L'avaluació d'un nivell es fa de forma continuada. Això vol dir, mitjançant la qualificació obtinguda en una prova final i la qualificació obtinguda a partir del treball realitzat per l'alumne al llarg del curs (treballs en les quatre habilitats, tests de progrés, participació).

Per tal que quedi clara la voluntat de donar importància a aquest procés i no només a un resultat final com és l'examen, els percentatges amb què s'avaluarà el curs seran els següents:

  • Examen final: aportarà un 60% del valor de la nota
  • Treball de curs: tindrà un valor del 40%

Per poder superar el curs, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 75% de les sessions del curs i superar l'examen final amb un 60%

Treball de curs

És important la participació, tant demostrant que s'han fet les feines que es demanen per casa, com intervenint en treballs en grup i participant oralment.

El resultat final (la suma de l'examen final i treball de curs) per aprovar el curs haurà de ser de 5.

A més l'estudiant haurà de treure com a mínim un 6 a l'examen final per poder optar a l'avaluació contínua.

El treball de curs té un valor del 40%. Consta de tots els treballs avaluables fets en les quatre habilitats lingüístiques, tests i participació.

Els treballs que s'hauran d'anar lliurant es penjaran a l'aula Moodle de l'assignatura amb suficient antel·lació, perquè l’alumne n’estigui informat.
El 40% del treball de curs es divideix de la següent manera:

  • 5%    participació a classe
  • 5%    lectures
  • 10%  tests de progrés (2 per quadrimestre)
  • 10%  6 activitats d’expressió escrita
  • 10%  producció oral i comprensió auditiva

En algun idioma i segons el nivell, aquests percentatges poden variar. El professor ho indicarà al programa de l’assignatura i ho penjarà al campus virtual

Examen final

A l'examen final s'avaluarà l'assoliment de les competències descrites en els programes de cada idioma. A la prova s'avaluaran les quatre habilitats bàsiques de domini de l'idioma (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita) i l'ús de la llengua (gramàtica + vocabulari). Per superar l’examen final s’haurà de treure un 6.

L'examen té un valor del 60% de la nota global del curs.

Un cop s'hagin donat a conèixer les notes de l'examen final, l'alumne té dret a una revisió de l'examen. Amb aquesta finalitat, el professorat fixarà un dia i una hora per efectuar la revisió.

Avaluació contínua

La qualificació per avaluació contínua només es tindrà en compte quan l'estudiant hagi assistit, com a mínim a un 75% de les classes impartides. Si les absències s'han produït de forma justificada, el professorat establirà els mecanismes per recuperar les tasques que s'hagin deixat de fer, de forma que l'estudiant tingui dret a l'avaluació contínua.