Skip to main content

Demostració de l’eficiència del concentrador de nutrients i viabilitat d’aplicació en granges porcines de mares i d’engreix per tal de reduir els costos i millorar la gestió de les dejeccions ramaderes

Nom del projecte Demostració de l’eficiència del concentrador de nutrients i viabilitat d’aplicació en granges porcines de mares i d’engreix per tal de reduir els costos i millorar la gestió de les dejeccions ramaderes
Número expedient resolt 56 30025 2018 5C 
Descripció del projecte Les dejeccions ramaderes es caracteritzen per tenir un elevat contingut d’aigua (85-95%) i de nutrients (principalment fòsfor i nitrogen). La seva aplicació al sòl els converteix en fertilitzants adients per retornar aquests nutrients al terra però el seu alt contingut en aigua fa molt costós i poc eficient el seu transport cap sòls amb falta de nutrients. Addicionalment, a les principals zones generadores de les dejeccions ramaderes (bàsicament de ramaderia intensiva) el cens ramader ha augmentat significativament, mentre que la Superfície Agrària Útil per aplicar aquestes dejeccions localment ha disminuït donant lloc a un desequilibri entre generació i aplicació i generant problemàtiques associades a les contaminacions de les aigües subterrànies per nitrats amb la conseqüent declaració de Zones Vulnerables per Nitrats (ZVN).
La gestió de les dejeccions ramaderes és per tant un problema ambiental i econòmic important i d’aquí sorgeix la necessitat de desenvolupar, validar i aplicar tecnologies innovadores que permetin reduir la pressió ambiental en zones d’alta intensitat ramadera i amb un excés elevat de nutrients. Aquest és el cas de la tecnologia innovadora per a la concentració de nutrients que permet obtenir el 85-95% dels sòlids totals, 45-55% del nitrogen total i un 85-95% del fòsfor (inicialment continguts en una unitat de volum de purí cru) en un 20-30% del volum inicial tractat i corresponent a la fracció líquida concentrada. Els nutrients es concentren a un cost baix, sense emissions addicionals i amb consums energètics mínims. Així, els costos de transport es redueixen i es fa viable econòmicament l’exportació de nutrients a zones no vulnerables, a més de ser sostenible ambientalment.
Mitjançant la present Activitat de Demostració es pretén demostrar l’aplicabilitat d’aquesta tecnologia a altres tipus de purins (engreix), validar-la en altres granges de mares i poder disposar d’un manual i protocol de funcionament que, en primer lloc, permeti distribuir la informació de manera efectiva als ramaders i en segon lloc que promogui i faciliti la seva acceptació i aplicació pel sector ramader.
Nom IP Laia Llenas Argelat
Centre Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària (CT BETA)
Entitat finançadora

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Import de l'ajuda

Pressupost total del projecte: 29.983,75 €
Contribució de la UE al pressupost: 12.893,01 €

Logotips     

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte