Vés al contingut

Codi ètic

Codi ètic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages

Preàmbul

A la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), que n’és l’entitat titular, i la Fundació Universitària del Bages (FUBages), el comportament ètic es basa en tres valors, el compromís individual, l’equanimitat col·lectiva i la veritat científica. Aquest Codi els desplega en dotze principis generals pensats per conscienciar a cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat de la UVic-UCC, la FUBalmes i la FUBages.
    El Codi reflecteix, alhora, els compromisos de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, estudiants, patrons i directius) de la UVic-UCC, la FUBalmes i la FUBages davant la societat.

Principis generals:

 1. El respecte a les persones i el reconeixement adequat de l’autoria de les idees, materials o documents que es generin i s’utilitzin.
 2. La professionalitat i el compromís amb els nostres objectius, obligacions o càrrecs i amb la bona imatge de la UVic-UCC, la FUBalmes i la FUBages.
 3. La igualtat d'oportunitats entre els homes i les dones.
 4. L'equitat de les condicions laborals, professionals, docents i investigadores.
 5. L’esperit crític que ha de caracteritzar la universitat i la crítica constructiva com un instrument de progrés de la institució.
 6. La transparència i la imparcialitat, que implica l'adopció de decisions sobre la base de criteris objectius, sense biaixos ni prejudicis.
 7. L'austeritat en l'administració dels recursos atenent-nos a les necessitats reals i a la disponibilitat de mitjans.
 8. La sostenibilitat i la preservació del medi ambient.
 9. La qualitat per assolir l’excel·lència en l'aprenentage, l’activitat docent i investigadora, i en els processos organitzatius.
 10. L'eficiència per gestionar les activitats de les persones i dels grups de treball de manera que s’optimitzi el rendiment dels recursos disponibles.
 11. La innovació educativa, tecnològica i institucional per potenciar les iniciatives emprenedores i la creativitat de les persones.
 12. La cooperació universitària per tal de contribuir a la difusió universal del coneixement científic i humanístic.

Són pràctiques contràries als principis esmentats:

 • Discriminar o tractar inadequadament altres persones per raons de gènere, ètnia, nacionalitat, religió, opinió política, orientació sexual, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal.
 • El plagi, el frau científic, la tergiversació deliberada, la mentida o la discriminació.
 • Actuar contra la bona imatge i el prestigi de la UVic-UCC, la FUBalmes o la FUBages.
 • Valdre’s de la pròpia posició a la UVic-UCC, la FUBalmes o la FUBages per obtenir beneficis en l’àmbit personal.
 • Contractar serveis externs sense ajustar-se als principis de necessitat, pertinència, oportunitat i valor de mercat.
 • Percebre comissions o acceptar obsequis que vagin més enllà dels que tenen caràcter institucional.

Seguiment

El Síndic de Greuges de la UVic-UCC seguirà i avaluarà el compliment d’aquest codi ètic i de la resta de normatives i reglaments que el despleguen. Per fer-ho possible, els emissors o receptors d’una apel·lació referent al Codi ètic l’han de fer arribar al Síndic, que la tractarà de manera confidencial. En l’informe anual del Síndic de Greuges hi ha d’haver un capítol específic que faci referència al compliment del Codi ètic.


Aquest Codi ètic es va eleborar per iniciativa de la Direcció General de la FUB i del Consell de Direcció de la UVic-UCC. En la seva redacció hi van participar els òrgans consultius i de govern i hi van fer aportacions la FUBages, el Comitè d'Empresa i els centres i serveis de la UVic-UCC. Va ser aprovat pel Consell de Govern de la UVic-UCC el 17 de juny i pel Patronat de la FUBalmes el 26 de juny de 2014.

El nostre model

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte