Skip to main content

Càtedra de Salut i Població

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix a la Salut com l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d'afeccions o malalties. La salut és l'estat físic i mental en què l'organisme exerceix normalment les seves funcions. La salut pot considerar-se un fi però sobretot és un mitja per arribar a una vida individual i social plena.

El terme salut es contraposa al de malaltia, i aquesta és objecte d'especial atenció per part de la medicina. Actualment, les malalties cròniques són les principals causes de mortalitat i morbiditat a la nostra població. La prevalença de malalties cròniques augmenta amb l'edat, especialment a partir dels 65 anys. Es preveu que en els pròxims anys es produirà un creixement de la població de més de 65 anys i per tant de la prevalença d'aquestes malalties. A més a més, els avenços mèdics estan aconseguint una disminució de la letalitat de moltes malalties a expenses de la seva cronificació. Tot això, afavorirà un augment de persones amb problemes de salut crònics, en termes absoluts i relatius (Programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Generalitat de Catalunya 2012). Segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), aproximadament dos terços de la població de més de 65 anys declaren tenir una o més malalties cròniques.

La protecció i promoció de la salut i la prevenció de les malalties són elements clau dels programes d'atenció integral al pacient crònic i de l'envelliment saludable. Davant d'aquesta situació és important tenir indicadors sobre la magnitud del problema d'aquest tipus de malalties a la població, les seves tendències, les seves causes, per així poder dissenyar estratègies de prevenció més eficients, involucrar a la societat en la prevenció i avaluar les estratègies de prevenció a escala poblacional.

Les malalties cardiovasculars, el càncer, l'obesitat, la diabetis i les demències són les principals causes de mortalitat i morbiditat a la nostra població. Aquestes malalties es poden considerar com un contínuum que s'inicia en etapes precoces de la vida i donen les seves manifestacions clíniques a l'edat adulta. Aquest contínuum ofereix oportunitats de detecció precoç i de prevenció. La detecció precoç pot incloure des de mecanismes genètics i epigenètics, fins als biomarcadors bioquímics i d'imatge. La prevenció inclou la detecció precoç, però també la promoció de la salut, fonamentalment promovent estils de vida saludables que estan determinats no només per eleccions individuals sinó també per l'entorn social i les polítiques públiques (lleis, ofertes municipals, infraestructures, ...).

La integració de diferents nivells de la societat (individus, entitats socials, professionals deis serveis sanitaris, i organismes públics) és clau per a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties cròniques. La Càtedra de Salut i Població (CASAL) es planteja com un element aglutinador i catalitzador de la recerca i la promoció de la salut centrada en les malalties del cor, vasculars, el càncer, l'obesitat, la diabetis i les demències.

Missió

Contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de la població mitjançant el coneixement de les malalties cròniques, des de les seves causes a les estratègies de prevenció.

Visió

La visió de la càtedra és convertir-se en un referent i un catalitzador de la recerca i la prevenció de les malalties cròniques, amb la participació de la societat i els professionals del sistema sanitari, i amb la Universitat de Vic - Universitat­ Central de Catalunya com element nuclear i promotor.

Valors

Els valors en què se sustenta la càtedra són:

 • El compromís amb la societat i el ciutadà com a objectiu i referent de les activitats.
 • La col·laboració i cooperació entre els diferents actors: investigadors, professionals sanitaris d'atenció primària, de centres hospitalaris i de salut pública, entitats socials, ajuntaments, Generalitat de Catalunya i amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya com a element nuclear.
 • La participació col·lectiva dels diferents actors en la definició deis objectius i la planificació de les activitats.
 • Arrelament al territori d'Osona, Bages i la Catalunya Central i Interior com a escenari de desplegament de les actuacions i oberts a les col·laboracions amb altres grups nacionals i internacionals.
 • Translació de la recerca en programes de salut de qualitat, eficiència i sostenibilitat
 • El professionalisme com a principi dinamitzador de les activitats.
 • L’ètica i la integritat com a nucli central de la recerca.

Objectius

Els objectius de la càtedra són:

Científics:

 • Identificar la magnitud del problema de les malalties del cor, vasculars i del càncer, i deis seus factors de risc a la Catalunya Central i Interior.
 • Contribuir al coneixement deis mecanismes moleculars d'aquestes malalties.
 • Estudiar la rellevància i els mecanismes pels quals els estils de vida determinen el risc individual de presentar malalties cròniques.
 • Definir i avaluar estratègies de prevenció de les malalties cròniques.
 • Determinar !'eficiència d'intervencions preventives en el món real utilitzant grans bases de dades.

Formatius:

 • Promoure la formació en el grau i postgrau (etapa predoctoral i postdoctoral) en metodologia de la recerca i en epidemiologia de les malalties cròniques.
 • Formar a la ciutadania en la prevenció de les malalties cròniques per facilitar l'empoderament.

Estratègics:

 • Interaccionar amb els grups de recerca i càtedres de la UVic-­UCC per promoure sinergies entre investigadors per dirigir els objectius científics de la càtedra.
 • Col·laborar amb els professionals sanitaris de l’àmbit de l'atenció primària, hospitalària, i de salut publica del territori.
 • Promoure la participació conjunta en projectes de recerca de la càtedra amb les diferents estructures de recerca de la UVic-UCC (grups de recerca, altres càtedres, centres de recerca, facultats) per aprofitant les sinergies que es puguin establir per contribuir a l'assoliment deis objectius científics de la càtedra.
 • Identificar reptes científics comuns amb els professionals sanitaris de l’àmbit de l'atenció primària, hospitalària i de salut pública del territori a fi de poder definir projectes de col·laboració conjuntament.
 • Col·laborar amb les altres estructures de recerca de la universitat (grups de recerca, càtedres, centres de recerca, facultats) en el desenvolupament d'activitats de divulgació científica.

Socials:

 • Promoure activitats que permetin involucrar a la ciutadania en la recerca i la prevenció  de les malalties del cor, vasculars, del càncer i les demències (escales, ciutadania, entitats socials, agrupacions de malalts,..).
 • Establir un mecanisme de coordinació de la càtedra amb els agents i representants socials, la recerca i la prevenció d'aquestes malalties de l'entorn territorial de la UVic-UCC.

 

Direcció:

Dr. Roberto Elosua

Contacte:

Facultat de Medicina UVic-UCC
Ctra. de Roda, núm. 70
08500 Vic
Tel. 93 881 55 36

www.umedicina.cat

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte