Skip to main content

Col·laboració entre el Professorat en el desenvolupament de l'Aprenentatge Cooperatiu per a la Inclusió de l'alumnat més vulnerable

Nom del projecteCol·laboració entre el Professorat en el desenvolupament de l'Aprenentatge Cooperatiu per a la Inclusió de l'alumnat més vulnerable
Número expedient resoltPID2021-128456NB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033
Descripció del projecte

La finalitat d'aquest projecte és identificar i recollir evidències de com els processos i les estratègies de col·laboració entre el professorat per desenvolupar pràctiques educatives en equips d'aprenentatge cooperatiu contribueixen a la inclusió de l'alumnat més vulnerable. D'aquesta manera, pretenem contribuir a donar resposta a alguns dels reptes a què les polítiques educatives del nostre país s'enfronten immediatament per promoure la inclusió de tot l'alumnat.

Les investigacions desenvolupades pel Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat (GRAD) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, als Projectes 2006-2010 i 2015-2019, han permès elaborar el Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre /Aprendre a Cooperar), desenvolupar un procés d'acompanyament a nombrosos i diversos tipus de centres i crear la Xarxa Khelidon de centres per a l'aprenentatge cooperatiu amb més de 60 centres en reflexió i innovació constants sobre com l'aprenentatge cooperatiu pot contribuir a la cohesió, la inclusió i l'equitat. Els informes de recerca sobre el desenvolupament de Projecte 2015-2020 van posar de manifest la rellevància de dues dimensions de desenvolupament del Programa CAAC que sembla necessari investigar amb més profunditat: la col·laboració entre el professorat per al desenvolupament de l'aprenentatge cooperatiu i els suports per eliminar barreres per a la inclusió de l'alumnat més vulnerable en els equips d'aprenentatge cooperatiu. Aquests dos temes que també són objecte d'investigació d'altres investigacions internacionals i del nostre país, han generat un procés de reflexió al GRAD que ha impulsat un Seminari desenvolupat pel Grup Khelidon.

Aprenentatge cooperatiu per eliminar barreres amb docents d'11 escoles i instituts durant els cursos 2019-20 i 2020-21, el que s'han elaborat algunes estratègies i instruments que semblen útils per al professorat i que considerem convenient validar.La investigació cerca validar, ampliar i desenvolupar el coneixement adquirit mitjançant un procés de triangulació amb 3 equips de treball amb centres de Catalunya, Euskadi, Galícia i València (Castelló) al llarg de dos cursos. 

L'objectiu general de la investigació seria contrastar, generar i validar instruments i estratègies per a la col·laboració entre el professorat per a l'anàlisi de pràctiques educatives inclusives en equips d'aprenentatge cooperatiu, que permetin desenvolupar materials i propostes educatives per al suport entre l'alumnat que contribueixi a la millora de la presència, la participació i l'aprenentatge de l'alumnat més vulnerable i la inclusió a l'equip, a l'aula i al centre.

Per desenvolupar el projecte s'ha constituït un equip de recerca amb tres investigadors del GRAD de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i tres investigadores de la Universitat del País Basc i de la Universitat Jaume I de Castelló i tres equips de treball amb responsables de formació i professorat de centres de les quatre comunitats autònomes on hi ha seminaris permanents o formacions sobre l'ús de l'aprenentatge cooperatiu.

Nom IP Jose Ramón Lago
Grup de recercaAtenció a la diversitat (GRAD)
Entitat finançadora

Projecte de la convocatòria “PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021” , finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

Import de l'ajuda 19.723,00 €
Logotips

 MICINN FEDER AEI

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte