Skip to main content

Àrees i serveis

Àrees i Serveis - Polítiques del Talent - UVic

Les àrees i serveis de la universitat són les unitats que cooperen en el desenvolupament de les activitats docents i investigadores i contribueixen a la consecució de les finalitats de la institució.

Descripció de les àrees i serveis (A-Z)

Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals

L'Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals contribueix al posicionament, la visibilització i la notorietat de la UVic-UCC i dels seus actors entre tots els seus públics, tant interns com externs. Amb aquesta finalitat, defineix l'estratègia comunicativa de la institució i marca les directrius del seu discurs públic i posicionament d'acord amb els òrgans de govern i de direcció, tant en els àmbits institucional i acadèmic com de recerca i transferència de coneixement.

També forma part de les seves funcions captar els fets més rellevants que es produeixen a la Universitat i comunicar-los en la seva globalitat tant a dins de la institució com a fora, d'acord amb els criteris de prestigi, notorietat, rellevància, qualitat i bon tracte. Per això, l'Àrea integra els serveis de Premsa i Comunicació Externa; de Protocol i de Comunicació Interna; de Publicacions Institucionals; i de Cobertures Fotogràfiques.

Àrea Econòmica Corporativa

L'Àrea Econòmica Corporativa té la responsabilitat de la gestió econòmica externa de dues entitats de la Federació UVic-UCC, la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), així com de dues societats dependents de la FUBalmes, Eumo Gràfic, SAU (Eumo_dc) i Eumo Editorial SA. Aquesta gestió implica realitzar auditoria externa tant individual com consolidada, elaborar els comptes anuals i presentar-los, gestionar l'endeutament amb entitats financeres, presentar declaracions fiscals, justificar les resolucions de transferències de la Generalitat de Catalunya i subministrar informació econòmica per a l'elaboració d'estadístiques i per al Portal de la Transparència.

A més, l'Àrea es fa càrrec de la gestió econòmica interna de la FESS i Eumo_dc, que inclou la comptabilitat financera i analítica, així com la gestió de projectes. També dona suport a la gestió econòmica d'Eumo Editorial, SA.

Àrea de Gestió Acadèmica

D'una banda, l'Àrea de Gestió Acadèmica ofereix servei i atenció personalitzada a la comunitat universitària realitzant els processos vinculats a l'accés, l'admissió, matrícula i la gestió econòmica i de les beques dels estudiants d'ensenyaments oficials (grau, màster i doctorat) i de formació contínua.

L'Àrea de Gestió Acadèmica dona servei als centres propis, federats, adscrits i externs en relació a tots els tràmits acadèmics vinculats als expedients dels estudiants tals com reconeixements, gestió d'actes de qualificació, tramitació de títols i Suplement Europeu al Títol, expedició de certificats, etc.

Per altra banda, actua com a seu de l'Oficina d'Accés a la Universitat de Catalunya amb tasques d'assessorament en la preinscripció universitària.

Àrea de Gestió Econòmica i de Personal

L'Àrea de Gestió Econòmica i de Personal s'ocupa de la gestió econòmica, financera i pressupostària de la UVic-UCC i de la Fundació Universitària Balmes. Elabora, impulsa i gestiona el pressupost general i el seu procés de tancament, i confecciona els comptes anuals. També s'ocupa de la comptabilització de les operacions de trascendència econòmica.

Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals

L'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals és una unitat transversal que s'ocupa de la gestió i planificació de les infraestructures, incloent les tasques de manteniment i logística, la gestió dels laboratoris i el servei d'atenció a l'usuari. D'altra banda, també treballa per una universitat més sostenible, saludable i segura tant per a les persones com per a les instal·lacions. Un dels altres àmbits que inclou són la gestió del patrimoni, les compres i la contractació.

Àrea de Màrqueting

L'Àrea de Màrqueting és la responsable d'implementar les polítiques de captació, promoció i fidelització de la Universitat. Els principals objectius són la captació d'estudiants de nou accés de les titulacions oficials i de l'oferta de formació contínua i la fidelització dels estudiants actuals i dels públics prescriptors, amb l'objectiu de fomentar el sentiment de pertinença a la UVic de tots els públics que hi estan vinculats. Alineat amb l'estratègia de les polítiques de comunicació també treballa per millorar el posicionament de la imatge corporativa a través de la gestió del web, les xarxes socials i els diversos canals digitals. És present a les fires, organitza la jornada de portes obertes, les xerrades d'orientació universitària, els tallers especialitzats i crea les campanyes de publicitat i les estratègies de dinamització. Aquest conjunt d'activitats fan que l'Àrea de Màrqueting detecti de seguida les tendències i les necessitats d'informació dels diversos públics, imprescindibles per a la presa de decisions estratègiques.

Àrea de Polítiques del Talent

L'Àrea de Polítiques del Talent es responsabilitza de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat professional a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, ja sigui dins de l'àmbit acadèmic o de l'administració i serveis. Dona suport als òrgans de govern de la Universitat en matèria de personal i vetlla pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments de la seva competència.

Àrea de Qualitat

L'Àrea de Qualitat és el servei tècnic encarregat de donar suport als òrgans de govern de la UVic-UCC en el disseny, implantació i seguiment de l'estratègia institucional i la política de qualitat de la universitat, concretament en la planificació estratègica, la gestió per processos, l'avaluació i l'anàlisi de dades i els sistemes d'informació interns i externs per a la presa de decisions i la rendició de comptes. L'Àrea, que fa d'Unitat Tècnica de Qualitat (UTQ) del campus de Vic, treballa de manera coordinada amb les UTQ dels campus de Manresa i d'Elisava a Barcelona, així com amb els Comitès de Qualitat dels Centres propis i adscrits.

Àrea de Relacions Internacionals

L'Àrea de Relacions Internacionals, en el marc del Campus Internacional de la UVic-UCC, informa i assessora sobre les activitats internacionals, comunica les oportunitats i fomenta la participació dels estudiants, PDI i PAS de la UVic-UCC en programes de mobilitat internacionals i estatals. Informa i gestiona els ajuts i beques per a la mobilitat internacional.

L'Àrea de Relacions Internacionals és el punt d'accés a l'International Campus Support Point vinculat a l'assessorament per tràmits d'estrangeria per al personal entrant a la UVic.

Àrea de les TIC

L'Àrea de les TIC proveeix tots els serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i els posa a disposició de la docència, la recerca i la gestió universitària. Aquests serveis impliquen tutelar, mantenir i instal·lar equips informàtics, xarxes i aplicacions, coordinar els espais web, campus virtual i plataformes docents, a més de vetllar per les aplicacions específiques de gestió, el seu funcionament i adequació a les necessitats de la comunitat.

Biblioteca

La Biblioteca dona suport a l'aprenentatge, la docència i la recerca mitjançant l'adquisició, el tractament, l'organització i l'accés als recursos bibliogràfics. A més, ofereix espais d'estudi i assessorament en la recerca, i promou l'alfabetització informacional per desenvolupar amb competència les tasques de recerca i aprenentatge.

Amb aquest suport integral, la biblioteca universitària contribueix al creixement i a l'èxit d'investigadors, docents i estudiants, i fomenta l'excel·lència en la producció de coneixement, tot plegat amb un fort compromís amb la ciència oberta.

Centre d'Innovació i Formació en Educació

El Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) és el responsable del Programa FORMA'T de la UVic-UCC, el qual té per 'objectiu dissenyar i planificar tant la formació inicial com permanent del professorat universitari al mateix temps que facilitar el desenvolupament de la innovació docent de la UVic-UCC. Al mateix temps, i en estreta col·laboració amb la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP), l'Escola de Postgrau i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el CIFE organitza activitats de formació així com acompanyaments en centre al professorat no universitari del sistema educatiu català.

Centre d'Estudis Sanitaris i Socials

El Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS) és un espai de caràcter interdisciplinari, transversal, intersectorial i interinstitucional de la UVic-UCC que aglutina i coordina la divulgació, la formació, la recerca i la transferència de coneixement en l'àmbit dels serveis socials, sociosanitaris i de la salut.

Té per objectiu millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones a través del desenvolupament de projectes d'alt impacte social de cooperació intra i interuniversitària i la consolidació d'aliances amb organitzacions i/o institucions dels sectors implicats, a nivell local, nacional i internacional.

Centre Tecnològic BETA

El Centre Tecnològic BETA treballa per a contribuir al desenvolupament tecnològic i a la millora de la competitivitat de les societats rurals, a partir de la implementació de projectes de recerca, innovació i transferència de coneixement al sector públic i privat, especialment cap al sector agroalimentari. El Centre té com a visió ser un referent científic tant a nivell nacional com internacional en l'àmbit de la bioeconomia circular, així com en la integració de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social en el sector industrial. A més, també busca tenir una influència directa en l'administració pública, per acompanyar-la en la creació de noves polítiques ambientals basades en evidències científiques.

Escola d'Idiomes

L'Escola d'Idiomes té com a missió promoure el multilingüisme i la diversitat cultural a la comunitat universitària. Les escoles d'idiomes universitàries tenen un paper clau en el procés d'internacionalització en l'educació superior, ja que estudiantat, professorat i personal d'adminsitració i serveis necessiten millorar i acreditar el nivell de competència lingüística. L'Escola d'Idiomes ofereix cursos i exàmens d'acreditació amb reconeixement internacional.

Fundació Universitària Balmes

La Fundació Universitària Balmes és l'entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Compta amb un patronat presidit per l'alcalde o alcaldessa de la ciutat de Vic, amb les vicepresidències del conseller o consellera de Recerca i Universitats i de l'alcalde o alcaldessa de Manresa. També en formen part alcaldes i alcaldesses de l'entorn territorial, membres del teixit associatiu i empresarial i representants de la comunitat universitària.

Té per finalitat promoure el planejament, l'orientació, la creació i el desenvolupament d'estudis universitaris i estudis superiors; dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural; impulsar la recerca i la transferència de coneixement; editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals amb finalitats pedagògiques i científiques; concedir premis, beques i ajuts per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies, i fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori.

Oficina de Doctorat

L'Oficina de Doctorat és l'oficina tècnica de l'Escola de Doctorat. És la responsable d'organitzar els estudis de doctorat i fer-ne el seguiment. Així mateix, vetlla per la qualitat dels estudis, des de l'inici fins al dipòsit i defensa de la tesi doctoral, fent-ne seguiment durant tots els procés. L'Oficina de Doctorat també és la responsable de coordinar la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels programes de doctorat i de garantir la informació pública d'aquestes titulacions.

D'altra banda, coordina el disseny i implantació d'un programa anual d'activitats formatives adreçada als doctorand i directors de tesi; i ofereix assessorament i suport en la tramitació i gestió dels ajuts predoctorals i de doctorat industrial. Finalment, promou col·laboracions amb universitats i entitats d'àmbit nacional i internacional per a la direcció de tesis doctorals i cotuteles.

Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI)

L'OTRI és l'oficina tècnica que dóna suport al col·lectiu investigador de la UVic-UCC a través de la gestió dels programes de doctorat, de l'activitat de recerca, de la transferència de coneixement, de les accions de divulgació científica i dels resultats en R+D i de la producció científica.

Els objectius de l'OTRI són potenciar l'activitat d'R+D, fer visibles els resultats d'aquesta activitat i simplificar les tasques administratives i de gestió que ha de fer la comunitat investigadora per dur a terme la seva recerca.

Oficina Tècnica de Rectorat

L'Oficina Tècnica del Rectorat dona suport al Rectorat i la Secretaria General en la gestió de les activitats i relacions institucionals de la Universitat.

Oficina Tècnica de Secretaria General

L'Oficina Tècnica de Secretaria General dona suport al secretari/ària general de la UVic-UCC pel que fa a la convocatòria i redacció de les actes de les reunions dels òrgans de govern, redacció i gestió de la signatura de certificats d'acords i arxiu i custòdia de la documentació. També és responsable de la gestió de la majoria dels convenis que signa la Universitat; de la revisió, control, arxiu, registre i, l'elaboració de la normativa interna de la Universitat.

Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica

L'Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica coordina la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials i condueix l'elaboració dels instruments i documents derivats d'aquests processos, a més de la informació pública sobre aquestes titulacions. Organitza la planificació acadèmica dels centres.

Servei de Carreres Professionals

El Servei de Carreres Professionals té com a objectiu principal la millora de l'ocupabilitat dels estudiants universitaris. Dona servei tant als estudiants en actiu com a antics alumnes que vulguin reorientar la seva carrera professional. També gestiona la documentació de pràctiques estatals i internacionals i dona servei a UAlumni, el col·lectiu d'antics alumnes de la UVic.

Secretaria de Facultat

Les secretaries de facultat són les responsables de gestionar i administrar, de manera àgil i eficaç, tots els processos administratius que afavoreixin i incideixin en el correcte desenvolupament de l'activitat acadèmica de les facultats, amb l'objectiu de facilitar als estudiants, PDI i Deganat, un servei que garanteixi el bon funcionament dels centres.

Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Les tres oficines que formen part del Servei - Registre; Gestió documental i arxiu; Administració electrònica i certificació digital - acompleixen la missió conjunta de desenvolupar i aplicar polítiques adreçades a la gestió eficient de la producció documental en qualsevol suport. Això inclou principalment tant l'administració del registre electrònic com l'arxiu, per assegurar-ne tant l'accés controlat a curt i llarg termini com la conservació, la difusió i, quan pertoca, l'eliminació. Més informació a www.uvic.cat/arxiu.

Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics s'adrecen principalment a la comunitat universitària, però també a l'entorn social. Persegueixen tres objectius: estimular l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de la Universitat, potenciar l'ús d'altres llengües com a vehicles de comunicació en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior i donar resposta a les diverses necessitats lingüístiques que es generen en el si de la UVic. S'estructuren en quatre eixos: la formació, la dinamització lingüística, la correcció i traducció de tota mena de documents i l'oferta de recursos lingüístics.

L'Aula d'Autoaprenentatge és un servei per a l'aprenentatge autònom del català, francès, alemany i anglès i és d'accés lliure per als membres de la comunitat universitària. Ofereix materials d'ensenyament i aprenentatge de llengües i assessorament lingüístic a persones i grups.

Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa

La Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE) aporta al professorat l'ajuda necessària per respondre als reptes del canvi tecnològic i pedagògic dels nous paradigmes educatius i de les noves exigències socials. Fa possible la creació i realització de propostes pedagògiques atractives i de qualitat, més flexibles i riques, responent a la diversitat d'estudiants. Aquest canvi de model ha de fer realitat la millora constant de la docència presencial amb activitats de participació en línia, la imbricació en les xarxes socials de les àrees professionals relacionades amb els estudis i la creació de noves propostes en línia, semipresencials i MOOC. Per fer això, la UDUTE treballa en coordinació amb totes les altres unitats de la UVic-UCC, molt especialment amb l'Àrea TIC, UMèdia, la Biblioteca, el CIFE i els centres docents.

UHub. Serveis a la Comunitat Universitària

L'UHub. Servei a la Comunitat Universitària és on trobaràs tota la informació i activitats extra-acadèmiques que et permetran conèixer gent, involucrar-te en la comunitat universitària i gaudir-la al màxim. Hi trobaràs pràctica esportiva, activitats culturals i lúdiques de la Universitat i de la ciutat, col·lectius i associacions universitaris, transport compartit, voluntariat i cooperació internacional.

També t'ajudaran a cercar allotjament o una feina compatible amb els estudis així com també el reconeixement de crèdits per la realització d'activitats complementàries. Col·labora amb la Unitat d'Igualtat i el Servei de Suport a l'Estudiant.

UMedia

UMedia és la productora audiovisual de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. La seva activitat contempla tant l'elaboració de material audiovisual per a la promoció de la Universitat en termes de comunicació externa, com el suport en la producció de material de caràcter docent.

Unitat d'Emprenedoria

La Unitat d'Emprenedoria contribueix a que l'alumnat amb inquietuds emprenedores puguin iniciar o consolidar el seu projecte emprenedor rebent formació, assessorament i mentoratge durant el procés de generació i desenvolupament de la idea emprenedora així com de creació de l'empresa. S'ofereixen des de activitats curriculars a no curriculars per adaptar-se a les necessitats de cada un dels participants. A part mitjançant els programes que coordina i promou la unitat, l'emprenedor/a entra en contacte amb una comunitat internacional d'emprenedora i pot accedir a nous recursos i serveis del seu interès.

Unitat d'Igualtat

La Unitat d'Igualtat de la UVic-UCC dóna suport a les demandes de la comunitat universitària relacionades amb la igualtat de gènere, recollides en el Pla d'Igualtat de gènere. Vetlla per la resolució de conflictes i la sensibilització des d'una perspectiva de gènere. Promou accions de divulgació i ofereix assessorament en temes de discriminació de gènere.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte