Skip to main content

Treballar a l'estranger

Informació sobre documentació i els seus requisits per anar a treballar i/o estudiar fora d’Espanya

Per treballar i/o estudiar fora de l’estat espanyol sol ser habitual que la persona afectada hagi de presentar documentació acadèmica per justificar els estudis universitaris oficials assolits. En alguns països i en funció de la titulació cal, a més, demanar l’homologació/validació al país de destí. La persona afectada s’ha d’informar a cada país de quins són els requisits per poder treballar i/o estudiar.

Segons la legislació internacional vigent, en alguns casos cal a més legalitzar la documentació acadèmica (normalment quan cal presentar-la fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior -EEES-).

Cal tenir present que el MECD només legalitza documents expedits en castellà. Si al país de destí la demanen en una altra llengua caldrà fer-la traduir d’acord amb l’ordenament jurídic del país (per exemple traductor jurat degudament inscrit al país receptor) després d’obtenir, si escau, la legalització, en qualsevol cas qui dirà els requisits serà sempre qui rebi els documents.

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, àrea de Gestió de títols: expedició, acreditació, homologació, equivalència, reconeixement i convalidació ofereix un catàleg de serveis per a totes aquelles persones amb un títol universitari a l’estat espanyol i que marxen a treballar fora de l’estat.

Consulta la informació al web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos.html  


El Centre NARIC Espanya, pertanyent a la xarxa de centres d'informació ENIC-NARIC, ofereix informació sobre els processos d'homologació i reconeixement professional a Espanya així com en altres països. Aquest centre informa sobre els processos existents en l'actualitat i sobre la manera d’iniciar-los, però no s'encarrega de tramitar ni resoldre aquests processos:    

Consulta la informació al web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric.html  


A continuació es presenta un llistat genèric de la documentació acadèmica més comuna, en funció de cada país i/o institució de destí aquesta pot ser diferent o tenir uns requisits específics (cal consultar a cada país i/o institució quina és la documentació a presentar així com els seus requisits):

 

Document Qui l'expedeix més informació
Certificat acadèmic personal Àrea de Gestió Acadèmica http://www.uvic.cat/tramits#certificats
Resguard del títol universitari* o bé Títol Àrea de Gestió Acadèmica http://www.uvic.cat/tramits#titol
Consulta dels títols universitaris oficials espanyols dels que de'n sigui titular i, si es desitja, generar codis d'autorització per que tercers també puguin consultar-los. Ministeri d'Eduació Espanyol http://www.mecd.gob.es/servicios-alciudadanomecd/
catalogo/educacion/gestiontitulos/
estudios-universitarios/titulosespanoles/
997950.html
Certificat de pràctiques Secretaria de la Facultat Secretaria de la facultat
Certificat de sancions Secretaria de la Facultat Secretaria de la facultat
Guia de l'estudiant (pla d'estudis)

Biblioteca+ Àrea de Gestió Acadèmica

http://www.uvic.cat/tramits#Guies
Certificat per legalitzar la guia de l’estudiant (només quan cal legalitzar) Àrea de Gestió Acadèmica certificats@uvic.cat
Acreditació de Títols espanyols en aplicació de la Directiva 2005/36/CE** (titulacions que habiliten per a professions regulades segons aquesta directiva) Ministeri d’Educació Espanyol http://www.mecd.gob.es/servicios-alciudadanomecd/
catalogo/educacion/gestiontitulos/
estudios-universitarios/titulosespanoles/
055024.html
Legalització de documents expedits a l’estat espanyol Ministeri d’Educació Espanyol

http://www.uvic.cat/legalitzacio-de-documents

http://www.mecd.gob.es/servicios-alciudadanomecd/
catalogo/educacion/gestiontitulos/
estudios-universitarios/titulosespanoles/
998721.html
Correspondència entre Títols
Universitaris Oficials (només
pre-Bolonya) i nivells MECES
Ministeri d’Educació Espanyol http://www.mecd.gob.es/servicios-alciudadano-
mecd/catalogo/educacion/gestiontitulos/
estudios-universitarios/titulosespanoles/
202058.ht

Més Informació sobre tràmits acadèmics: http://www.uvic.cat/tramits


*Si escau cal sol·licitar posteriorment a la tramitació del títol el Certificat Supletori del Títol ( i mentre el títol no hagi arribat imprès) a l’Àrea de Gestió Acadèmica. S’expedirà per a cada sol·licitant aquest document en base al Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, article 14, punt 2.


Termini de lliurament: no serà inferior a quinze dies hàbils (els períodes de vacances i festius no es consideren dies hàbils), l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC notificarà la disponibilitat de tal document a la persona afectada.


Lloc de recollida: Personalment o bé qualsevol altra persona degudament autoritzada a la recepció de l’edifici F a partir del moment en que es rebi la corresponent notificació.
** Si és necessari aquest document s’ha de demanar després d’obtenir el certificat supletori del títol.
 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte