Skip to main content

Notificació electrònica

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya posa a disposició de la comunitat universitària i de la societat un portal amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent on consultar les notificacions i comunicacions electròniques que emet la Universitat, amb l'objectiu d'apropar-la a la societat, apostant per la transparència i l'impuls a l'administració electrònica. Les meves notificacions electròniques

Què és la notificació electrònica?

La notificació electrònica permet agilitzar les comunicacions entre la Universitat i els interessats (estudiants, comunitat universitària, proveïdors, ...) i substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució. La Universitat utilitza l'eina e-Notum que proveeix el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (CAOC). L'e-NOTUM permet fer notificacions d’actes administratius (resolucions, notificacions a estudiants o a PDI/PAS, notificacions en l’àmbit d’un procediment de contractació, convocatòries d’òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en els articles 41 i 43, regula la notificació per mitjans electrònics, establint els requisits que equiparen la seva validesa jurídica amb la notificació per correu postal amb avís de recepció.

L'interessat ha d'haver autoritzat la seva utilització (consultar el tràmit d'autorització o revocació de notificacions electròniques), sense perjudici dels supòsits en què reglamentàriament la Universitat n'hagi establert l'obligatorietat. Si l'autorització la realtiza una persona jurídica, el formulari s'ha de signar amb certificat digital de la persona jurídica. Si es signa amb un certificat de persona física, s'ha d'acreditar documentalment la representació. Si el tràmit es fa presencialment, la persona que signa també ha d'acreditar documentalment la representació.

Com accedir a les notificacions electròniques que em fa la UVic-UCC?

Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar, acceptar o rebutjar tot el que hi tens disponible. Únicament necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos o accedir mitjançant un certificat d'un sol ús que us serà lliurat amb l'avís de la notificació.

Per accedir a les vostres notificacions electròniques feu clic aquí.

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte