Vés al contingut

Normativa acadèmica de grau 2024/2025

General

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 15-05-2024


Accés i admissió

El marc normatiu aplicable a l'accés als estudis de grau és el Reial decret 412/2014, de 6 de juny (BOE núm. 138, de 7/06/2014), pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

En aquest apartat es recullen les normes que regulen l'accés als graus agrupades segons la via per la qual es pot obtenir la plaça, d'acord amb la legislació vigent i amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya.

1. Vies d'accés

Seguint la normativa establerta per a cada cas, poden accedir als estudis de grau les persones que estiguin en una de les situacions següents:

 • Tenir el títol de batxillerat o equivalent i les proves d'accés (PAU) superades.
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o ensenyaments equivalents.
 • Haver superat la prova d'accés per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat la prova d'accés per a més grans de 45 anys i tenir la resolució final d'apte a la universitat a la qual es vol accedir
 • Complir els requisits d'accés per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional en relació amb el grau al qual s'opta, un cop superada la prova d'accés a la UVic-UCC en la convocatòria corrent.
 • Tenir el títol universitari oficial o equivalent.
 • Tenir el batxillerat internacional o el batxillerat europeu i procedir de sistemes educatius de la Unió Europea o d'altres estats amb règim de reciprocitat, sempre que es compleixin els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu en qüestió per accedir a la universitat. Cal sol·licitar l'acreditació per a l'accés a la universitat emesa per la Universitat Nacional a Distància (UNED) a UNEDassis.
 • Procedir de sistemes educatius estrangers no inclosos en l'apartat anterior i haver homologat els estudis al títol de batxillerat espanyol.
 • Tenir estudis homologats al títol de batxillerat espanyol cursats en un sistema educatiu de la UE, però no complir els requisits per accedir a les universitats al país d'origen.
 • Tenir estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a la UVic-UCC o en altres universitats i voler canviar d'ensenyament o universitat.
 • Tenir estudis universitaris parcials cursats a l'estranger i voler continuar-los en una universitat catalana.
 • Tenir el títol de batxillerat LOE 2016/LOE 2017 (només persones repetidores):
  • Haver repetit matèries de batxillerat (cursant 3 o menys matèries) i haver obtingut el títol de batxillerat LOE el 2017.
  • Haver obtingut el títol de batxillerat LOE de l'any 2016 i no haver-se presentat a les PAU o tenir-les suspesa.

En aquest cas la nota d'admissió és la nota mitjana de batxillerat.

Les persones procedents de batxillerat LOE 2016 i repetidores del 2017 només poden fer la preinscripció a la convocatòria de setembre, però tindran preferència les que tinguin les PAU superada.

Si volen millorar la seva nota d'admissió, poden examinar-se de matèries de fase específica de les PAU.

 

Proves d'Aptitud Personal (PAP)

Per accedir a algunes titulacions es pot exigir la superació de proves d'aptitud personal (PAP).

 

2. Accés per preinscripció universitària

La major part de titulacions de la UVic-UCC s'acullen al sistema de preinscripció universitària establert pel Consell Interuniversitari de Catalunya que, en l'àmbit autonòmic i d'acord amb la legislació estatal, regula els requisits d'accés per aquesta via.

La Direcció General d'Universitats, conjuntament amb les universitats, determina l'oferta de places de primer curs de cada estudi i la publica cada any al DOGC i al BOE.

Per accedir a un estudi de grau acollit al sistema de preinscripció, cal estar en una de les situacions enumerades a l'apartat "Vies d'accés" i fer la preinscripció universitària.

Un cop feta l'assignació de centres, l'estudiant té dret a matricular-se all centre corresponent en els terminis establerts i d'acord amb el procediment de matrícula fixat per cada universitat.

 

3. Accés per preinscripció directa al centre

La Direcció General d'Universitats, conjuntament amb les universitats, determina l'oferta de places de primer curs de cada estudi i la publica cada any al DOGC i al BOE.

Per accedir al primer curs d'un estudi de grau que s'imparteix en un centre de la UVic-UCC no acollit al sistema de preinscripció universitària, cal estar en una de les situacions enumerades a l'apartat "Vies d'accés" d'aquesta normativa i complir els requisits específics d'admissió publicats a la pàgina web del centre.

Aquesta preinscripció es formalitza directament al centre que imparteix el grau. El període de preinscripció i d'assignació de places és públic al web del centre. En cas que quedin places vacants, s'obre un nou període de preinscripció i assignació de places.

Places amb quota de reserva:

 • Les persones que hagin superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys tenen reservat el 3 % de les places de cada grau.
 • Les persones que hagin superat la prova d'accés per a més grans de 45 anys tenen reservat l'1 % de les places de cada grau. 
 • Les persones més grans de 40 anys que puguin acreditar experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau concret en el qual s'ofereixin places per aquesta via i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés, tenen reservat l'1 % de les places del grau ofert. En aquest  cas, l'adjudicació de places es fa d'acord amb la valoració dels mèrits acreditats documentalment i amb l'avaluació d'una entrevista.
 • Les persones que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % tenen reservat el 5 % de les places.
 • Les persones reconegudes com a esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment tenen reservat el 3 % de les places. 
 • Les persones amb una titulació universitària oficial o equivalent tenen reservat el 3 % de les places. L'adjudicació d'aquestes places es fa en funció de la qualificació obtinguda en el procés d'accés corresponent.
 • Les persones incloses en el Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament d'Afers Socials i Famílies tenen reservada una plaça per a cada centre d'estudis.
 • Les persones refugiades al Líban a les quals la universitat hagi reconegut entre 1 i 29 crèdits tenen reservada una plaça per a cada centre d'estudis.

Les places de la quota de reserva que no es cobreixin s'acumulen a les places de la quota general.

Les persones que compleixin els requisits per sol·licitar admissió per més d'una quota poden indicar-ho en la sol·licitud d'admissió.

L'òrgan encarregat de resoldre les sol·licituds d'admissió és la comissió d'admissió. A més dels criteris anteriors, aquesta comissió pot aplicar altres criteris de selecció recollits en les memòries de verificació de l'ensenyament.

 

4. Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols o canvi d'estudis des d'ensenyaments artístics superiors

D'acord amb el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, les persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que vulguin accedir a un altre ensenyament de grau poden sol·licitar l'admissió directament a un centre/estudi, sempre que se'ls reconeguin un mínim de 30 crèdits en el grau al qual volen accedir. En el cas dels estudiants procedents d'un grau d'Ensenyament Artístic Superior podran accedir per aquesta via sempre que acreditin que compleixen amb alguna de les vies d'accés descrites a l'apartat 1. Vies d'accés.

És recomanable demanar plaça en l'ensenyament mitjançant el procés de preinscripció universitària o, si escau, de preinscripció directa al centre directament i sol·licitar el reconeixement de crèdits posteriorment, ja que es poden tramitar simultàniament sol·licituds d'admissió al mateix grau pels dos procediments esmentats (sol·licitud de preinscripció i de reconeixement). En el cas que el reconeixement que es pugui aplicar sigui inferior als 30 crèdits, la sol·licitud d'admissió únicament es pot tramitar pel procediment de preinscripció universitària o de preinscripció directa al centre.

En tot cas, un cop assignada la plaça a la UVic-UCC i per continuar els mateixos estudis, cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència, excepte els estudiants provinents d'un ensenyament de la UVic-UCC. També cal formalitzar la matrícula a la UVic-UCC el mateix curs per al qual s'ha obtingut la plaça.

Per demanar tant el trasllat d'expedient com el reconeixement de crèdits cal adreçar una sol·licitud a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica.

En la mateixa sol·licitud de reconeixement l'estudiant pot demanar plaça directament al centre a través d'una sol·licitud i la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica l'ha de resoldre en funció dels criteris següents:

 • Que el nombre de crèdits reconeguts sigui d'un mínim de 30 crèdits.
 • Que el màxim de crèdits reconeguts no superi el 60 % de crèdits del grau al qual es vol accedir, excepte entre graus de la UVic-UCC o bé graus amb regulacions o convenis específics.

 • Del nombre de places disponibles de cada ensenyament. Consultar la informació de les places, el calendari i els criteris de selecció d'aquesta via d'accés a la informació pública de la web de cada grau.

Per reconèixer crèdits cal presentar la sol·licitud de reconeixement al centre que imparteix el grau per al qual se sol·licita plaça a través dels canals establerts.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

 • Document d'identificació: DNI o passaport per estrangers.
 • Certificat acadèmic personal en el qual figurin les assignatures aprovades amb les qualificacions.

En els estudis de grau adscrits a una branca de coneixement hi han de constar la branca de coneixement a què pertanyen els estudis d'origen, la branca de coneixement i la matèria de les assignatures de formació bàsica i la tipologia de les assignatures. (Aquest requisit no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.)

En els estudis de grau adaptats al nou Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, hi han de constar l'àmbit de coneixement a què pertanyen els estudis d'origen, l'àmbit de coneixement de les assignatures de formació bàsica i la tipologia de les assignatures.

En el cas que en l'expedient previ de l'estudiant hi constin assignatures reconegudes, cal fer arribar dos certificats acadèmics, el de l'expedient previ i el de l'expedient del pla d'estudis del títol on es van cursar i superar les assignatures reconegudes. 

 • Pla d'estudis, amb el segell del centre d'origen corresponent. (Aquest requisit no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.)
 • Programes de les assignatures, en el cas d'estudis cursats en altres universitats, amb el segell del centre d'origen, en els quals cal que hi figurin el contingut i el nombre de crèdits. En el cas dels estudis de grau cal que també hi constin les competències i coneixements que se superin en cada assignatura. (Aquest requisit no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.) En el cas que en l'expedient previ de l'estudiant hi constin assignatures reconegudes, també cal fer arribar el programa de les assignatures cursades i superades del pla d'estudis d'origen.
 • Els estudiants estrangers també han de presentar:
  • Document de conversió de notes. En cas d'haver fet estudis en universitats de fora de la UE cal presentar el document de conversió de notes del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • En cas d'haver fet estudis estrangers oficials, un document de certificació que acrediti aquesta oficialitat.

Els documents expedits a l'estranger, han de complir els requisits següents:

a)     Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país.

b)     Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Per obtenir més detalls sobre aquest procés, consulta el web.

c)      Han d'anar acompanyats de la traducció oficial al català, castellà o anglès.

Pot fer la traducció oficial:

 • Un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
 • La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
 • Un traductor oficial a l'estranger. En aquest cas cal que la signatura del traductor estigui degudament legalitzada.

S'accepta documentació en format paper o en format digital sempre que es compleixin els requisits necessaris perquè aquesta documentació sigui vàlida.

En cap cas s'accepten:

 • Copies simples
 • Impressions de pantalles o descàrregues de plataformes virtuals
 • Certificats de notes
 • Qualsevol altra documentació sense validesa acadèmica

Per a més informació, consulta Apartat: Reconeixement de crèdits

 

5. Accés des d'estudis universitaris oficials estrangers

Segons el procediment descrit anteriorment, les persones amb estudis universitaris parcials cursats a l'estranger tenen l'opció d'accedir a la Universitat per convalidació de 30 crèdits. També poden homologar el títol i accedir a un grau per preinscripció universitària, com a titulats universitaris.

Les persones que tenen estudis universitaris finalitzats cursats a l'estranger, han de posar-se en contacte amb el Ministeri competent en matèria d'universitats o amb la Delegació del Govern a Catalunya per sol·licitar l'homologació d'aquests estudis. Un cop concedida l'homologació, poden accedir al grau per preinscripció universitària per la via de titulats universitaris i se'ls adjudicarà una qualificació de 5,0 punts. En cas de denegació de l'homologació del títol, l'estudiant pot sol·licitar l'accés per convalidació de 30 crèdits. En aquest darrer cas, cal tenir en compte que la sol·licitud de convalidació es resoldrà atenent als criteris que consten a l'apartat anterior Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols o canvi d'estudis des d'ensenyaments artístics superiors d'aquesta normativa. 

Cal tenir en compte que no es poden sol·licitar les opcions anteriors simultàniament i que, si s'ha demanat l'homologació del títol i ha estat denegada, la persona interessada pot demanar la convalidació parcial dels estudis, sempre que la denegació no hagi estat per haver obtingut algun títol de les tipologies següents:

 • Títols i diplomes propis de les universitats.
 • Títols espanyols dels quals el pla d'estudis ja estigui extingit o bé que encara no estigui implantat en la seva totalitat.
 • Títols estrangers que no tinguin validesa acadèmica oficial al país d'origen.
 • Títols corresponents a estudis estrangers cursats total o parcialment a Espanya, en el supòsit que els centres no tinguin l'autorització preceptiva per impartir aquells ensenyaments.
 • Títols que ja hagin estat homologats a Espanya o bé dels quals ja s'hagi demanat la convalidació parcial per continuar estudis a Espanya.

El procediment per a l'homologació del títol de batxillerat dels estudiants no comunitaris i no residents l'estableix el Consell Interuniversitari de Catalunya.

Per a més informació, consulta Subapartat: Vies d'accés

Per a més informació, consulta Subapartat: Accés per preinscripció universitària

 

Procediments

Sol·licitud d'admissió i convalidació

Les persones amb estudis universitaris parcials estrangers poden ser admeses a un grau sempre que se'ls puguin convalidar un mínim de 30 crèdits. 

Han de presentar la sol·licitud d'admissió i convalidació, adreçada al rector o rectora, a la secretaria del centre que imparteix la titulació per a la qual se sol·liciten la plaça. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

 • Certificació acreditativa de la nacionalitat de la persona sol·licitant (còpia compulsada del DNI, del passaport o del NIE).
 • Certificació que acrediti que els estudis estrangers cursats són oficials i de nivell universitari.
 • Còpia compulsada o resguard del títol universitari del qual se sol·licita la convalidació d'estudis estrangers a estudis universitaris parcials (en cas que l'estudiant hagi finalitzat estudis universitaris).
 • Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis cursats per a l'obtenció del títol, en què consti la durada oficial del programa d'estudis cursat (en anys acadèmics), les assignatures cursades, els crèdits, la càrrega horària de cada assignatura i les qualificacions obtingudes. En el cas que en l'expedient previ de l'estudiant hi constin assignatures reconegudes, cal fer arribar dos certificats acadèmics, el de l'expedient previ i el de l'expedient del pla d'estudis del títol on es van cursar i superar les assignatures reconegudes.  
 • Pla d'estudis amb totes les assignatures de què consta la titulació estrangera amb el segell original de la universitat de procedència.
 • Programes de les assignatures que es vulguin convalidar amb el segell del centre d'estudis. En el cas que en l'expedient previ de l'estudiant hi constin assignatures reconegudes, també cal fer arribar el programa de les assignatures cursades i superades del pla d'estudis d'origen.
 • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen, amb el segell original del centre d'origen.
 • Resolució denegatòria de l'homologació del títol estranger, només en el cas dels estudiants que hagin finalitzat estudis universitaris a l'estranger i se'ls hagi denegat l'homologació del títol a Espanya.
 • Resguard de pagament de la taxa de convalidació de crèdits.

Tots els documents han de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents, degudament legalitzats per via diplomàtica i traduïts al català o espanyol, si escau. 

No s'exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits per les autoritats dels països membres de la Unió Europea. 

L'òrgan corresponent de la UVic-UCC ha de resoldre la petició i comunicar la resolució a la persona interessada. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convalidació és a finals de juny en convocatòria ordinària, i a mitjans de setembre en convocatòria extraordinària, si escau. La falta de resolució expressa en el termini assenyalat permet entendre la sol·licitud com a desestimada. 

En cas que la resolució sigui favorable, cal formalitzar la matrícula el mateix curs per al qual s'ha obtingut la plaça.

En cas que la convalidació que es pugui aplicar sigui inferior a 30 crèdits, la sol·licitud d'admissió s'ha de fer únicament pel procediment de preinscripció universitària.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 28-03-2023

Per a més informació, consulta Subapartat: Accés per preinscripció universitària

 

6. Accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional (MG40)

Requisits

Poden accedir a la universitat per aquesta via les persones més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional relacionada amb el grau al qual opten, que no tinguin cap titulació acadèmica que les habiliti per a l'accés a la universitat per altres vies i que tinguin 40 anys l'any en què se sol·licita l'accés a la universitat.

La via d'accés a la Universitat per acreditació d'experiència laboral i professional és compatible simultàniament amb la prova d'accés per als més grans de 25 anys i amb la prova d'accés per als més grans de 45 anys.

Matrícula a la prova i preinscripció universitària

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya participa en l'organització del procés de matrícula i assignació de places que fan conjuntament la majoria d'universitats del Sistema Universitari de Catalunya i l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya (OAU). En matricular-se de la prova, els estudiants també fan la preinscripció universitària. A Catalunya, només es pot optar a accedir per aquesta via a un sol grau i una sola universitat durant el mateix any acadèmic.

L'oferta de places de nou accés a cada ensenyament per aquesta via és el corresponent a l'1 % de les places ofertes per a cada titulació, amb el mínim d'una plaça. Els graus per als quals s'obren places i el calendari s'estableixen anualment per a cada convocatòria.

Tribunal

El tribunal MG40 de la UVic-UCC té la composició següent:

 • President o presidenta (per designació del vicerector o vicerectora d'Ordenació Acadèmica)
 • Secretari o secretària (una persona de l'equip tècnic del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica)
 • La comissió avaluadora de cada grau, formada per 2 membres del PDI de l'àmbit del grau. A cada centre, almenys una persona ha de formar part de totes les comissions d'avaluació.

Qualificació

Tant el resultat de la fase de valoració del currículum com el de la fase d'entrevista s'expressen de 0 a 10 amb 3 decimals. La qualificació final s'obté de la ponderació següent dels resultats de les dues fases: 90 % fase de valoració del currículum i 10 % fase d'entrevista. Per fer aquesta mitjana cal haver obtingut un mínim de 5 punts en cadascuna de les dues fases.

Admissió i matrícula a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Poden ser admeses als ensenyaments sol·licitats les persones amb una qualificació final mínima de 5,000. L'assignació de les places al grau corresponent entre les persones sol·licitants que reuneixin aquestes condicions es fa per ordre de qualificacions obtingudes i en funció de les places ofertes.

Duu a terme la gestió de les assignacions de places l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya. La comunicació de l'assignació de plaça es fa en les dates i amb els mitjans establerts per aquesta oficina. Consulteu la informació al portal d'accés a la universitat.

La resolució d'admissió té validesa únicament a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per al grau per al qual s'ha obtingut i per a la convocatòria corrent. En cas que una persona assignada no efectuï la matrícula en el termini indicat en el moment de l'assignació, perd la plaça, que es reassigna a una altra persona que reuneixi els requisits.

Reclamacions

Les presones que vulguin presentar una reclamació de la qualificació obtinguda poden fer-ho mitjançant una instància dirigida a qui presideixi el tribunal, que lliuraran a l'Àrea de Gestió Acadèmica tres dies hàbils després de publicar-se.

Cal fer les reclamacions sobre l'assignació de places segons els procediments i terminis que determini l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Procediments

Formalització de la matrícula per a persones més grans de 40 anys (MG40)

Gestiona la matrícula/preinscripció l'Oficina d'Accés a la Universitat (OAU) i s'ha de formalitzar a través del portal d'accés a la universitat, en els terminis establerts. El pagament també s'haurà de fer seguint les instruccions que es troben al web en el moment de formalitzar la matrícula. 

La documentació s'ha de lliurar a l'Àrea de Gestió Acadèmica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. També es pot enviar per correu postal (en aquest cas tota la documentació fotocopiada haurà d'estar compulsada o autenticada). Alternativament, es pot entregar a l'OAU i a les seus de l'Oficina.

Duu a terme la gestió de les assignacions de places l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya. La comunicació de l'assignació de plaça es fa en les dates i mitjans establerts per aquesta oficina. Consulteu la informació al portal d'accés a la universitat.

Documentació necessària

Per a la matrícula i per a la valoració de l'experiència cal lliurar la documentació següent:

 • Comprovant de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport.
 • Documentació acreditativa per acollir-se a les bonificacions i exempcions de taxes, si escau.
 • Carta de presentació que exposi la idoneïtat i l'interès per cursar el grau escollit (màxim 2 fulls).
 • Currículum vitae amb fotografia. Cal indicar en cada mèrit del CV (experiència laboral, formació, idiomes, etc.) el número del document acreditatiu que es presenta. Només es valoren els mèrits acreditats.
 • Relació numerada de la documentació presentada sobre l'experiència professional o laboral i sobre la formació. Cal anotar en cada document el número que li correspon en la relació de documents.
 • Documentació acreditativa de l'experiència professional o laboral relacionada amb l'ensenyament de grau:
  • Certificat de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i fotocòpia).
  • Contractes de treball o nomenaments (originals i fotocòpies).
  • Treballadors autònoms o per compte propi: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat Social, en el règim especial corresponent i descripció de l'activitat desenvolupada i el temps en què s'ha dut a terme (original i fotocòpia).
  • Certificats de les empreses en les quals s'especifiquin les funcions desenvolupades (originals i fotocòpies).
 • Documentació acreditativa de la formació en l'àmbit del grau, en llengua catalana i en terceres llengües, si escau:
  • Certificat d'assistència o de superació del curs/os, on haurà de constar la denominació, les hores de durada, el període d'assistència i la institució responsable (originals i fotocòpies).
  • Documentació acreditativa del coneixement del català (original i fotocòpia).
  • Documentació acreditativa del coneixement d'anglès (original i fotocòpia)

Es pot sol·licitar informació complementària un cop finalitzat el termini de matrícula.

La documentació aportada per les persones sol·licitants es conserva durant un any, termini després del qual es destrueix.

 

 

 

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

Criteris i barems

 • Fase de valoració del currículum: Màxim 10 punts

a. Experiència professional: màxim 6 punts

Criteris d'aplicació general a la UVic-UCC:

0,05 punts per cada mes complet treballat en un àmbit central i 0,025 punts per cada mes complet treballat en un àmbit afí.

Mínim i màxim de temps treballat en l'àmbit que es contempla: entre 3 i 10 anys.

Per a cada grau es podran establir unes orientacions sobre l'activitat professional a considerar. 

b. Formació: màxim 4 punts

b.1. Formació en l'àmbit: màxim 3 punts

Titulacions oficials (ensenyaments professionals: formació professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius) 

Més de 1.000 hores: Àmbit central 1,500 / Àmbit afí  0,750
Entre 500 i 1.000 hores:  Àmbit central 1,000 / Àmbit afi 0,500

Altra formació 

Cursos de més de 100 hores: Àmbit central 0,200 / Àmbit afi 0,100
Cursos d'entre 41 i 100 hores: Àmbit central 0,100 / Àmbit afi 0,050
Cursos d'entre 15 i 40 hores: Àmbit central 0,050 / Àmbit afi 0,025

b.2. Formació en llengües: màxim 1 punt

Català (Nivell equivalent al MECRL)

A1:  0,1
A2:  0,2
B1:  0,3
B2:  0,4
C1 o superior: 0,5

Anglès (Nivell equivalent al MECRL1)

A1:  0,2
A2:  0,3
B1:  0,4
B2 o superior: 0,5 

 • Fase d'entrevista: màxim 10 punts

L'entrevista consisteix en la defensa per part del sol·licitant de la seva idoneïtat per cursar el grau sol·licitat en funció de la seva experiència laboral o professional i de la seva formació.

 

Poden accedir a la fase d'entrevista els sol·licitants que hagin obtingut almenys 5 punts de la fase de valoració. Per cada plaça oferta en cada grau s'entrevistaran els 2 sol·licitants amb millor qualificació.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

Comunicació de la qualificació de l'accés per a més grans de 40 anys (MG40)

Les qualificacions de cada fase i de la fase final es comuniquen de forma individual a cada sol·licitant abans dels períodes de matrícula. La qualificació final obtinguda té validesa exclusivament per al grau de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya al qual es vol accedir. Si es vol accedir a la universitat en cursos posteriors s'ha de repetir tot el procés d'admissió excepte l'entrevista personal, la qualificació de la qual és vàlida durant 3 anys i, sempre, a petició de la persona interessada.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 29-03-2022

 

Matrícula

1. Sol·licitud de matrícula

En el moment de matricular-se, l'estudiant ha de complir els requisits establerts en les normatives d'accés a les universitats i en les normatives pròpies d'aquesta universitat.

La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té, per tant, l'obligació de conèixer i de respectar les normatives de la UVic-UCC, tant les de caràcter acadèmic com les de caràcter econòmic.

Si una matrícula és contrària a les normatives generals i/o pròpies de la UVic-UCC, es considera nul·la, sense perjudici de les responsabilitats que s'escaigui exigir a l'estudiant.

La matrícula dels ensenyaments de grau és anual amb dret a ampliació, anul·lació o canvi en els terminis establerts. La majoria d'assignatures són semestrals. 

La matrícula a una assignatura del pla d'estudis dona dret a participar i tenir accés a totes les activitats vinculades a la seva docència, des de l'assistència a classe, a l'accés als materials i a l'aula virtual, la tutorització i orientació presencial o virtual per part del professorat, i l'avaluació. Aquesta participació i accés respon a les condicions i la modalitat d'impartició de l'assignatura i dona dret a una única convocatòria d'avaluació durant el mateix any acadèmic de la matrícula.

Abans de formalitzar la matrícula, s'ha de fer pública la informació següent:

 • Les dates i els horaris de matrícula ajustats al calendari general per a cada col·lectiu específic (estudiants de nou accés i estudiants que continuen estudis).
 • Les assignatures que s'ofereixen i els horaris corresponents.
 • La relació de prerequisits i corequisits entre assignatures d'un pla d'estudis. Una assignatura té prerequisits quan per matricular-s'hi l'estudiant ha de tenir superades prèviament una o diverses assignatures determinades. Una assignatura és corequisit d'una altra o de diverses si se n'ha de fer la matrícula simultàniament.
 • Les guies docents de les assignatures amb informació de la llengua d'impartició, crèdits, professorat, objectius, continguts, competències, resultats d'aprenentatge,  avaluació i bibliografia.

En el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant assumeix que complirà els principis ètics i actuarà en coherència amb aquests principis. Els principis ètics s'han d'aplicar a qualsevol de les activitats vinculades amb la UVic-UCC, ja sigui en el desenvolupament de les assignatures, en les col·laboracions amb grups de recerca, en activitats de comunicació i divulgació en què l'estudiant participi, etc.

Els principis ètics de la UVic-UCC es troben recollits en el Codi ètic, aprovat pel Consell de Govern de la UVic-UCC el 17 de juny de 2014.

De manera específica la UVic-UCC pot determinar l'aplicació de criteris addicionals referents a les qüestions ètiques, principalment en les assignatures vinculades a recerca, pràctiques acadèmiques externes i treballs de fi de grau, i segons les diferents modalitats d'impartició d'un títol.

El desenvolupament de pràctiques contradictòries amb els principis esmentats pot implicar l'activació d'expedients sancionadors per als estudiants que no els compleixin. Principalment es consideren males pràctiques les irregularitats en processos d'avaluació, en els usos del campus virtual, en la preservació de la dignitat de les persones i en el respecte a la UVic-UCC com a institució.

D'acord amb els drets de propietat intel·lectual, la UVic-UCC pot tractar totes les produccions de l'estudiantat que derivin de l'activitat acadèmica (p. ex. treballs, exàmens i altres activitats) amb finalitats docents, de recerca, o bé derivades de processos de qualitat o comunicació.

 

 

2. Condicions acadèmiques de la matrícula

Mínim i màxim de crèdits de la matrícula

Curs Temps complet
Temps parcial
Nombre mínim d'ECTS Nombre màxim d'ECTS Nombre mínim d'ECTS Nombre màxim d'ECTS
Primer curs 60 60* 18 42
Resta de cursos >42 75** 18 42

(*) En el cas dels estudiants de nou accés a un doble grau, el màxim de crèdits de què es poden matricular pot ser superior a 60 crèdits i dins dels límits establerts per cada doble grau.

(**) En el cas dels estudiants d'un doble grau, el màxim de crèdits per cursar de què es poden matricular a partir del segon curs pot ser superior a 75 crèdits i dins dels límits establerts per cada doble grau. 

Els estudiants de nou accés de primer curs s'han de matricular de la totalitat dels crèdits de primer curs.

En el cas que a un estudiant se li reconeguin crèdits (per ensenyaments oficials cursats anteriorment, ensenyaments universitaris no oficials - títols propis - o per experiència laboral), o bé se li convalidin assignatures per haver cursat un cicle formatiu de grau superior (CFGS), s'ha de matricular de les assignatures pendents de primer curs i es pot matricular d'assignatures d'altres cursos dins dels límits establerts de matrícula.

Estudis a temps complet

Es consideren estudiants a temps complet els estudiants que es matriculen de més de 42 crèdits i d'un màxim de 75 per cursar. No se'ls aplica aquest mínim si els falta superar un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

Estudis a temps parcial (via lenta)

Per facilitar l'estudi a temps parcial o adequar els estudis a les necessitats personals, s'ofereix als estudiants la possibilitat de matricular-se a temps parcial. Es consideren estudiants a temps parcial els estudiants que es matriculin d'entre un mínim de 18 i un màxim de 42 crèdits per cursar.

Els estudiants que sol·liciten una beca han de tenir presents els crèdits mínims de matrícula establerts en la convocatòria de la beca o ajut.

Matrícula del Treball de Fi de Grau (TFG)

Per formalitzar la matrícula del TFG l'estudiant ha de complir alguna de les condicions següents:

 • Haver-se matriculat de totes les assignatures requerides per obtenir el grau (sense incloure el nombre de crèdits optatius que es puguin obtenir a través de reconeixement de crèdits RAC).
 • Tenir aprovats:
  • 210 crèdits d'un grau de 240 crèdits, entre els quals hi ha d'haver els de les assignatures de primer i segon
  • 270 crèdits d'un grau de 300 crèdits, entre els quals hi ha d'haver els de les assignatures de primer, segon i tercer (inclou els itineraris dels dobles graus)
  • 330 crèdits d'un grau de 360 crèdits, entre els quals hi ha d'haver els de les assignatures de primer, segon i tercer

En el cas de les dobles titulacions, cal consultar la normativa específica interna de cada centre.

Cal informar explícitament que el TFG té una convocatòria única per matrícula, com la resta d'assignatures de la titulació.

En el cas que l'estudiant tingui previst cursar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat en la seva totalitat (redacció, avaluació i defensa), consulteu la normativa de mobilitat.

Matrícula per finalitzar els estudis

L'estudiant a qui a l'inici de curs li resti un màxim del 10 % dels crèdits per finalitzar l'ensenyament té dret, durant el mes següent a l'inici de curs, a sol·licitar les convocatòries següents a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica a través d'una sol·licitud: 

Convocatòria extraordinària

 • Una convocatòria extraordinària de cadascuna de les assignatures de les quals ja s'hagi matriculat en anys anteriors, però solament té dret a docència durant el semestre en què s'imparteixi l'assignatura. Queden excloses d'aquesta convocatòria extraordinària totes les assignatures de pràctiques i de TFG.
  Excepcionalment, també es pot acollir a la convocatòria extraordinària l'estudiant a qui a l'inici de curs només falti una assignatura per acabar el grau, encara que no l'hagi cursada anteriorment.

Convocatòria avançada

 • Una convocatòria avançada de pràctiques i/o TFG, sempre que siguin de segon  semestre o anuals encara que no l'hagi matriculat anteriorment.

 

Acords

Progressió acadèmica del grau en Odontologia

Per matricular-se d'una assignatura de tercer curs, l'estudiant s'ha de matricular obligatòriament de les assignatures de formació bàsica o obligatòries no superades (de les quals no s'hagi matriculat abans o suspeses) de primer i segon curs.

Per matricular-se d'una assignatura de quart o cinquè curs, l'estudiant ha de tenir superades totes les assignatures de formació bàsica o obligatòries de primer, segon i tercer curs.

Es podran resoldre excepcions justificades prèvia instància adreçada a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 15-05-2024

Progressió acadèmica del grau en Medicina

Per matricular-se d'una assignatura de tercer curs i cursos posteriors, l'estudiant del grau en Medicina s'ha de matricular obligatòriament de les assignatures de formació bàsica o obligatòries no superades (de les quals no s'hagi matriculat abans o suspeses) de primer i segon curs.

Es podran resoldre excepcions justificades prèvia instància adreçada a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 15-05-2024

 

Procediments

Modificació i anul·lació de la matrícula

1. Terminis de matricula

Estudiants de nou accés a la UVic-UCC:  Juliol, setembre, octubre, febrer*

Estudiants a partir del segon curs a la UVic-UCC:  Juliol*

*Cal consultar el calendari al web corresponent

2. Modificació de matrícula

D'acord amb l'Àrea de Gestió Acadèmica per a cada període lectiu el centre docent estableix els períodes en què es pot formalitzar la modificació de matrícula que s'hauran d'ajustar al calendari acadèmic general.

La persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica ha de validar les modificacions de matrícula i comunicar la resolució a l'estudiant. La validació de la modificació de matrícula vinculada a l'assignatura de Practiques Acadèmiques Externes està condicionada a la disponibilitat de places i la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica pot anul·lar-la.

3. Anul·lació de matrícula

Estudiants de nou accés

Fins al 30 de novembre l'estudiant podrà sol·licitar l'anul·lació de matrícula de curs a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica, la resolució del qual podrà ser recorreguda davant el rector o rectora. En cas que la sol·licitud sigui resolta favorablement, l'estudiant podrà sol·licitar reserva de plaça (vegeu l'apartat "Reserva de plaça per a estudiants de nou accés" que trobareu més avall) per a l'any acadèmic següent. L'estudiant que hagi renunciat a la matrícula i no hagi sol·licitat la reserva de plaça, haurà de tornar a ser admès en el procés de preinscripció per poder-se matricular una altra vegada. Pel que fa a la normativa de permanència, l'anul·lació de la matrícula de curs tindrà la mateixa consideració que si l'estudiant no s'hagués matriculat. 

Estudiants d'altres cursos

Fins al 30 de novembre l'estudiant podrà sol·licitar l'anul·lació de matrícula de curs a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica, la resolució del qual podrà ser recorreguda davant el rector o rectora. Pel que fa a la normativa de permanència, l'anul·lació de la matrícula de curs tindrà la mateixa consideració que si l'estudiant no s'hagués matriculat. 

Reserva de plaça per a estudiants de nou accés

L'estudiant de primer curs que tingui assignada una plaça a la UVic-UCC i que per algun motiu de caràcter excepcional no pugui iniciar els estudis, ha de sol·licitar la reserva de plaça per a l'any acadèmic següent. Ha de presentar la sol·licitud a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica corresponent i en el termini establert per a la formalització de la matrícula o, si és el cas, presentar l'anul·lació de la matrícula realitzada d'acord en el termini establert en l'apartat "Terminis de matrícula" que trobareu més amunt. La persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica dictarà resolució individualitzada a favor de la persona interessada en què garantirà, si escau, la reserva de plaça.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 29-03-2022

 

Nivell mínim de tercera llengua per a l'obtenció dels títols de grau i sistema d'acreditació

Normativa actualitzada el 23/11/2021

D'acord amb el Decret Llei 22/2021, de 5 d'octubre, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'estudiantat de grau de les universitats catalanes, l'estudiantat que ha iniciat estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2018-2019 i posteriors ha d'assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una tercera llengua, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d'estudis i altra normativa interna de la universitat.

En aquest sentit, la UVic-UCC aplicarà els acords que es vagin aprovant en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i els acords de la Universitat que se'n derivin. Podeu consultar la normativa interna de la UVic-UCC.

1. Assoliment dels coneixements i competències d'una tercera llengua a través de l'acreditació

D'acord amb el punt 2 del Decret Llei 22/2021, de de 5 d'octubre, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, l'assoliment dels coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una tercera llengua, es pot acreditar amb la presentació de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres que tinguin reconeguda l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 

Procediments

Sol·licitud d'incorporació a l'expedient de l'estudiant l'acreditació del nivell B2 o superior d'una tercera llengua

Cal presentar a l'Àrea de Gestió Acadèmica el document acreditatiu reconegut oficialment del nivell B2 o superior d'una tercera llengua abans de finalitzar els estudis de grau.

Consulta el tràmit al següent enllaç: https://www.uvic.cat/tramits

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 23-11-2021

 

2. Certificats vàlids per acreditar el domini del nivell B2 o superior d'una tercera llengua

Podeu consultar les taules de certificacions reconegudes per obtenir el requeriment de nivell B2 o superior per a totes les llengües.

En començar el grau, els estudiants poden optar a fer una prova, no excloent, per identificar el seu nivell de llengua anglesa.

Tots els graus contenen assignatures de llengua anglesa per a usos professionals per ajudar a seguir satisfactòriament les assignatures en anglès programades en els plans d'estudis. Alhora, la UVic-UCC proporciona als estudiants els recursos necessaris per facilitar l'aprenentatge de la llengua anglesa. Per a més informació consulteu el lloc web del vostre centre.

 

 

Normativa de permanència

Tota adaptació de pla d'estudis dins de la UVic-UCC comporta iniciar novament la normativa de permanència.

Per incompliment de % de crèdits no superats

S'aplica quan quedi més d'un 10% de crèdits per finalitzar els estudis.

 • Quan després d'estudiar dos anys acadèmics consecutius no superi el 30 % dels crèdits cursats.
 • Quan després d'estudiar tres anys acadèmics no consecutius no superi el 30 % dels crèdits cursats. No es tindran en compte els anys acadèmics en què, sigui pel motiu que sigui, l'estudiant no hagi formalitzat matrícula a la UVic-UCC
 • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

En aquest cas, si l'estudiant vol continuar matriculat a la UVic-UCC haurà de sol·licitar la possibilitat de matricular-se mitjançant una sol·licitud que serà resolta per la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica, prèvia validació del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica.

En el supòsit que l'estudiant incompleixi per segona vegada el % de crèdits no superats, la direcció del centre podrà fer la proposta al rector o rectora de desvinculació de l'estudiant.

Per incompliment de no superació de pràctiques acadèmiques externes

 • Quan no superi en dues convocatòries les pràctiques acadèmiques externes. S'aplica independentment del nombre de crèdits que li quedi a l'estudiant per finalitzar els estudis.

La direcció del centre podrà fer la proposta al rector o rectora de desvinculació de l'estudiant.

 

Quan la direcció del centre hagi fet arribar la proposta de desvinculació d'un estudiant al rector o rectora, l'estudiant rebrà la notificació de la resolució de desvinculació. En el cas que l'estudiant no estigui d'acord amb la resolució de desvinculació, disposa de 10 dies hàbils des de la data de notificació de la resolució per presentar recurs dirigit al rector o rectora en contra de la resolució.

En el termini màxim de 10 dies hàbils l'estudiant rebrà la notificació de la resolució del recurs presentat.

Si un estudiant desvinculat vol continuar els estudis, haurà de sol·licitar la possibilitat de tornar-se a matricular mitjançant una instància. La instància serà resolta pel rector/a de la Universitat a proposta de la direcció del centre, prèvia validació del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica.

 

Expedició del títol

1. Dret a l'expedició d'un títol

Una vegada han assolit els requisits necessaris, els estudiants tenen dret a sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent.

Tots els crèdits obtinguts per l'alumnat en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per a l'obtenció del títol corresponent, s'inclouran al seu expedient acadèmic i es reflectiran al Suplement Europeu al Títol (SET), regulat pel Reial Decret 22/2015, de 23 de gener.

 

2. Requisits per a l'expedició del títol

Els estudiants que hagin superat els crèdits establerts al pla d'estudis del grau podran demanar l'expedició del títol universitari oficial de grau corresponent.

Per a l'expedició del SET és requisit haver formalitzat la sol·licitud de l'expedició del títol oficial de grau.

 

Procediments

Sol·licitud d'expedició

Per sol·licitar l'expedició del títol tan presencialment com en línia, consulta el tràmit a l'apartat de "Títols" del següent enllaç: https://www.uvic.cat/tràmits-acadèmics

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 22-05-2018

Expedició de certificats

En qualsevol moment l'estudiant o exestudiant pot sol·licitar un certificat dels estudis independentment de si els ha finalitzat o no. En qualsevol cas caldrà abonar la taxa corresponent. Consulteu el procediment a l'apartat de "Certificats" del següent enllaç: https://www.uvic.cat/tràmits-acadèmics

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 17-05-2016

 

3. Lliurament del títol

El títol s'ha de lliurar a l'estudiant personalment. L'estudiant s'haurà d'identificar amb el document oficial corresponent, que haurà de ser vigent. L'estudiant podrà autoritzar la recollida d'aquest títol a una altra persona mitjançant poder notarial.

Si l'estudiant no resideix a la província de Barcelona pot demanar a l'Àrea de Gestió Acadèmica que trameti el seu títol a la dependència oficial més propera al seu domicili, o a l'ambaixada o consolat d'Espanya més proper, si resideix a l'estranger.

 

4. Signatura del títol

Una vegada l'estudiant ha comprovat l'exactitud de les dades que es fan constar al seu títol, l'ha de signar.

 

5. Duplicat de títol

L'estudiant titulat o titulada pot sol·licitar l'expedició d'un duplicat del títol quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. En aquest cas ha de justificar documentalment el motiu pel qual sol·licita un duplicat i abonar-ne, si escau, el preu establert.

Els motius més freqüents de sol·licitud de duplicat de títol són:

 • Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 • Per canvi de nacionalitat.
 • Per pèrdua.

L'estudiant titulat haurà de pagar el preu establert per expedició de duplicat de títol en els casos següents:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'estudiant titulat o titulada. 
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'estudiant i s'hagi de rectificar.
 • Pèrdua del títol.

 

Atorgament de premis de titulació

Cada curs acadèmic es podran atorgar premis extraordinaris per a tots els ensenyaments oficials que imparteixi cadascun dels centres de la UVic-UCC.

Per a la concessió de premis extraordinaris es valoraran únicament les qualificacions de l'expedient acadèmic de l'estudiant. No es tindran en compte les qualificacions obtingudes en assignatures reconegudes ni en activitats, treballs o estudis que hagi fet de manera addicional.

Optaran als premis extraordinaris tots els estudiants de la Universitat que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin finalitzat els estudis en qualsevol convocatòria establerta per a cada curs acadèmic, amb independència de l'any en què l'estudiant els hagi començat.
b) Que tinguin una qualificació mínima de 8,5 en la ponderació de l'expedient acadèmic, que s'obtindrà segons els criteris de ponderació següents: la suma de crèdits superats (assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives, de pràctiques acadèmiques externes i de treball de fi de grau), multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui i dividit pel nombre de crèdits d'aquelles assignatures.
c) Que hagin cursat com a mínim la meitat dels crèdits de l'ensenyament a la UVic-UCC.

Entre els expedients d'una mateixa titulació que tinguin una qualificació superior al 8,5, s'atorgarà el Premi Extraordinari al que tingui la nota més alta i aquest fet quedarà recollit a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

El Consell de Direcció de la Universitat aprovarà la concessió del Premi Extraordinari a proposta dels diferents centres.

Quan en un estudi no es puguin concedir premis extraordinaris, a proposta del Consell de Direcció dels centres es podrà atorgar el premi al millor expedient de l'estudi. Els criteris de ponderació de l'expedient acadèmic seran els mateixos que els que s'expressen en el punt b) d'aquest apartat. En aquest cas, no constarà en l'expedient acadèmic de l'estudiant.

 

Extinció de les titulacions de grau

Quan un grau entra en extinció, els estudiants tenen dret a finalitzar els estudis en aquell pla fins que s'hagin esgotat les convocatòries previstes i s'hagin exhaurit les possibilitats de matricular-se de les assignatures del pla en extinció.

Les assignatures s'extingeixen gradualment, curs a curs.

Quan un curs s'ha extingit es poden superar les assignatures pendents (no matriculades o no superades) en quatre convocatòries d'examen repartides en dues matrícules al llarg dels dos cursos acadèmics següents al curs d'inici d'extinció del títol.

 • Durant el primer curs es té dret a tutoria i seguiment per part del professorat i a l'avaluació.
  • En les assignatures del primer semestre les dues convocatòries seran febrer i juny.
  • En les assignatures de segon semestre les convocatòries seran juny i setembre.
  • En les assignatures anuals les convocatòries seran juny i setembre.
 • En cas de no haver superat o no haver matriculat l'assignatura durant el primer curs d'extinció, el curs següent només es té dret a examen en les convocatòries de febrer i juny.
   

L'alumnat amb estudis parcials d'una titulació de la UVic-UCC en procés d'extinció que ha estat substituïda per una altra titulació, pot sol·licitar que se li apliqui la taula d'adaptacions establerta que fixa la correspondència d'assignatures entre la titulació que s'extingeix i les assignatures que la substitueixen. Vegeu subapartat Adaptacions

Un cop extingit definitivament un estudi no s'hi poden cursar ni reconèixer més assignatures.

Consulta el calendari d'extinció en funció del títol a extingir. L'extinció pot coincidir amb la implantació d'un nou grau.

Per a més informació, consulta Apartat: Adaptacions

 

Reconeixement de crèdits

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 15-05-2024


Reconeixement de crèdits

1. Definició i regulació

D'acord amb el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix la organització dels ensenyaments universitaris, el reconeixement és l'acceptació per part d'una universitat dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials en la mateixa o en una altra universitat, computen en altres ensenyaments a efectes d'obtenir un títol oficial amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels estudiants entre títols universitaris oficials diferents. Aquest reconeixement implica la valoració dels aprenentatges previs adquirits pels estudiants i es tenen en compte la coherència acadèmica i formativa dels coneixements, les competències i les habilitats que defineixen les matèries o assignatures que es volen reconèixer en relació amb les que conformen el pla d'estudis del grau al qual es vol accedir. El reconeixement de crèdits entre títols amb la mateixa denominació s'aplica  amb les limitacions que introdueix el Reial Decret 195/2016 al Reial Decret 1002/2010 sobre expedició de títols universitaris oficials.

Així mateix, el Reial decret també estableix que poden ser objecte de reconeixement la formació adquirida en ensenyaments superiors oficials no universitaris o en ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), per coincidència de coneixements, competències i habilitats, i l'experiència laboral i professional si s'acredita que es relaciona amb els coneixements, les competències i les habilitats inherents al títol.

La càrrega lectiva de l'assignatura d'origen del reconeixement ha de ser similar o superior a la de l'assignatura del grau afectada.

En tot cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau, a excepció dels que s'obtinguin per treballs que s'elaborin específicament en el marc d'un programa de mobilitat.

El màxim de crèdits reconeguts no pot superar el 60 % de crèdits del grau al qual es vol accedir i cursar, excepte entre graus de la UVic-UCC o bé graus amb regulacions o convenis específics.

 

2. Àmbit d'aplicació de la normativa

Aquesta normativa s'aplica als estudiants que cursin o hagin estat admesos per cursar algun dels ensenyaments universitaris de grau que s'imparteixen als centres propis, federats i adscrits de la UVic-UCC, excepte en els aspectes econòmics.

 

3. Efectes acadèmics

1) Tots els crèdits reconeguts s'inclouen en l'expedient acadèmic i es reflecteixen, indicant les diferents condicions, en el Suplement Europeu al Títol (SET).

2) Les assignatures reconegudes en l'expedient acadèmic es tenen en compte en el càlcul de baremació de l'expedient, amb excepció dels crèdits reconeguts de títols propis i experiència professional, que no tenen qualificació numèrica.

3) Les assignatures reconegudes tenen consideració d'assolides i en l'expedient acadèmic tindran la denominació de reconegut. Hi constarà el nombre de crèdits i la qualificació numèrica.

4) Les assignatures que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin pogut ser objecte de reconeixement podran ser transferides (consulteu l'apartat "Transferència de crèdits").

 

No s'aplicarà el reconeixement de crèdits si l'estudiant ja s'ha matriculat i no ha superat l'assignatura de la titulació de la UVic-UCC.

 

4. Sol·licitud de reconeixement

a) La sol·licitud de reconeixement abasta tota la formació assolida d'acord amb la legislació vigent.
b) Es poden fer noves sol·licituds de reconeixement sempre que es justifiqui la superació de nous continguts formatius no presentats en les sol·licituds anteriors.

Acords

Criteris per a la resolució de les sol·licituds de reconeixement

Criteris de reconeixement de crèdits  entre títols de grau no adaptats al nou RD 822/2021, de 28 de setembre:

a) Ensenyaments oficials

Crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement

Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, es pot reconèixer un nombre de crèdits que sigui almenys el 15 % del total dels crèdits del títol, corresponents a matèries de formació bàsica de la branca esmentada.

Si el nombre de crèdits de formació bàsica superats en els estudis d'origen és superior al 15 %, els crèdits de formació bàsica sobrants es poden reconèixer per altres tipus de crèdits del pla d'estudis sempre que hi hagi concordança entre les competències i els coneixements adquirits.

Malgrat tot, es pot requerir que la persona interessada cursi assignatures de formació bàsica del nou ensenyament.

Crèdits de formació bàsica d'altres branques de coneixement

Si l'ensenyament al qual es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent, es poden reconèixer en el nou ensenyament els crèdits obtinguts en les altres matèries de formació bàsica que pertanyin a la branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir.

La resta de crèdits

La Universitat també pot reconèixer la resta de crèdits, tenint en compte l'equivalència entre les competències i els coneixements adquirits en la resta de matèries (o assignatures en què es diversifiquin aquestes matèries) o entre els ensenyaments cursats per l'estudiant i les competències i els coneixements previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal.

Criteris de reconeixement de crèdits entre títols de grau adaptats al nou RD 822/2021, de 28 de setembre:

a) Ensenyaments oficials

Crèdits de formació bàsica del mateix àmbit de coneixement

Entre títols del mateix àmbit de coneixement poden ser objecte de reconeixement tots els crèdits de formació bàsica.

Crèdits d'altres matèries

Entre títols del mateix àmbit de coneixement o d'àmbits diferents també poden ser objecte de reconeixement els crèdits de la resta de matèries i assignatures, sempre que es garanteixi la coherència acadèmica i formativa dels coneixements, les competències i les habilitats que defineixen les matèries o assignatures que es volen reconèixer amb els de les que hi ha en el pla d'estudis del títol al qual es vol accedir.

En el cas que en l'expedient previ hi constin assignatures reconegudes, l'estudi de reconeixement de crèdits es farà tenint en compte els coneixements, habilitats i competències de les assignatures que es van assolir quan es van cursar i superar en el pla d'estudis d'origen.

b) Experiència professional o laboral

També es pot reconèixer fins a un 15 % màxim del total dels crèdits del pla d'estudis per activitat professional o laboral, sempre que estigui previst en la memòria de verificació del títol i es pugui acreditar experiència professional relacionada amb els coneixements, competències i habilitats inherents al títol. En cas que es facin reconeixements també per ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), és el conjunt d'aquests dos conceptes, que no pot superar el 15 % dels crèdits del pla d'estudis.

Poden estar subjectes a reconeixement per experiència professional les assignatures de pràctiques curriculars o altres assignatures que conformen el pla d'estudis, sempre que l'estudiant pugui acreditar que, en el marc de la seva vida professional, ha adquirit les competències de les assignatures que vol reconèixer. Els crèdits del reconeixement s'incorporen a l'expedient amb la qualificació d'apte/a.

El nombre mínim d'hores de treball acreditades per obtenir reconeixement és de 2.000, per les quals es poden reconèixer 6 crèdits ECTS. En cas que es puguin acreditar més hores, es calcula el nombre de crèdits en proporció al nombre d'hores acreditades, fins al màxim de crèdits que s'estableix a la memòria del pla d'estudis.

c) Ensenyaments universitaris no oficials (títols propis)

També poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats i superats en ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), per coincidència de coneixements, competències i habilitats, sempre que tinguin un nivell i càrrega lectiva similar als títols oficials i que aquest procediment estigui previst en la memòria de verificació del títol. També s'aplica la consideració de títol propi a efectes d'aquest reconeixement als crèdits cursats i superats en programes de formació contínua o permanent de la UVic-UCC. Els crèdits del reconeixement s'incorporen a l'expedient amb la qualificació d'apte/a. En cas que es facin reconeixements també per experiència professional o laboral, el conjunt d'aquests dos conceptes no pot superar el 15 % dels crèdits del pla d'estudis.

De manera excepcional i amb autorització del Ministeri d'Educació, en el cas dels títols propis extingits i substituïts per un grau, es pot reconèixer un percentatge de crèdits superior al 15 % del total de crèdits del pla d'estudis o fins i tot la totalitat de crèdits.

d) Ensenyaments superiors oficials no universitaris

També es poden reconèixer crèdits obtinguts en ensenyaments superiors oficials no universitaris espanyols si hi ha coincidència de coneixements, competències i habilitats.

e) Treball de Fi de Grau

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau, a excepció dels que s'obtinguin per treballs que s'elaborin específicament en el marc d'un programa de mobilitat.

f) Altres activitats

També es poden reconèixer els crèdits obtinguts per participar en activitats universitàries no programades en el pla d'estudis que s'estigui cursant. En aquest cas la formació es computa com a RAC (reconeixement acadèmic de crèdits).

 

La competència de resolució dels procediments de reconeixement de crèdits correspon a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica.

Es preveu que l'estudiant pugui manifestar per escrit a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica. la voluntat de renunciar a part o a tot el reconeixement de crèdits en cas que prefereixi cursar les matèries corresponents. Aquesta renúncia es pot efectuar una sola vegada i té caràcter definitiu.

 

 

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 28-03-2023

Per a més informació, consulta Apartat: Convalidació de crèdits de cicles formatius de grau superior (CFGS)

Per a més informació, consulta Apartat: Reconeixement acadèmic de crèdits (RAC)

Obtenció de crèdits optatius derivats d'assignatures cursades en mobilitat

Quan l'estudiant fa una estada de mobilitat en una altra universitat, el seu contracte d'aprenentatge (learning agreement) validat prèviament pot contenir assignatures que ha de cursar en aquella universitat fins al nombre màxim de crèdits optatius de la titulació de grau que cursa l'estudiant i que, sense tenir correspondència directa amb assignatures del seu pla d'estudis, s'inclouran en el seu expedient com a "crèdits optatius en mobilitat.

En aquests casos, cal que abans de fer l'estada s'avaluï la idoneïtat de les assignatures que es cursaran, la seva afinitat amb les competències previstes en la titulació i si això suposa una oportunitat formativa complementària o d'especialització per a l'estudiant. Queden excloses d'aquesta consideració les assignatures que s'hagin pogut fer durant l'estada i que no constin en el pla d'estudis de la universitat de destinació.

Del total de crèdits optatius en mobilitat esmentats anteriorment, un màxim de 6 crèdits pot equivaldre a cursos d'idiomes fets durant l'estada, encara que no formin part del pla d'estudis de la universitat de destinació. Aquests cursos sempre han d'estar certificats en crèdits per la universitat que els imparteix.

Si es dona aquesta situació, l'estudiant assumeix que aquests crèdits li compten com a crèdits optatius necessaris per obtenir la titulació, i en conseqüència, assumeix les possibles implicacions o renúncies que això pugui tenir en l'obtenció de les mencions previstes en la seva titulació.

 

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 29-03-2022

 

Procediments

Sol·licitud de reconeixement

La sol·licitud de reconeixement s'ha d'adreçar a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica juntament amb la documentació acreditativa segons el procediment establert pel centre que imparteix l'ensenyament de grau.

Consulta el tràmit. 

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 29-03-2022

Documentació requerida

La sol·licitud de reconeixement haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Document d'identificació: DNI o passaport per estrangers.
 • Certificat acadèmic personal en el qual figurin les assignatures aprovades amb les qualificacions.

En els estudis de grau adscrits a una branca de coneixement hi ha de constar la branca de coneixement a què pertanyen els estudis d'origen, la branca de coneixement i la matèria de les assignatures de formació bàsica i la tipologia de les assignatures. (Aquest requisit no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.)

En els estudis de grau adaptats al nou Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, hi han de constar l'àmbit de coneixement a què pertanyen els estudis d'origen, l'àmbit de coneixement de les assignatures de formació bàsica i la tipologia de les assignatures.

En el cas que en l'expedient previ de l'estudiant hi constin assignatures reconegudes, cal fer arribar dos certificats acadèmics, el de l'expedient previ i el de l'expedient del pla d'estudis del títol on es van cursar i superar les assignatures reconegudes. 

 • Pla d'estudis, amb el segell del centre d'origen corresponent. (Aquest requisit no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.)
 • Programes de les assignatures, en el cas d'estudis cursats en altres universitats, amb el segell del centre d'origen, en els quals cal que hi figurin el contingut i el nombre de crèdits. En el cas dels estudis de grau cal que també hi constin les competències i coneixements que se superin en cada assignatura. (Aquest requisit no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.) En el cas que en l'expedient previ de l'estudiant hi constin assignatures reconegudes, també cal fer arribar el programa de les assignatures cursades i superades del pla d'estudis d'origen.
 • Els estudiants estrangers també han de presentar:
  • Document de conversió de notes. En cas d'haver fet estudis en universitats de fora de la UE cal presentar el document de conversió de notes del Ministeri d'Educació i Formació Professional
  • En cas d'haver fet estudis estrangers oficials, un document de certificació que acrediti aquesta oficialitat.
 • Per al reconeixement d'experiència laboral cal aportar:
  • Certificat de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social
  • Contractes de treball o nomenaments.
  • Treballadors autònoms o per compte propi: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat Social, en el règim especial corresponent, i descripció de l'activitat desenvolupada i el temps en què s'ha dut a terme.
  • Certificats de les empreses en les quals s'especifiquin les funcions exercides.El centre podrà sol·licitar altra documentació consideri necessària.

Els documents expedits a l'estranger, han de complir els requisits següents:

a)     Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país.

b)     Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Per obtenir més detalls sobre aquest procés, consulta el web

c)      Han d'anar acompanyats de la traducció oficial al català, castellà o anglès.

Pot fer la traducció oficial:

 • Un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
 • La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
 • Un traductor oficial a l'estranger. En aquest cas cal que la signatura del traductor estigui degudament legalitzada.

S'accepta documentació en format paper o en format digital sempre que es compleixin els requisits necessaris perquè aquesta documentació sigui vàlida.

En cap cas s'accepten:

 • Copies simples
 • Impressions de pantalles o descàrregues de plataformes virtuals
 • Certificats de notes
 • Qualsevol altra documentació sense validesa académica

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 28-03-2023

Resolució de les sol·licituds de reconeixement de crèdits

1) La persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica resol la sol·licitud de reconeixement.

2) La resolució ha de contenir les matèries o assignatures que la persona interessada queda eximida de cursar i que tindran la consideració de reconeguts. S'ha de recollir el nombre de crèdits de formació prèvia reconeguda. La qualificació resultarà de la mitjana ponderada de la totalitat dels crèdits reconeguts, mitjana que és el resultat de sumar els crèdits de cada assignatura o matèria reconeguts, multiplicats cadascun pel valor de les qualificacions corresponents, dividida pel nombre total de crèdits reconeguts.

3) Per al reconeixement de crèdits per experiència professional, un cop validada la documentació aportada, la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica de la titulació valorarà l'adequació entre les competències, funcions i feines desenvolupades en la pràctica professional acreditada i les que conformen el pla d'estudis de destí i resoldrà el reconeixement.

4) Quan es tracta d'estudis afins, cada matèria o assignatura figura al nou expedient acadèmic amb la qualificació obtinguda en origen. Si dues o més assignatures són reconegudes per una en la titulació de destí, la qualificació resultarà del càlcul de la mitjana ponderada de les assignatures d'origen.

5) La mitjana ponderada es calcularà a partir de la norma general de qualificacions que utilitza la puntuació de 0 a 10. El reconeixement de crèdits per experiència professional o títols propis no incorporarà qualificació.

6) La proposta de resolució es notifica a la persona interessada per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció de la persona interessada.

7) Una vegada feta la proposta de resolució, l'estudiant s'haurà de matricular dels reconeixements. (Veure apartat "Matrícula" del web).

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

 

Transferència de crèdits

1. Definició i regulació

La transferència de crèdits és la inclusió en els documents acadèmics oficials acreditatius de l'estudiant (expedient acadèmic i suplement europeu al títol) dels crèdits que, havent estat obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats amb anterioritat a la UVic-UCC o en una altra universitat, no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin pogut ser objecte de reconeixement.

 

2. Sol·licitud de transferència

La transferència es fa a petició de l'estudiant.

a) L'estudiant que s'incorpori a un estudi, ha d'indicar, abans de fer la matrícula, si ha cursat estudis oficials i no els té finalitzats. Si es tracta d'estudis cursats en una altra universitat, haurà de presentar els mateixos documents que es requereixen per al reconeixement de crèdits.

b) La transferència de crèdits es podrà sol·licitar després de fer la matrícula si han canviat les condicions des del moment d'entrar als estudis.

La competència de resolució dels procediments de transferència de crèdits correspon a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica. 

 

3. Efectes acadèmics

Tots els crèdits transferits figuraran en l'expedient tal com s'especifiquen en el certificat acadèmic personal aportat per l'estudiant (la universitat on s'han obtingut els crèdits, el curs acadèmic, la qualificació obtinguda i altres possibles informacions que s'hi esmentin) i es reflectiran en el Suplement Europeu al Títol (SET).

Els crèdits transferits a l'expedient acadèmic no es tindran en compte en el càlcul de baremació de l'expedient.

 

Adaptacions

L'estudiant amb estudis parcials d'una titulació de primer i/o segon cicle (diplomatura, llicenciatura, enginyeria tècnica o superior) de la UVic-UCC transformada a grau o d'un grau de la UVic-UCC en procés d'extinció que ha estat substituït per un altre grau, pot sol·licitar a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica:

a) Que se li apliqui la taula d'adaptacions establerta, que fixa la correspondència d'assignatures entre la titulació que s'extingeix i les assignatures dels cursos implantats del grau que la substitueix.

b) Si es tracta d'una titulació regulada, que se li apliqui una adaptació en bloc de tots els crèdits de formació bàsica i obligatòria corresponents al pla d'estudis al qual accedeix, d'acord amb les competències adquirides en aquest període de formació previ, sempre que es compleixin dues condicions: en primer lloc, que hagi superat tot el conjunt de crèdits de formació bàsica i obligatoris de la formació prèvia; i, en segon lloc, que els dos plans estiguin subjectes a la mateixa regulació.

En ambdós casos, s'estudiarà individualment l'adaptació de les assignatures optatives i de les pràctiques del grau en extinció.

Totes les assignatures que no puguin ser adaptades seran transferides.

Per a més informació, consulta Apartat: Transferència de crèdits

1. Efectes acadèmics

Quan una assignatura d'origen es correspon amb un assignatura de destinació, es manté la mateixa qualificació.

Quan a l'origen hi ha més d'una assignatura implicada, la qualificació de destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les assignatures d'origen tingui la qualificació de matrícula d'honor, només es podrà mantenir si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.

 

Procediments

Sol·licitud i resolució d'adaptació a un nou pla d'estudis de grau

L'estudiant pot sol·licitar a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica del grau, que se li apliqui la taula d'adaptacions establerta, que fixa la correspondència d'assignatures entre la titulació que s'extingeix i les assignatures dels cursos implantats del grau que la substitueix.

La sol·licitud d'adaptació s'ha  de fer arribar a la secretaria del centre que imparteix l'ensenyament de grau abans del període de matrícula de graus establert per a cada curs acadèmic.

El responsable acadèmic de la titulació valora la sol·licitud d'adaptació i emet una resolució. La resolució es notifica per qualsevol mitjà que permeti tenir constància que la persona interessada l'ha rebuda. Paral·lelament, també s'informa l'Àrea de Gestió Acadèmica perquè iniciï el procés d'adaptació de l'expedient de l'estudiant del pla vell al pla nou del grau.

Finalment, l'estudiant s'ha de matricular al pla d'estudis vigent.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 29-03-2022

 

Convalidació de crèdits de cicles formatius de grau superior (CFGS)

L'estudi de les convalidacions es farà tenint en compte l'adequació de les competències, coneixements i resultats d'aprenentatge entre les matèries conduents a l'obtenció de títols de grau i els mòduls i matèries del CFGS. A partir del curs 2024-2025, sempre que hi hagi una relació directa entre els títols la convalidació serà d'un mínim de 36 crèdits i d'un màxim del 25% dels crèdits del pla d'estudis. 

Les persones titulades d'un o més CFGS poden sol·licitar, en el moment de la matrícula, la convalidació de crèdits obtinguts en l'ensenyament de CFGS d'acord amb els quadres establerts per a les titulacions de la UVic-UCC i el màxim de crèdits convalidats serà el 25% dels crèdits del pla d'estudis.

A cada estudiant se li aplicaran les convalidacions vigents en el moment del seu accés.

No s'aplicarà la convalidació de crèdits obtinguts en CFGS si l'estudiant ja s'ha matriculat i no ha superat l'assignatura de la titulació de la UVic-UCC.

1. Efectes acadèmics

Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a "convalidada".

 

Acords

Incorporació de les convalidacions dels CFGS a l'expedient

Les convalidacions de CFGS s'ha d'incorporar a l'expedient acadèmic durant el curs en què es formalitza la primera matrícula de la UVic-UCC. En el cas que les convalidacions de CFGS superin 42 ECTS o en el cas de graus amb mencions o itineraris, l'estudiant pot escollir si tots els crèdits s'incorporen a l'expedient acadèmic durant el curs en què es formalitza la primera matrícula o bé en dos cursos acadèmics.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 29-03-2022

 

Reconeixement acadèmic de crèdits (RAC)

1. Concepte, regulació i sol·licitud

En consonància amb l'article 46.2. de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i d'acord amb el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris, la universitat ofereix un mínim de 6 ECTS en  activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de  cooperació. En el cas de la UVic-UCC l'estudiantat pot obtenir reconeixement acadèmic fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d'estudis cursat.

Els crèdits que els estudiants obtinguin per activitats universitàries no programades en el pla d'estudis que estiguin cursant (crèdits RAC) s'inclouran en l'expedient acadèmic com a crèdits optatius del pla d'estudis, amb la qualificació d'apte, no computaran per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient i quedaran reflectits en el suplement europeu al títol d'acord amb la normativa vigent.

Les activitats objecte de reconeixement s'hauran de dur a terme amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula en el pla d'estudis en què es pretén fer el reconeixement de crèdits RAC. De forma excepcional, i prèvia aprovació de la Comissió Acadèmica, es podrà autoritzar el reconeixement acadèmic de crèdits per activitats organitzades o coorganitzades per la UVic-UCC amb aquesta finalitat i realitzades amb anterioritat a la formalització de la primera matrícula en aquell pla d'estudis.

 

2. Activitats universitàries susceptibles de reconeixement de crèdits RAC

Les activitats universitàries que la UVic-UCC podrà reconèixer amb crèdits RAC, per a tots els graus i centres, són:

1. Activitats culturals i de formació

Activitats culturals i de formació fetes a la UVic-UCC o reconegudes per la UVic-UCC, si no coincideixen en més d'un 20% amb continguts assimilables a assignatures que hagin de cursar per obtenir el grau al qual estan matriculats, dins les següents tipologies:

a) Assignatures pertanyents a altres plans d'estudis oficials

b) Cursos d'accés directe i formació transversal

c) Cursos de formació contínua, UEV i XVU

d) Col·laboració en grups de recerca

e) Activitats transversals 

f) Cursos MOOC de la UVic-UCC

g) Cursos d'idiomes

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1. Aquest curs pot haver estat fet a l'Escola d'Idiomes de la UVic-UCC o bé en una escola d'idiomes universitària en règim de reciprocitat.

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC a partir del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per cursos de les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors.

No s'atorgaran crèdits per títols oficials com ara el First Certificate, CAE, DELF, Zertifikat Deutsch, CELI, etc.

h) Cursos de llengua per a estrangers

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per cursos de llengua catalana i/o llengua castellana per a estrangers o de llengua catalana per a estudiants no escolaritzats a Catalunya. 

2. Activitats esportives

Són susceptibles de reconeixement acadèmic les activitats esportives d'acord amb les condicions següents:

a) Formar part d'un equip de la UVic-UCC durant algun dels cursos de la titulació i haver participat com a mínim dos anys en els Campionats de Catalunya Universitaris amb la UVic-UCC. En el cas d'estudiants de centres adscrits i per esports d'equip, la participació pot ser l'equivalent que determini el Servei d'Esports, en les Lligues Universitàries.

b) Els estudiants que participin en un esport d'equip hauran d'haver assistit a un mínim del 75% del total d'entrenaments i/o competicions fetes durant el curs acadèmic o semestre, segons el cas.

3. Activitats de representació estudiantil

Es podrà obtenir un crèdit RAC d'activitats de representació estudiantil per les tasques dutes a terme com a membre actiu de cadascun dels òrgans de representació dels estudiants que consten a la taula de reconeixement de crèdits RAC aprovada per a cada curs acadèmic. 

4. Activitats solidàries i de cooperació

Els o les caps d'estudis podran proposar les activitats i la càrrega dels reconeixements. Aquestes activitats han de tenir clarament una finalitat de cooperació o d'activitat solidària. Tant les activitats desenvolupades en entitats externes, que s'hauran de vehicular a través d'un conveni, com les de voluntariat es gestionaran a través de l'UHUB, Servei a la Comunitat Universitària o dels serveis corresponents dels centres adscrits i federats.

En el marc del Pla d'Orientació i Acció Tutorial, la UVic-UCC oferirà als estudiants programes de mentoratge i en cada cas s'establirà les condicions per a l'obtenció de crèdits RAC.

5. Activitats de Suport a la Comunitat

Les hores que l'estudiant dediqui al suport a les activitats de la comunitat universitària seran susceptibles de reconeixement acadèmic. Aquest reconeixement es farà d'acord amb les condicions següents:

a) Cada hora d'activitat de l'estudiant correspondrà a un punt.
b) Per formalitzar el reconeixement, l'estudiant haurà d'haver fet (per aquest concepte) un mínim de 25 hores o de 25 punts i, per tant, 1 ECTS.
c) L'estudiant podrà reconèixer com a màxim 3 ECTS per cada curs acadèmic.

Els punts obtinguts tindran validesa per al reconeixement durant un màxim de cinc cursos acadèmics, comptant el curs en el qual s'hagi estat desenvolupant l'activitat.

Acords

Condicions de les activitats susceptibles de reconeixement amb anterioritat a la primera matrícula

- Aquestes activitats inclouran sempre una avaluació del professorat que en certifiqui l'aprofitament per part de l'estudiant.
- En el cas de cursos d'idiomes caldrà que es compleixin les condicions expressades en el punt sobre reconeixement RAC per cursos d'idiomes.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 19-04-2016

 

Procediments

Sol·licitud, resolució i matrícula de reconeixement de crèdits RAC

1. Inscripció o matrícula a l'activitat

Si es tracta d'activitats a realitzar a la UVic-UCC, abans de l'inici de l'activitat l'estudiant s'hi haurà d'inscriure o matricular al servei corresponent. 

En el cas de la col·laboració en grups de recerca, cal fer la sol·licitud de col·laboració al responsable del grup de recerca.

2. Sol·licitud de reconeixement de crèdits RAC

Quan l'estudiant hagi finalitzat l'activitat i vulgui demanar el reconeixement de crèdits RAC, haurà de presentar la sol·licitud de reconeixement acadèmic a la secretaria del centre que correspongui.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada, si escau, del certificat acreditatiu de l'activitat o memòria. 

3. Resolució d'atorgament de crèdits RAC

La participació en activitats susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic de crèdits (RAC) l'haurà de validar el responsable acadèmic o administratiu de l'activitat.

En tots els casos, un cop la unitat organitzadora hagi certificat la participació o superació de l'activitat, la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica podrà autoritzar el reconeixement acadèmic dels crèdits i determinarà, en cas que accepti el reconeixement, els crèdits que s'atorgaran.

La persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica dictarà una resolució motivada en el termini màxim d'un mes i informarà a l'estudiant. En el cas que la resolució sigui favorable, s'indicarà a l'estudiant que ha de formalitzar la matrícula. 

El centre farà arribar directament a l'AGA les resolucions de les sol·licituds de crèdits RAC amb la documentació corresponent per tal que l'estudiant pugui formalitzar la matrícula.

Una vegada emesa la resolució de reconeixement de crèdits no se'n podrà sol·licitar l'anul·lació, però l'alumne podrà sol·licitar matricular-se de menys crèdits dels atorgats per a una determinada activitat excepte en el cas de reconeixement d'assignatures pertanyents a altres plans d'estudis oficials. 

4. Matrícula crèdits RAC

L'estudiant podrà matricular-se dels crèdits RAC a l'Àrea de Gestió Acadèmica (AGA), en els terminis establerts, abonant l'import corresponent als crèdits reconeguts.

Les sol·licituds presentades fora dels períodes establerts de matrícula del curs acadèmic vigent s'incorporaran el proper període de matrícula, sempre que la persona sol·licitant continuï estudiant a la UVic-UCC. Excepcionalment es podran incorporar els crèdits RAC a l'expedient acadèmic d'aquell estudiant que estigui en condicions de finalitzar els seus estudis el mateix curs acadèmic.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 28-03-2023

 

Avaluació i qualificacions

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 15-05-2024


Avaluació i sistema de qualificacions

1. Definició

S'entén per avaluació el procés de recollida d'informació i de valoració del grau d'assoliment per part dels estudiants dels resultats d'aprenentatge fixats en cadascuna de les diferents assignatures. Aquesta valoració es realitzarà a partir de la recollida continuada d'evidències quantificables i objectives i d'acord a l'establiment d'unes condicions clares i de criteris degudament publicitats a la guia de l'estudiant. Superar aquest procés de valoració significa haver assolit els objectius formatius previstos i obtenir una qualificació numèrica mínima de 5 en una escala de 0 a 10.

 

2. Objecte de la normativa i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta normativa és regular l'avaluació i el sistema de qualificacions del procés d'aprenentatge dels ensenyaments de grau estructurats segons el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El sistema de qualificacions que s'aplica està regulat en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal, i en el Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment perquè les universitats expedeixin el suplement europeu al títol (SET), i modificacions posteriors.

La normativa sobre l'avaluació i el sistema de qualificacions és d'aplicació als centres propis, federats o adscrits de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 

S'aplica als següents àmbits de l'activitat acadèmica:

1) Criteris d'avaluació i qualificació
2) Convocatòries
3) Revisió i reclamacions
4) Signatura i custòdia d'actes.

Els consells de govern dels centres i les unitats de gestió de la UVic-UCC han de vetllar pel compliment d'aquesta normativa.

 

3. Objecte de l'avaluació

Serà objecte d'avaluació l'assoliment dels coneixements, competències i habilitats que s'hagin definit al pla d'estudis de cada titulació, que es publiquen a les guies de l'estudiant i que corresponen als objectius i als continguts especificats en els programes de les assignatures.

La guia de l'estudiant ha de concretar les condicions en les quals es desenvolupa l'avaluació de cada assignatura. Com a mínim, hi haurà de constar:

 • El percentatge atribuït a cadascun dels elements d'avaluació (o bé a través dels resultats d'aprenentatge o bé a través dels instruments). També caldrà tenir en compte que, quan s'estableixin proves o altres activitats de síntesi, la qualificació d'aquestes proves o activitats no podrà superar el 50% de la nota final. En cas que l'avaluació s'expressi en relació amb els instruments, caldrà que aquests instruments s'ajustin a les denominacions següents: observació de la participació; registre del seguiment i activitats; elaboració d'informes o autoinformes; proves d'avaluació; treballs, memòries o projectes; defenses públiques.
 • Quins elements són recuperables i quins no. Si escau, la guia també especificarà les condicions amb les quals s'accedeix i en les quals es desenvolupa el procés de recuperació (si és per mitjà de les mateixes activitats o a partir d'activitats alternatives i/o si es porten a terme en un període concret dels establerts en la normativa).
 • En cas que el professorat tingui previst aplicar algun tipus de limitació en l'aplicació del càlcul de la nota final de l'assignatura una vegada finalitzats els processos de recuperació, caldrà que aquesta limitació estigui aprovada pel departament i s'expressi explícitament a la guia de l'estudiant.

 

4. Sistemes d'avaluació

En els ensenyaments oficials de la UVic-UCC s'avaluarà de manera continuada i hi haurà una única convocatòria oficial per matrícula. La UVic-UCC estableix dos sistemes d'avaluació: l'avaluació formativa integrada en el procés d'ensenyament i aprenentatge i l'avaluació per prova única de competències.

a) Avaluació formativa integrada en el procés d'ensenyament i aprenentatge:

Aquesta avaluació contempla dos períodes diferenciats d'avaluació.

El període ordinari es fa de forma integrada al procés formatiu i en el període lectiu de les assignatures. Al llarg d'aquest període lectiu es fixen les diferents activitats i proves d'avaluació que es duran a terme en el marc de cadascuna de les assignatures. Cada centre establirà els criteris per fixar activitats per a tots els estudiants durant aquestes setmanes i vetllarà perquè la distribució de les activitats d'avaluació previstes en totes les assignatures sigui equilibrada i coherent i s'estengui al llarg de tot el semestre. Aquest període lectiu i, per tant, també d'avaluació, es desenvoluparà durant un període d'entre 34 i 36 setmanes distribuïdes en tots dos semestres.

A més, s'estableix un segon període d'avaluació complementari o de recuperació en el qual l'estudiant podrà ser avaluat altra vegada d'aquelles tasques, activitats o proves que no s'hagin superat satisfactòriament en el marc del primer període. El període d'avaluació complementari o de recuperació es programarà segons els criteris establerts per cada centre i en tots els casos respectarà que hi hagi un mínim de cinc dies entre la comunicació de la nota de la darrera prova o exercici d'avaluació ordinària de l'assignatura i la data de la realització de l'activitat de recuperació de la mateixa assignatura. Cada centre farà pública amb suficient antelació la programació de l'activitat de recuperació prevista en cadascuna de les assignatures dins del calendari.

En aquest segon període l'avaluació no pot suposar més del 50% de la nota final de l'assignatura i, en qualsevol cas, es desenvoluparà de manera coherent amb el procés d'avaluació continuada establerta en cada assignatura i, per tant, exclourà aquelles activitats que, en el pla docent i en la guia de l'estudiant, s'hagin definit com activitats no recuperables.

L'avaluació formativa i continuada es farà a través d'un conjunt de mètodes, tècniques i instruments definits al programa de l'assignatura, que s'hauran d'aplicar de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els resultats d'aprenentatge i els criteris de qualificació s'establiran a la guia de l'estudiant, document bàsic de referència de l'estudiant, es comunicaran abans de la matrícula i es mantindran al llarg del curs acadèmic. Addicionalment el professorat publicarà el pla de treball o la planificació de l'assignatura a l'aula virtual. Aquest pla inclourà la concreció dels continguts, la seqüenciació d'activitats formatives i d'avaluació dutes a terme al llarg del semestre i el vincle d'aquestes activitats amb els resultats d'aprenentatge previstos. El pla de treball o la planificació de l'assignatura especificarà les tasques que cal acomplir en les diferents sessions de contacte entre el professorat i els estudiants i també la programació de l'activitat autònoma de l'estudiant. En el cas d'assignatures impartides en diferents modalitats, aquests plans de treball poden estar dissenyats d'acord amb els criteris de multimodalitat establerts.

b) L'avaluació per prova única de competències:

Aquesta avaluació es portarà a terme d'acord amb els mateixos resultats d'aprenentatge i competències publicats a la guia de l'estudiant de l'assignatura i es podrà donar en tres casos diferenciats:

1- L'estudiant a qui a l'inici de curs li resti un màxim del 10% dels crèdits per finalitzar l'ensenyament tindrà dret a una convocatòria extraordinària de cadascuna de les assignatures de les quals ja s'hagi matriculat en anys anteriors (excepte en el cas de pràctiques i TFG) però no podrà acollir-se al segon període complementari d'avaluació o de recuperació. L'estudiant solament tindrà dret a docència durant el semestre en què s'imparteixi l'assignatura. L'estudiant haurà de demanar la convocatòria extraordinària amb una sol·licitud a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica de la titulació. En aquest cas, podrà ser avaluat de la totalitat de l'assignatura d'acord amb el disseny d'una prova única de caràcter competencial que haurà de permetre obtenir informacions sobre els aspectes següents:

  • Nivell d'adquisició dels coneixements i continguts conceptuals o teòrics de l'assignatura.
  • Adquisició de les habilitats pràctiques o aplicades que contempla l'assignatura.
  • Assoliment dels resultats d'aprenentatge derivats d'aspectes transversals i generals previstos en l'assignatura.

La prova es dissenyarà d'acord amb els criteris establerts pel Departament i comptarà amb el vistiplau de la coordinació o de la direcció de la titulació.

 

2- L'estudiant que no estigui en condicions de reconeixement o de convalidació d'una determinada assignatura però que pot argumentar el domini i adquisició de les competències previstes en el marc de l'assignatura per altres vies. En aquest cas, i a través d'una sol·licitud raonablement justificada a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica, pot demanar ser avaluat de l'assignatura mitjançant una prova única de caràcter competencial. Aquesta prova es durà a terme seguint els mateixos criteris que s'especifiquen al punt 1 d'aquest mateix apartat.

L'estudiant podrà sol·licitar aquesta avaluació fins a un màxim de 15 dies després d'haver iniciat la docència de l'assignatura. I l'avaluació tindrà lloc durant els 8 dies següents. En cas que no superi aquesta avaluació, seguirà l'assignatura a partir del procés ordinari d'avaluació.

L'estudiant només podrà fer ús d'aquest sistema d'avaluació dues vegades al llarg de la seva titulació i en cap cas s'anticiparà la signatura d'actes prevista amb caràcter general.

 

3- Quan es tracti d'assignatures en extinció:

Les assignatures pendents per part de l'estudiant que es trobin en procés d'extinció, un cop exhaurida la docència, es poden superar en quatre convocatòries, mitjançant dues matrícules durant els dos cursos acadèmics següents a la seva extinció.

  • Durant el primer curs es té dret a tutoria i seguiment per part del professorat i a l'avaluació. En les assignatures de primer semestre les dues convocatòries seran febrer i juny. En les assignatures de segon semestre les convocatòries seran juny i setembre. Quan a un estudiant li quedin assignatures de primer semestre i/o quan el TFG sigui de segon semestre o anual, prèvia aprovació de la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica, les convocatòries del TFG es podran avançar a febrer i juny.
  • En cas de no haver superat o no haver fet la matrícula de l'assignatura durant el primer curs de l'extinció, el curs següent només es té dret a examen en les convocatòries de febrer i juny.

La prova seguirà els mateixos criteris que els que s'especifiquen en el punt 1 d'aquest mateix apartat.
Quan un estudiant es trobi en aquest procés d'extinció del grau, no podrà fer ús de la convocatòria extraordinària que s'especifica en el punt 1. 

 

En qualsevol dels sistemes d'avaluació establerts:

 • Les proves orals que es fan de forma telemàtica es gravaran per tal que, en cas de disconformitat amb la qualificació obtinguda, l'estudiant pugui sotmetre el cas a un eventual tribunal de revisió. En el moment d'iniciar la prova s'informarà l'estudiant de la gravació i de la seva finalitat. La gravació pot no efectuar-se si la prova es fa davant d'un tribunal.
 • L'estudiant té dret a obtenir un justificant d'assistència a una activitat d'avaluació.
 • La UVic-UCC pot determinar les mesures de seguretat que consideri oportunes per comprovar la identitat dels estudiants en les diferents activitats i proves d'avaluació i també pot plantejar la repetició d'algunes d'aquestes proves quan hi hagi sospites raonades que una persona no és l'autora del text que s'està avaluant.
 • El professor o professora pot sol·licitar la identificació d'un estudiant en qualsevol moment durant el transcurs d'una prova d'avaluació.
 • Les accions irregulars que poden conduir a una variació significativa de la qualificació d'un o més estudiants es consideren una acció fraudulenta d'una activitat d'avaluació. Així mateix, a l'hora d'avaluar es considerarà una falta greu, o molt greu,  el plagi (total o parcial) en els treballs o activitats, ja sigui en documents d'accés públic o de tipus privat. En aquest casos s'actuarà d'acord a les Normes de convivència de la UVic-UCC. El plagi comportarà una qualificació de suspens i numèrica de 0 de l'activitat corresponent, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir.
 • Es considera falta molt greu la suplantació de la identitat de l'estudiant, encara que sigui consentida, en tot allò que afecta al seu desenvolupament acadèmic i formatiu i, per tant, també en el moment de l'avaluació. En aquest sentit la clau d'accés al Campus Virtual és personal i intransferible i l'estudiant és responsable de l'ús adequat del seu perfil per accedir a les aules virtuals i de tot el què un abús o mal ús del servei pugui comportar.

L'estudiant pot sol·licitar l'ajornament d'una prova d'avaluació del període ordinari o del període d'avaluació complementària fixada en el calendari, sempre que sigui per una de les causes de força major següents, degudament acreditades:

 • Ingrés hospitalari de l'estudiant
 • Citació judicial
 • Mort d'un familiar de primer i segon grau de consanguinitat o afinitat

En el cas que es doni alguna situació greu no contemplada anteriorment, la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica en farà la valoració pertinent per determinar si es pot considerar una causa de força major.

 

En l'aplicació d'aquesta normativa s'haurà de preveure l'adaptació dels sistemes d'avaluació per als estudiants amb necessitats educatives especials que s'incloguin en el seu pla individualitzat i derivades de discapacitats degudament justificades. 

Acords

Accés al període d'avaluació complementari

L'accés al període complementari ve condicionat pels criteris definits en el sistema d'avaluació de l'assignatura, pel fet d'haver seguit de forma regular les activitats durant el període ordinari i per la coherència del procés amb l'avaluació continuada.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 17-05-2016

Període d'avaluació complementari o possibilitat de millorar la nota obtinguda en determinades activitats d'avaluació o assignatures

Si l'estudiant vol optar a obtenir una nota millor en l'acompliment de determinades activitats d'avaluació de l'assignatura durant el període complementari, cal que aquestes activitats estiguin identificades com a recuperables i que permetin millorar nota en aquest segon període. En cap cas les activitats de les quals es vulgui apujar la nota no poden suposar més del 50% de la nota final de l'assignatura. Per establir aquesta nota final es prendrà com a referència l'última qualificació obtinguda per l'estudiant.

Tampoc no es podrà fer ús d'aquest segon període d'avaluació complementari o de recuperació en la convocatòria extraordinària, ni en les assignatures de Treball de Fi de Grau, ni en les Pràctiques Acadèmiques Externes.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 18-06-2019

Última actualització, 18-06-2019

Assignatures de formació bàsica sense correspondència

Per obtenir la nota de les assignatures de formació bàsica sense correspondència es farà la mitjana de la resta d'assignatures de formació bàsica.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 14-03-2017

 

Procediments

Sol·licitud de millorar nota en determinades activitats d'avaluació

Quan l'estudiant vulgui millorar la nota obtinguda en aquelles activitats d'avaluació on es contempli aquesta possibilitat, caldrà que ho notifiqui formalment al professor responsable de l'assignatura en el termini màxim de tres dies després de la publicació de les notes del període ordinari d'avaluació.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 19-04-2016

 

5. Mecanismes i resultats d'avaluació

L'estudiant té dret a ser avaluat de totes les assignatures de les quals està matriculat durant el curs acadèmic corresponent.

Els estudiants han de ser avaluats i qualificats d'acord amb el que estableixi la guia de l'estudiant publicada i el pla de treball o la planificació de cada assignatura.

Sempre que s'indiqui al programa, l'avaluació continuada no impedeix que s'estableixin proves o altres activitats de síntesi, la qualificació de les quals no podrà superar el 50% de la nota final.

En el cas dels Treballs Fi de Grau, l'avaluació es basa en la redacció i defensa d'una memòria. El lliurament de la memòria i la defensa pública són condicions inexcusables per aprovar l'assignatura. Cada centre pot establir requeriments complementaris relacionats amb la seva elaboració.

Els centres establiran les activitats d'aprenentatge i d'avaluació de les Pràctiques que, en qualsevol dels casos, hauran de tenir en compte la memòria final presentada per l'estudiant i l'informe de l'empresa, entitat o institució on es duguin a terme.

Tal com s'ha expressat anteriorment, l'avaluació continuada en les assignatures ha de permetre a l'estudiant disposar de diferents informacions sobre el seu procés d'aprenentatge durant el desenvolupament de l'assignatura. Aquesta informació ha d'aportar-li elements per a la millora en l'assoliment de les competències i dels resultats previstos. El professorat utilitzarà diferents instruments d'avaluació per poder obtenir aquesta informació de manera periòdica. És responsabilitat del professorat explicitar els criteris d'avaluació a priori, explicar a l'estudiant la qualificació atorgada i orientar-lo per a la millora. Si és necessari, el professorat pot derivar l'estudiant als serveis especialitzats de suport per a processos tutorials més específics recollits en el Pla d'Orientació i Acció Tutorial (POAT).

Els resultats d'avaluació s'hauran de donar a conèixer en els terminis fixats per cada centre i s'hauran d'ajustar al que estableix el calendari acadèmic i administratiu de la UVic-UCC.

El professorat pot comunicar la data de publicació de les qualificacions el mateix dia de la prova o del lliurament d'un treball. Les qualificacions, tant de les proves parcials com de la nota final, s'hauran de fer públiques a través del campus virtual o l'intranet en un termini de 15 dies laborables.

Per a més informació, consulta Apartat: Pràctiques acadèmiques externes

Per a més informació, consulta Apartat: Treball de Fi de Grau

 

6. Sistema de qualificació dels aprenentatges

Per obtenir els crèdits d'una matèria o assignatura s'hauran d'haver superat les condicions d'avaluació establertes en el programa de l'assignatura corresponent.

El nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiantat s'expressarà mitjançant qualificacions numèriques, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre:

 • La mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant serà el resultat de l'aplicació de la fórmula següent: la suma dels crèdits obtinguts per l'estudiant multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions corresponents, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l'estudiant.
 • Els resultats que l'estudiant ha obtingut en cadascuna de les assignatures del pla d'estudis es qualificaran en funció de la escala numèrica següent, de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, i s'hi podrà afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0   - 4,9: Suspens
5,0-  6,9: Aprovat
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Excel·lent

 • Els crèdits obtinguts per reconeixement acadèmic corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no seran qualificats numèricament ni es tindran en compte a efectes de còmput en la mitjana de l'expedient acadèmic.
 • La menció de «matrícula d'honor» pot ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9. El nombre de matrícules d'honor que s'atorguin no pot excedir el 5% dels estudiants matriculats en una assignatura d'un mateix pla d'estudis en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'estudiants matriculats sigui inferior a 20, cas en què es pot atorgar una sola «matrícula d'honor». Es podrà concedir una matrícula d'honor addicional per arrodoniment de la fracció resultant de l'aplicació del 5% d'estudiants matriculats en l'assignatura. 
 • La qualificació de "no presentat", que significa que l'estudiant no ha estat avaluat, s'atorga quan no ha participat en cap dels actes d'avaluació previstos per a l'assignatura i també quan, a judici del professor/a, ho ha fet en un nombre poc significatiu.
 • Les assignatures reconegudes en l'expedient acadèmic es tenen en compte en el càlcul de baremació de l'expedient, amb excepció dels crèdits reconeguts de títols propis i experiència professional, que no tenen qualificació. Les assignatures reconegudes tenen consideració d'assolides i en l'expedient acadèmic tindran la denominació de reconegut. Hi constarà el nombre de crèdits i la qualificació numèrica.
 • En el cas de reconeixement de crèdits a partir d'expedients acadèmics en què només consti la qualificació qualitativa, la UVic-UCC aplicarà la qualificació estàndard de la taula de correspondència següent:

Suspens: ---
Aprovat: 6
Notable: 8
Excel·lent: 9,5
Matrícula d'Honor: 10

 • Quan una assignatura d'origen es correspon amb un assignatura de destinació, es manté la mateixa qualificació. Quan a l'origen hi ha més d'una assignatura implicada, la qualificació de destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les assignatures d'origen tingui la qualificació de matrícula d'honor, només es podrà mantenir si la mitjana ponderada és igual o superior a 9.
 • La mitjana calculada d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, i que s'ha comentat anteriorment.
 • En les certificacions acadèmiques que s'emetin es farà constar la mitjana calculada  d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, i que s'ha comentat anteriorment (escala numèrica de 0 a 10).
 • En el cas que l'estudiant vulgui la certificació acadèmica amb la mitjana ponderada calculada d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, en la redacció descrita en el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, amb l'escala següent, caldrà que ho sol·liciti expressament:

Suspens: 0
Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'Honor: 4

Acords

Qualificació en situacions especials

Es qualificarà amb un "No presentat" quan:

 • L'estudiant no hagi lliurat o no s'hagi presentat a la majoria de les activitats d'avaluació o s'hagi presentat únicament a activitats que suposen menys del 40% del conjunt de l'assignatura.

Es qualificarà amb un "Suspès" quan:

 • L'estudiant s'hagi presentat a més d'un 40 % de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui inferior a 5. En aquest cas, es qualificarà amb la nota que li correspongui de la ponderació i d'acord amb les activitats dutes a terme. Les activitats que no s'hagin lliurat es qualificaran amb un 0.
 • L'estudiant s'hagi presentat o hagi lliurat la majoria d'activitats de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui superior a 5. No obstant, l'assignatura quedarà suspesa pel fet de no haver aprovat algun dels elements d'avaluació que requeria una nota mínima (que ha de constar prèviament a la guia de l'estudiant i ha de ser condició aprovada pel departament). En aquest cas, es qualificarà amb un 4,5.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 22-05-2018

 

7. Revisió dels resultats d'avaluació

L'estudiant té dret a la revisió dels resultats de les diferents activitats d'avaluació i a recórrer les resolucions del professorat. En cas que es rectifiqui alguna qualificació, la unitat que custodia les actes haurà de traslladar-hi aquesta rectificació. 

 

Procediments

Revisió, recurs i custòdia de les actes de qualificació

1. Revisió dels resultats d'avaluació 

El professorat ha de posar en mans del departament les evidències d'avaluació que s'hagin fet en suport paper o no digital. Aquest ha de conservar les evidències de l'avaluació (treballs, proves exercicis...) com a mínim durant un any després de la data de signatura de les actes. El lliurament dels treballs tindrà lloc prioritàriament i amb caràcter general en format digital i a través de l'aula virtual, tret d'aquells casos en què el professorat ho expressi d'alguna altra manera concreta. En cas de recurs, els documents d'avaluació s'han de conservar fins a la resolució ferma. 

L'estudiant podrà sol·licitar al professor/a responsable de l'assignatura la revisió de la qualificació final adreçant-li una petició en el termini de 5 dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions. El professor establirà un dia i hora de revisió. 

La revisió ha de ser individualitzada i ha de tenir en compte tant l'aplicació dels criteris d'avaluació com la qualificació obtinguda.

2. Recurs contra resolucions del professorat responsable de l'assignatura 

En el termini de 10 dies següents a la publicació de l'acta de qualificació final, l'estudiant podrà presentar una sol·licitud raonada de revisió a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica i sol·licitar la constitució d'un tribunal per fer-ne una nova revisió. Si ho considera oportú, aquesta nomenarà tres professors/es que constituiran el tribunal, del qual el professor/a responsable de la qualificació objecte de reclamació no podrà formar part. El tribunal podrà modificar la qualificació inicial obtinguda per l'estudiant i, si és així, l'acta corresponent serà signada pels membres del tribunal i la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica. Contra la resolució anterior, i en el termini dels 10 dies següents a la publicació de la resolució, l'estudiant podrà elevar recurs al rector/a, el qual, assessorat, si s'escau, pel Consell de Direcció de la UVic-UCC, resoldrà en última instància el recurs presentat.

3. Custòdia de les qualificacions 

L'acta de qualificacions de l'assignatura ha de ser signada pel professorat responsable de l'assignatura. Les qualificacions signades pel professorat seran les úniques vàlides. 

L'acta quedarà dipositada a l'Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC. 

En cas que s'hagi produït algun error en la nota que apareix a l'acta, per rectificar-lo cal fer arribar a l'AGA el document que autoritza la modificació de l'acta amb la signatura de la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica i el professor/a. La modificació s'ha de notificar a l'estudiant en el termini de deu dies hàbils després de fer-la.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

 

Pràctiques

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 15-05-2024


Pràctiques acadèmiques externes

L'objectiu d'aquesta normativa és regular les activitats de pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars) dutes a terme per estudiants en institucions, centres de salut, centres educatius, empreses i, en general, entitats, inclosa la pròpia universitat, ja siguin públiques o privades (en endavant entitats col·laboradores de pràctiques) durant la seva formació universitària en compliment del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Paral·lelament, segons determina el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, en els graus es poden programar fins al 25 % dels crèdits com a pràctiques acadèmiques externes, excepte en els graus regulats per normatives europees i els que incloguin la menció dual que poden tenir més crèdits de pràctiques acadèmiques externes. Aquestes pràctiques s'han de cursar preferentment durant la segona meitat del pla d'estudis.

En el mateix sentit, en aplicació del Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari, es reconeix, entre d'altres, als estudiants de grau, la possibilitat de fer pràctiques curriculars i extracurriculars amb una finalitat formativa. 

Tot el què s'expressa en aquesta normativa fa referència a les diferents situacions de pràctiques que es puguin donar, tant a nivell de tipologia de pràctiques com àmbits de realització. Si en alguna d'aquestes situacions es determinen condicions (acadèmiques o administratives) específiques, es recolliran en aquesta mateixa normativa o en les bases del programa específic de les quals es puguin derivar.

Així mateix es posarà una atenció especial, i tindran un tracte preferent i personalitzat, els estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu per tal de garantir que la plaça de pràctiques que se'ls assigni s'adapti a les seves necessitats i estiguin assegurades totes les mesures d'accessibilitat universal.

Aquesta regulació també s'aplica a les pràctiques dels plans d'estudi en extinció. 

1. Definició

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa duta a terme pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats que té l'objectiu de permetre als mateixos estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i d'afavorir l'adquisició de coneixements, habilitats i competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la capacitat emprenedora.

Les pràctiques constaran de dues parts:

1) Una estada de naturalesa formativa i obligatòria en una entitat col·laboradora de pràctiques supervisada per la UVic-UCC, d'acord amb les condicions establertes en la memòria del grau. Implicarà la realització d'un conjunt de tasques d'observació, participació o col·laboració a l'entitat i també la realització d'altres activitats acadèmiques i formatives que es puguin establir a la memòria del títol. 

2) L'elaboració i redacció d'una memòria o treball final de pràctiques.

El total d'hores corresponents a l'estada de l'estudiant a l'entitat col·laboradora de pràctiques s'estableix a la memòria vigent del títol. Si no s'especifica el contrari, es destinen 25 hores d'activitat formativa o d'estada a l'entitat per cada crèdit ECTS de l'assignatura. En el cas de titulacions subjectes a directrius europees específiques que en regulin el nombre d'hores, es podrà establir una equivalència de 30 hores per crèdit ECTS. En qualsevol cas, com a mínim un 5% d'aquestes hores han d'estar reservades a l'elaboració i redacció de la memòria.

 

2. Objectius i principis generals de les pràctiques

L'objectiu de les pràctiques és completar la formació de l'estudiant de manera que pugui aplicar els coneixements adquirits i facilitar-li l'adquisició de les competències i habilitats que preveu la seva titulació, necessàries per a la seva formació integral i incorporació a la vida professional.

També han de permetre que l'estudiant posi a prova la seva capacitat crítica i reflexiva i la capacitat d'anàlisi i de síntesi de les àrees estudiades, així com la seva capacitat per integrar-se a equips professionals.

Durant la realització de les pràctiques, així com en el procés d'oferta, difusió, sol·licitud i assignació de les pràctiques acadèmiques externes, la Universitat garantirà que se segueixin criteris objectius, prèviament fixats, tot seguint els principis de transparència, publicitat, accessibilitat universal, igualtat d'oportunitats i no discriminació per a tots els estudiants.

S'atorgarà prioritat en l'elecció i assignació de pràctiques als estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu per tal que puguin optar a entitats col·laboradores de pràctiques en les quals estiguin assegurades totes les mesures d'accessibilitat universal.

Qualsevol ajuda i suport específics proveïts amb caràcter individual, hauran de quedar recollits en l'annex del conveni de cooperació educativa (en endavant conveni de pràctiques, vegeu subapartat 8. Conveni de pràctiques i annex).

 

3. Tipologia de pràctiques

En el marc d'un grau, l'estudiant pot fer pràctiques de dos tipus:

a) Pràctiques curriculars: són assignatures del pla d'estudis i poden tenir caràcter obligatori o optatiu.

b) Pràctiques extracurriculars: són pràctiques de caràcter voluntari que es cursen durant el període de formació i que, tot i que tenen la mateixa finalitat que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d'estudis corresponent.

 • Les pràctiques extracurriculars han de tenir una estada mínima a l'entitat col·laboradora de pràctiques de 65 hores, incloses les hores destinades a la memòria.
 • L'acompliment de les pràctiques extracurriculars no implica el reconeixement de crèdits ECTS en el pla d'estudis. No obstant, es faran constar  en el Suplement Europeu al Títol (SET).

Així mateix, l'estada màxima de pràctiques en una entitat (sumant tots el períodes de pràctiques curriculars i extracurriculars realitzats) no pot superar, amb caràcter general, les 900 hores per curs acadèmic, incloent també en aquest còmput, la redacció de la memòria.

S'atorgarà prioritat als estudiants que han de fer pràctiques curriculars davant dels que sol·licitin pràctiques extracurriculars. No obstant, cada curs la UVic-UCC pot plantejar diferents programes de pràctiques extracurriculars amb condicions específiques que es poden prioritzar a l'hora d'assignar les places.  

 

4. Àmbits de realització

Les pràctiques acadèmiques externes es poden dur a terme en els àmbits:

1) Estatal: es consideren pràctiques estatals quan aquestes es realitzen a Catalunya o a altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol. En el cas que aquestes pràctiques es desenvolupin en el marc d'un programa específic com el SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles), s'hauran de tenir en compte els criteris que estableix el mateix programa.

2) Internacional: es consideren pràctiques internacionals aquelles en què l'estada a l'entitat col·laboradora de pràctiques té lloc fora de l'Estat espanyol, encara que el conveni pugui ser a través d'institucions espanyoles que actuïn en l'àmbit internacional.

En aquest cas si aquestes pràctiques es desenvolupen en el marc d'algun programa específic de mobilitat caldrà tenir presents els requisits que estableixi aquest programa.

Tenint en compte el què es regula en els subapartats 2 i 3 d'aquesta normativa (Objectius i principis generals de les pràctiques i Tipologia de pràctiques, respectivament), en el cas de les pràctiques internacionals, els centres, en consens amb el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de pràctiques, podran determinar els procediments de gestió i criteris específics d'assignació de les places, que es regularan a través dels respectius reglaments de centre i les bases dels programes de pràctiques corresponents.


Les pràctiques internacionals es poden portar a terme mitjançant dues modalitats:

 • Modalitat A: és aquella en què l'estudiant cursa l'assignatura de pràctiques en una entitat col·laboradora de pràctiques internacional o que, malgrat que la seu principal de l'entitat col·laboradora de pràctiques sigui estatal, el desenvolupament de l'assignatura es realitzi en un entorn internacional, mitjançant una mobilitat a l'estranger. La responsabilitat acadèmica, el seguiment i l'avaluació de l'estudiant recauen en la UVic-UCC. Aquesta modalitat implica un conveni de pràctiques entre la Universitat i l'entitat col·laboradora de pràctiques que acull l'estudiant. Excepcionalment en alguns casos també hi pot intervenir una institució o entitat intermediària que dona suport en la cerca de places de pràctiques.
 • Modalitat B: és aquella en què l'estudiant cursa una assignatura de pràctiques d'un pla d'estudis determinat i fa aquestes pràctiques sota les condicions acadèmiques que estableix la universitat estrangera de destinació, que fa d'intermediària. L'avaluació es porta a terme a la universitat de destinació i es reconeix l'assignatura equivalent de la UVic-UCC amb la qualificació de la universitat estrangera. Per participar en aquesta modalitat hi ha d'haver necessàriament un conveni bilateral entre totes dues institucions d'educació superior.

Tant en l'àmbit estatal com en l'àmbit internacional, sempre que estigui previst en la memòria del grau i amb vistiplau per part del centre, es pot contemplar la possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques externes que requereixin diferents graus de presencialitat a l'entitat col·laboradora de pràctiques.

Una vegada finalitzats els estudis, l'estudiant pot realitzar pràctiques en entitats col·laboradores de pràctiques en el marc del programa Erasmus (Pràctiques per a nous titulats). En aquest cas, si s'ofereixen, el Servei de Carreres Professionals o el servei responsable de les pràctiques del centre federat o adscrit serà l'encarregat d'orientar a l'estudiant i facilitar-li tota la informació i gestió. Aquestes pràctiques no es regeixen per aquesta normativa.

 

5. Informació i orientació sobre les pràctiques

Per tenir una informació adequada sobre el procés organitzatiu i acadèmic de les pràctiques, l'estudiant haurà de tenir accés cada curs acadèmic a:

 • Un mínim d'una sessió informativa sobre les pràctiques en el context de la titulació (tipologia, objectius, empreses o institucions...), en la qual també es donaran a conèixer els o les responsables de pràctiques dels centres, la gestió de la documentació que es porta a terme des del Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques i altres informacions que es considerin d'interès per al correcte desenvolupament de les pràctiques des de la perspectiva de l'estudiant. En aquesta o en altres sessions específiques s'hi podran incloure les qüestions referides a mobilitat i als aspectes organitzatius que se'n deriven.
 • Informació actualitzada de les pràctiques en un espai del campus o al web accessible a tots els estudiants, tant abans com després de la matrícula, i al professorat. A través d'aquest espai es podran consultar i descarregar el procediment de pràctiques, els dossiers informatius, els formularis, etc.

 

6. Destinataris i requisits per a la realització de les pràctiques

Podran fer pràctiques acadèmiques externes (curriculars o extracurriculars) els estudiants que tinguin formalitzada la matrícula al grau que imparteix la UVic-UCC a qualsevol dels seus centres propis, federats i adscrits. També estudiants d'altres universitats de l'Estat espanyol o de l'estranger que, en el marc  d'una estada de mobilitat, estiguin cursant estudis en algun dels centres propis, federats i adscrits de la UVic-UCC.

Per poder fer l'estada de pràctiques acadèmiques externes curriculars cada pla d'estudis establirà els requisits i condicions per poder accedir a les diferents assignatures de pràctiques. En aquest cas, tots els estudiants de la UVic-UCC tenen el dret i l'obligació de fer les pràctiques necessàries per assolir els coneixements, habilitats i competències establertes en cada títol. Per iniciar els tràmits que se'n deriven és indispensable haver formalitzat la matrícula de l'assignatura corresponent de pràctiques del pla d'estudis en els períodes de matrícula ordinaris establerts.

En el cas de les pràctiques extracurriculars, de caràcter voluntari, cal haver formalitzat la matrícula de l'assignatura de pràctiques extracurriculars i tenir matriculada, a més, alguna altra assignatura del pla d'estudis en aquell curs acadèmic.

Abans de l'inici de l'estada de pràctiques també és indispensable que totes les parts implicades hagin signat el conveni de col·laboració entre l'entitat de pràctiques i la Universitat així com el corresponent annex a aquest conveni que en regula l'estada de l'estudiant concret.

 

Procediments

Accés a l'oferta i assignació de places de pràctiques acadèmiques externes (PAE) curriculars

Aquest procediment inclou diferents aspectes vinculats a les pràctiques acadèmiques externes d'àmbit estatal. En queden excloses les pràctiques d'àmbit internacional.

En funció de cada centre i/o grau es determinarà i, si escau, s'inclourà en el reglament que regula les pràctiques acadèmiques de centre, les vies per obtenir places de pràctiques estatals. El centre n'haurà d'informar l'estudiant abans d'iniciar el procediment per obtenir plaça de pràctiques.

Les vies per obtenir places de pràctiques poden ser:

1) Places de pràctiques proporcionades per la UVic-UCC. Totes aquestes places comptaran amb la conformitat de la persona responsable acadèmica de pràctiques de la titulació i es publicaran al campus virtual.

El Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, amb consens amb la persona responsable de pràctiques del centre, és el responsable de sol·licitar les places a les entitats col·laboradores de pràctiques.

Amb l'objectiu que l'oferta de pràctiques s'adeqüi als interessos dels estudiants i que contingui un nombre de places suficient per garantir que tots els estudiants tinguin una plaça assignada, la persona responsable acadèmica de pràctiques i/o de titulació del centre, de forma coordinada amb el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, realitzaran una sessió informativa per als estudiants que estiguin en disposició de matricular l'assignatura o assignatures de pràctiques acadèmiques externes el curs següent. Aquesta sessió informativa es durà a terme aproximadament 3 mesos abans del primer període de matrícula ordinari del mes de juliol.

En aquesta sessió, que es pot fer per a cada assignatura de pràctiques o bé de forma global per totes les assignatures de pràctiques del curs següent, s'informa del funcionament de les pràctiques acadèmiques externes, tant dels aspectes acadèmics com administratius i legals. Així mateix s'informa del calendari detallat de tot el procediment relacionat amb les pràctiques acadèmiques externes, prèviament consensuat entre el centre i el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques.

Acabada la sessió informativa, es fa arribar un qüestionari en línia als estudiants per conèixer la seva intenció de matricular, o no, l'assignatura o assignatures de pràctiques del curs següent així com els seus interessos sobre les característiques de la plaça de pràctiques (àrea geogràfica, àmbit d'especialització o itinerari, disponibilitat horària, disponibilitat de desplaçament, interès per fer una estada de pràctiques internacionals, si l'estudiant cercarà ell mateix la plaça de pràctiques, en cas que sigui possible i la tipologia de pràctiques ho permeti, etc).

Per tal que tots els estudiants disposin de temps suficient per respondre aquest qüestionari, es donarà un termini mínim per respondre d'una setmana des de la data d'enviament del correu electrònic informatiu (amb l'enllaç al qüestionari) per part del Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques a tots els estudiants susceptibles de poder matricular l'assignatura de pràctiques acadèmiques externes el curs següent. Així mateix, des del centre també es facilitarà informació a l'estudiant del calendari detallat del procediment a l'espai del campus virtual que es cregui oportú.

Un cop sol·licitades les places i confirmades per part de les entitats col·laboradores de pràctiques totes les places de pràctiques i, després d'haver estat validades per la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre, el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques les publicarà al campus virtual, distribuïdes en les convocatòries de pràctiques que corresponguin i seguint el procediment i calendari establerts en la sessió informativa.

2) Places a proposta de l'estudiant. En algunes titulacions, sempre amb el vistiplau previ de la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre, l'estudiant podrà proposar la realització de les pràctiques en una entitat col·laboradora de pràctiques que hagi cercat i pactat el propi estudiant. Per poder proposar una plaça de pràctiques de cerca pròpia, l'estudiant haurà de seguir el calendari i terminis prèviament establerts i que s'hauran informat a la sessió informativa corresponent.

Així mateix, en alguns sectors o àmbits de coneixement concrets, les entitats col·laboradores de pràctiques requereixen que sigui el propi estudiant qui hi contacti directament per mostrar el seu interès per realitzar les pràctiques. En aquests casos la universitat no té la possibilitat de pactar les places amb les entitats col·laboradores de pràctiques.

Per aquest motiu, donat que l'estudiant no pot optar a les places proporcionades per la Universitat, el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, amb consens amb la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre, ofereix una sessió específica amb informació i indicacions sobre com dirigir-se a les entitats col·laboradores de pràctiques i preparar el currículum i la carta de motivació. També s'ofereixen sessions individuals a tots els estudiants que hagin de fer pràctiques i que necessitin més suport per treballar aquests aspectes.

D'altra banda, en aquesta mateixa sessió s'informa de les entitats col·laboradores de pràctiques de l'àmbit d'interès de l'estudiant amb qui la Universitat ja té formalitzat i signat un conveni de col·laboració i es fa un procés d'acompanyament i orientació per a la presentació de currículums a les diferents entitats on l'estudiant està interessat a realitzar les pràctiques. Una vegada finalitzada aquesta sessió, la informació de les entitats col·laboradores de pràctiques també es fa arribar a tots els estudiants que han matriculat alguna assignatura de pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular.

 

Selecció de les places de pràctiques per part dels estudiants

Els estudiants que opten per una plaça de pràctiques proporcionada per la UVic-UCC, un cop matriculats a l'assignatura de pràctiques acadèmiques externes,  podran seleccionar les places de pràctiques de la convocatòria que correspongui en els períodes prèviament establerts.

En el procés de selecció l'estudiant haurà d'escollir i ordenar per ordre de preferència un nombre determinat de places de l'oferta publicada. Aquest nombre de places a seleccionar es determinarà segons el nombre d'estudiants matriculats a l'assignatura de pràctiques i de l'oferta de places que hi hagi.

Els estudiants que tinguin acceptada l'opció de cercar-se ells mateixos una plaça de pràctiques, no podran fer la selecció de places de pràctiques. En aquest cas, quan la plaça hagi estat validada per la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre, se li assignarà directament des del Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques.

En el cas d'estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu se'ls buscarà una plaça de pràctiques adaptada a les seves necessitats, prèviament a l'obertura del procés de selecció de places.

 

Assignació de les places de pràctiques 

En el cas dels estudiants que opten per una plaça de pràctiques proporcionada per la UVic-UCC, el o la responsable de pràctiques de la titulació farà i validarà l'assignació a les diferents places de pràctiques a partir de la preassignació duta a terme pel Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques d'acord amb els  criteris i procediments d'assignació determinats per part de la Universitat.

Amb caràcter general, es recomana que l'assignació de places de pràctiques es faci com a mínim dos mesos abans de la data prevista d'inici de l'estada a l'entitat col·laboradora de pràctiques. Tanmateix, es podran acordar terminis diferents per particularitats de la titulació o altres circumstàncies. En qualsevol cas, els períodes de selecció i assignació hauran de constar en el calendari detallat del procediment de pràctiques corresponent.

En el cas dels estudiants que s'acullen a l'oferta de places de pràctiques proporcionada per la UVic-UCC, l'assignació de les places de pràctiques es farà seguint els següents criteris i en aquest ordre:

1. Major nombre de crèdits superats en el moment d'activar el procés d'assignació. El nombre de crèdits superats també inclou qualsevol tipologia de crèdits reconeguts que constin a l'expedient de l'estudiant (RAC inclosos).

En funció de cada grau es podrà determinar en el reglament de centre fins a quin curs acadèmic es comptabilitzaran els crèdits reconeguts per a cada procés d'assignació de places.

2. Millor nota mitjana de l'expedient acadèmic en el moment d'activar el procés d'assignació.

En el procés d'assignació de les places de pràctiques, de forma ordinària, sempre es preveuen un mínim de dues assignacions:

 • En la primera assignació hi ha tota l'oferta de places i hi tenen accés tots els estudiants que hagin respost el qüestionari previ en els terminis establerts.
 • En la segona assignació hi ha la resta de places que quedin vacants una vegada feta la primera assignació de places de pràctiques.  En aquesta segona assignació hi tenen accés els estudiants que es trobin en alguna de les següents situacions:

a) Tot i haver fet el procés de selecció en la primera assignació, no hagin obtingut plaça.

b) Tot i haver fet el procés de selecció en la primera assignació i haver obtingut plaça, renunciïn a la plaça en el termini establert.

c) No hagin fet el procés de selecció en la primera assignació.

d) Els estudiants a qui no se'ls ha permès l'accés a la selecció de la primera assignació de places perquè no havien respost el qüestionari previ en els períodes establerts.

Acabat el termini de la primera assignació, el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques farà una assignació provisional de places que es validarà des del centre. Un cop el centre l'hagi validat, el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques procedirà a publicar-la al campus virtual i informarà els estudiants que ja poden consultar la plaça que els ha estat assignada.

A partir de la publicació de la primera assignació, l'estudiant disposa d'un màxim de 48 hores per renunciar a la plaça que li ha estat assignada. Aquesta renúncia s'haurà de comunicar per correu electrònic tant al Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques com a la persona responsable de pràctiques del centre. Aquesta renúncia comportarà que la plaça de pràctiques assignada a aquest estudiant quedi vacant per a la selecció de pràctiques de la segona assignació.

Qualsevol canvi de plaça que l'estudiant vulgui fer un cop publicada la segona assignació de places s'haurà de tramitar a través d'una instància dirigida a la persona  responsable de pràctiques del centre en el termini establert en el calendari del procediment, que serà qui la resoldrà, previ consens amb el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques.

En el cas dels estudiants que es matriculin fora del període ordinari de juliol, sempre i quan hagin passat la validació de matrícula de les pràctiques per part de centre, previ consens amb el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, es poden produir dues situacions:

1. Que ja s'hagin realitzat les assignacions ordinàries de places de pràctiques: en aquest cas, el centre i el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, acordaran si es farà una tercera assignació a partir de les places que hagin pogut quedar vacants un cop fetes les dues assignacions ordinàries de places o bé si s'assigna de forma unilateral, una plaça a cada estudiant matriculat fora del període ordinari.
2. Que encara no s'hagin fet les assignacions ordinàries de places de pràctiques: en aquest cas, sempre que hi hagi places de pràctiques suficients, els estudiants que s'hagin matriculat fora del període ordinari s'incorporaran al procés de selecció i assignació de places ordinari.

En el cas dels estudiants que se'ls hagi acceptat la possibilitat de cercar la seva pròpia plaça de pràctiques, se'ls assignarà la plaça quan hagi estat validada per la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre.

En el cas d'estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu, se'ls assignarà una plaça adaptada a les seves necessitats.

 

Informació a l'entitat col·laboradora de pràctiques i gestió de la documentació

En el cas dels estudiants que opten per una plaça de pràctiques proporcionada per la UVic-UCC, una vegada s'hagin realitzat les dues assignacions de pràctiques, el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques comunicarà a les entitats col·laboradores de pràctiques l'estudiant o estudiants que els hagin estat assignats. L'entitat col·laboradora de pràctiques podrà establir un contacte previ amb l'estudiant abans d'iniciar l'estada de pràctiques, amb l'objectiu de conèixer-lo i pactar aspectes concrets de l'estada de pràctiques, si escau.

Així mateix també es procedirà a comunicar a les entitats col·laboradores de pràctiques les places que hagin quedat vacants i que, per tant, no quedaran cobertes.

A partir d'aquest moment, el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques gestionarà la documentació que regula l'estada de pràctiques de cada estudiant.

 

Oferta de places de pràctiques fora del període ordinari

En algunes titulacions hi ha entitats col·laboradores de pràctiques que ofereixen places de pràctiques fora del període ordinari. En aquest cas, el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, previ acord amb la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre, es posarà en contacte amb tots els estudiants matriculats a l'assignatura de pràctiques curriculars que encara no tinguin plaça assignada per informar-los de la plaça de pràctiques corresponent.

Els estudiants que tinguin interès en l'esmentada plaça de pràctiques, hauran de fer arribar el seu currículum al Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques en el termini establert. Els currículums dels estudiants interessats s'enviaran a l'entitat col·laboradora de pràctiques, que determinarà quin o quins estudiants acollirà.

En el supòsit que la plaça de pràctiques quedi vacant, es podrà oferir a la resta d'estudiants com a pràctiques extracurriculars. El procediment serà el mateix que l'establert per les pràctiques curriculars.

 

Situacions particulars

Es poden donar diferents situacions vinculades a les pràctiques com:

 • Estudiants que tenen relació laboral amb l'entitat col·laboradora de pràctiques. En cas que l'estudiant plantegi la possibilitat de realitzar unes pràctiques o li hagi estat assignada una plaça en una entitat col·laboradora de pràctiques amb la qual té relació laboral, serà el o la responsable de pràctiques del centre qui decidirà si aquesta estada de pràctiques és convenient i en quins termes es pot realitzar.
 • Estudiants que tenen relació familiar amb personal de l'entitat col·laboradora de pràctiques. En aquest cas la persona responsable de pràctiques del centre valorarà la idoneïtat o no que l'estudiant realitzi les pràctiques en una entitat col·laboradora de pràctiques on hi treballi un familiar de l'estudiant o que estigui dirigida per un familiar d'aquest fins a un segon grau de consanguinitat.
 • Estudiants que abans d'iniciar el període de pràctiques tenen coneixement que a l'entitat col·laboradora de pràctiques hi pot haver usuaris amb els quals tenen una relació familiar (consanguinitat i afinitat) o  altres tipus de relacions no familiars que condicionin la idoneïtat de la plaça i puguin afectar al correcte desenvolupament de les pràctiques. En aquest cas l'estudiant ho ha de notificar al responsable de pràctiques del centre perquè faci la valoració de la idoneïtat de la realització de les pràctiques en aquesta entitat. 
 • Estudiants de mobilitat Incoming que hagin de realitzar pràctiques en un període diferent a l'ordinari establert per a la titulació. En aquest cas,  el o la responsable de pràctiques del centre o, si escau, el responsable de relacions internacionals del centre, ho haurà de comunicar al Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, com a mínim tres mesos abans de l'inici de l'estada i valoraran conjuntament la possibilitat d'aconseguir una plaça per aquests estudiants abans de donar la conformitat a l'estudiant.
 • Estudiants que es troben en situació de baixa i/o permís laboral (malaltia, accident, maternitat, paternitat…). En aquest cas l'estudiant no podrà realitzar pràctiques mentre estigui en aquesta situació. La persona responsable de pràctiques del centre acordarà amb l'estudiant la realització  de les pràctiques en un altre període del curs, ja sigui a la mateixa entitat col·laboradora de pràctiques o en una altra de diferent, en funció de la disponibilitat d'aquesta.
 • Simultaneïtat de realització de períodes de pràctiques acadèmiques externes. Amb caràcter general, no es poden realitzar dos períodes de pràctiques, corresponents a dues assignatures diferents, de forma simultània, excepte en casos concrets i amb la prèvia conformitat de la persona responsable de pràctiques del centre.

Qualsevol altra situació que es pugui produir i que no estigui inclosa en aquest procediment, caldrà valorar-la individualment entre la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre i el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques.

 

 

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 15-05-2024

Formalització de les pràctiques extracurriculars

Les places de pràctiques extracurriculars es poden portar a terme en qualsevol moment del curs i es poden obtenir per dues vies:

1) Places de pràctiques proporcionades per la UVic-UCC: totes aquestes places comptaran amb la conformitat de la persona responsable acadèmica de pràctiques de la titulació i es publicaran al campus virtual.

2) Places a proposta de l'estudiant: aquestes places hauran de passar una validació per part de la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre.

En qualsevol dels dos casos, l'estudiant ha de manifestar al Servei de Carreres Professionals o el servei responsable de les pràctiques, la voluntat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars. El Servei de Carreres Professionals o el servei responsable de les pràctiques informarà a la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre, qui haurà de donar la conformitat i assignar un tutor o tutora acadèmic de la UVic-UCC. En cas que les pràctiques extracurriculars siguin d'àmbit internacional, també serà necessària la validació per part del coordinador/a de relacions internacionals, si escau.

La realització de pràctiques extracurriculars podria ser denegada per les circumstàncies següents:

 • Les competències o tasques no s'adeqüen al pla d'estudis (coherència acadèmica).
 • Les pràctiques suposen un excés d'hores totals de càrrega lectiva per part de l'estudiant al llarg de la setmana.
 • No es garanteix la compatibilitat amb l'activitat acadèmica (assistència a classes, a pràctiques, etc.).
 • Les tasques ja estan vinculades a la tasca d'altres assignatures o del TFG.
 • No hi ha possibilitat de tutorització i seguiment per part de la UVic-UCC.
 • No hi ha places disponibles per portar a terme pràctiques extracurriculars
 • No s'ajusten  als criteris  normatius de la UVic-UCC.

Abans de començar l'estada de pràctiques extracurriculars l'estudiant haurà de formalitzar la matrícula a l'Àrea de Gestió Acadèmica, mitjançant el procediment establert i pagar la taxa corresponent en concepte de gestió i tutorització de les pràctiques, tant si són estatals com internacionals.

Una vegada tramitada la documentació, el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de pràctiques l'enviarà a l'estudiant i a l'entitat col·laboradora de pràctiques per procedir a la seva signatura.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 28-03-2023

Formalització de les pràctiques internacionals

Les pràctiques internacionals es regulen a través dels respectius reglaments de centre i les bases del programa de mobilitat de pràctiques que correspongui.

La gestió administrativa de les pràctiques internacionals en la modalitat A i en la modalitat B (únicament quan la mobilitat afecta l'assignatura de pràctiques) al campus UVic va a càrrec del Servei de Carreres Professionals. En els casos de la modalitat B en què es vegin afectades altres assignatures més enllà de les pràctiques, la gestió al campus UVic va a càrrec de l'Àrea de Relacions Internacionals. 

El procediment administratiu que caldrà seguir serà diferent segons si la gestió correspon al Servei de Carreres Professionals o bé a l'Àrea de Relacions Internacionals. En qualsevol cas, tots dos serveis informaran l'estudiant sobre com ha d'actuar en cada cas.

Per poder fer unes pràctiques internacionals, l'estudiant haurà de formalitzar la matrícula en mobilitat internacional a l'Àrea de Gestió Acadèmica.

 

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 15-05-2024

 

7. Períodes de pràctiques

Cada centre determinarà els períodes ordinaris i extraordinaris de realització de les estades de pràctiques per cada titulació segons els calendaris acadèmics i l'organització dels semestres. També anualment informarà i publicarà al campus les dates rellevants de cara als estudiants per al correcte desenvolupament i organització dels diferents períodes de pràctiques. En cas que l'estudiant no compleixi els terminis i procediments establerts, el centre podrà determinar la no continuïtat i no realització de les pràctiques.

Les pràctiques extracurriculars es podran autoritzar al llarg del curs acadèmic i també en períodes d'estiu si es compleixen els requisits següents:

 • Si hi ha tutor o tutora acadèmic o persona de referència concreta de la UVic-UCC que pugui intervenir en cas d'incidències.
 • Si hi ha una matrícula activada que permeti que l'estudiant no quedi sense assegurança durant tot el període de pràctiques.

En el cas de pràctiques internacionals, els terminis o períodes en els quals es duen a terme les estades de pràctiques poden estar condicionats pels propis programes de mobilitat o per les condicions que estableixin les entitats col·laboradores de pràctiques estrangeres.

 

8. Conveni de pràctiques i annex

Totes les pràctiques que es fan a la UVic-UCC estaran regulades per un conveni específic de pràctiques entre la UVic-UCC i l'entitat col·laboradora de pràctiques, en el qual es concreten els termes de la col·laboració entre les dues parts per a la formació dels estudiants de pràctiques. En el cas de pràctiques de mobilitat internacional que es portin a terme en el marc del programa Erasmus, excepcionalment es podrà prescindir del conveni específic de pràctiques, que quedarà substituït pel "Learning agreement for traineeships".

La formalització i signatura del conveni de cooperació educativa i l'annex de l'estada de pràctiques s'ha de dur a terme abans de la incorporació dels estudiants a l'entitat col·laboradora de pràctiques. Sempre que sigui possible, amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits i de contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS), la documentació de pràctiques es signarà digitalment, amb certificat de signatura homologat.

El conveni entre l'entitat col·laboradora de pràctiques i la UVic-UCC, ha de fer constar en les seves clàusules la regulació dels següents aspectes:

 • L'objecte del conveni
 • Els termes generals de la col·laboració
 • La tutorització
 • L'avaluació, reconeixement i acreditació
 • La borsa o ajut d'estudi (si escau)
 • Les assegurances
 • La publicitat
 • La igualtat de gènere
 • La reserva sobre la informació i protecció de dades
 • La vigència
 • La resolució
 • L'arbitratge
 • Altres apartats que es considerin: ja sigui a nivell de reserves en la propietat intel·lectual, drets d'explotació dels projectes, afiliació i cotització dels estudiants a la Seguretat Social, etc.

En el cas de les titulacions regulades es pot donar el cas que el conveni entre la UVic-UCC i l'entitat col·laboradora de pràctiques inclogui altres clàusules o condicions específiques.

Qualsevol conveni de pràctiques haurà d'incloure l'annex específic de pràctiques en el qual es detallen les condicions concretes de cada pràctica de forma individual per a cada estudiant o per cadascun dels grups d'estudiants que desenvolupin les mateixes tasques, en la mateixa entitat col·laboradora de pràctiques i en els mateixos períodes.

L'annex ha d'incloure com a mínim:

 • Dades de l'entitat col·laboradora de pràctiques. Nom dels tutors o tutores de l'entitat col·laboradora de pràctiques
 • Dades de l'estudiant
 • Dades de la UVic-UCC. Nom dels tutors o tutores de la Universitat.
 • Projecte formatiu, que inclou les tasques i els coneixements, competències i habilitats associats a les pràctiques
 • El calendari, horari i règim de permisos
 • Continguts de la pràctica
 • Assegurances
 • Afiliació a la Seguretat Social
 • Drets i deures de l'estudiant i de les persones que tutoritzen les pràctiques
 • Compromís de l'estudiant de respecte al secret professional i de reserva sobre les dades
 • Compromisos i obligacions en matèria de riscos laborals
 • Protecció de dades
 • Igualtat de gènere
 • Documentació complementària, si escau
 • Descripció de les adaptacions necessàries per a l'estudiant amb discapacitats i necessitats de suport educatiu, si escau

Els horaris de realització de les pràctiques han de ser compatibles amb la resta de l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació que l'estudiant duu a terme a la universitat.

L'estudiant disposarà d'una còpia de l'annex, que també haurà de signar, o serà informat del seu contingut, en el cas d'annexos col·lectius.

 

 

Procediments

Signatura del conveni de pràctiques i de l'annex

Per part de la UVic-UCC el conveni específic de pràctiques ha d'estar signat pel director o directora del Servei de Carreres Professionals o pels degans o deganes o la persona responsable del centre que correspongui en delegació del rector o rectora. Per part de l'entitat col·laboradora de pràctiques, el conveni anirà signat pel representant legal o bé per la persona en qui ho delegui. 

Qualsevol conveni de pràctiques haurà d'incloure l'annex específic de pràctiques en el qual es detallen les condicions concretes de cada pràctica de forma individual per a cada estudiant o per cadascun dels grups d'estudiants que desenvolupin les mateixes tasques, en la mateixa entitat col·laboradora de pràctiques i en els mateixos períodes. 

Amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits i de complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2020-2030), la documentació de pràctiques es signarà preferiblement amb signatura digital. En qualsevol cas, des del Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques s'informarà a l'estudiant, un cop matriculat, de la recomanació d'obtenir el certificat digital per poder signar la documentació de pràctiques.

Tota la documentació de pràctiques ha d'estar signada per totes les parts abans de l'inici de l'estada de pràctiques. En el cas contrari, l'estada de pràctiques no es podria iniciar.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 28-03-2023

 

9. Afiliació i cotització dels estudiants a la Seguretat Social

Normativa actualitzada el 23/01/2024

La informació inclosa en aquest subapartat de la normativa regula els aspectes vinculats a l'afiliació i cotització dels estudiants que fan pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars) d'àmbit estatal, així com d'àmbit internacional.

El Reial decret llei 2/2023, del 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions incorpora una disposició addicional, la cinquanta-dosena, que exigeix la inclusió al sistema de la Seguretat Social dels estudiants que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació universitària i de formació professional, i descriu com es regula aquesta inclusió.

El decret llei esmentat, ja vigent, contempla les pràctiques realitzades per estudiants universitaris, tant les dirigides a l'obtenció de titulacions oficials de grau, màster i doctorat, com les orientades a obtenir un títol propi de la universitat.

Per aquest motiu, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions relatives a la Seguretat Social que consten a la legislació, per als estudiants de grau oficial de la UVic-UCC aquestes obligacions s'han d'ajustar a les condicions següents:

a) En el cas de les pràctiques acadèmiques externes remunerades, el compliment de les obligacions de Seguretat Social correspon a l'entitat o organisme que financi el programa de formació, que ha d'assumir la condició d'empresari a aquests efectes. En cas que el programa estigui cofinançat per dues o més entitats o organismes, té la condició d'empresari aquell a qui correspon fer efectiva la contraprestació econòmica respectiva.
Cal practicar les altes i les baixes a la Seguretat Social d'acord amb la normativa general d'aplicació.


b) En el cas de les pràctiques acadèmiques externes no remunerades, el compliment de les obligacions de Seguretat Social correspon a l'empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupin, llevat que en el conveni o acord de cooperació d'aquestes pràctiques hi consti que aquestes obligacions corresponen al centre de formació responsable de l'oferta formativa.
Qui assumeix la condició d'empresari ha de comunicar els dies efectius de pràctiques a partir de la informació que faciliti el centre en què es faci la pràctica formativa.

En el cas de les pràctiques no remunerades esmentades en aquest apartat b), en el cas de la UVic-UCC és la Universitat, qui assumeix la responsabilitat de les altes i baixes a la Seguretat Social. Cal regular aquesta responsabilitat en l'annex individual al conveni de cooperació educativa que es formalitza per a cada estudiant i que l'estudiant també signa com a part interessada.

Tot i així, a petició de l'entitat col·laboradora de pràctiques també es pot incloure una clàusula específica sobre aquest tema en el conveni de cooperació educativa.

En el cas que la col·laboració entre les parts sigui per fer el Treball de Fi de Grau parcial o totalment fora de la UVic-UCC, aquest conveni també els serveix d'empara als estudiants, atesa la coincidència de requeriments entre les pràctiques i el Treball de Fi de Grau a l'entitat col·laboradora. En aquest cas, la Universitat també assumeix la responsabilitat de les altes i baixes a la Seguretat Social dels estudiants excepte en el cas que la legislació vigent no ho contempli.

L'estudiant té l'obligació de facilitar a la Universitat el seu Número d'Usuari de la Seguretat Social (NUSS) o Número d'Afiliació (NAF) o, en qualsevol cas, ha de donar el consentiment a la Universitat perquè el pugui obtenir en nom seu. Aquest consentiment s'inclou com a clàusula en el moment en que l'estudiant formalitza la matrícula.

L'obligació de donar d'alta les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris a la Seguretat Social entra en vigor l'1 de gener de 2024.

 

 

 

10. Tutorització de les pràctiques

La informació inclosa en aquest subapartat de la normativa regula els aspectes vinculats a la tutorització i seguiment de les pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars) d'àmbit estatal, així com de les d'àmbit internacional de la modalitat A descrita al subapartat 4, relatiu als àmbits de realització de les pràctiques.

Per a la tutorització i seguiment de les pràctiques es determinarà un professor o professora tutor per part de la UVic-UCC i un tutor o tutora de l'entitat col·laboradora de pràctiques en què es dugui a terme l'estada de pràctiques. La persona de l'entitat col·laboradora de pràctiques que exerceix la funció de tutoritzar l'estudiant no pot ser la mateixa persona que desenvolupa funcions de tutor o tutora acadèmic per part de la UVic-UCC. Segons la legislació vigent, en el cas dels estudiants de graus que realitzen pràctiques en centres educatius formadors del Departament d'Educació, la figura de la persona que exerceix la funció de tutor o tutora de l'entitat col·laboradora de pràctiques rep la denominació de mentor o mentora del centre formador. 

El tutor o tutora acadèmic de la UVic-UCC ha de ser un professor o professora de la branca o àmbit de coneixement de la titulació i la seva assignació es farà en funció dels procediments establerts en cada centre i segons la tipologia de pràctiques que es desenvolupin.

El tutor o tutora de la UVic-UCC ha de vetllar per:

 • Garantir l'adequació i la concreció de les tasques realitzades per part de l'estudiant a l'entitat col·laboradora de pràctiques i el compliment del programa de pràctiques que es preveu en la guia de l'estudiant de la titulació.
 • Fer el seguiment i orientació de l'estudiant al llarg de l'estada a l'entitat col·laboradora i durant la fase posterior d'elaboració de la memòria.
 • Col·laborar amb el tutor o tutora assignat per l'entitat col·laboradora en la millora de la formació de l'estudiant.
 • Avaluar les pràctiques tenint en compte l'informe sobre la valoració de l'estada feta pel tutor o tutora de l'entitat col·laboradora de pràctiques, la memòria final de l'estudiant i el seguiment dut a terme durant l'estada de pràctiques.
 • Informar a la persona responsable de les pràctiques de la titulació sobre les incidències que es puguin donar o les millores al procés que es puguin incorporar.
 • Gestionar incidències durant l'estada de pràctiques (relacionades amb l'estudiant que tutoritza) i derivar aquelles que puguin tenir repercussions de caire institucional.

El tutor o tutora de l'entitat col·laboradora de pràctiques principalment ha de:

 • Conèixer el programa formatiu de les pràctiques (ja siguin curriculars o extracurriculars) i els objectius i finalitats que es pretenen.
 • Vetllar per l'acolliment de l'estudiant a l'entitat col·laboradora i responsabilitzar-se, juntament amb el tutor o tutora acadèmic de la UVic-UCC, de fer-ne el seguiment i orientació en el conjunt de les pràctiques.
 • Emetre l'informe de valoració final de les pràctiques de l'estudiant d'acord amb el model normalitzat i fer-lo arribar al tutor o tutora acadèmic de la UVic-UCC.

Cada centre establirà els criteris de seguiment i tutorització per a cada tipologia de pràctiques, ja sigui de forma general o específica per a cada titulació o pràcticum. En qualsevol cas, tota estada de pràctiques de caràcter curricular amb una equivalència igual o superior a 6 crèdits ECTS inclourà com a mínim:

 • Una sessió de tutorització per part del tutor o tutora acadèmic de la UVic-UCC a l'estudiant o grup d'estudiants, abans que aquests iniciïn l'estada o durant els primers dies de pràctiques a l'entitat col·laboradora de pràctiques, en la qual es concretaran els objectius de les pràctiques, el procediment d'avaluació i els canals de contacte o comunicació dels estudiants amb el tutor o tutora acadèmic.
 • El contacte del tutor o tutora acadèmic de la UVic-UCC amb el tutor o tutora de l'entitat col·laboradora de pràctiques, al principi del període de pràctiques per concretar els objectius i les tasques i al final, per compartir elements d'avaluació de l'estudiant i del procés de pràctiques en general. Aquest contacte serà presencial o en format virtual.
 • Un seguiment per part del tutor o tutora acadèmic del desenvolupament de l'estada de les pràctiques que pot requerir, si escau, els contactes que siguin necessaris entre el tutor o tutora acadèmic, el tutor o tutora de l'entitat col·laboradora de pràctiques i l'estudiant.

En qualsevol cas i segons les característiques o tipologies de les pràctiques, des dels centres, d'acord amb els responsables de pràctiques de les diferents titulacions, es podran establir altres criteris addicionals per una tutorització i un seguiment correctes de les pràctiques.

 

11. Prevenció d'assetjament

El protocol de prevenció i actuació en els supòsits d'assetjament a la UVic-UCC, aprovat pel Consell de Govern de la UVic-UCC en data 14 d'octubre de 2021, també aplica als estudiants i professionals en període de pràctiques en entitats col·laboradores de pràctiques.

 

12. Prevenció de Riscos Laborals

Els estudiants han de tenir accés a la informació de Prevenció de Riscos Laborals relativa al lloc on facin les pràctiques.

 

13. Assegurances

Per al desenvolupament de qualsevol estada de pràctiques, l'estudiant haurà de disposar de les assegurances establertes en el moment de la matrícula i fixades, si s'escau, segons la tipologia de pràctiques. El centre, a través de les persones responsables de pràctiques de la titulació o del Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, té el compromís de comunicar a l'estudiant si la seva plaça de pràctiques requereix algun tipus d'assegurança addicional (amb cobertures específiques) diferent de la general i quin és el procediment per contractar-la.

En el cas de pràctiques internacionals que tinguin lloc en països de la Unió Europea, l'estudiant haurà de tenir la targeta sanitària vigent durant tot el període de l'estada. 

A més, tant si la mobilitat per a pràctiques és a la Unió Europea com fora de la Unió Europea, la universitat podrà obligar l'estudiant a contractar l'assegurança de mobilitat per a estudiants que cobreix les contingències d'assistència sanitària derivades d'accident, malaltia o repatriació determinades per la UVic-UCC. 

 

14. El programa de l'assignatura

La informació de les pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular ha de constar a la guia de l'estudiant del grau que correspongui amb la mateixa informació que la resta d'assignatures del grau. Addicionalment, l'estudiant ha de disposar de la documentació en què es recullen les orientacions generals de pràctiques o altres aspectes de caràcter organitzatiu o curricular. En qualsevol moment l'estudiant tindrà a disposició la següent informació:

 • Càrrega lectiva
 • Desplegament temporal
 • Objectius 
 • Coneixements, competències i habilitats (resultats d'aprenentatge)
 • Continguts
 • Metodologies de treball recomanades
 • Guió orientatiu per a l'elaboració de la memòria
 • Sistema d'avaluació: criteris i ponderació
 • Altres qüestions de caràcter acadèmic d'obligat compliment
 • Bibliografia

 

15. Avaluació de les pràctiques

La informació inclosa en aquest subapartat de la normativa regula els aspectes vinculats a l'avaluació de les pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars) d'àmbit estatal, així com de les d'àmbit internacional de la modalitat A descrita al subapartat 4, relatiu als àmbits de realització de les pràctiques.

L'avaluació final de les pràctiques acadèmiques externes realitzades per l'estudiant correspon al tutor o tutora acadèmic de la UVic-UCC, per això els centres n'establiran els mecanismes i condicions d'avaluació. En referència amb les pràctiques acadèmiques externes curriculars, aquestes condicions es publicaran a la guia de l'estudiant i l'avaluació es farà d'acord als terminis que s'estableixin en la descripció de la mateixa assignatura.

Les pràctiques acadèmiques externes curriculars tenen una convocatòria única per matrícula, com la resta d'assignatures de la titulació. Tanmateix, l'estudiant podrà sol·licitar una convocatòria avançada sempre que siguin de segon semestre o anuals i reuneixin les condicions establertes per obtenir-les.

L'estudiant haurà de demanar la convocatòria avançada amb una sol·licitud a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica de la titulació.

En el cas de les pràctiques extracurriculars, l'estudiant haurà de lliurar al tutor o tutora de la UVic-UCC la memòria final d'avaluació en el termini màxim de quinze dies després de la finalització de l'estada de pràctiques a l'entitat col·laboradora, excepte en els casos que calgui escurçar aquest termini.

En qualsevol cas, tots els processos de pràctiques acadèmiques externes hauran de tenir en compte els instruments d'avaluació següents:

 • La memòria final presentada per l'estudiant en la qual s'inclou un autoinforme sobre el desenvolupament de les pràctiques. Aquesta memòria s'elaborarà d'acord amb les indicacions del centre i hauria d'incloure reflexions relacionades amb les tasques i treballs desenvolupats durant el període de pràctiques, una valoració crítica i una reflexió personal, tant de les aportacions relacionades amb l'aprenentatge i les competències adquirides, com també sobre el procés global de les pràctiques.
 • L'informe de valoració elaborat pel tutor o tutora de l'entitat col·laboradora de pràctiques. 
 • I el seguiment dut a terme pel tutor/a acadèmic de la UVic-UCC.

L'estudiant té dret a un informe per part de l'entitat col·laboradora de pràctiques que li ha de permetre conèixer la valoració de l'activitat desenvolupada durant les pràctiques.

Durant el període de les pràctiques el tutor o tutora acadèmic de la UVic-UCC podrà sol·licitar a l'estudiant un informe del seu seguiment o aprofitament de les pràctiques. Aquest informe es podrà tenir en compte en el moment de l'avaluació.

Podrà ser motiu de "suspens" en les pràctiques curriculars o de "no apte" en les extracurriculars, i si es considera pertinent també la rescissió de l'annex individual de pràctiques de l'estudiant, si es dona alguna de les circumstàncies següents:

 • L'incompliment del calendari i l'horari que consta a l'annex individual de pràctiques de l'estudiant. 
 • El no lliurament de la memòria de pràctiques en els terminis i amb els requisits establerts.
 • L'incompliment de les tasques assignades a l'estudiant (en el marc de les pràctiques) a l'entitat col·laboradora de pràctiques. 
 • Faltes de disciplina, incompliment del codi ètic o de vulneració de la confidencialitat i altres faltes previstes a les Normes de Convivència de la UVic-UCC. 

En les pràctiques extracurriculars, l'estudiant serà qualificat com a apte / no apte. En el cas d'aquestes pràctiques, el/la cap d'estudis del centre signarà l'acta corresponents.

 

16. Reconeixement acadèmic i acreditació de les pràctiques

El reconeixement acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes es fa d'acord amb les normes i procediments establerts a la memòria de cada títol.

Amb caràcter general i sempre amb la prèvia sol·licitud de la persona interessada:

 • el Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques emetrà el certificat acreditatiu de la tutorització de les pràctiques per part del tutor o tutora de l'entitat col·laboradora de pràctiques.  
 • el centre emetrà el certificat acreditatiu de tutorització de les pràctiques per part del tutor o tutora acadèmic del centre.

En el cas dels estudiants, la informació relativa a les pràctiques, tant les curriculars com les extracurriculars, s'inclourà a l'expedient acadèmic i al Suplement Europeu del Títol  (SET).

 

 

17. Reconeixement de crèdits per experiència professional

L'experiència professional es pot reconèixer per una assignatura o diverses assignatures de pràctiques curriculars o altres assignatures que formin el pla d'estudis, excepte el TFG, sempre que estigui previst a la memòria vigent del títol i que l'estudiant pugui acreditar que, en el marc de la seva vida professional, ha adquirit els coneixements, les habilitats i les competències (resultats d'aprenentatge) de les assignatures que vol reconèixer. Es pot reconèixer fins a un 15% del total dels crèdits de la titulació.

 

Per a més informació, consulta Acord: Criteris per a la resolució de les sol·licituds de reconeixement

 

18. Retribucions econòmiques

L'estudiant que rebi algun tipus de retribució econòmica en concepte de borsa o ajuda d'estudis o per atendre despeses derivades de les pràctiques, haurà de retre compte de la seva activitat d'acord amb la normativa i directrius que s'estableixi en el país on tingui fixada la seva residència fiscal.

Per a més informació es pot consultar la normativa econòmica de graus.

 

19. Contracte formatiu per a la formació en alternança

El contracte de formació en alternança té com a objectiu compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els estudis universitaris. Només serà possible formalitzar aquest tipus de contracte de formació en alternança en el marc de les pràctiques extracurriculars i sempre amb el vistiplau per part del centre en funció de les característiques de cada titulació de grau.

Per poder formalitzar aquest contracte de treball serà necessari que prèviament la Universitat i l'entitat col·laboradora hagin subscrit un conveni de col·laboració. L'activitat que desenvolupi l'estudiant a l'entitat col·laboradora haurà d'estar directament relacionada amb els estudis que estigui cursant.

En l'annex al conveni, individual per a cada estudiant, hi hauran de constar, com a mínim, els següents aspectes:

 1. Distribució de la jornada i l'horari entre el centre i l'entitat col·laboradora.
 2. Pla formatiu individualitzat, que s'haurà d'elaborar conjuntament entre la Universitat i l'entitat col·laboradora i que haurà de contenir, com a mínim:
  1. L'itinerari formatiu-laboral, que concreti els continguts de l'activitat laboral a l'entitat col·laboradora al llarg del contracte.
  2. Els mecanismes de coordinació entre l'activitat formativa i l'activitat a l'entitat col·laboradora.
  3. Els mecanismes de tutoria i supervisió.
  4. El sistema d'avaluació de l'activitat laboral desenvolupada.
  5. La durada del contracte, que haurà de ser d'un mínim de 3 mesos i es podrà prorrogar fins a un màxim de 2 anys. El contracte podria ser no continu, al llarg de diversos períodes anuals que coincideixin amb els estudis, sempre que l'estudiant estigui matriculat al pla d'estudis que correspongui i sempre que s'hagi previst així en el pla formatiu. En el cas de contracte de persones amb discapacitat, la durada màxima del contracte podrà ser fins a 3 anys.
 3. Compromisos de contractació ordinària per part de l'entitat col·laboradora, en finalitzar el contracte de formació en alternança,  si escau.

L'estudiant titular del contracte de formació en alternança haurà de tenir un tutor o tutora a l'entitat col·laboradora i un tutor o tutora a la Universitat.

La persona tutora de l'entitat col·laboradora serà responsable del seguiment de l'itinerari formatiu-laboral, en funció del conveni de col·laboració, de la supervisió i de l'avaluació de l'activitat laboral desenvolupada. En finalitzar l'activitat laboral, el tutor o tutora de l'entitat col·laboradora haurà d'elaborar un informe sobre el desenvolupament de l'estudiant en el lloc de treball.

La persona tutora de la Universitat haurà de garantir la coordinació efectiva amb la persona tutora de l'entitat col·laboradora.

Amb caràcter general, només es podrà formalitzar un contracte de formació en alternança per cada titulació universitària de l'estudiant i entitat col·laboradora. No obstant, es podran formalitzar contractes de formació en alternança amb diverses entitats col·laboradores per la mateixa titulació universitària de l'estudiant, sempre que es desenvolupin, en cadascuna de les entitats col·laboradores, activitats diferenciades vinculades al pla formatiu.

El temps de treball efectiu que l'estudiant podrà realitzar a l'entitat col·laboradora no podrà ser superior al 65%, durant el primer any de contracte, o al 85%, durant el segon any de contracte, de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació a l'entitat col·laboradora o de la jornada màxima legal, en cas que no hi hagi conveni col·lectiu. En qualsevol cas, el treball efectiu a l'entitat col·laboradora haurà de ser compatible amb l'activitat formativa desenvolupada a la Universitat. Aquest tipus de contractes s'assimilaran a contractes de treball a temps complet.

En aquest tipus de contracte, els estudiants no podran realitzar hores complementàries o extraordinàries, ni treball per torns, ni horari nocturn. Tampoc hi podran haver períodes de prova.

Pel que fa a la retribució, aquesta no podrà ser inferior al 60% el primer any, ni el 75% el segon any, respecte de la fixada en conveni col·lectiu pel grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions desenvolupades, i en proporció al temps de treball efectiu. En cap cas la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional, en proporció al temps de treball efectiu.

 

 

Procediments

Formalització del contracte formatiu en alternança

Els contractes formatius en alternança només es gestionaran per part del Servei de Carreres Professionals o servei responsable de les pràctiques, i sempre amb la prèvia conformitat per part del centre corresponent, a petició de l'estudiant que hagi arribat a un acord amb una entitat col·laboradora o bé si hi ha disponibilitat de places per part d'entitats col·laboradores.

Per poder formalitzar aquest tipus de contracte, l'estudiant haurà de matricular les pràctiques extracurriculars i pagar les taxes corresponents. D'aquesta manera li apareixerà aquesta activitat formativa-laboral reconeguda en el Suplement Europeu del Títol. També serà necessària la validació prèvia de la persona responsable acadèmica de pràctiques del centre, qui haurà de donar el vistiplau a les activitats formatives-laborals que desenvoluparà l'estudiant i haurà d'assignar un tutor o tutora per fer el seguiment d'aquesta activitat.

Un cop la plaça estigui validada pel centre, el Servei de Carreres Professionals o el servei responsable de les pràctiques, elaborarà el conveni de col·laboració i l'annex al conveni amb el pla formatiu individualitzat i l'enviarà a l'entitat col·laboradora per procedir a signar-lo. L'entitat col·laboradora haurà de tramitar el contracte de treball formatiu en alternança corresponent.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 28-03-2023

 

Treball de fi de grau

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 15-05-2024


Treball de Fi de Grau

1. Objecte de la normativa i regulació

L'objecte d'aquesta normativa és regular els Treballs de Fi de Grau (TFG) que tots els estudiants han d'elaborar i defensar públicament davant d'un tribunal per obtenir el títol.

Segons determina el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, el TFG ha de ser d'un mínim de 6 crèdits i fins a un màxim del 10 % dels crèdits del títol, s'ha de cursar en la fase final del pla d'estudis i ha d'estar orientat a l'avaluació dels coneixements, habilitats i competències associades al títol. Per atendre les especificitats de cada ensenyament, cada centre ha de publicarà el seu propi Reglament del Treball de Fi de Grau, que ha de complementarà aquesta normativa establerta de manera general per a totes les titulacions.

El Treball de Fi de Grau compendia la formació adquirida en el decurs dels ensenyaments del grau. Mitjançant el TFG l'estudiant ha d'integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador els resultats d'aprenentatge adquirits al llarg titulació, incorporant-hi els nous relacionats específicament amb el mateix treball.

 

2. Matrícula del TFG

Per formalitzar la matrícula del TFG l'estudiant ha de complir alguna de les condicions següents:

 • Haver-se matriculat de totes les assignatures requerides per obtenir el grau (sense incloure el nombre de crèdits optatius que es puguin obtenir a través de reconeixement de crèdits RAC).
 • Tenir aprovats:
  • 210 crèdits d'un grau de 240 crèdits, entre els quals hi ha d'haver els de les assignatures de primer i segon (inclou els itineraris dels dobles graus)
  • 270 crèdits d'un grau de 300 crèdits, entre els quals hi ha d'haver els de les assignatures de primer, segon i tercer
  • 330 crèdits d'un grau de 360 crèdits, entre els quals hi ha d'haver els de les assignatures de primer, segon i tercer

En el cas de les dobles titulacions, cal consultar la normativa específica interna de cada centre.

Acords

Convocatòries i mobilitat TFG

El TFG té una convocatòria única per matrícula, com la resta d'assignatures de la titulació. Tanmateix, l'estudiant podrà sol·licitar una convocatòria avançada sempre que sigui de segon semestre o anual i reuneixi les condicions establertes per obtenir-la.

L'estudiant haurà de demanar la convocatòria avançada amb una sol·licitud a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable académica de la titulació.

En el cas que l'estudiant tingui previst cursar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat en la seva totalitat (redacció, avaluació i defensa), consulteu la normativa de mobilitat.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 15-05-2024

 

3. Desenvolupament del TFG: proposta i tutorització

Cada centre determinarà el procediment d'orientació i tutorització del TFG. Aquest procediment inclourà en tots els casos la formalització d'una proposta de TFG mitjançant el formulari establert a través de l'aplicació informàtica del TFG o per mitja de les eines que determini el Centre.

Un professor/a orientarà els estudiants a l'hora d'escollir el tema del treball final. En els casos en què el TFG formi part dels crèdits d'un itinerari o d'una menció, caldrà que el tema estigui directament vinculat a aquest àmbit.

La proposta de TFG es compon, com a mínim, d'una denominació provisional del treball i d'una breu descripció dels seus objectius. Cada centre pot determinar la inclusió d'altres conceptes, com per exemple la sol·licitud d'un tutor/a determinat.

És responsabilitat de cada centre determinar les dates, els terminis i les condicions en les quals es fa aquest lliurament de propostes.

Una vegada acceptada la proposta de TFG, des del centre s'assignarà un professor/a tutor/a que imparteixi docència a la UVic-UCC, que ajudarà a elaborar-lo i a preparar-ne la presentació i defensa. Si es considera necessari pel tema del treball, també podrà tenir un tutor o avalador extern.

Funcions del tutor/a:

 • Informar l'estudiant sobre el TFG. Característiques, condicions i processos.
 • Participar en el procés d'orientació de l'estudiant en el disseny, elaboració i defensa del TFG segons els criteris i/o necessitats que la coordinació i els estudiants identifiquin.
 • Definir, conjuntament amb l'estudiant, el pla de treball i el desenvolupament del TFG.
 • Organitzar o participar en el desenvolupament de les activitats formatives pròpies del TFG segons el pla de treball definit.
 • Tutoritzar de manera presencial i/o virtual el treball de l'estudiant, prèvia convocatòria per part del tutor/a de l'estudiant.
 • Fer l'avaluació individual de l'estudiant relativa al seguiment, memòria i defensa segons el procediment establert.
 • Participar, si correspon, en les sessions de coordinació i avaluació del TFG que es puguin establir en el marc del centre.
 • Revisar les diferents activitats i tasques desenvolupades en el marc del TFG per part de l'estudiant.
 • Orientar l'estudiant en la reflexió personal entorn a les competències més transversals i les d'ordre més específic per a la millora personal i professional.

L'acceptació de la proposta i l'assignació del tutor es comunicaran a l'estudiant a través de l'aplicació informàtica del TFG o per mitja de les eines que determini el centre.

Els criteris d'assignació de tutors als treballs es basen en la coherència acadèmica entre la proposta del treball de l'estudiant i l'especialitat del professor/a, i en la disponibilitat del professorat.

 

4. Pla docent

El TFG ha d'estar informat en el pla docent amb els mateixos apartats que la resta d'assignatures del grau. Com a mínim ha d'estar descrit en els termes següents:

 • Càrrega lectiva
 • Unitat temporal (semestral o anual)
 • Desplegament temporal
 • Objectius
 • Coneixements, competències i habilitats
 • Continguts
 • Metodologies de treball recomanades
 • Guió orientatiu del treball
 • Guió orientatiu de la defensa pública
 • Sistema d'avaluació: criteris i ponderació
 • Referència al reglament del TFG del centre/UVic-UCC
 • Altres qüestions de caràcter acadèmic d'obligat compliment
 • Bibliografia

 

5. Elaboració

El TFG consisteix en l'elaboració d'un treball original i inèdit que es reflecteix en una memòria i una defensa pública.

L'execució, el seguiment i l'avaluació del TFG són individuals. Respectant això, el centre podrà organitzar l'elaboració de treballs que s'interrelacionin. 

El centre també pot contemplar la possibilitat que el TFG es pugui fer en grup, de forma col·laborativa, però que s'avaluï individualment. En aquest cas la normativa de centre relativa al TFG ha de regular tots els aspectes vinculats a l'elaboració, seguiment i avaluació del treball en grup.

El Consell de Direcció de Centre pot establir normes específiques i documentació de lliurament obligat, i pautes formals de presentació.

El Treball es podrà elaborar totalment o parcialment fora de la UVic-UCC, en les empreses o institucions amb les quals hi hagi conveni previ. En aquest cas aquesta col·laboració es regularà a través del conveni de cooperació educativa corresponent. Per més informació es poden consultar els apartats 8. Conveni de pràctiques i annex i 9. Afiliació i cotització dels estudiants a la Seguretat Social de la normativa de pràctiques de graus. 

En el cas que es faci fora de la UVic-UCC caldrà assignar a l'estudiant un tutor/a de la institució de destinació i un tutor/a de la UVic-UCC.

El tutor/a pot determinar una llengua per a la memòria i defensa del TFG, d'acord amb la legislació vigent i amb els objectius i competències del grau. També pot oferir la possibilitat que es redacti i defensi en una llengua diferent al català o al castellà si garanteix que l'avaluació de la memòria i la seva defensa la podran fer avaluadors competents en la llengua corresponent.

 

6. Lliurament del TFG

La memòria del TFG es lliura únicament en format digital a través de l'aplicació informàtica del TFG o per mitjà de les eines que determini el Centre i d'acord amb els terminis i condicions establerts per cada centre. Un cop lliurada la memòria, no s'hi podran incorporar modificacions ni ampliacions.

El termini de lliurament del TFG és establert i publicat pel coordinador del TFG al principi del període lectiu corresponent a l'assignatura. El termini ha de garantir que el tribunal tingui temps suficient per avaluar-lo.

 

7. Tribunal

La defensa pública del TFG es fa davant d'un tribunal format per un mínim de 2 membres, un dels quals actua de president i l'altre de secretari.

El nomenament del tribunal correspon al Consell de Direcció de Centre a proposta del coordinador/a dels TFG, d'acord amb els criteris establerts de manera general per la UVic-UCC i pel centre. El nomenament preveu almenys un suplent.

El nomenament del tribunal de cada TFG s'ha de fer públic almenys 5 dies abans de la defensa, d'acord amb el calendari preestablert. Tant l'estudiant com els membres del tribunal rebran la comunicació de la configuració dels tribunals a través de l'aplicació informàtica del TFG o per mitjà de les eines que determini el Centre.

Al tribunal de TFG hi ha d'haver almenys un professor o professora de la UVic-UCC. També en pot formar part professorat d'altres universitats o professionals d'institucions i empreses.

El tutor/a pot formar part del tribunal i fa un informe del procés d'avaluació. En el cas que no hi sigui, ha de lliurar un informe als membres del tribunal en què s'avaluï el TFG.

 

8. Defensa

En un termini breu després del període de tancament, el coordinador/a dels TFG ha de publicar el dia, l'hora i el lloc de la defensa a través de l'aplicació informàtica o per mitjà de les eines que determini el Centre i ho comunicarà a l'estudiant, al tutor/a i al tribunal.

La defensa pública del TFG es pot fer de forma presencial o online (sincrònicament). 

De l'organització de l'acte de defensa del TFG se'n fa càrrec el coordinador dels TFG, d'acord amb les orientacions facilitades prèviament als estudiants.

Un cop acabada la defensa del TFG, el tribunal delibera a porta tancada i emet una qualificació, segons els criteris establerts per cada centre. Aquesta qualificació es comunica almenys a l'estudiant i al tutor/a del TFG en aquell moment

 

9. Avaluació i qualificació

L'avaluació serà individual i també inclou el TFG fet en grup de forma col·laborativa. 

L'avaluació del TFG es basa en la memòria, la defensa i el procés d'elaboració. El lliurament de la memòria i la defensa són condicions inexcusables per aprovar l'assignatura. Cada centre pot establir requeriments complementaris relacionats amb l'elaboració del treball.

Cada titulació establirà una ponderació per a cadascun dels elements d'avaluació. En tot cas, el seguiment, la memòria i la presentació (defensa) han de ponderar en conjunt el 100% de la nota. El seguiment el qualifica el tutor/a del treball. La defensa i la memòria es qualificaran per consens entre els membres del tribunal i, si no s'assoleix el consens, per la mitjana aritmètica de les qualificacions de cadascun d'ells.

La qualificació del TFG s'expressa en funció de l'escala de 0 a 10, amb un decimal.

En cas que el TFG sigui valorat amb un 9,0 o més, el tribunal pot proposar que se li atorgui la menció matrícula d'honor.

El tribunal completa un full de qualificació, que informa sobre la qualificació atorgada a cada element de l'avaluació i sobre la qualificació final i recull, si escau, la proposta de matrícula d'honor justificada. El mateix full ha de preveure un apartat perquè els membres del tribunal, de forma individual, puguin fer les consideracions que creguin oportunes. Tots els membres del tribunal han de signar el full de qualificació. 

 

Procediments

Formalització de la qualificació del TFG

Cal lliurar una còpia del full de qualificació a l'estudiant, una altra al tutor/a i una tercera al coordinador del TFG, que la dipositarà a la secretaria del centre per registrar-la. 

Un cop avaluats tots els estudiants matriculats, una comissió integrada pel coordinador dels TFG, el coordinador de la titulació i el cap d'estudis del centre podrà atorgar la menció matrícula d'honor entre els treballs proposats per part dels tribunals. La menció de «matrícula d'honor» pot ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9.0. El nombre de matrícules d'honor que s'atorguin no pot excedir el 5 % dels estudiants matriculats en una assignatura d'un mateix pla d'estudis en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'estudiants matriculats sigui inferior a 20, cas en què es pot atorgar una sola «matrícula d'honor». Es podrà concedir una matrícula d'honor addicional per arrodoniment de la fracció resultant de l'aplicació del 5 % d'estudiants matriculats en l'assignatura. 

El coordinador/a dels TFG s'ocupa de traslladar la qualificació recollida al full de qualificacions, amb la menció MH, si escau, a l'acta de l'assignatura corresponent que gestiona l'Àrea de Gestió Acadèmica, i de signar-la segons els procediments establerts de manera general.

Approved by the UVic-UCC Academic Committee, 16-06-2015

 

10. Propietat i difusió

Els drets de propietat intel·lectual del TFG corresponen a l'estudiant. En la divulgació que en pugui fer amb posterioritat, l'estudiant haurà d'indicar que el treball es va elaborar a la UVic-UCC per a l'obtenció del grau corresponent.

Dels TFG se'n podrà guardar un exemplar a les Biblioteques dels centres de la UVic-UCC i es podran incorporar a un repositori accessible als membres de la comunitat universitària. Amb l'autorització expressa de l'estudiant, es podran difondre de forma oberta per mitjà dels canals o mecanismes de divulgació científica i docent en els quals participi la UVic-UCC.

 

11. Seguiment i reclamacions

Durant el procés d'elaboració del TFG, el coordinador/a del TFG es pot posar en contacte amb l'estudiant i el tutor/a per interessar-se sobre el desenvolupament de la feina.

L'estudiant i el tutor del TFG, individualment, podran recusar la composició del tribunal davant del Consell de Direcció de Centre.

L'estudiant pot sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda davant del secretari/a del tribunal, que pot esmenar la qualificació si els membres hi consenten per escrit, en un termini de 15 dies. Un cop signades les actes de l'assignatura TFG, les reclamacions es tramiten segons la normativa d'avaluació i qualificacions de la normativa acadèmica de graus de la UVic-UCC. 

 

Aspectes econòmics

Matrícula

1. Terminis de matrícula

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA
Estudiants que vulguin ampliar assignatures de 1r, 2n semestre i anuals Setembre / octubre Matrícula condicionada al nombre de places a l'aula o places de pràctiques
Estudiants que vulguin ampliar assignatures de 2n semestre Desembre / Gener

 

ANUL·LACIÓ D'ASSIGNATURES
Assignatures de 1r, 2n semestre i anuals Setembre / octubre Hi ha retorn de l'import abonat.
Assignatures de 2n semestre Desembre / Gener No hi ha retorn de l'import abonat

 

CANVI D'ASSIGNATURES
Assignatures amb el mateix nombre de crèdits Desembre / Gener No hi ha retorn diferència de crèdits.
Assignatures amb un nombre inferior de crèdits Desembre / Gener
Assignatures amb un nombre superior de crèdits Desembre / Gener L'estudiant ha d'abonar la diferència de crèdits

2. Anul·lació de matrícula

L'anul·lació de la matricula comporta el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matricula així com la pèrdua dels drets d'examen i la pèrdua de la condició d'estudiant i dels beneficis que comporta.

2.1. Estudiants de nou accés

L'anul·lació de la matrícula no comportarà la devolució de l'import abonat.

Només hi haurà devolució, total o parcial, quan l'anul·lació es produeixi abans de la data de tancament definitiu aprovada en el calendari de Preinscripció del curs viegent, tret de l'import de les taxes per gestió administrativa i de les assegurances, per les causes següents:

 • Matrícula de primer curs en un altre centre universitari, en cas de reassignació de plaça en la preinscripció universitària convocada pel Consell Interuniversitari de Catalunya. (*)
 • Matrícula de primer curs en sistema universitari espanyol o estranger, amb l'acreditació corresponent.
 • Malaltia greu de l'estudiant.
 • Situació familiar greu que impedeixi la continuïtat dels estudis.

En cas que s'hagi accedit a la UVic-UCC per reconeixement de més de 30 crèdits i es vulgui anul·lar la matrícula per haver estat admès a una universitat pública, es retornarà l'import de la matrícula excepte les taxes administratives, sempre i quan es notifiqui abans del 20 de setembre.

En el cas que un estudiant vulgui efectuar l'anul·lació de la matrícula, ha de formalitzar el tràmit a l'Àrea de Gestió Acadèmica en els terminis anteriorment esmentats.

 
 (*) En el cas que un estudiant torni a fer una nova preinscripció en convocatòries posteriors i torni a ser assignat, es podrà matricular en el nou centre d'estudi i no se li retornarà l'import de la primera matrícula feta.

En el cas que l'estudiant faci una sol·licitud de canvi de preferències i la sol·licitud es resolgui favorablement, es podrà matricular en el nou centre d'estudi i no se li retornarà l'import de la primera matrícula feta.

 

2.2. Estudiants d’altres cursos

L'anul·lació de la matrícula no comportarà la devolució de l'import abonat.

Només hi haurà devolució, total o parcial, quan l'anul·lació es produeixi abans del 30 d'octubre, excepte l'import de les taxes per gestió administrativa i les assegurances, per les causes següents:

 • Malaltia greu de l'estudiant.
 • Situació familiar greu que impedeixi la continuïtat dels estudis.

En cas de trasllat d'expedient, es retornarà l'import de la matrícula excepte les taxes administratives, sempre i quan es notifiqui abans del 20 de setembre.

En el cas que un estudiant vulgui efectuar l'anul·lació de la matrícula, ha de formalitzar el tràmit a l'Àrea de Gestió Acadèmica en els terminis esmentats anteriorment.

3. Pagament de la matrícula

3.1. Preus

Abans de començar el període de matriculació, la UVic-UCC farà públic el preu del crèdit de cadascuna de les titulacions.

El preu de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits pel preu de cada crèdit, més les taxes de gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

L'import dels crèdits convalidats, adaptats i/o reconeguts serà inferior al preu del crèdit ordinari.

3.2. Taxes de matrícula

La matrícula inclou les taxes següents:

 • Taxes de gestió de l'expedient (per curs acadèmic).
 • Taxes de serveis universitaris (per curs acadèmic).

Abans de començar el període de matrícula, la UVic-UCC publicarà el preu de cada una de les taxes. 

3.3. Mètodes de pagament

Les formes de pagament són les següents:

 • Pagament únic domiciliat. Pagament total de la matrícula. En aquest cas l'estudiant gaudirà d'un descompte sobre el total dels crèdits de què es matriculi.
 • Pagament fraccionat domiciliat. Pagament en 2 cops. La meitat de l'import quan es fa la matrícula i l'altra meitat, l'1 de desembre. Les taxes i les assegurances es cobraran en el primer pagament.
 • Pagament per préstec bancari. Finançament de la matrícula a través d'una entitat financera. Es paga una entrada a la Universitat i quotes mensuals a l'entitat bancària.

En tots els casos és imprescindible facilitar el número de compte per domiciliar els rebuts corresponents.

Atenent a la normativa bancària, el titular del compte facilitat per l'estudiant per al pagament domiciliat de la matrícula haurà de signar el mandat segons el model normalitzat per la SEPA (Single Euro Payments Area).

L'import de la matrícula es carregarà al compte bancari 3 dies després de la data d'emissió de la matrícula (juliol o setembre, segons quan es formalitzi la matrícula). L'estudiant es compromet a abonar l'import total del curs en la forma acordada.

El fet de donar-se de baixa no comportarà la devolució de les quantitats abonades, ni s'eximiran les quantitats pendents d'abonar.

El pagament total de l'import de la matrícula és un requisit essencial de la seva validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l'obligació de pagament s'entendrà satisfeta en el moment en què s'hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

En el cas que l'estudiant no compleixi els terminis de pagament de la matrícula establerts, previ avís a l'estudiant, es procedirà a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne (se li restringirà l'accés al Campus Virtual i no podrà fer cap tràmit administratiu).

En el cas que l'estudiant retorni algun rebut, les despeses de devolució corresponents s'afegiran a l'import dels rebuts no satisfets.

La UVic-UCC exigirà com a condició prèvia a la matrícula, a l'expedició de títols, de certificats, de gestió de trasllats o a qual· sevol altre tràmit que es pugui dur a terme, el pagament de les quantitats pendents per matrícules de qualsevol activitat formativa de la UVic-UCC de cursos anteriors i simultanis.

En el cas que l'estudiant no assisteixi a classe aquest fet no l'eximeix del pagament de la matrícula.

 

3.4. Bonificacions i descomptes

Obtindran descompte en el preu de la matrícula els estudiants d'ensenyaments homologats que puguin acreditar estar en una de les condicions següents:

 • Matrícula d'Honor en assignatures cursades a la FEES (Fundació d'Estudis Superior en Ciències de la Salut): 25% de descompte dels crèdits cursats a la UVic-UCC en el curs anterior en els quals s'ha obtingut matrícula d'honor.
 • Matrícula d'una segona titulació a la UVic-UCC: 5% de descompte del preu total de crèdits matriculats si ets titulat/da per la UVic-UCC. Per a l'aplicació d'aquest descompte és imprescindible ser membre d'UAlumni.
 • Membres d'una mateixa unitat familiar FEES: 10% de descompte per a cada membre de la unitat familiar que cursi estudis de grau a la Facultat de Medicina del preu total de crèdits matriculats.
 • Membres d'una mateixa unitat familiar entre FEES i UVic: 10% de descompte per al membre de la FESS i 5% de descompte per al membre de la UVic del preu total de crèdits matriculats. 
 • Família nombrosa especial: 5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin els i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l'inici del curs acadèmic.
 • Família monoparental especial: 5% de.descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants membres de famílies monoparentals de categoria especial a l'inici del curs acadèmic.
 • Persones discapacitades: 10% de descompte del total de crèdits de què es matriculin els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctimes d'actes terroristes: 10% de descompte del total de crèdits de què es matriculin les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles.
 • Víctimes de violència de gènere: 10% de descompte del total de crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.
 • Estudiants de centres vinculats: els estudiants provinents de Cicles formatius de grau superior de centres vinculats a la UVic-UCC (amb conveni de vinculació amb UVic-UCC, Fundació Universitària Balmes), disposaran d'un descompte del 5% aplicable a la primera matricula de les assignatures a cursar; en el curs acadèmic d'accés al grau; i únicament per estudis afins al cicle formatiu de procedència. Es considera un estudi afí al cicle formatiu aquell que disposa de passarel·la de convalidacions al grau en l'any d'accés a l'estudi.
 • Professionals SISCAT i professionals del sector audiològic: 10% de descompte per a estudiants matriculats al grau en Audiologia General que exerceixin com a professionals a centres del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), o en empreses del sector audiològic amb conveni amb la FESS.

Per a l'aplicació del descompte cal acreditar-ho amb el document que correspongui.

Els descomptes no són acumulables. En el cas que un estudiant tingui dret a l'aplicació de més d'un descompte, caldrà que en triï un.

3.5. Beques i ajuts

La gestió i tramitació de beques i ajuts per als estudiants es fa a través de l'Àrea de Gestió Acadèmica.

Les beques a les quals es poden acollir els estudiants universitaris de la Facultat de Medicina es poden consultar al web de la UVic-UCC.

La Universitat podrà compensar les quantitats impagades, en concepte de matrícula per part de l'estudiant de la UVic-UCC, amb les beques que s'hagin atorgat a aquest.

 

3.6. Assegurances

En el moment de formalitzar la matrícula els estudiants han de pagar 50 € en concepte de les assegurances d'accidents personals i activitats de risc i de responsabilitat civil, i els menors de 28 anys també han de pagar 1,12 € en concepte d'assegurança escolar.

Assegurança escolar

L'òrgan emissor d'aquesta assegurança és l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INS). És de contractació obligada per a tots els estudiants de la UVic-UCC menors de 28 anys.

Assegurança d'accidents personals i activitats de risc

L'estudiant podrà obtenir assistència sanitària si pateix un accident personal o mentre fa activitats de risc per causes vinculades a la UVic-UCC que li impedeixi seguir el curs amb normalitat.

Assegurança de responsabilitat civil

Aquesta assegurança cobreix danys a tercers.

 

Els estudiants que facin estades a l'estranger inscrites en programes de mobilitat hauran de disposar d'una assegurança. L'Oficina de Mobilitat informarà sobre la cobertura mínima estipulada i en facilitarà una als que desitgin contractar-la a través de la UVic-UCC.

Podeu consultar les cobertures de les diferents assegurances a través del web de la UVic-UCC.

 

Reconeixement de crèdits

Per al reconeixement de crèdits els estudiants hauran d'abonar els imports següents:

 1. Reconeixement entre titulacions de la UVic-UCC: els estudiants obtindran una bonificació del 100% dels crèdits reconeguts.
 2. Reconeixement d'estudis complets o parcials d'altres universitats: s'haurà d'abonar el 15% de l'import del crèdit de la titulació que es vol cursar.
 3. Reconeixement de crèdits per experiència professional o per títols propis: s'haurà d'abonar el 15% de l'import del crèdit de la titulació que es vol cursar.

Per a procedir a l'estudi de reconeixement de crèdits per a l'accés a un grau caldrà abonar la taxa corresponent, que en cas que l'estudiant sigui acceptat i es matriculi a l'estudi li serà retornat l'import íntegre.

Els estudiants matriculats a un estudi oficial de la UVic-UCC del campus Vic i de la Facultat de Medicina quedaran exempts del pagament d'aquesta taxa.

Adaptacions

Per a l'adaptació es bonificarà el 100% del preu del crèdit.

Convalidacions de crèdits de cicles formatius de grau superior (CFGS)

Per a la convalidació dels crèdits obtinguts en CFGS, els estudiants de nou accés hauran d'abonar el 15% de l'import del crèdit de la titulació de destí per a tots els crèdits que puguin convalidar.

Reconeixement acadèmic de crèdits (RAC)

S'haurà d'abonar el 15% de l'import del crèdit de la titulació de destí per al reconeixement de crèdits RAC.

Pràctiques Acadèmiques Externes

1. Assegurances

Per al desenvolupament de qualsevol estada de pràctiques, l'estudiant haurà de disposar de les assegurances establertes en el moment de la matrícula i fixades, si s'escau, segons la tipologia de pràctiques. El centre, a través dels responsables de pràctiques de la titulació o del Servei de Carreres Professionals, té el compromís de comunicar a l'estudiant si la seva plaça de pràctiques requereix algun tipus d'assegurança addicional (amb cobertures específiques) diferent de la general i quin és el procediment per contractar-la.

En el cas de pràctiques internacionals que tinguin lloc en països de la Unió Europea, amb caràcter general, l'estudiant haurà de tenir la targeta sanitària europea vigent durant tot el període de l'estada. A més, tant si la mobilitat per a pràctiques és a la Unió Europea com fora de la Unió Europea, la universitat podrà obligar l'estudiant a contractar l'assegurança de mobilitat per a estudiants que cobreix les contingències d'assistència sanitària derivades d'accident, malaltia o repatriació determinades per la UVic-UCC.

2. Pràctiques extracurriculars

 • Les pràctiques extracurriculars poden ser remunerades, en aquest cas l'estudiant rebrà de l'entitat col·laboradora de pràctiques que l'aculli en pràctiques un import mínim de 6 €/hora. En qualsevol cas, independentment dels acords presos entre entitat col·laboradora de pràctiques i estudiant, la UVic-UCC podrà establir unes taxes en concepte de gestió, elaboració i enviament de la documentació.
 • La remuneració de les pràctiques suposa una cotització a la Seguretat Social d'acord amb el RD 1493/2011. És obligació de l'entitat col·laboradora de pràctiques que remunera les pràctiques fer l'alta i baixa de l'estudiant a la Seguretat Social, en els termes i condicions que marca l'esmentat Reial Decret.
 • Abans de començar l'estada de pràctiques extracurriculars l'estudiant haurà de formalitzar la matrícula a l'Àrea de Gestió Acadèmica i pagar la taxa corresponent de 60€ en concepte de gestió i tutorització de les pràctiques, tant si són estatals com internacionals.

Expedició del títol i SET

1. Pagament de la taxa

Per poder expedir el títol oficial i el Suplement Europeu al Títol, l'estudiant ha de pagar la taxa que la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya fixa anualment.

2. Certificat substitutori del títol

L'Àrea de Gestió Acadèmica emetrà el certificat substitutori del títol, document que acredita la seva condició de graduat/da.

3. Duplicat del títol

La persona titulada pot sol·licitar l'expedició d'un duplicat del títol quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. En aquest cas ha de justificar documentalment el motiu pel qual sol·licita un duplicat i abonar-ne, si escau, el preu establert.

Els motius més freqüents de sol·licitud de duplicat de títol són:

 • Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 • Per canvi de nacionalitat.
 • Per pèrdua.

L'estudiant titulat haurà de pagar el preu establert per expedició de duplicat de títol en els casos següents:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'estudiant titulat.
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'estudiant i s'hagi de rectificar.
 • Per pèrdua.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte