Skip to main content

Beques i ajuts

Ajudes en el finançament

Com estudiant del Campus Professional UVic-UCC disposes d'ajudes al finançament amb l’entitat financera col·laboradora el BBVA. Consulta'n les condicions aquí

Beques a disposició dels estudiants

Els estudiants de CFGS tenen accés a les:

Beques UAlumni a Cicles Formatius de Grau Superior

Les Beques UAlumni a Cicles Formatius de Grau Superior són una iniciativa d’UAlumni i tenen com a objectiu esdevenir una ajuda per als estudiants que volen accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la UVic-UCC. Van dirigides a estudiants que vulguin accedir al Cicle Formatiu de Grau Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, al Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma o al Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i Publicitat impartits al Campus Professional de la UVic-UCC.

La dotació de la beca consisteix en un descompte de 500€ en l’import del primer curs de l’estudi de CFGS, exceptuant les taxes acadèmiques i les assegurances, que aniran a càrrec de l’estudiant.
Per poder-se presentar a les beques, cal estar matriculat/ada de totes les assignatures del primer curs del CFGS que correspongui.

Seidor és l'empresa patrocinadora de les Beques UAlumni a CFGS del curs 23-24.

Podràs presentar la documentació requerida entre el 20 de setembre i el 20 d’octubre de 2023.

La sol·licitud i documentació requerida la trobaràs en el següent enllaç

Beques Generals del Ministeri d’Educació i Formació Professional

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document; no obstant això en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

 • Termini per presentar la sol·licitud: del 27 de març al 17 de maig de 2023*
 • Detall de requisits: a la pàgina web del ministeri
 • Documentació i sol·licitud: es fa online 

*Demanar la beca sempre dins del termini establert encara que no se sàpiga el que s'estudiarà. S'han de complir tots els requisits per tenir dret a obtenir la beca, és a dir, els requisits generals, els econòmics i els acadèmics.

Requisits establerts en la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la que es convoquen beques de caràcter general pel curs acadèmic 2023-2024, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris, del Ministerio de Educación y Formación Profesional i que es detallen a continuació:

1. Requisits generals

 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En aquest últim cas es requereix que el propi estudiant o els seus sustentadors tinguin la condició de residents permanents o es trobin treballant a Espanya. En el cas d’estudiants no comunitaris, s’aplicarà el que disposi la normativa sobre drets i llibertats d’estrangers a Espanya i la seva integració social. Pot tenir dret a beca si és menor de 18 anys o si ha obtingut permís de residència a 31 de desembre de 2022.
 • No haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis pels que es sol·licita la beca.

 

2. Requisits acadèmics

 • Estar matriculat al curs sencer o com a mínim a la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit també s’ha de complir en l’últim curs que s’ha estudiat.  
 • Acreditar haver obtingut una nota mitjana, de com a mínim, 5 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d’accés o en la qualificació final del cicle formatiu de grau mig.
 • Haver aprovat, com a mínim, el 85% de les hores totals del curs. Si s’ha repetit curs, s’ha d’aprovar tot.
 • No estar repetint en el curs actual.

 

3. Requisits econòmics

També es valora la situació econòmica de la unitat familiar de l’exercici anterior, així com determinats elements relacionats amb el patrimoni, como els rendiments del capital, els guanys patrimonials o els immobles de propietat.

Segons els ingressos de la unitat familiar durant l’exercici fiscal de l'últim any finalitzat, s’estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca s’estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar.

Límits que no poden superar-se per a ser beneficiari d'una beca, entre els quals destaquen:

 • Els rendiments nets del capital mobiliari més els guanys patrimonials de la unitat familiar, que no poden superar els 1.700 euros durant l'any 2022.
 • Els valors cadastrals de les propietats de la unitat familiar diferents de l'habitatge habitual no podran superar els límits establerts a la convocatòria.
 • Els ingressos procedents d'activitats econòmiques o participació en entitats, no poden superar els 155.500 euros durant l'any 2022.
 • No es reuneixen els requisits econòmics si els ingressos familiars superen les quantitats establertes en el llindar 3.

 

 llindar 1llindar 2llindar 3
família d'1 membre8.422 €13.236 €14.112 €
famílies de 2 membres 12.632 €22.594 €24.089 €
famílies de 3 membres16.843 €30.668 €32.697 €
famílies de 4 membres21.054 €36.421 €38.831 €
famílies de 5 membres24.423 €40.708 €43.402 €
famílies de 6 membres27.791 €43.945 €46.853 €
famílies de 7 membres31.160 €47.146 €50.267 €
famílies de 8 membres34.529 €50.333 €53.665 €

 

Els components de beca que poden correspondre al sol·licitant quedaran determinats pel llindar sota el qual quedi la renda de la unitat familiar durant l'any anterior:

 • Llindar 1 o inferior, et pertoca quantia en funció de la renda (1.700€), quantia si necessites canviar de domicili (1.600€), quantia vinculada a l'excel·lència acadèmica (50€ - 125€) i una quantia variable. Es pot rebre un import fix mínim de 1.700€ - 3.425€, més una variable segons condicionants.
 • Llindar 2, et pertoca la beca bàsica (300€), quantia si necessites canviar de domicili (1.600€), quantia vinculada a l'excel·lència acadèmica (50€ - 125€) i una quantia variable. Es pot rebre un import fix mínim de 300€ - 2.025€, més una variable segons condicionants.
 • Llindar 3, et pertoca la beca bàsica (300€), quantia vinculada a l'excel·lència acadèmica (50€-125€) i una quantia variable. Es pot rebre un import fix mínim de 300€ - 425€, més una variable segons condicionants.

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a l’administració educativa per obtenir les dades necessàries per determinar la renda a efectes de beca a través d’altres administracions públiques.

La beca suma diferents components, cal tenir en compte una quantitat fixa i una quantitat variable:

a) Quantia fixa, que correspon a un import fix establert cada any en la convocatòria, si es compleixen tots els requisits (generals, econòmics i acadèmics) es pot aconseguir la quantitat total següent:

ComponentImport (€)
Bàsic300 €
Per renda familiar1.700 €
Per canvi de residència durant el curs escolar2.500 €
Per excel·lència acadèmica50 €- 125€

 

b) Quantia variable, una vegada està assignada la quantitat fixa a tots els sol·licitants es reparteix l'import sobrant del pressupost total a partir d'una fòrmula matemàtica on es pondera la nota mitja de l'expedient i la renda familiar. L'import mínim són 60€ per a la Formació Professional.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte