement de crèdits RAC) o bé tenir aprovats 150 crèdits d'un grau de 180 crèdits, 210 crèdits d'un grau de 240 crèdits o 330 crèdits d'un grau de 360 crèdits, entre ells els de les assignatures de primer i segon. En cas que el TFG estigui format per dues assignatures (TFG I i TFG II), l'obligació d'estar matriculat de totes les assignatures haurà de ser per al TFG II.

Cal informar explícitament que el TFG té una convocatòria única per matrícula, com la resta d'assignatures de la titulació.

En el cas que l'estudiant tingui previst cursar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat en la seva totalitat (redacció, avaluació i defensa), consulteu la normativa de mobilitat.

Matrícula per finalitzar els estudis

L'estudiant a qui a l'inici de curs li resti un màxim del 10% dels crèdits per finalitzar l'ensenyament tindrà dret a una convocatòria extraordinària de cadascuna de les assignatures de les quals ja s'hagi matriculat en anys anteriors, però solament tindrà dret a docència durant el semestre en què s'imparteixi l'assignatura.

L'estudiant haurà de sol·licitar la convocatòria extraordinària amb una instància al/la cap d'estudis o al coordinador/a de la titulació.

Acords

Excepció convocatòria extraordinària

També es podrà acollir a la convocatòria extraordinària l'estudiant a qui només falti una assignatura per acabar el grau, encara que no l'hagi cursada anteriorment.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

 

Nivell mínim de tercera llengua per a l'obtenció dels títols de grau i sistema d'acreditació

Estudiants que van iniciar els estudis universitaris abans del curs 2014-2015

Hauran d'acreditar el coneixement de llengua anglesa establert en la normativa acadèmica del 2013-2014. 

 

Estudiants que van iniciar els estudis des del curs 2014-2015 fins al curs 2017-2018

Els estudiants de la UVic-UCC que hagin iniciat els estudis universitaris des del curs 2014-2015 fins el curs 2017-2018 no hauran d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

S'atorgarà un reconeixement als estudiants que hagin acreditat el coneixement d'una tercera llengua amb un nivell equivalent al B2 abans de finalitzar els estudis de grau durant els quatre anys de la moratòria. Aquest reconeixement es materialitzarà a través de la incorporació en el Suplement Europeu al Títol (SET) de l'especificació de les assignatures cursades o els certificats presentats que justifiquen l'assoliment del nivell B2 d'una tercera llengua.

 

Estudiants que iniciïn els estudis el curs 2018-2019 i posteriors

D'acord amb l'article 211.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres del sector públic, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

En aquest sentit, la UVic-UCC aplicarà els acords que es vagin aprovant en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i els acords de la Universitat que se'n derivin.

1. Acreditació del coneixement d'una tercera llengua

D'acord amb el punt 2 de l'article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, l'acreditació del nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa, es pot obtenir presentant un certificat acreditatiu de coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les PAU, amb un nivell equivalent o superior al B2 del MECR. 

 

2. Certificats vàlids per acreditar el domini del nivell B2 de llengua anglesa

Podeu consultar les taules de certificacions reconegudes per obtenir el requeriment de nivell B2 o superior per a totes les llengües.

En començar el grau, els estudiants poden optar a fer una prova, no excloent, per identificar el seu nivell de llengua anglesa.

Tots els graus contenen assignatures de llengua anglesa per a usos professionals per ajudar a seguir satisfactòriament les assignatures en anglès programades en els plans d'estudis. Alhora, la UVic-UCC proporciona als estudiants els recursos necessaris per facilitar l'aprenentatge de la llengua anglesa. Per a més informació consulteu el lloc web del vostre centre.

 

Normativa de permanència

Aquesta normativa s'aplica a tots els estudiants que es matriculin per cursar estudis de grau a la UVic-UCC. Ja no se'ls aplicarà en el moment que els falti superar un 10% de crèdits per finalitzar els estudis, a excepció de les pràctiques.

Tota adaptació de pla d'estudis dins de la UVic-UCC comporta iniciar novament la normativa de permanència.

Situacions en les quals un o una estudiant es desvincula del grau al qual està matriculat:

 • Quan després d'estudiar dos anys acadèmics consecutius no superi el 30 % dels crèdits cursats.
 • Quan després d'estudiar tres anys acadèmics no consecutius no superi el 30 % dels crèdits cursats. No es tindran en compte els anys acadèmics en què, sigui pel motiu que sigui, l'estudiant no hagi formalitzat matrícula a la UVic-UCC.
 • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

A més, la direcció del centre podrà fer la proposta al rector/a de la Universitat de desvincular l'estudiant dels seus estudis en el cas següent:

 • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades al pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les superi en dues ocasions.

Si un estudiant desvinculat vol continuar els estudis, haurà de sol·licitar la possibilitat de tornar-se a matricular mitjançant una instància. La instància serà resolta pel rector/a de la Universitat a proposta de la direcció del centre.

 

Expedició del títol

1. Dret a l'expedició d'un títol

Una vegada han assolit els requisits necessaris, els estudiants tenen dret a sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent.

Tots els crèdits obtinguts per l'alumnat en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per a l'obtenció del títol corresponent, s'inclouran al seu expedient acadèmic i es reflectiran al Suplement Europeu al Títol (SET), regulat pel Reial Decret 22/2015, de 23 de gener.

 

2. Requisits per a l'expedició del títol

Els estudiants que hagin superat els crèdits establerts al pla d'estudis del grau podran demanar l'expedició del títol universitari oficial de grau corresponent.

Per a l'expedició del SET és requisit haver formalitzat la sol·licitud de l'expedició del títol oficial de grau.

 

3. Lliurament del títol

El títol s'ha de lliurar a l'estudiant personalment. L'alumne s'haurà d'identificar amb el document oficial corresponent, que haurà de ser vigent. L'estudiant podrà autoritzar la recollida d'aquest títol a una altra persona mitjançant poder notarial.

Si l'estudiant no resideix a la província de Barcelona pot demanar a l'Àrea de Gestió Acadèmica que trameti el seu títol a la dependència oficial més propera al seu domicili, o a l'ambaixada o consolat d'Espanya més proper, si resideix a l'estranger.

 

4. Signatura del títol

Una vegada l'estudiant ha comprovat l'exactitud de les dades que es fan constar al seu títol, l'ha de signar.

 

5. Duplicat de títol

La persona titulada pot sol·licitar l'expedició d'un duplicat del títol quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. En aquest cas ha de justificar documentalment el motiu pel qual sol·licita un duplicat i abonar-ne, si escau, el preu establert.

Els motius més freqüents de sol·licitud de duplicat de títol són:

 • Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 • Per canvi de nacionalitat.
 • Per pèrdua.

L'estudiant titulat haurà de pagar el preu establert per expedició de duplicat de títol en els casos següents:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'estudiant titulat.
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'estudiant i s'hagi de rectificar.
 • En el cas de pèrdua del títol, a més de la taxa de duplicat, l'estudiant ha de pagar l'import de la publicació de l'anunci al BOE.

 

Atorgament de premis de titulació

Cada curs acadèmic es podran atorgar premis extraordinaris per a tots els ensenyaments oficials que imparteixi cadascun dels centres de la UVic-UCC.

Per a la concessió de premis extraordinaris es valoraran únicament les qualificacions de l'expedient acadèmic de l'estudiant. No es tindran en compte les qualificacions obtingudes en assignatures reconegudes ni en activitats, treballs o estudis que hagi fet de manera addicional.

Optaran als premis extraordinaris tots els estudiants de la Universitat que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin finalitzat els estudis en qualsevol convocatòria establerta per a cada curs acadèmic, amb independència de l'any en què l'estudiant els hagi començat.
b) Que tinguin una qualificació mínima de 8,5 en la ponderació de l'expedient acadèmic, que s'obtindrà segons els criteris de ponderació següents: la suma de crèdits superats (assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives, de pràctiques externes i de treball de fi de grau), multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui i dividit pel nombre de crèdits d'aquelles assignatures.
c) Que hagin cursat com a mínim la meitat dels crèdits de l'ensenyament a la UVic-UCC.

Entre els expedients d'una mateixa titulació que tinguin una qualificació superior al 8,5, s'atorgarà el Premi Extraordinari al que tingui la nota més alta i aquest fet quedarà recollit a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

El Consell de Direcció de la Universitat aprovarà la concessió del Premi Extraordinari a proposta dels diferents centres.

Quan en un estudi no es puguin concedir premis extraordinaris, a proposta del Consell de Direcció dels centres es podrà atorgar el premi al millor expedient de l'estudi. Els criteris de ponderació de l'expedient acadèmic seran els mateixos que els que s'expressen en el punt b) d'aquest apartat. En aquest cas, no constarà en l'expedient acadèmic de l'estudiant.

 

Reconeixement de crèdits

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 12-06-2018


Reconeixement de crèdits

1. Definició i regulació

D'acord amb el Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010 i pel Reial Decret 43/2015, el reconeixement és l'acceptació per part d'una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en ensenyaments oficials en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments a efectes d'obtenir un títol oficial. Aquest reconeixement es fa per competències adquirides tenint en compte els continguts. El reconeixement de crèdits entre títols amb la mateixa denominació s'aplicarà amb les limitacions que introdueix el Reial Decret 195/2016 al Reial Decret 1002/2010 sobre expedició de títols universitaris oficials.

Així mateix, el Reial Decret també estableix que podran ser objecte de reconeixement la formació adquirida en ensenyaments superiors oficials no universitaris o en ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), per coincidència de competències i continguts, i l'experiència laboral i professional si s'acredita que es relaciona amb les competències inherents al títol.

La càrrega lectiva de l'assignatura d'origen del reconeixement haurà de ser similar o superior a la de l'assignatura del grau afectada.

En tot cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau.

 

2. Àmbit d'aplicació de la normativa

Aquesta normativa s'aplica als estudiants que cursin o hagin estat admesos per cursar algun dels ensenyaments universitaris de grau que s'imparteixen als centres propis, federats o als centres adscrits de la UVic-UCC, excepte en els aspectes econòmics.

 

3. Efectes acadèmics

1) Tots els crèdits reconeguts s'inclouen en l'expedient acadèmic i es reflecteixen, indicant les diferents condicions, en el Suplement Europeu al Títol (SET).

2) Les assignatures reconegudes en l'expedient acadèmic es tenen en compte en el càlcul de baremació de l'expedient, amb excepció dels crèdits reconeguts de títols propis i experiència professional, que no tenen qualificació.

3) Les assignatures reconegudes tenen consideració d'assolides i en l'expedient acadèmic tindran la denominació de reconegut. Hi constarà el nombre de crèdits i la qualificació numèrica.

4) Les assignatures que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin pogut ser objecte de reconeixement podran ser transferides (consulteu l'apartat "Transferència de crèdits").

 

4. Sol·licitud de reconeixement

a) La sol·licitud de reconeixement abasta tota la formació assolida d'acord amb la legislació vigent.
b) Es poden fer noves sol·licituds de reconeixement sempre que es justifiqui la superació de nous continguts formatius no presentats en les sol·licituds anteriors.

Acords

Criteris per a la resolució de les sol·licituds de reconeixement

Els criteris per al reconeixement de crèdits a la UVic-UCC, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 13 del Reial Decret 1393/2007, modificats pels Reials Decrets 861/2010 i 195/2016, són els següents:

a) Ensenyaments oficials

Crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement

Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement un nombre de crèdits que sigui almenys el 15 % del total dels crèdits del títol, corresponents a matèries de formació bàsica de la branca esmentada.

Si el nombre de crèdits de formació bàsica superats en els estudis d'origen és superior al 15 %, els crèdits de formació bàsica sobrants es podran reconèixer per altres tipus de crèdits del pla d'estudis sempre que hi hagi concordança entre les competències i els coneixements adquirits.

Per tot això, es podrà requerir que la persona interessada cursi assignatures de formació bàsica del nou ensenyament.

Crèdits de formació bàsica d'altres branques de coneixement

Si l'ensenyament al qual es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent, seran objecte de reconeixement en el nou ensenyament els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries de formació bàsica que pertanyin a la branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir.

La resta de crèdits

La resta de crèdits també podran ser reconeguts per la Universitat, tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements adquirits en la resta de matèries (o assignatures en què s'hagin diversificat aquestes matèries) o ensenyaments cursats per l'estudiant i les competències i els coneixements previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal.

En qualsevol cas, per tenir dret a l'expedició d'un títol de grau de la UVic-UCC s'haurà de demostrar haver assolit les competències del nivell d'anglès corresponent d'acord amb l'apartat Nivell Tercera Llengua de la Normativa Acadèmica General. 

b) Experiència professional o laboral

També es podrà reconèixer fins a un 15% màxim del total dels crèdits del pla d'estudis per activitat professional o laboral, sempre que es puguin acreditar almenys tres anys d'experiència professional relacionada amb les competències inherents al títol. En cas que es facin reconeixements també per ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), és el conjunt d'aquests dos conceptes que no podrà superar el 15% dels crèdits del pla d'estudis.

Les assignatures de pràctiques o altres assignatures les competències de les quals l'estudiant pugui acreditar que ha adquirit en la seva vida professional es podran reconèixer per experiència professional. Els crèdits del reconeixement s'incorporen a l'expedient amb la qualificació d'apte/a.

c) Ensenyaments universitaris no oficials (títols propis)

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats i superats en ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), per coincidència de competències i continguts, sempre que tinguin un nivell i càrrega lectiva similar als títols oficials. També s'aplicarà la consideració de títol propi a efectes d'aquest reconeixement als crèdits cursats i superats en programes de formació contínua/permanent de la UVic-UCC. Els crèdits del reconeixement s'incorporen a l'expedient amb la qualificació d'apte/a. En cas que es facin reconeixements també per experiència professional o laboral, el conjunt d'aquests dos conceptes no podrà superar el 15% dels crèdits del pla d'estudis.

De manera excepcional i amb autorització del Ministeri d'Educació, en el cas dels títols propis extingits i substituïts per un grau, es podrà reconèixer un percentatge de crèdits superior al 15% del total de crèdits del pla d'estudis o fins i tot la totalitat de crèdits.

d) Ensenyaments superiors oficials no universitaris

També es podran reconèixer crèdits obtinguts en ensenyaments superiors oficials no universitaris espanyols si hi ha coincidència de competències i continguts.

(Vegeu l'apartat Convalidació de crèdits de cicles formatius de grau superior (CFGS).)

e) Treball de Fi de Grau

En cap cas es podran reconèixer els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau.

f) Altres activitats

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts per participar en activitats universitàries no programades en el pla d'estudis que s'estigui cursant. En aquest cas la formació es computa com a RAC (reconeixement acadèmic de crèdits). (Vegeu l'apartat "Reconeixement Acadèmic de Crèdits (RAC)" de la Normativa Acadèmica de Reconeixements).

La competència de resolució dels procediments de reconeixement de crèdits correspon als deganats o a les direccions dels centres docents.

Es preveu que l'estudiant pugui manifestar per escrit al degà/na o director/a la voluntat de renunciar a part o a tot el reconeixement de crèdits en cas que prefereixi cursar les matèries corresponents. Aquesta renúncia es pot efectuar una sola vegada i té caràcter definitiu.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 30-01-2018

Obtenció de crèdits optatius derivats d'assignatures cursades en mobilitat

Quan l'estudiant faci una estada de mobilitat en una altra universitat, el seu contracte d'aprenentatge (learning agreement) validat prèviament podrà contenir entre 3 i 18 crèdits d'assignatures que haurà de cursar en aquella universitat i que, sense tenir correspondència directa amb assignatures del seu pla d'estudis, s'inclouran en el seu expedient com a "crèdits optatius en mobilitat"

En aquests casos, caldrà que abans de fer l'estada s'avaluï la idoneïtat de les assignatures que es cursaran, la seva afinitat amb les competències previstes en la titulació i que això suposi una oportunitat formativa complementària o d'especialització per a l'estudiant. Queden excloses d'aquesta consideració les assignatures que s'hagin pogut fer durant l'estada i que no constin en el pla d'estudis de la universitat de destinació.

D'entre els 3 i 18 crèdits optatius en mobilitat esmentats anteriorment, un màxim de 6 crèdits pot equivaldre a cursos d'idiomes fets durant l'estada encara que no formin part del pla d'estudis de la universitat de destinació, però han d'estar certificats en crèdits per la universitat que els imparteix.

Si es dona aquesta situació, l'estudiant assumeix que aquests crèdits li compten com a crèdits optatius necessaris per obtenir la titulació, i en conseqüència, assumeix les possibles implicacions o renúncies que això pugui tenir en l'obtenció de les mencions previstes en la seva titulació.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 22-05-2018

 

Transferència de crèdits

1. Definició i regulació

La transferència de crèdits és la inclusió en els documents acadèmics oficials acreditatius de l'estudiant (expedient acadèmic i suplement europeu al títol) dels crèdits que, havent estat obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats amb anterioritat a la UVic-UCC o en una altra universitat, no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin pogut ser objecte de reconeixement.

 

2. Sol·licitud de transferència

La transferència es fa a petició de l'estudiant.

a) L'estudiant que s'incorpori a un estudi, ha d'indicar, abans de fer la matrícula, si ha cursat estudis oficials i no els té finalitzats. Si es tracta d'estudis cursats en una altra universitat, haurà de presentar els mateixos documents que es requereixen per al reconeixement de crèdits.

b) La transferència de crèdits es podrà sol·licitar després de fer la matrícula si han canviat les condicions des del moment d'entrar als estudis.

La competència de resolució dels procediments de transferència de crèdits correspon als deganats o les direccions dels centres docents.

 

3. Efectes acadèmics

Tots els crèdits transferits figuraran en l'expedient tal com s'especifiquen en el certificat acadèmic personal aportat per l'estudiant (la universitat on s'han obtingut els crèdits, el curs acadèmic, la qualificació obtinguda i altres possibles informacions que s'hi esmentin) i es reflectiran en el Suplement Europeu al Títol (SET).

Els crèdits transferits a l'expedient acadèmic no es tindran en compte en el càlcul de baremació de l'expedient.

 

Adaptacions

L'alumnat amb estudis parcials d'una titulació de primer i/o segon cicle (diplomatura, llicenciatura, enginyeria tècnica o superior) de la UVic-UCC transformada a grau o d'un grau de la UVic-UCC en procés d'extinció que ha estat substituït per un altre grau, pot sol·licitar a la direcció del centre:

a) Que se li apliqui la taula d'adaptacions establerta, que fixa la correspondència d'assignatures entre la titulació que s'extingeix i les assignatures dels cursos implantats del grau que la substitueix.

b) Si es tracta d'una titulació regulada, que se li apliqui una adaptació en bloc de tots els crèdits de formació bàsica i obligatòria corresponents al pla d'estudis al qual accedeix, d'acord amb les competències adquirides en aquest període de formació previ, sempre que es compleixin dues condicions: en primer lloc, que hagi superat tot el conjunt de crèdits de formació bàsica i obligatoris de la formació prèvia; i, en segon lloc, que els dos plans estiguin subjectes a la mateixa regulació.

En ambdós casos, s'estudiarà individualment l'adaptació de les assignatures optatives i de les pràctiques del grau en extinció.

Totes les assignatures que no puguin ser adaptades seran transferides (vegeu l'apartat "Transferència de crèdits" d'aquesta normativa).

1. Efectes acadèmics

Quan una assignatura d'origen es correspon amb un assignatura de destinació, es manté la mateixa qualificació.

Quan a l'origen hi ha més d'una assignatura implicada, la qualificació de destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les assignatures d'origen tingui la qualificació de matrícula d'honor, només es podrà mantenir si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.

 

Convalidació de crèdits de cicles formatius de grau superior (CFGS)

L'estudi de les convalidacions es farà tenint en compte l'adequació de les competències, coneixements i resultats d'aprenentatge entre les matèries conduents a l'obtenció de títols de grau i els mòduls i matèries del CFGS. A partir del curs 2017-2018, sempre que hi hagi una relació directa entre els títols la convalidació serà d'un mínim de 30 crèdits i un màxim de 60.

Les persones titulades d'un CFGS poden sol·licitar, en el moment de la matrícula, la convalidació de crèdits obtinguts en l'ensenyament de CFGS d'acord amb els quadres establerts per a les titulacions de la UVic-UCC.

A cada estudiant se li aplicaran les convalidacions vigents en el moment del seu accés.

No s'aplicarà la convalidació de crèdits obtinguts en CFGS si l'estudiant ja s'ha matriculat a l'assignatura de la titulació de la UVic-UCC.

1. Efectes acadèmics

Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a "convalidada".

 

Acords

Incorporació dels CFGS a l'expedient

Les convalidacions de CFGS s'hauran d'incorporar a l'expedient acadèmic durant el curs en que es formalitzarà la primera matrícula de la UVic-UCC. En el cas que les convalidacions de CFGS superin 42 ECTS o en el cas de graus amb mencions, l'estudiant podrà escollir si tots els crèdits s'incorporen a l'expedient acadèmic durant el curs en què es formalitza la primera matrícula o bé en dos cursos acadèmics.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 20-06-2017

 

Reconeixement acadèmic de crèdits (RAC)

1. Concepte, regulació i sol·licitud

En consonància amb l'article 46.2. i de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010, l'alumnat pot obtenir reconeixement acadèmic de crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d'estudis cursat.

Els crèdits que els estudiants obtinguin per activitats universitàries no programades en el pla d'estudis que estiguin cursant (crèdits RAC) s'inclouran en l'expedient acadèmic com a crèdits del pla d'estudis, amb la qualificació d'apte, no computaran per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient i quedaran reflectits en el suplement europeu al títol d'acord amb la normativa vigent.

Les activitats objecte de reconeixement s'hauran de dur a terme amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula en el pla d'estudis en què es pretén fer el reconeixement de crèdits RAC. De forma excepcional, i prèvia aprovació de la Comissió Acadèmica, es podrà autoritzar el reconeixement acadèmic de crèdits per activitats organitzades o coorganitzades per la UVic-UCC amb aquesta finalitat i realitzades amb anterioritat a la formalització de la primera matrícula en aquell pla d'estudis.

 

2. Activitats universitàries susceptibles de reconeixement de crèdits RAC

Les activitats universitàries que la UVic-UCC podrà reconèixer amb crèdits RAC, per a tots els graus i centres, són:

1. Activitats culturals i de formació

Activitats culturals i de formació fetes a la UVic-UCC o reconegudes per la UVic-UCC, si no coincideixen en més d'un 20% amb continguts assimilables a assignatures que hagin de cursar per obtenir el grau al qual estan matriculats, dins les següents tipologies:

a) Assignatures pertanyents a altres plans d'estudis oficials

b) Cursos d'accés directe i formació transversal

c) Cursos de formació contínua, UEV i XVU

d) Col·laboració en grups de recerca

e) Activitats transversals 

f) Cursos MOOC de la UVic-UCC

g) Cursos d'idiomes

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1. Aquest curs pot haver estat fet a l'Escola d'Idiomes de la UVic-UCC o bé en una escola d'idiomes universitària en règim de reciprocitat.

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC a partir del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per cursos de les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors.

Els estudiants del Grau en Traducció i Interpretació, del Grau en Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural i del Grau en Llengües Aplicades i Traducció no podran obtenir crèdits de la llengua B. Pel que fa a la llengua C només podran obtenir crèdits a partir del nivell C1.

No s'atorgaran crèdits per títols oficials com ara el First Certificate, CAE, DELF, Zertifikat Deutsch, CELI, etc.

h) Cursos de llengua per a estrangers

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per cursos de llengua catalana i/o llengua castellana per a estrangers o de llengua catalana per a estudiants no escolaritzats a Catalunya. 

2. Activitats esportives

Són susceptibles de reconeixement acadèmic les activitats esportives d'acord amb les condicions següents:

a) Haver estat federat en algun dels cursos de la titulació i haver participat com a mínim dos anys en els Campionats de Catalunya Universitaris amb la UVic-UCC. En el cas d'estudiants de centres adscrits i per esports d'equip, la participació pot ser l'equivalent que determini el Servei d'Esports, en les Lligues Universitàries de Barcelona.

b) Els estudiants que participin en un esport d'equip hauran d'haver assistit a un mínim del 75% del total d'entrenaments i/o competicions fetes durant el curs acadèmic o semestre, segons el cas.

3. Activitats de representació estudiantil

Als delegats de curs, als membres proactius del Consell d'Estudiants i als membres del Consell de Govern dels centres i de la UVic-UCC se'ls podrà reconèixer un crèdit per cadascun dels càrrecs. 

4. Activitats solidàries i de cooperació

Els/les caps d'estudis podran proposar les activitats i la càrrega dels reconeixements. Aquestes activitats han de tenir clarament una finalitat de cooperació o d'activitat solidària. Tant les activitats desenvolupades en entitats externes, que s'hauran de vehicular a través d'un conveni, com les de voluntariat es gestionaran a través de l'UHUB, Servei a la Comunitat Universitària o dels serveis corresponents dels centres adscrits i federats.

En el marc del Pla d'Orientació i Acció Tutorial, la UVic-UCC oferirà als estudiants programes de mentoratge i en cada cas s'establirà les condicions per a l'obtenció de crèdits RAC.

5. Activitats de Suport a la Comunitat

Les hores que l'estudiant dediqui al suport a les activitats de la comunitat universitària seran susceptibles de reconeixement acadèmic. Aquest reconeixement es farà d'acord amb les condicions següents:

a) Cada hora d'activitat de l'estudiant correspondrà a un punt.
b) Per formalitzar el reconeixement, l'estudiant haurà d'haver fet (per aquest concepte) un mínim de 25 hores o de 25 punts i, per tant, 1 ECTS.
c) L'estudiant podrà reconèixer com a màxim 3 ECTS per cada curs acadèmic.

Els punts obtinguts tindran validesa per al reconeixement durant un màxim de cinc cursos acadèmics, comptant el curs en el qual s'hagi estat desenvolupant l'activitat.

Acords

Condicions de les activitats susceptibles de reconeixement amb anterioritat a la primera matrícula

- Aquestes activitats inclouran sempre una avaluació del professorat que en certifiqui l'aprofitament per part de l'alumne.
- En el cas de cursos d'idiomes caldrà que es compleixin les condicions expressades en el punt sobre reconeixement RAC per cursos d'idiomes.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 19-04-2016

 

Avaluació i qualificacions

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 12-06-2018


Avaluació i sistema de qualificacions

1. Definició

S'entén per avaluació el procés de recollida d'informació i de valoració del grau d'assoliment per part dels estudiants dels resultats d'aprenentatge fixats en cadascuna de les diferents assignatures. Aquesta valoració es realitzarà a partir de la recollida continuada d'evidències quantificables i objectives i d'acord a l'establiment d'unes condicions clares i de criteris degudament publicitats a la guia de l'estudiant. Superar aquest procés de valoració significa haver assolit els objectius formatius previstos i obtenir una qualificació numèrica mínima de 5,0 en una escala de 0 a 10.

 

2. Objecte de la normativa i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta normativa és regular l'avaluació i el sistema de qualificacions del procés d'aprenentatge dels ensenyaments de grau estructurats segons el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i modificacions posteriors.

El sistema de qualificacions que s'aplica està regulat en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal, i en el Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment perquè les universitats expedeixin el suplement europeu al títol (SET), i modificacions posteriors.

La normativa sobre l'avaluació i el sistema de qualificacions és d'aplicació als centres propis, federats o adscrits de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 

S'aplica als següents àmbits de l'activitat acadèmica:

1) Criteris d'avaluació i qualificació
2) Convocatòries
3) Revisió i reclamacions
4) Signatura i custòdia d'actes.

Els consells de govern dels centres i les unitats de gestió de la UVic-UCC han de vetllar pel compliment d'aquesta normativa.

 

3. Objecte de l'avaluació

Serà objecte d'avaluació l'assoliment de les competències (bàsiques, transversals, generals i específiques) concretades a través dels resultats d'aprenentatge que s'hagin definit al pla d'estudis de cada titulació, que es publiquen a les guies de l'estudiant i que corresponen als objectius i als continguts especificats en els programes de les assignatures.

La guia de l'estudiant ha de concretar les condicions en les quals es desenvolupa l'avaluació de cada assignatura. Com a mínim, hi haurà de constar:

 • El percentatge atribuït a cadascun dels elements d'avaluació (o bé a través dels resultats d'aprenentatge o bé a través dels instruments). També caldrà tenir en compte que, quan s'estableixin proves o altres activitats de síntesi, la qualificació d'aquestes proves o activitats no podrà superar el 50% de la nota final. En cas que l'avaluació s'expressi en relació amb els instruments, caldrà que aquests instruments s'ajustin a les denominacions següents: observació de la participació; registre del seguiment i activitats; elaboració d'informes o autoinformes; proves d'avaluació; treballs, memòries o projectes; defenses públiques.
 • Quins elements són recuperables i quins no. Si escau, la guia també especificarà les condicions amb les quals s'accedeix i en les quals es desenvolupa el procés de recuperació (si és per mitjà de les mateixes activitats o a partir d'activitats alternatives i/o si es porten a terme en un període concret dels establerts en la normativa).
 • En cas que el professorat tingui previst aplicar algun tipus de limitació en l'aplicació del càlcul de la nota final de l'assignatura una vegada finalitzats els processos de recuperació, caldrà que aquesta limitació estigui aprovada pel departament i s'expressi explícitament a la guia de l'estudiant.

 

4. Sistemes d'avaluació

En els ensenyaments oficials de la UVic-UCC s'avaluarà de manera continuada i hi haurà una única convocatòria oficial per matrícula. La UVic-UCC estableix dos sistemes d'avaluació: l'avaluació formativa integrada en el procés d'ensenyament i aprenentatge i l'avaluació per prova única de competències.

a) Avaluació formativa integrada en el procés d'ensenyament i aprenentatge:

Aquesta avaluació contempla dos períodes diferenciats d'avaluació.

El període ordinari es fa de forma integrada al procés formatiu i en el període lectiu de les assignatures. Al llarg d'aquest període lectiu es fixen les diferents activitats i proves d'avaluació que es duran a terme en el marc de cadascuna de les assignatures. Cada facultat establirà els criteris per fixar activitats per a tots els estudiants durant aquestes setmanes i vetllarà perquè la distribució de les activitats d'avaluació previstes en totes les assignatures sigui equilibrada i coherent i s'estengui al llarg de tot el semestre. Aquest període lectiu i, per tant, també d'avaluació, es desenvoluparà durant entre 34 i 36 setmanes distribuïdes en tots dos semestres.

A més, s'estableix un segon període d'avaluació complementari o de recuperació en el qual l'estudiant podrà ser avaluat altra vegada d'aquelles tasques, activitats o proves que no s'hagin superat satisfactòriament en el marc del primer període. El període d'avaluació complementari o de recuperació es programarà segons els criteris establerts per cada facultat i en tots els casos respectarà que hi hagi un mínim de cinc dies entre la comunicació de la nota de la darrera prova o exercici d'avaluació ordinària de l'assignatura i la data de la realització de l'activitat de recuperació de la mateixa assignatura. Cada facultat farà pública amb suficient antelació la programació de l'activitat de recuperació prevista en cadascuna de les assignatures dins del calendari.

En aquest segon període l'avaluació no pot suposar més del 50% de la nota final de l'assignatura i, en qualsevol cas, es desenvoluparà de manera coherent amb el procés d'avaluació continuada establerta en cada assignatura i, per tant, exclourà aquelles activitats que, en el pla docent i en la guia de l'estudiant, s'hagin definit com activitats no recuperables.

L'avaluació formativa i continuada es farà a través d'un conjunt de mètodes, tècniques i instruments definits al programa de l'assignatura, que s'hauran d'aplicar de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els resultats d'aprenentatge i els criteris de qualificació s'establiran a la guia de l'estudiant, document bàsic de referència de l'estudiant, es comunicaran abans de la matrícula i es mantindran al llarg del curs acadèmic. Addicionalment el professorat publicarà el pla de treball o la planificació de l'assignatura a l'aula virtual. Aquest pla inclourà la concreció dels continguts, la seqüenciació d'activitats formatives i d'avaluació dutes a terme al llarg del semestre i el vincle d'aquestes activitats amb els resultats d'aprenentatge previstos. El pla de treball o la planificació de l'assignatura especificarà les tasques que cal acomplir en les diferents sessions de contacte entre el professorat i els estudiants i també la programació de l'activitat autònoma de l'estudiant. En el cas d'assignatures impartides en diferents modalitats, aquests plans de treball poden estar dissenyats d'acord amb els criteris de multimodalitat establerts.

b) L'avaluació per prova única de competències:

Aquesta avaluació es portarà a terme d'acord amb els mateixos resultats d'aprenentatge i competències publicats a la guia de l'estudiant de l'assignatura i es podrà donar en tres casos diferenciats:

1- L'estudiant a qui a l'inici de curs li resti un màxim del 10% dels crèdits per finalitzar l'ensenyament tindrà dret a una convocatòria extraordinària de cadascuna de les assignatures de les quals ja s'hagi matriculat en anys anteriors però no podrà acollir-se al segon període complementari d'avaluació o de recuperació. L'estudiant solament tindrà dret a docència durant el semestre en què s'imparteixi l'assignatura. L'estudiant haurà de sol·licitar la convocatòria extraordinària amb una instància al/la cap d'estudis o al coordinador/a de la titulació. En aquest cas, podrà ser avaluat de la totalitat de l'assignatura d'acord amb el disseny d'una prova única de caràcter competencial que haurà de permetre obtenir informacions sobre els aspectes següents:

  • Nivell d'adquisició dels coneixements i continguts conceptuals o teòrics de l'assignatura.
  • Adquisició de les habilitats pràctiques o aplicades que contempla l'assignatura.
  • Assoliment dels resultats d'aprenentatge derivats d'aspectes transversals i generals previstos en l'assignatura.

La prova es dissenyarà d'acord amb els criteris establerts pel Departament i comptarà amb el vistiplau de la coordinació o de la direcció de la titulació.

 

2- L'estudiant que no estigui en condicions de reconeixement o de convalidació d'una determinada assignatura però que pot argumentar el domini i adquisició de les competències previstes en el marc de l'assignatura per altres vies. En aquest cas, i a través d'una instància raonablement justificada al cap d'estudis, pot sol·licitar ser avaluat de l'assignatura mitjançant una prova única de caràcter competencial. Aquesta prova es durà a terme seguint els mateixos criteris que s'especifiquen al punt 1 d'aquest mateix apartat.

L'estudiant podrà sol·licitar aquesta avaluació fins a un màxim de 15 dies després d'haver iniciat la docència de l'assignatura. I l'avaluació tindrà lloc durant els 8 dies següents. En cas que no superi aquesta avaluació, seguirà l'assignatura a partir del procés ordinari d'avaluació.

L'estudiant només podrà fer ús d'aquest sistema d'avaluació dues vegades al llarg de la seva titulació i en cap cas s'anticiparà la signatura d'actes prevista amb caràcter general.

 

3- Quan es tracti d'assignatures en extinció:
Les assignatures pendents per part de l'estudiant que es trobin en procés d'extinció, un cop exhaurida la docència, es poden superar en quatre convocatòries, mitjançant dues matrícules durant els dos cursos acadèmics següents a la seva extinció.

  • Durant el primer curs es té dret a tutoria i seguiment per part del professorat i a l'avaluació. En les assignatures de primer semestre les dues convocatòries seran febrer i juny. En les assignatures de segon semestre les convocatòries seran juny i setembre. Quan a un estudiant li quedin assignatures de primer semestre i/o quan el TFG sigui de segon semestre o anual, prèvia aprovació del cap d'estudis, les convocatòries del TFG es podran avançar a febrer i juny.
  • En cas de no haver superat o no haver fet la matrícula de l'assignatura durant el primer curs, el curs següent només es té dret a examen en les convocatòries de febrer i juny.

La prova seguirà els mateixos criteris que els que s'especifiquen en el punt 1 d'aquest mateix apartat.
Quan un estudiant es trobi en aquest procés d'extinció del grau, no podrà fer ús de la convocatòria extraordinària que s'especifica en el punt 1. 

 

En qualsevol dels sistemes d'avaluació establerts:

 • L'estudiant té dret a obtenir un justificant d'assistència a una activitat d'avaluació.
 • El professor o professora pot sol·licitar la identificació d'un estudiant en qualsevol moment durant el transcurs d'una prova d'avaluació.
 • Les accions irregulars que poden conduir a una variació significativa de la qualificació d'un o més estudiants es consideren una acció fraudulenta d'una activitat d'avaluació. Així mateix, a l'hora d'avaluar es considerarà una falta greu el plagi (total o parcial) en els treballs o activitats, ja sigui en documents d'accés públic o de tipus privat. En aquest casos s'actuarà d'acord a la normativa interna de cada centre o facultat. El plagi comportarà una qualificació de suspens i numèrica de 0 de l'activitat corresponent, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir.

En l'aplicació d'aquesta normativa s'haurà de preveure l'adaptació dels sistemes d'avaluació per als estudiants amb necessitats educatives especials que s'incloguin en el seu pla individualitzat i derivades de discapacitats degudament justificades. 

Acords

Accés al període d'avaluació complementari

L'accés al període complementari ve condicionat pels criteris definits en el sistema d'avaluació de l'assignatura, pel fet d'haver seguit de forma regular les activitats durant el període ordinari i per la coherència del procés amb l'avaluació continuada.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 17-05-2016

Període d'avaluació complementari o possibilitat de millorar la nota obtinguda en determinades activitats d'avaluació o assignatures

Si l'estudiant vol optar a obtenir una nota millor en l'acompliment de determinades activitats d'avaluació de l'assignatura durant el període complementari, cal que aquestes activitats estiguin identificades com a recuperables i que permetin millorar nota en aquest segon període. En cap cas les activitats de les quals es vulgui apujar la nota no poden suposar més del 50% de la nota final de l'assignatura. Per establir aquesta nota final es prendrà com a referència la puntuació més alta que hagi obtingut l'estudiant en aquella activitat.

Tampoc no es podrà fer ús d'aquest segon període d'avaluació complementari o de recuperació en la convocatòria extraordinària, ni en les assignatures de Treball de Fi de Grau, ni en les Pràctiques Externes.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

Ús indegut de les plataformes virtuals docents

Es considera falta greu la suplantació de la identitat de l'estudiant, encara que sigui consentida, en tot allò que afecta el seu desenvolupament acadèmic i formatiu i, per tant, també en el moment de l'avaluació. En aquest sentit la clau d'accés al Campus Virtual és personal i intransferible i l'estudiant és responsable de l'ús adequat del seu perfil per accedir a les aules virtuals i de tot allò que un abús o mal ús d'aquest servei pugui comportar.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

Assignatures de formació bàsica sense correspondència

Per obtenir la nota de les assignatures de formació bàsica sense correspondència es farà la mitjana de la resta d'assignatures de formació bàsica.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 14-03-2017

 

5. Mecanismes i resultats d'avaluació

L'estudiant té dret a ser avaluat de totes les assignatures de les quals està matriculat durant el curs acadèmic corresponent.

Els estudiants han de ser avaluats i qualificats d'acord amb el que estableixi la guia de l'estudiant publicada i el pla de treball o la planificació de cada assignatura.

Sempre que s'indiqui al programa, l'avaluació continuada no impedeix que s'estableixin proves o altres activitats de síntesi, la qualificació de les quals no podrà superar el 50% de la nota final.

En el cas dels Treballs Fi de Grau, l'avaluació es basa en la redacció i defensa d'una memòria. El lliurament de la memòria i la defensa pública són condicions inexcusables per aprovar l'assignatura. Cada centre pot establir requeriments complementaris relacionats amb la seva elaboració.

(Per a les qüestions generals relatives al Treball Final de Grau, vegeu la Normativa Acadèmica de Treballs Finals de Grau.)

Els centres establiran les activitats d'aprenentatge i d'avaluació de les Pràctiques que, en qualsevol dels casos, hauran de tenir en compte la memòria final presentada per l'estudiant i l'informe de l'empresa, entitat o institució on es duguin a terme.

(Per a les qüestions generals relatives a les Pràctiques, vegeu la Normativa Acadèmica de Pràctiques de Grau.)

Tal com s'ha expressat anteriorment, l'avaluació continuada en les assignatures ha de permetre a l'estudiant disposar de diferents informacions sobre el seu procés d'aprenentatge durant el desenvolupament de l'assignatura. Aquesta informació ha d'aportar-li elements per a la millora en l'assoliment de les competències i dels resultats previstos. El professorat utilitzarà diferents instruments d'avaluació per poder obtenir aquesta informació de manera periòdica. És responsabilitat del professorat explicitar els criteris d'avaluació a priori, explicar a l'estudiant la qualificació atorgada i orientar-lo per a la millora. Si és necessari, el professorat pot derivar l'estudiant als serveis especialitzats de suport per a processos tutorials més específics recollits en el Pla d'Orientació i Acció Tutorial (POAT).

Els resultats d'avaluació s'hauran de donar a conèixer en els terminis fixats per cada centre i s'hauran d'ajustar al que estableix el calendari acadèmic i administratiu de la UVic-UCC.

El professorat pot comunicar la data de publicació de les qualificacions el mateix dia de la prova o del lliurament d'un treball. Les qualificacions, tant de les proves parcials com de la nota final, s'hauran de fer públiques a través del campus virtual o l'intranet en un termini de 15 dies laborables.

 

6. Sistema de qualificació dels aprenentatges

Per obtenir els crèdits d'una matèria o assignatura s'hauran d'haver superat les condicions d'avaluació establertes en el programa de l'assignatura corresponent.

El nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiantat s'expressarà mitjançant qualificacions numèriques, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre:

 • Els resultats que l'estudiant ha obtingut en cadascuna de les assignatures del pla d'estudis es qualificaran en funció de la escala numèrica següent, de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, i s'hi podrà afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0   - 4,9: Suspens
5,0-  6,9: Aprovat
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Excel·lent

 • La menció de «matrícula d'honor» pot ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9.0. El seu nombre no pot excedir el cinc per cent dels estudiants matriculats en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es pot concedir una sola «matrícula d'honor»:

    Fins a 29 estudiants: 1 MH

    Entre 30 i 49 estudiants: 2 MH

    Entre 50 i 59 estudiants: 3 MH

    Etc.
 • La qualificació de "no presentat", que significa que l'estudiant no ha estat avaluat, s'atorga quan no ha participat en cap dels actes d'avaluació previstos per a l'assignatura i també quan, a judici del professor/a, ho ha fet en un nombre poc significatiu.
 • Les assignatures reconegudes en l'expedient acadèmic es tenen en compte en el càlcul de baremació de l'expedient, amb excepció dels crèdits reconeguts de títols propis i experiència professional, que no tenen qualificació. Les assignatures reconegudes tenen consideració d'assolides i en l'expedient acadèmic tindran la denominació de reconegut. Hi constarà el nombre de crèdits i la qualificació numèrica.
 • Quan una assignatura d'origen es correspon amb un assignatura de destinació, es manté la mateixa qualificació. Quan a l'origen hi ha més d'una assignatura implicada, la qualificació de destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les assignatures d'origen tingui la qualificació de matrícula d'honor, només es podrà mantenir si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
 • Els crèdits obtinguts per reconeixement acadèmic corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no seran qualificats numèricament ni es tindran en compte a efectes de còmput en la mitjana de l'expedient acadèmic.
 • La mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant serà el resultat de l'aplicació de la fórmula següent: la suma dels crèdits obtinguts per l'alumne/a multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions corresponents, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l'estudiant.
 • La mitjana calculada d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, i que s'ha comentat anteriorment.
 • En les certificacions acadèmiques que s'emetin es farà constar la mitjana calculada  d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, i que s'ha comentat anteriorment (escala numèrica de 0 a 10).
 • En cas que l'estudiant que vulgui la certificació acadèmica amb la mitjana ponderada calculada d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, en la redacció descrita en el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, amb l'escala següent, caldrà que ho sol·liciti expressament:

Suspens: 0
Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'Honor: 4

Acords

Qualificació en situacions especials

Es qualificarà amb un "No presentat" quan:

 • L'estudiant no hagi lliurat o no s'hagi presentat a la majoria de les activitats d'avaluació o s'hagi presentat únicament a activitats que suposen menys del 40% del conjunt de l'assignatura.

Es qualificarà amb un "Suspès" quan:

 • L'estudiant s'hagi presentat a més d'un 40 % de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui inferior a 5. En aquest cas, es qualificarà amb la nota que li correspongui de la ponderació i d'acord amb les activitats dutes a terme. Les activitats que no s'hagin lliurat es qualificaran amb un 0.
 • L'estudiant s'hagi presentat o hagi lliurat la majoria d'activitats de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui superior a 5. No obstant, l'assignatura quedarà suspesa pel fet de no haver aprovat algun dels elements d'avaluació que requeria una nota mínima (que ha de constar prèviament a la guia de l'estudiant i ha de ser condició aprovada pel departament). En aquest cas, es qualificarà amb un 4,5.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 22-05-2018

 

7. Revisió dels resultats d'avaluació

L'estudiant té dret a la revisió dels resultats de les diferents activitats d'avaluació i a recórrer les resolucions del professorat. En cas que es rectifiqui alguna qualificació, la unitat que custodia les actes haurà de traslladar-hi aquesta rectificació. 

 

Pràctiques

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 12-06-2018


Pràctiques externes

L'objectiu d'aquesta normativa és regular les activitats de pràctiques externes (de caràcter curricular i extracurricular) dutes a terme per estudiants en institucions, empreses i entitats durant la seva formació universitària en compliment del RD 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Paral·lelament, segons determina el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual es regula l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol, i pel RD 43/2015, de 2 de febrer, en els graus es poden programar fins a 60 crèdits de pràctiques externes –excepte en titulacions regulades per normatives europees, que poden ser més– que s'han de cursar preferentment durant la segona meitat del pla d'estudis.

En el mateix sentit, en aplicació del RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari, es reconeix, entre d'altres, als estudiants de grau, la possibilitat de fer pràctiques curriculars i extracurriculars amb una finalitat formativa. Aquestes pràctiques es podran portar a terme dins de la mateixa universitat, en grups de recerca, departaments, centres, instituts o altres unitats que en depenguin.

Tot el què s'expressa en aquesta normativa fa referència a les diferents situacions de pràctiques que es puguin donar, tant a nivell de tipologia de pràctiques com àmbits de realització. Si en alguna d'aquestes o altres situacions es determinen condicions (acadèmiques o administratives) específiques, es recolliran en aquest mateix apartat o en les bases del programa específic de les quals es puguin derivar.

Aquesta regulació també s'aplica a les pràctiques adscrites a les titulacions o plans d'estudi en extinció, excepte en aquells casos en què, per raons acadèmiques o de gestió, s'hagin d'aplicar criteris específics derivats de la normativa anterior a l'aprovació d'aquesta.

1. Definició

Segons l'article 2 del RD 592/2014, les "pràctiques externes" constitueixen una activitat de naturalesa formativa duta a terme pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats que té l'objectiu de permetre als mateixos estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i d'afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la capacitat d'emprenedoria.

Les pràctiques constaran de dues parts:

1) Una estada de naturalesa formativa i obligatòria en una empresa, entitat o institució pública o privada supervisada per la UVic-UCC. Implicarà la realització d'un conjunt de tasques d'observació, participació o col·laboració en l'empresa, entitat o institució i també la realització d'altres activitats acadèmiques i formatives que es puguin establir.

2) L'elaboració i redacció d'una memòria o treball de pràctiques segons les condicions que s'estableixin.

En la memòria oficial de verificació de cada titulació s'estableix el total d'hores corresponents a l'estada de l'estudiant en l'empresa o institució de pràctiques. Si no s'especifica el contrari, es destinen 25 hores d'activitat formativa o d'estada en l'empresa o institució de pràctiques per cada crèdit ECTS de l'assignatura. D'aquestes hores, un mínim d'un 5% han d'estar reservades a l'elaboració i redacció de la memòria. En el cas de titulacions amb directrius en què es reguli el nombre d'hores, es podrà establir una equivalència de 30 hores per crèdit ECTS.

 

2. Objectius i principis generals de les pràctiques

L'objectiu de les pràctiques és completar la formació de l'estudiant de manera que pugui aplicar els coneixements adquirits i facilitar-li l'adquisició de les competències bàsiques, generals, transversals i específiques que preveu la seva titulació i necessàries per a la seva formació integral i incorporació a la vida professional.

També han de permetre que l'estudiant posi a prova la seva capacitat crítica i reflexiva i la capacitat d'anàlisi i de síntesi de les àrees estudiades i que s'integri en equips professionals, la qual cosa ha de contribuir a la formació integral de l'estudiant.

En l'exercici de les pràctiques se seguiran criteris d'accessibilitat, igualtat d'oportunitats i no discriminació per a tots els estudiants. Qualsevol ajuda i suport específics proveïts amb caràcter individual, hauran de quedar recollits en el Pla individualitzat del mateix estudiant.

 

3. Tipologia de pràctiques

En el marc d'un grau, l'estudiant pot fer pràctiques de dos tipus:

a) Pràctiques curriculars: són assignatures del pla d'estudis dels títols oficials i tenen un caràcter obligatori o optatiu.

b) Pràctiques extracurriculars: són pràctiques de caràcter voluntari que es cursen durant el període de formació. Anualment la UVIC-UCC pot plantejar diferents programes de pràctiques extracurriculars amb condicions específiques.

 • Aquestes pràctiques extracurriculars s'han d'estendre durant un mínim de 65 hores, incloses les hores destinades l'elaboració de la memòria. 
 • L'acompliment de les pràctiques extracurriculars no implica el reconeixement de crèdits ECTS en el pla d'estudis, tot i que es poden fer constar en el Suplement Europeu al Títol (SET).
 • Les pràctiques extracurriculars podran ser reconegudes com a pràctiques curriculars únicament en el cas que derivin del Programa de Formació Integrada d'Estudis i Feina (beques Sí-Sí: Estudio i Treballo) i de determinats programes de mobilitat que pugui oferir singularment algun centre.

Amb caràcter general, l'estada màxima de pràctiques en una empresa o institució (sumant totes les altres pràctiques que s'hagin pogut fer) no pot superar les 900 hores per curs acadèmic, incloent també en aquest còmput, la redacció de la memòria.

Una vegada finalitzats els estudis, l'estudiant pot realitzar pràctiques en empreses o altres institucions d'àmbit europeu en el marc del programa Erasmus+ (Pràctiques per a nous titulats). En aquest cas, si s'ofereixen, el Servei de Carreres Professionals o el servei responsable de pràctiques serà l'encarregat d'orientar a l'estudiant i facilitar-li tota la informació i gestió. Aquestes pràctiques no es regeixen per aquesta normativa.

Els estudiants d'altres universitats que fan una estada de pràctiques a la UVic-UCC, que en aquest cas actua com institució acollidora (empresa), hauran de seguir el protocol que fixi el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Formació Contínua. Les seves pràctiques no es regeixen per aquesta normativa.

 

4. Àmbits de realització

Les diferents tipologies de pràctiques previstes, es poden dur a terme en l'àmbit:

1) Estatal: quan les pràctiques es donen en el territori català i espanyol. En el cas de pràctiques desenvolupades més enllà del territori català, cada centre establirà els procediments i criteris específics que se'n deriven. En el cas que aquestes pràctiques es desenvolupin en el marc d'un programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) també s'hauran de tenir en compte els criteris que marca el mateix programa.

2) Internacional: es podran portar a terme tant en països que formen part de l'EEES com en països que es regulen per altres directrius. En cadascun dels casos es podran determinar procediments i criteris específics segons els propis centres o el què estableixi la normativa de mobilitat internacional de la UVIC-UCC. En aquest cas també caldrà tenir present si aquestes pràctiques es desenvolupen en el marc d'algun programa específic de mobilitat i el requisits que estableixi aquest mateix programa.
Es consideren pràctiques internacionals aquelles pràctiques en què l'estada al centre o institució té lloc fora del territori espanyol, encara que el conveni pugui ser a través d'institucions espanyoles que actuïn com a mitjanceres. Per tant, les pràctiques internacionals sempre impliquen mobilitat fora del territori espanyol.

Les pràctiques internacionals es poden donar en dues situacions diferents:

 • Modalitat A: és aquella en què l'estudiant cursa una assignatura de pràctiques d'un pla d'estudis determinat i fa aquestes pràctiques sota les condicions acadèmiques que estableix la universitat estrangera de destinació. L'avaluació es porta a terme a la universitat de destinació i es reconeix la nota per l'equivalència de l'assignatura. Per participar en aquesta modalitat hi ha d'haver necessàriament un conveni bilateral entre totes dues institucions d'educació superior.
 • Modalitat B: és aquella en què l'estudiant fa una estada internacional, però no hi ha equivalència d'assignatures. La responsabilitat acadèmica, el seguiment i l'avaluació de l'estudiant recauen en la UVic-UCC. Aquesta modalitat també implica un conveni entre la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant.

 

5. Destinataris

Podran fer les pràctiques (curriculars o extracurriculars) els estudiants que tinguin formalitzada la matrícula corresponent. També estudiants d'altres universitats de l'Estat espanyol o de l'estranger que estiguin fent una estada de mobilitat a la UVic-UCC.

En el cas de les pràctiques curriculars, cada pla d'estudis establirà els requisits i condicions per poder accedir a les diferents assignatures de pràctiques. En aquest cas, tots els estudiants de la UVIC-UCC tenen el dret i l'obligació de fer les pràctiques necessàries per assolir les competències establertes en cada títol.

En el cas de les pràctiques extracurriculars, addicionalment caldrà que l'estudiant tingui una matrícula en curs d'alguna altra assignatura, durant tot el període de la seva realització.

 

6. Períodes de pràctiques

Cada centre o facultat determinarà els períodes ordinaris i extraordinaris de realització de les estades de pràctiques per cada titulació segons els calendaris acadèmics i l'organització dels semestres. També anualment informarà i publicarà al campus o al web les dates rellevants de cara als estudiants per al correcte desenvolupament i organització dels diferents períodes de pràctiques. En cas que l'estudiant no compleixi els terminis i procediments establerts, el centre o facultat podrà determinar la no continuïtat i no realització de les pràctiques.

Les pràctiques extracurriculars es podran autoritzar al llarg del curs acadèmic i també en períodes d'estiu si es compleixen els requisits següents:

 • Si hi ha tutor/a acadèmic o persona de referència concreta de la UVic-UCC que pugui intervenir en cas de d'incidències.
 • Si hi ha una matrícula activada que permeti que l'estudiant no quedi sense assegurança durant tot el període de pràctiques.

En el cas de pràctiques internacionals, els terminis o períodes en els quals es duen a terme les estades de pràctiques poden estar condicionats pels propis programes de mobilitat o per les condicions que estableixin les empreses o institucions col·laboradores estrangeres.

 

7. Conveni de pràctiques i annex

Totes les pràctiques que es fan a la UVIC-UCC estaran regulades per un conveni específic de pràctiques entre la UVIC-UCC i l'empresa o institució, pública o privada, en el qual es concreten els termes de la cooperació entre les dues parts per a la formació dels estudiants de pràctiques. En el cas de pràctiques de mobilitat internacional que es portin a terme en el marc del programa Erasmus Plus, excepcionalment es podrà prescindir del conveni específic de pràctiques, que quedarà substituït pel "Learning agreement for traineeships" i, quan es tracti d'Erasmus Estudi, el "Learning agreement for studies".

La formalització del conveni de cooperació educativa i l'annex de l'estada de pràctiques s'ha de dur a terme abans de la incorporació dels estudiants a l'empresa, institució o entitat.

Els convenis de la UVic-UCC amb "centres formadors acreditats" queden regulats per les normatives generals vigents que estableixen les Administracions autonòmiques competents en matèria de Salut i Ensenyament. Per a la resta de pràctiques, el conveni entre l'empresa o institució de pràctiques i la UVic-UCC, ha de fer constar en les seves clàusules:

 • L'objecte del conveni
 • Els termes generals de la col·laboració
 • La tutorització
 • L'avaluació, reconeixement i acreditació
 • La borsa o ajut d'estudi (si escau)
 • Les assegurances
 • La publicitat
 • La reserva sobre la informació i protecció de dades
 • La vigència
 • La resolució
 • L'arbitratge
 • Altres apartats que es considerin: ja sigui a nivell de reserves en la propietat intel·lectual, drets d'explotació dels projectes, etc.
 • El règim de permisos

Qualsevol conveni de pràctiques haurà d'incloure l'annex específic de pràctiques en el qual es detallen les condicions concretes de cada pràctica de forma individual per a cada estudiant o per cadascun dels grups d'estudiants que desenvolupin les mateixes tasques, en la mateixa empresa o institució i en els mateixos períodes.

L'annex inclourà com a mínim:

 • Dades de l'empresa/institució en què es fan les pràctiques
 • Dades de l'estudiant
 • Dades de la UVic-UCC. Nom dels tutors/es (de l'empresa/institució i de la Universitat)
 • Projecte formatiu
 • Descripció de tasques i de les competències bàsiques, transversals, genèriques i específiques associades
 • Calendari, horari i règim de permisos
 • Continguts de la pràctica
 • Assegurances
 • Drets i deures de l'estudiant i dels tutors
 • Compromís de l'estudiant de respecte al secret professional i de reserva sobre les dades

L'estudiant disposarà d'una còpia de l'annex o serà informat del seu contingut segons estableixi cada facultat.

En el cas de pràctiques de mobilitat internacional que es portin a terme en el marc de l'Erasmus Plus, excepcionalment es podrà prescindir de l'annex al conveni, que quedarà substituït pel "Learning agreement for traineeships" i quan es tracti d'Erasmus Estudi, el "learning agreement for studies".

 

8. Tutorització de les pràctiques

Per a la tutorització i seguiment de les pràctiques es determinarà un professor/a tutor per part de la UVic-UCC i un tutor/a de l'empresa o institució en què es dugui a terme l'estada de pràctiques. El/la tutor/a de l'empresa o institució no pot ser la mateixa persona que desenvolupa funcions de tutor/a acadèmic per part de la UVic-UCC.

El tutor/a acadèmic de la UVic-UCC ha de ser un professor o professora de la branca de coneixement de la titulació i la seva assignació es farà en funció dels procediments establerts en cada centre i segons la tipologia de pràctiques que es desenvolupin.

El tutor/a de la UVic-UCC ha de vetllar per:

 • Garantir l'adequació i la concreció de les tasques realitzades per part de l'estudiant a l'empresa o institució de pràctiques i el compliment del programa de pràctiques que es preveu en la guia de l'estudiant de la titulació.
 • Fer el seguiment i orientació de l'estudiant al llarg de l'estada a l'empresa o institució i durant la fase posterior d'elaboració de la memòria.
 • Col·laborar amb el tutor/a assignat per l'empresa, entitat o institució en la millora de la formació de l'estudiant.
 • Avaluar les pràctiques tenint en compte l'informe sobre la valoració de l'estada feta per l'estudiant.
 • Informar al responsable de les pràctiques de la titulació sobre les incidències que es puguin donar o les millores al procés que es puguin incorporar.
 • Gestionar incidències durant l'estada de pràctiques (relacionades amb l'estudiant que tutoritza) i derivar aquelles que puguin tenir repercussions de caire institucional.

El tutor/a de l'empresa o institució principalment ha de:

 • Conèixer el programa formatiu de les pràctiques (ja siguin curriculars o extracurriculars) i els objectius i finalitats que es pretenen.
 • Vetllar per l'acolliment de l'estudiant a l'empresa o institució i responsabilitzar-se, juntament amb el tutor/a acadèmic de la UVic-UCC, de fer-ne el seguiment i orientació en el conjunt de les pràctiques.
 • Emetre l'informe de valoració final de les pràctiques de l'estudiant d'acord amb el model normalitzat i fer-lo arribar al tutor/a acadèmic/a de la UVic-UCC.

Cada centre o facultat establirà els criteris de seguiment i tutorització per a cada tipologia de pràctiques, ja sigui de forma general o específica per a cada titulació o pràcticum. En qualsevol cas, tota estada de pràctiques de caràcter curricular amb una equivalència igual o superior a 6 crèdits ECTS inclourà com a mínim:

 • Una tutorització per part del tutor/a acadèmic de la UVic-UCC a l'estudiant o grup d'estudiants, abans que aquests iniciïn l'estada o durant els primers dies de pràctiques a l'empresa o institució, en la qual es concretaran els objectius i propòsits de pràctiques, el procediment d'avaluació i les formes de contacte o comunicació dels estudiants amb el tutor/a acadèmic.
 • Un contacte del tutor/a acadèmic de la UVic-UCC amb l'empresa o institució de pràctiques, ja sigui al principi per concretar les tasques i propòsits de les pràctiques o al final per compartir elements d'avaluació de l'estudiant i del procés de pràctiques en general. Aquest contacte serà presencial i, si no és possible, es farà per mitjà d'una videoconferència o d'algun altre tipus de comunicació virtual. Es recomana fer una sessió de coordinació de pràctiques entre la universitat i els centres, empreses o institucions col·laboradores de pràctiques amb periodicitat anual i amb caràcter grupal.
 • Un contacte per correu electrònic o per via telefònica durant el període de les pràctiques amb l'empresa o institució (o els tutors de referència) per confirmar que l'estada s'està desenvolupant segons el previst.
 • Un contacte continuat i permanent amb l'estudiant al llarg de tot el desenvolupament de les pràctiques.

En qualsevol cas i segons les característiques o tipologies de les pràctiques, des dels centres o facultats, d'acord amb els responsables de pràctiques de les diferents titulacions, es podran establir altres criteris addicionals per una tutorització i un seguiment correctes de les pràctiques.

 

9. Prevenció d'assetjament

El protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe per al personal laboral de la UVic-UCC, aprovat en Consell de Direcció de la UVic-UCC en data 27 d'abril de 2010, també s'aplica als estudiants i professionals en períodes de pràctiques en empreses i altres institucions.

 

10. Registre al Servei Ocupació de Catalunya

 

11. Prevenció de Riscos Laborals

Els estudiants han de tenir accés a la informació de Prevenció de Riscos Laborals relativa al lloc on facin les pràctiques.

 

12. Assegurances

Per al desenvolupament de qualsevol estada de pràctiques, l'estudiant haurà de disposar de les assegurances establertes en el moment de la matrícula i fixades, si s'escau, segons la tipologia de pràctiques. El centre o facultat, a través dels responsables de pràctiques de la titulació, té el compromís de comunicar a l'estudiant si la seva plaça de pràctiques requereix algun tipus d'assegurança addicional (amb cobertures específiques) diferent de la general i quin és el procediment per contractar-la.

En el cas de pràctiques internacionals que tinguin lloc en països de la Unió Europea, l'estudiant haurà de tenir la targeta sanitària vigent durant tot el període de l'estada. En aquests casos, també es recomana a l'estudiant contractar una pòlissa d'assistència en viatge.

Quan la mobilitat tingui lloc fora de la Unió Europea, l'estudiant haurà de subscriure obligatòriament una pòlissa d'assegurança que cobreixi les contingències d'assistència sanitària derivades d'accident, malaltia o repatriació, les quals podran venir determinades per la UVic-UCC. En tots aquests casos, l'estudiant també haurà de disposar d'una pòlissa d'assistència en viatge.

 

13. El programa de l'assignatura

Les pràctiques curriculars han d'estar informades en la guia de l'estudiant amb els mateixos apartats que la resta d'assignatures del grau. Addicionalment, l'estudiant ha de disposar de la documentació en què es recullen les orientacions generals de pràctiques o altres aspectes de caràcter organitzatiu o curricular. En qualsevol moment l'estudiant tindrà a disposició la següent informació:

 • Càrrega lectiva
 • Desplegament temporal
 • Objectius 
 • Competències bàsiques, generals, transversals i específiques
 • Resultats d'aprenentatge
 • Continguts
 • Metodologies de treball recomanades
 • Guió orientatiu per a l'elaboració de la memòria
 • Sistema d'avaluació: criteris i ponderació
 • Altres qüestions de caràcter acadèmic d'obligat compliment
 • Bibliografia

 

14. Informació i orientació sobre les pràctiques

Per tenir una informació adequada sobre el procés organitzatiu i acadèmic de les pràctiques, l'estudiant haurà de tenir accés anualment a:

 • Mínim una sessió informativa sobre les pràctiques en el context de la titulació (tipologia, objectius, empreses o institucions...), en la qual també es donaran a conèixer els responsables de pràctiques dels centres o facultats i altres informacions que es considerin d'interès per al correcte desenvolupament de les pràctiques des de la perspectiva de l'estudiant. En aquesta o en altres sessions específiques s'hi podran incloure les qüestions referides a mobilitat i als aspectes organitzatius que se'n deriven.
 • L'actualització de tota la informació relativa a pràctiques en un espai del campus o al web accessible a tots els estudiants, tant abans com després de la matrícula, i al professorat. A través d'aquest espai es podran consultar i descarregar el procediment de pràctiques, els dossiers informatius, els formularis, etc.

 

15. Avaluació de les pràctiques

L'avaluació final de les pràctiques externes realitzades per l'estudiant correspon al tutor/a acadèmic de la UVic-UCC, per això els centres n'establiran els mecanismes i condicions d'avaluació. En referència amb les pràctiques externes curriculars, aquestes condicions es publicaran a la guia de l'estudiant i l'avaluació es farà d'acord als terminis que s'estableixin en la descripció de la mateixa assignatura.

En el cas de les pràctiques extracurriculars, en el termini de quinze dies després de la finalització de l'estada de pràctiques a l'empresa o institució, l'estudiant haurà de lliurar al tutor/a de la UVic-UCC la memòria final d'avaluació.

En qualsevol cas, tots els processos de pràctiques externes hauran de tenir en compte els instruments d'avaluació següents:

 • La memòria final presentada per l'estudiant en la qual s'inclou un autoinforme sobre el desenvolupament de les pràctiques. Aquesta memòria s'elaborarà d'acord amb les indicacions del centre o facultat i hauria d'incloure reflexions relacionades amb les tasques i treballs desenvolupats durant el període de pràctiques, una valoració crítica i una reflexió personal, tant de les aportacions relacionades amb l'aprenentatge i les competències adquirides, com també sobre el procés global de les pràctiques.
 • L'informe de l'empresa, entitat o institució elaborada pel tutor/a de l'empresa.
 • I el seguiment dut a terme pel tutor/a acadèmic/a de la UVic-UCC.

L'estudiant té dret a un informe per part de l'empresa o institució que li ha de permetre conèixer la valoració de l'activitat desenvolupada en les pràctiques.

Durant el període de les pràctiques el tutor/a acadèmic de la UVic-UCC podrà sol·licitar a l'estudiant un informe del seu seguiment o aprofitament de les pràctiques. Aquest informe es podrà tenir en compte en el moment de l'avaluació.

Seran motiu de "suspens" en les pràctiques curriculars o de "no apte" en les extracurriculars:

 • L'incompliment de les hores corresponents a l'estada de pràctiques a l'empresa o institució.
 • El no lliurament de la memòria de pràctiques en els terminis i requisits establerts.
 • L'incompliment de les tasques assignades a l'estudiant (en el marc de les pràctiques) a l'empresa o institució.
 • Faltes de disciplina, incompliment del codi ètic o de vulneració de la confidencialitat.

En les pràctiques extracurriculars, l'estudiant serà qualificat com a apte / no apte. En el cas d'aquestes pràctiques, el cap d'estudis del centre o facultat signarà l'acta corresponents.

 

16. Acreditació de les pràctiques

En cas que se sol·liciti, la UVic-UCC emetrà els certificats acreditatius de pràctiques, ja sigui des de la perspectiva del tutor/a de l'empresa o de la institució col·laboradora o bé del tutor/a acadèmic de la UVic-UCC. Cadascun d'aquests certificats s'emetrà segons el procediment establert institucionalment per la UVic-UCC i pels centres o facultats. En el cas dels estudiants, la informació relativa a les pràctiques s'inclourà a l'expedient acadèmic i al SET.

En el cas de les pràctiques extracurriculars, aquestes també s'inclouran a l'expedient acadèmic i al SET. En cap cas es comptabilitzaran com a crèdits requerits en el pla d'estudis

 

17. Reconeixement de crèdits per experiència professional

L'activitat professional es pot reconèixer per l'assignatura/es de pràctiques curriculars, fins a un 15% del total dels crèdits de la titulació.

Per poder sol·licitar el reconeixement calen, almenys, tres anys d'experiència professional acreditada.

Per procedir al reconeixement es valorarà l'adequació de les competències assolides en l'activitat professional a l'assoliment de les competències (bàsiques, generals, transversals i específiques) previstes en l'assignatura de pràctiques.

Els crèdits del reconeixement s'incorporen a l'expedient sense qualificació.

(Per a les qüestions relatives al reconeixement de l'activitat professional aquí exposades, vegeu la Normativa Acadèmica de Reconeixements de Grau.)

 

18. Retribucions econòmiques

L'estudiant que rebi algun tipus de retribució econòmica en concepte de borsa d'ajuda a l'estudi o per atendre a despeses en les seves pràctiques, haurà de donar comptes de la seva activitat d'acord a la normativa i directrius que s'estableixin a cada país concret.

 

Treball de fi de grau

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 12-06-2018


Treball de Fi de Grau

1. Objecte de la normativa i regulació

L'objecte d'aquesta normativa és regular els Treballs de Fi de Grau (TFG) que tots els estudiants han d'elaborar i defensar públicament davant d'un tribunal per obtenir el títol.

Segons determina el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010 i pel RD 43/2015, el TFG ha de tenir una extensió d'entre 6 i un 12,5 % dels crèdits del títol, s'ha de cursar a la fase final del pla d'estudis i ha d'estar orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. En atenció a les especificitats de cada ensenyament, cada centre publicarà el seu propi Reglament del Treball de Fi de Grau, que complementarà aquesta normativa establerta de manera general per a totes les titulacions.

El Treball de Fi de Grau compendia la formació adquirida en el decurs dels ensenyaments del grau. Ha de permetre a l'estudiant mostrar el nivell d'adquisició de les competències de la titulació i dels principis que fonamentaran la seva futura tasca professional.

 

2. Matrícula del TFG

Per formalitzar la matrícula del TFG l'estudiant s'ha d'haver matriculat de totes les assignatures requerides per obtenir el grau o bé tenir aprovats 150 crèdits d'un grau de 180 crèdits, 210 crèdits d'un grau de 240 crèdits o bé 330 crèdits d'un grau de 360 crèdits, entre ells els crèdits de les assignatures de primer i segon cursos. En queda exclosa la matrícula dels crèdits RAC. En cas que el TFG estigui format per dues assignatures (TFG I i TFG II), l'obligació d'haver-se matriculat de totes les assignatures haurà de ser per al TFG II.

Acords

Convocatòries i mobilitat TFG

El TFG té una convocatòria única per matrícula, com la resta d'assignatures de la titulació.

En el cas que l’estudiant tingui previst cursar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat en la seva totalitat (redacció, avaluació i defensa), consulteu la normativa de mobilitat.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

 

3. Desenvolupament del TFG: proposta i tutorització

Cada centre determinarà el procediment d'orientació i tutorització del TFG. Aquest procediment inclourà en tots els casos la formalització d'una proposta de TFG mitjançant el formulari establert a través de l'aplicació informàtica del TFG o per mitja de les eines que determini el Centre.

Un professor/a orientarà els estudiants a l'hora d'escollir el tema del treball final. En els casos en què el TFG formi part dels crèdits d'un itinerari o d'una menció, caldrà que el tema estigui directament vinculat a aquest àmbit.

La proposta de TFG es compon, com a mínim, d'una denominació provisional del treball i d'una breu descripció dels seus objectius. Cada centre pot determinar la inclusió d'altres conceptes, com per exemple la sol·licitud d'un tutor/a determinat.

És responsabilitat de cada centre determinar les dates, els terminis i les condicions en les quals es fa aquest lliurament de propostes.

Una vegada acceptada la proposta de TFG, des del centre s'assignarà un professor/a tutor/a que imparteixi docència a la UVic-UCC, que ajudarà a elaborar-lo i a preparar-ne la presentació i defensa. Si es considera necessari pel tema del treball, també podrà tenir un tutor o avalador extern.

Funcions del tutor/a:

 • Informar l'estudiant sobre el TFG. Característiques, condicions i processos.
 • Participar en el procés d'orientació de l'estudiant en el disseny, elaboració i defensa del TFG segons els criteris i/o necessitats que la coordinació i els estudiants identifiquin.
 • Definir, conjuntament amb l'estudiant, el pla de treball i el desenvolupament del TFG.
 • Organitzar o participar en el desenvolupament de les activitats formatives pròpies del TFG segons el pla de treball definit.
 • Tutoritzar de manera presencial i/o virtual el treball de l'estudiant, prèvia convocatòria per part del tutor/a de l'estudiant.
 • Fer l'avaluació individual de l'estudiant relativa al seguiment, memòria i defensa segons el procediment establert.
 • Participar, si correspon, en les sessions de coordinació i avaluació del TFG que es puguin establir en el marc de la facultat.
 • Revisar les diferents activitats i tasques desenvolupades en el marc del TFG per part de l'estudiant.
 • Orientar l'estudiant en la reflexió personal entorn a les competències més transversals i les d'ordre més específic per a la millora personal i professional.

L'acceptació de la proposta i l'assignació del tutor es comunicaran a l'estudiant a través de l'aplicació informàtica del TFG o per mitja de les eines que determini el centre.

Els criteris d'assignació de tutors als treballs es basen en la coherència acadèmica entre la proposta del treball de l'estudiant i l'especialitat del professor/a, i en la disponibilitat del professorat.

 

4. Pla docent

El TFG ha d'estar informat en el pla docent amb els mateixos apartats que la resta d'assignatures del grau. Com a mínim ha d'estar descrit en els termes següents:

 • Càrrega lectiva
 • Unitat temporal (semestral o anual)
 • Desplegament temporal
 • Objectius
 • Competències genèriques i específiques
 • Continguts
 • Metodologies de treball recomanades
 • Guió orientatiu del treball
 • Guió orientatiu de la defensa pública
 • Sistema d'avaluació: criteris i ponderació
 • Referència al reglament del TFG del centre/UVic-UCC
 • Altres qüestions de caràcter acadèmic d'obligat compliment
 • Bibliografia

 

5. Elaboració

El TFG consisteix en l'elaboració d'un treball original i inèdit que es reflecteix en una memòria i una defensa pública.

L'execució, el seguiment i l'avaluació del TFG serà individual. Respectant això, el centre podrà organitzar l'elaboració de treballs que s'interrelacionin.

El Consell de Direcció de Centre pot establir normes específiques i documentació de lliurament obligat, i pautes formals de presentació.

El Treball es podrà elaborar totalment o parcialment fora de la UVic-UCC, en les empreses o institucions amb les quals hi hagi conveni previ.

En el cas que es faci fora de la UVic-UCC caldrà assignar a l'estudiant un tutor/a de la institució de destinació i un tutor/a de la UVic-UCC.

El tutor/a pot determinar una llengua per a la memòria i defensa del TFG, d'acord amb la legislació vigent i amb els objectius i competències del grau. També pot oferir la possibilitat que es redacti i defensi en una llengua diferent al català o al castellà si garanteix que l'avaluació de la memòria i la seva defensa la podran fer avaluadors competents en la llengua corresponent.

 

6. Lliurament del TFG

La memòria del TFG es lliura formalment a través de l'aplicació informàtica del TFG o per mitjà de les eines que determini el Centre i d'acord amb els terminis i condicions establerts per cada centre. Un cop lliurada la memòria, no s'hi podran incorporar modificacions ni ampliacions.

El termini de lliurament del TFG és establert i publicat pel coordinador del TFG al principi del període lectiu corresponent a l'assignatura. El termini ha de garantir que el tribunal tingui temps suficient per avaluar-lo.

 

7. Tribunal

La defensa pública del TFG es fa davant d'un tribunal format per un mínim de 2 membres, un dels quals actua de president i l'altre de secretari.

El nomenament del tribunal correspon al Consell de Direcció de Centre a proposta del coordinador/a dels TFG, d'acord amb els criteris establerts de manera general per la UVic-UCC i pel centre. El nomenament preveu almenys un suplent.

El nomenament del tribunal de cada TFG s'ha de fer públic almenys 5 dies abans de la defensa, d'acord amb el calendari preestablert. Tant l'estudiant com els membres del tribunal rebran la comunicació de la configuració dels tribunals a través de l'aplicació informàtica del TFG o per mitjà de les eines que determini el Centre.

Al tribunal de TFG hi ha d'haver almenys un professor o professora de la UVic-UCC. També en pot formar part professorat d'altres universitats o professionals d'institucions i empreses.

El tutor/a pot formar part del tribunal i fa un informe del procés d'avaluació. En el cas que no hi sigui, ha de lliurar un informe als membres del tribunal en què s'avaluï el TFG.

 

8. Defensa

En un termini breu després del període de tancament, el coordinador/a dels TFG ha de publicar el dia, l'hora i el lloc de la defensa a través de l'aplicació informàtica o per mitjà de les eines que determini el Centre i ho comunicarà a l'estudiant, al tutor/a i al tribunal.

La defensa pública del TFG es fa presencialment a la Universitat. En les modalitats semipresencial i online es podrà contemplar la possibilitat de fer la defensa a través de videoconferència.

De l'organització de l'acte de defensa del TFG se'n fa càrrec el coordinador dels TFG, d'acord amb les orientacions facilitades prèviament als estudiants.

Un cop acabada la defensa del TFG, el tribunal delibera a porta tancada i emet una qualificació, segons els criteris establerts per cada centre. Aquesta qualificació es comunica almenys a l'estudiant i al tutor/a del TFG en aquell moment

 

9. Avaluació i qualificació

L'avaluació serà individual.

L'avaluació del TFG es basa en la memòria, la defensa i el procés d'elaboració. El lliurament de la memòria i la defensa són condicions inexcusables per aprovar l'assignatura. Cada centre pot establir requeriments complementaris relacionats amb l'elaboració del treball.

Cada titulació establirà una ponderació per a cadascun dels elements d'avaluació. En tot cas, el seguiment, la memòria i la presentació (defensa) han de ponderar en conjunt el 100% de la nota. El seguiment el qualifica el tutor/a del treball. La defensa i la memòria es qualificaran per consens entre els membres del tribunal i, si no s'assoleix el consens, per la mitjana aritmètica de les qualificacions de cadascun d'ells.

La qualificació del TFG s'expressa en funció de l'escala de 0 a 10, amb un decimal.

En cas que el TFG sigui valorat amb un 9,0 o més, el tribunal pot proposar que se li atorgui la menció matrícula d'honor.

El tribunal completa un full de qualificació, que informa sobre la qualificació atorgada a cada element de l'avaluació i sobre la qualificació final i recull, si escau, la proposta de matrícula d'honor justificada. El mateix full ha de preveure un apartat perquè els membres del tribunal, de forma individual, puguin fer les consideracions que creguin oportunes. Tots els membres del tribunal han de signar el full de qualificació. 

 

10. Propietat i difusió

Els drets de propietat intel·lectual del TFG corresponen a l'estudiant. En la divulgació que en pugui fer amb posterioritat, l'estudiant haurà d'indicar que el treball es va elaborar a la UVic-UCC per a l'obtenció del grau corresponent.

Dels TFG se'n podrà guardar un exemplar a les Biblioteques dels centres de la UVic-UCC i es podran incorporar a un repositori accessible als membres de la comunitat universitària. Amb l'autorització expressa de l'estudiant, es podran difondre de forma oberta per mitjà dels canals o mecanismes de divulgació científica i docent en els quals participi la UVic-UCC.

 

11. Seguiment i reclamacions

Durant el procés d'elaboració del TFG, el coordinador/a del TFG es pot posar en contacte amb l'estudiant i el tutor/a per interessar-se sobre el desenvolupament de la feina.

L'estudiant i el tutor del TFG, individualment, podran recusar la composició del tribunal davant del Consell de Direcció de Centre.

L'estudiant pot sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda davant del secretari/a del tribunal, que pot esmenar la qualificació si els membres hi consenten per escrit, en un termini de 15 dies. Un cop signades les actes de l'assignatura TFG, les reclamacions es tramiten segons la normativa acadèmica general de la UVic-UCC.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte