L'Àrea de Qualitat dóna suport als òrgans de govern de la UVic-UCC en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general de la universitat.

 

Manual de qualitat i processos

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, sobre l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, l'UVic-UCC garanteix que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació de les titulacions que imparteix. Per aconseguir aquest repte, la UVic-UCC disposa de la política i un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

 

 Especial LOGO HRS4R (Euraxess)

 

Avaluació

La UVic-UCC vetlla per la millora contínua de la institució aplicant un doble sistema d'avaluació interna i externa. Aquesta avaluació es fa a tres nivells:

Portal d'informes d'avaluació d'AQU Catalunya: EUC informes.

 

Indicadors

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i la UVic-UCC han consensuat una taula d'indicadors per tal de fer el seguiment de les titulacions, dins del marc de Verificació, Acreditació i Seguiment, així com donar un visió global des de que els alumnes arriben a la universitat fins que finalment s’insereixen al món laboral.
 
La unitat bàsica de presentació de dades són les titulacions. Les dades relatives a aquestes es presenten amb un conjunt d'indicadors organitzats en 6 blocs temàtics d'informació:
 
 
Aquests indicadors s'obtenen dels propis sistemes de la UVic-UCC (Data Warehouse), d'UNEIX i dels indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions de la UVic-UCC que AQU Catalunya publica a la plataforma Winddat.

 

Rànquings

Presència de la UVic-UCC a diferents rànquings de referència nacional i internacional:

CATALUNYA

 • Ranking notorietat Sibilare: 5a posició Sistema Universitari Català (2015): http://mon.uvic.cat/fec/2016/01/21/la-uvic-ucc-numero-5-al-ranquing-de-notorietat-de-les-universitats-catalanes-a-la-xarxa/
 • Sistema Universitari Català (UNEIX):
  • La taxa de rendiment de la UVic-UCC (crèdits superats/crèdits matriculats) el curs 2014/15 està per sobre de la taxa de rendiment global de les universitats catalanes (0,90 vs 0,84) en estudis de grau, cicles i màsters.
  • La UVic-UCC juntament amb la UIC i UPF, són les universitats amb una taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats) el curs 2014/15 superior a la taxa de rendiment global de les universitats catalanes en estudis de grau, cicles i màsters.
  • La UVic-UCC té una taxa d'èxit (crèdits superats/crèdits presentats) el curs 2014/15 superior a la taxa d'èxit global de les universitats públiques catalanes en els estudis de grau.
  • En els últims cursos, la taxa de graduació de la UVic-UCC se situa per sobre de la taxa global de les universitats públiques catalanes en els estudis de grau.
  • El grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport UVic-UCC, és l'estudi amb la taxa d'abandonament de primer curs més baixa en tot Catalunya el curs 2012/13.
 • Inserció Laboral (estudi 2014 AQU Catalunya): Taxa d’ocupabilitat superior a la resta d’universitats en 11 de 16 àrees de coneixement (http://mon.uvic.cat/lapunt/2015/10/01/la-uvic-te-una-taxa-docupabilitat-superior-a-la-resta-duniversitats-en-11-de-16-arees-de-coneixement/)

ESPANYA

INTERNACIONAL

 

Suggeriments, peticions, queixes i reclamacions

La UVic-UCC disposa de dos canals perquè la comunitat universitària i els agents externs vinculats a la UVic-UCC puguin fromalitzar els seus suggeriments, peticions, queixes i reclamacions.

 • A través del formulari de contacte al web públic (canal extern)
 • A través de l'aplicació del Campus Virtual UVic Respon (canal intern)