Skip to main content

Igualtat d'oportunitats i accessibilitat

Declaració institucional sobre igualtat d’oportunitats i accessibilitat

L'any 2015 la UVic-UCC va aprovar la declaració institucional sobre Igualtat d’Oportunitats i Accessibilitat a la UVic-UCC i la FUB sorgida després que la institució fes una anàlisi de les accions que s’estaven portant a terme en aquest àmbit i amb la necessitat de fer un plantejament més global sobre la universitat accessible i inclusiva. Fruit d’aquesta Declaració la UVic-UCC treballa en el Pla d’accessibilitat que inclourà el posicionament institucional per al foment de la igualtat d’oportunitats i accessibilitat, però també el conjunt de mesures i accions que es desenvolupen de forma general o específica per a l’atenció dels diferents col·lectius socials i condicions de diversitat que es puguin donar. Aquest Pla d’accessibilitat inclourà les accions i les línies prioritàries en les quals els serveis i unitats de suport a la comunitat orientaran les seves accions.


Actualment aquesta atenció se centralitza principalment des de dos serveis i una unitat:

Servei d’Atenció als Estudiants amb Discapacitat

S’ocupa de gestionar l’atenció integral dels estudiants que detecten barreres per a l’aprenentatge a la Universitat derivades de condicions de discapacitat o altres situacions singulars que puguin requerir de suports específics tant pel que fa a suports tècnics o materials com altres adaptacions de caràcter més curricular. Des del Servei es coordina l’orientació a l’estudiant des de la fase preuniversitària fins a la postuniversitària i també la coordinació en el disseny, desenvolupament i avaluació dels plans individualitzats realitzats.

Servei d’Orientació Psicopedagògica

Actua de suport als estudiants que tenen dificultats que poden interferir en el desenvolupament del seus estudis. Tot i que inicialment es tractava d’un servei més orientat a donar suport als estudiants, actualment el Servei també atén a demandes del professorat o equips de coordinació. El Servei organitza de manera puntual tallers monogràfics o de suport per donar resposta a algunes d’aquestes necessitats. En casos puntuals el Servei deriva a serveis especialitzats les necessitats que puguin requerir d’una intervenció de caràcter mèdic a través d’un conveni amb el Consorci Hospitalari de Vic.

Unitat d’Igualtat

Dóna suport a les demandes de la comunitat universitària relacionades amb la igualtat de gènere, recollides en el 2n Pla per a la Igualtat de Gènere de la FUB/UVic-UCC 2017-2021. Vetlla per la resolució de conflictes i la sensibilització des d’una perspectiva de gènere. Promou accions de divulgació i ofereix assessorament en temes de discriminació de gènere.

La Universitat disposa d’un Protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual per a tota la comunitat universitària.

Camins

Camins: 'Projecte d’acompanyament entre iguals' va néixer amb l’objectiu de fomentar trajectòries d’èxit educatiu entre noies joves d’origen marroquí d’Osona, després d’haver detectat la dificultat que tenien algunes d’elles per continuar els seus estudis postobligatoris per la manca de referents i d’informació.

El curs 2017-2018 es va iniciar la fase pilot des del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC creant un grup de 20 noies (10 mentores i 10 participants). Durant el curs 2018-2019 s’ha dut a terme la fase d’implementació amb el suport de la Fundació "la Caixa". Aquest curs 2018-2019 s’ha iniciat la segona fase en què el grup ha crescut fins a les 50 noies i s’estan preparant materials de formació a professorat que es presentaran el novembre. Diferents instituts de Manlleu, Vic i Torelló i els respectius ajuntaments han col·laborat en el projecte.

Pla d'acollida d'estudiants estrangers

Els estudiants estrangers que arriben a la UVic-UCC tenen una Setmana de benvinguda durant la qual se'ls assigna un mentor que els orientarà en tot allò que puguin necessitar per trobar pis o residència durant la seva estada i per ajudar-los a orientar-se els primers dies d'estada a la universitat i a la ciutat. També se'ls fa un acte de benvinguda amb la presència del rector, responsables de les facultats i de l'Àrea de Relacions Internacionals.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte