Skip to main content

Qualitat docent

Pla de Millora de la Qualitat Docent

En el marc del Pla de Millora de la Qualitat Docent, la UVic-UCC ha desenvolupat diferents accions formatives al professorat per a la millora de la docència i l’ajust d’aquesta als criteris institucionals definits en el Model formatiu, així com també a les directrius de l’Administració i l’Espai Europeu d’Educació Superior també conegut com el procés de Bolonya. En el mateix àmbit, i de forma anual, la UVic-UCC promou, mitjançant diferents convocatòries, la promoció de la innovació en l’àmbit de la docència universitària.

Per tal d’orientar i ajudar el professorat en la millora de la qualitat docent, el curs 2013-2014 es va posar en marxa la Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE) i es va reestructurar una part de l’Àrea de les TIC i del Servei d’Audiovisuals (actualment UMedia) per tal d’alinear-los cap a la provisió de suports al professorat. Aquestes tres unitats, juntament amb la direcció del projecte Diversity i el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) treballen per a la formació del professorat en l'àmbit de Moodle i en la competència digital docent.

 Pla d’Orientació i Acció Tutorial (POAT)

Inclou els principis, objectius i propòsits del que ha de ser l'orientació i l’acció tutorial a la UVic-UCC tant en la vessant preuniversitària, universitària com en la postuniversitària. Amb aquesta mirada integral a la formació universitària, la UVic-UCC identifica un conjunt d’accions i mesures per tal d’orientar i acompanyar l’estudiant en la dimensió personal, social, acadèmica i professional. El POAT, més enllà de les accions concretes, inclou un procés bianual, mitjançant el qual els centres i facultats planifiquen i personalitzen l’acció tutorial a les seves necessitats i singularitats. En aquest sentit, es recullen de forma específica quines accions d’acollida es desenvolupen, programes de mentoratge, sistemes de tutorització individual o grupal, etc.

Aquesta planificació es concreta en el Pla Operatiu de Centre i serveix d’instrument per a l’avaluació i millora de la mateixa acció tutorial realitzada. En el marc del POAT s’hi recull també el “Pla d’acollida per a estudiants que provenen de sistemes educatius estrangers” que dona resposta a un creixent nombre d’estudiants estrangers en determinades titulacions de l’àmbit de la salut. Aquest pla vol anar més enllà de la simple acollida dels estudiants i vol ser un instrument per a l’enriquiment social, cultural i lingüístic de tota la institució.

Mentoratge sènior en treballs finals

El programa “Mentoratge sènior en treballs finals” posa el saber de les persones sènior a disposició de l’alumnat i del professorat actuals, i afavoreix les relacions intergeneracionals per compartir coneixement. La base del funcionament és una pàgina web on es recullen els perfils de les persones sèniors que s’ofereixen per ser mentores, professionals de tots els àmbits, així com les demandes de mentoratge: treballs de final de grau o de màster, de recerca de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.

El grup de recerca GRODE de la UAB, que lidera la iniciativa, s’ocupa de cercar la millor parella per a cada demanda. Al mateix temps, informa el professor tutor de l’alumne de la possible mentoria i, un cop s’arriba a un acord, es planifiquen una sessió de presentació i unes altres de seguiment amb les tres persones (mentor, alumne i professor) implicades.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte