Skip to main content

Àrea de Qualitat

L'Àrea de Qualitat és la unitat tècnica encarregada de donar suport als òrgans de govern de la UVic-UCC en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat d'acord amb la política general de la Universitat. Distribueix els seus àmbits de treball en set eixos operatius:

La universitat, les seves facultats i les titulacions de manera individual, estan avaluades i acreditades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya AQU Catalunya i per la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ambdues reconegudes internacionalment.

La UVic-UCC vetlla per la millora contínua de la institució aplicant un doble sistema d'avaluació interna i externa.

Des de l'Àrea de Qualitat es fa un seguiment exhaustiu del posicionament i reconeixement de la UVic-UCC a diferents rànquings de referència nacional i internacional.

Els centres docents de la UVic-UCC disposen d'un sistema de gestió per processos que es va dissenyar seguint les directrius establertes per l’agència de qualitat AQU dins del marc del programa AUDIT, programa alineat amb els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior (ESG). D'altra banda l’SGIQ pretén, a més, donar compliment als requisits exigits en la normativa legal vigent, on s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials així com la nova acreditació institucional.

  • Un procés és un grup organitzat d’activitats relacionades entre si que transformen entrades en sortides, i que juntes creen un resultat de valor per a l'usuari final.
  • Un procediment són instruccions de treball, en les quals se n’especifica la finalitat, l’abast, el desenvolupament, les evidències, etc. Un procés pot integrar diversos procediments.

Per això, els centres docents de la UVic-UCC garanteixen que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la impartició de les titulacions que ofereixen, complint amb la seva política de qualitat a través dels seus propis SGIQ formalment establerts i públicament disponibles.

Les enquestes de satisfacció són l'eina que permet a la Universitat conèixer i detectar les necessitats, expectatives, interessos, demandes, opinions o percepcions dels diferents grups d'interès de la comunitat universitària, per poder incidir en la millora de l'activitat i assegurar una gestió correcta dels serveis que ofereix.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i la UVic-UCC han consensuat una taula d'indicadors per tal de fer el seguiment de les titulacions, dins del marc de Verificació, Acreditació i Seguiment, així com donar un visió global des que els alumnes arriben a la Universitat fins que s’insereixen al món laboral.

Aquests indicadors s'obtenen dels propis sistemes de la UVic-UCC (Data Warehouse), d'UNEIX i dels indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions de la UVic-UCC que AQU Catalunya publica a la plataforma EUC.

L'Àrea de Qualitat també gestiona els indicadors per al seguiment dels objectius del Conveni Programa amb al Generalitat de Catalunya.

La UVic-UCC disposa d'un Portal de Transparència creat com l'únic portal global i integrat per a la difusió de la informació organitzativa, institucional, econòmica i contractual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Fundació Universitària Balmes, així com dels ens i empreses que integren la Fundació.

La UVic-UCC disposa dels següents canals perquè la comunitat universitària i els agents externs vinculats a la UVic-UCC puguin fromalitzar els seus suggeriments, peticions, queixes i reclamacions.

  • Públic general: a través del formulari de queixes, suggeriments i propostes (seu electrònica), sobre les activitats desenvolupades en els àmbits de docència, recerca i gestió a la UVic-UCC. Aquest tràmit no té en cap cas la consideració de recurs administratiu.
  • Comunitat universitària de la UVic-UCC: a través de l'aplicació URespon del Campus Virtual (canal intern).

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte