Skip to main content

Viabilitat socioeconòmica de la petita producció agroecològica: diagnòstic i eines des de l'economia feminista

Nom del projecteViabilitat socioeconòmica de la petita producció agroecològica: diagnòstic i eines des de l'economia feminista
Número expedient resoltPID2021-124595OB-I00 finançat per MCIN/ AEI / 10.13039/501100011033 / FEDER, UE
Descripció del projecte

La finalitat d'aquest projecte és identificar els elements que condicionen la viabilitat de la petita producció agroecològica des del marc conceptual de l‟Economia Feminista (EF). Els projectes agroecològics es desenvolupen sovint en condicions de precarietat elevada. Aquesta precarietat és multidimensional, afectant tant les condicions laborals de les persones productores com les condicions vitals.
Aquest diagnòstic emergeix del propi sector agroecològic, però també és constatat per investigacions recents en l'àmbit dels sistemes agroalimentaris alternatius. A més, aquestes investigacions assenyalen la necessitat d'abordar de manera més profunda les anàlisis de viabilitat dels projectes amb l'objectiu de garantir-ne la perdurabilitat, i l'EF s'explicita com un àmbit des d'on abordar aquest objectiu.
Efectivament, els indicadors agroecològics que es desenvolupen fins ara, si bé comencen a incorporar la perspectiva de gènere, tenen dificultats per incloure el treball reproductiu no remunerat a les anàlisis de viabilitat de les iniciatives, centrades en la dimensió mercantil de la seva activitat. Això és degut, fonamentalment, a la dificultat de trencar la jerarquia entre les dimensions productiva i reproductiva de la realitat socioeconòmica. En aquesta proposta assumim una mirada analítica ampliada per millorar la comprensió de la relació dialèctica entre el treball productiu i el treball reproductiu i contribuir a maximitzar les opcions de perdurabilitat dels projectes, ja que sovint els processos reproductius condicionen l'èxit o el fracàs de una iniciativa econòmica.

Assumint els conceptes de ressò dependència (dependència dels recursos finits del planeta) i interdependència (dependència de les cures d'altres persones) reivindicats per l'EF com a pilars fonamentals per al sosteniment i reproducció de la vida, aquesta proposta s'emmarca en la necessitat de visibilitzar i dimensionar el treball reproductiu per incorporar-lo a una anàlisi ampliada de viabilitat dels projectes agroecològics, per vetllar perquè els projectes no se sostinguin a costa de les condicions de les persones productores. A aquest efecte, un primer objectiu d'aquesta proposta és caracteritzar les estratègies socioeconòmiques dels projectes productius agroecològics, incloent-hi el treball reproductiu a l'Estat espanyol. Com a segon objectiu, desenvolupar una eina d'autodiagnòstic feminista de viabilitat socioeconòmica dels projectes productius agroecològics. Ambdós objectius s'emmarquen en un escenari d'innovació social construït a partir del diàleg entre l'agroecologia, l'economia feminista i l'economia social i solidària (ESS) per reforçar la viabilitat dels sistemes agroalimentaris alternatius.
En aquesta proposta partim de la premissa que cal aprofundir en la convergència entre agroecologia i EF per aprehendre i comprendre en tota la seva magnitud la problemàtica de la precarietat multidimensional de la petita producció agroecològica, així com incorporar i adaptar al sector agroecològic les reflexions i eines feministes que es generen des de l'ESS per poder avançar en la generació d'estratègies de solució. Per això, el projecte compta amb un equip de perfil interdisciplinar els membres del qual s'han seleccionat pel seu profund coneixement de l'experiència de treball i en els àmbits i les temàtiques d'estudi d'aquesta proposta.

Nom IP Marina Di Masso
Grup de recercaSocietats, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI)
Entitat finançadora

Projecte de la convocatòria “PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021” , finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

Import de l'ajuda 66.550,00 €
Logotips

 MICINN FEDER AEI

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte