Skip to main content

Registre electrònic

 


Què és el Registre electrònic

Per donar compliment a l’article 2.2b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i fer la UVic-UCC més accessible, s’ha creat el registre electrònic de la UVic-UCC.

El Registre d’entrada i sortida de documents, és l’instrument que estableix el sector públic per controlar el flux de comunicació entre la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els del mateix sector públic.

El registre electrònic de la UVic-UCC únicament està habilitat per a l’admissió de sol·licituds, escrits i documents relatius a procediments en els que siguin competents per a resoldre els òrgans d’aquesta institució. El canal de presentació és telemàtic i està vinculat als tràmits que es poden realitzar per Internet mitjançant els formularis que s'indiquen a l'apartat de Documents per iniciar tràmits al Registre.

Marc normatiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Formularis

A continuació es fa una relació dels formularis que es poden presentar a través del Registre. Si existeix un formulari específic per a un tràmit, cal utilitzar aquest i quedarà invalidat el que es presenti al Registre. Per tal que els formularis es puguin presentar a través del Registre cal que quedi especificat a la normativa corresponent i també que es publiqui la informació al Catàleg de tràmits de la UVic-UCC, consultable a través de la Seu electrònica de la UVic-UCC.

Tràmits per exercir el dret d'accés a la informació pública

Marc normatiu: Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Tràmits per exercir els drets ARCO

Marc normatiu: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, (en endavant LOPD) que disposa en el títol III (articles 13 a 19) l’exercici dels drets de les persones

Tràmits que es tramiten fent ús del correu postal

  • Sol·licituds, escrits i comunicacions rebuts o enviats per correu postal (no es registren les invitacions, saludes, publicitat, rebuts bancaris, factures soltes, convenis solts -en aquest cas es registra l'escrit que els acompanyen-).

Altres tràmits administratius

Per accedir als formularis cal accedir a l'apartat de Catàleg de tràmits de la Seu electrònica de la UVic-UCC.

Horaris i terminis

El registre electrònic funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial del registre electrònic és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

El funcionament del registre electrònic es pot interrompre per motius de manteniment tècnic o operatiu. Les interrupcions s’anunciaran a la pàgina d’accés al registre electrònic. En cas que les interrupcions vinguin motivades per un error del sistema i sempre que sigui possible, es comunicarà la interrupció del servei. La UVic-UCC no es fa responsable de la interrupció del servei del registre electrònic per motius tècnics.

Calendari de dies inhàbils

Vegeu aquí el calendari universitari.

A tenir en compte:

  • Vacances d'estiu. Calendari propi de la UVic-UCC
  • Dia Festiu estatal, autonòmic o local. Dissabtes i diumenge, dies inhàbils.

Observació: aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals.

Des del 2 d’octubre de 2016, i amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals en els calendaris oficials de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Vic.

L’article 31.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que la seu electrònica del registre de cada Administració pública o organisme, determinarà, atenent l'àmbit territorial en el que exerceixi les seves competències el titular d'aquesta i al calendari previst a l'article 30.7, els dies que es considerin inhàbils als efectes previstos en aquest article. Aquest serà l'únic calendari de dies inhàbils que s'aplicarà a efectes del còmput de terminis en els registres electrònics, sense que resulti d'aplicació als mateixos allò dispost a l'article 30.6.

Com funciona

Donant compliment a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, cal presentar les sol·licituds, escrits i documents en línia, omplint el formulari i signant-lo amb qualsevol dels certificats digitals admesos per la UVic-UCC. L’interessat rebrà un justificant firmat electrònicament que conté la data i hora exactes de l’assentament. Aquest rebut servei de justificant de l’entrada al registre de tota la documentació enviada i cal que l’interessat el guardi com a prova de la presentació.

Únicament les persones físiques poden escollir el canal de presentació de sol·licituds, escrits i documents: electrònic (a través del registre electrònic) o presencial (a través de les oficines de registre presencials de la UVic-UCC), excepte en els casos en què la UVic-UCC hagi establert reglamentàriament la obligació de realitzar alguns tràmits a través de mitjans telemàtics.

Les sol·licituds presentades a les Oficines de Registre de la UVic-UCC contindran el codi i denominació de l'òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça.

Requeriments tècnics

Per tal d’enviar una sol·licitud o instància a través del registre electrònic (serveis eTRAM) cal donar-se d'alta al servei IdCAT Mòbil o identificar-se fent ús del eDNI o altres certificats digitals emesos per entitats certificadores reconegudes (Agència Catalana de Certificació). En cas de no disposar de certificat digital és recomanable donar-se d'alta a l'IdCAT Mòbil. Només és necessari tenir el DNI i la targeta sanitària de CatSalut per sol·licitar l'alta. Per a més informació consulteu la pàgina següent: https://idcatmobil.seu.cat/

Certificats digitals

El certificat digital és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones físiques i jurídiques a Internet, assegura la integritat i confidencialitat de les dades que s'envien, i permet signar correus, documents electrònics i formularis web. És l'equivalent electrònic a un document d'identitat amb el qual es poden fer tràmits i gestions a través d'Internet amb totes les garanties jurídiques. Es poden utilitzar per tramitar a la Universitat i en qualsevol administració: Ajuntament, Generalitat de Catalunya, Administració estatal...que disposi de seu electrònica amb la possibilitat de realitzar tràmits en línia.

Per a una correcta instal·lació dels certificats a l'ordinador i al navegador recomanem consultar la pàgina oficial del certificat digital que s'utilitzi, ja que cada un requereix una instal·lació diferent i que pot canviar en funció de la versió del navegador utilitzat.

Quins certificats o identificadors digitals puc utilitzar?

Per a la tramitació electrònica a través del registre electrònic de la UVic-UCC es poden fer servir tots els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes. Consulta al següent enllaç aquesta llista. A continuació es detallen alguns dels certificats i identificadors digitals més comuns:

  • L’idCAT mòbil és un identificador digital, que no requereix instal·lar cap programari ni recordar cap contrasenya, i permet realitzar tràmits i signar des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil. L’idCATmòbil és un servei segur i gratuït que s’adreça a persones majors de 16 anys i que no caduca. Es basa en la utilització de contrasenyes d’un sol ús que s’envien al telèfon mòbil de l’usuari en el moment d’iniciar el tràmit i signar la sol·licitud. Es pot realitzar l'alta per Internet a: https://idcatmobil.seu.cat/.
  • L'idCAT és un certificat digital que expedeix l’Agència Catalana de Certificació, CatCert a través de les entitats de Registre o per Internet a: https://www.idcat.cat/idcat/
  • El document físic del DNI renovat a partir del 2006 incorpora un xip amb les dades de la persona que permet acreditar i signar a Internet. Es pot activar l'eDNI presencialment, sense reserva prèvia, a l'oficina del Cos Nacional de Policia. Per tal d’utilitzar-lo cal instal·lar un programa a l’ordinador i disposar d’un lector de targetes. http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
  • Les administracions europees han d'acceptar els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió des de la entrada en vigor del Reglament Europeu 910/2014. En aquest sentit, la Generalitat valida els certificats que apareixen a cadascuna de les llistes de serveis de confiança arreu d'Europa.

Codis i denominacions dels òrgans, centres o unitats administratives vigents de la UVic-UCC

Data d'actualització: 20 de juliol de 2023

CodisDenominació
U06000001Direcció de la Fundació Universitària Balmes
U06000002Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes
U06000003Gabinet de Rectorat
U06000004Secretaria General de la UVic-UCC
U06000005Gerència
U06000006Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
U06000007Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement
U06000008Vicerectorat de Relacions Internacionals i Formació Continua
U06000009Secretaria Tècnica de Rectorat
U06000010Claustre Universitari de la UVic-UCC
U06000011Consell d'Estudiants
U06000012Comitè d'Empresa
U06000013Sindicatura de Greuges
U06000014Consell de Govern de la UVic-UCC
U06000015Patronat de la Fundació Universitària Balmes
U06000016Secretaria de centre de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP)
U06000017Secretaria de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB)
U06000018Secretaria de centre de la Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC)
U06000019Secretaria de centre de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE)
U06000020Vicerectorat de Professorat
U06000021Escola de Doctorat 
U06000022Centre Tecnològic Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA)
U06000023Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS)
U06000024Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG)
U06000025Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE)
U06000026_v2Escola de Postgrau
U06000027Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF)
U06000028Escola d'Idiomes
U06000029Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (Kréas)
U06000030Centre de Formació en Tecnologia i Comunicació (Téknos)
U06000031Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals
U06000032Àrea de Màrqueting
U06000033Àrea de Gestió Econòmica
U06000034Àrea de Gestió Acadèmica
U06000036Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals
U06000037Àrea Econòmica Corporativa
U06000038Àrea de Qualitat
U06000039Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre
U06000040Biblioteca
U06000041Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI)
U06000042Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
U06000043Àrea de Relacions Internacionals (ARI)
U06000044UHUB - Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
U06000045Servei de Carreres Professionals
U06000046Serveis Lingüístics
U06000047Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
U06000048UMedia
U06000049Unitat d'Igualtat
U06000050Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE)
U06000051Unitat de Suport a Projectes Internacionals
U06000052Secretaria de la Facultat de Medicina
U06000053Oficina Tècnica de Centres Adscrits i Vinculats
U06000054Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS)
U06000055Departament de Ciències Bàsiques i Metodològiques (FCSB)
U06000056Departament de Ciències de la Salut (FCSB)
U06000057Departament de Ciències Socials i del Benestar (FCSB)
U06000058Departament Ciències de l'Activitat Física (FETEP)
U06000059Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències (FETEP)
U06000060Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura (FETEP)
U06000061Departament de Pedagogia (FETEP)
U06000062Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (FETEP)
U06000063Departament de Comunicació (FEC)
U06000064Departament d'Economia i Empresa (FEC)
U06000065UGranollers
U06000066Laboratori d'Enginyeries (FCTE)
U06000067Laboratori de Biociències (FCTE)
U06000068Departament de Biociències (FCTE)
U06000069Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat
U06000070Oficina Tècnica de l'Escola de Doctorat
U06000071Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris
U06000072Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB)
U06000073Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP)
U06000074Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC)
U06000075Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE)
U06000076Càtedra de la Sida i Malalties relacionades
U06000077Eumo Editorial
U06000078Eumo Gràfic (Eumo_dc)
U06000079Departament d'Enginyeries (FCTE)
U06000080Departament de Psicologia (FETEP)
U06000081Prefectura d'estudis del Centre de Formació en Tecnologia i Comunicació (Téknos)
U06000082Secretaria del Centre de Formació en Tecnologia i Comunicació (Téknos)
U06000083Facultat de Medicina
U06000084Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS)
U06000085Oficina Tècnica de Secretaria General
U06000086Unitat de Prevenció de Riscos Laborals
U06000087Secretaria de deganat de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP)
U06000088Secretaria de deganat de la Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC)
U06000089Secretaria de deganat de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB)
U06000090Secretaria de deganat de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE)
U06000091Prefectura d'estudis de la Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC)
U06000092Prefectura d'estudis de la Facultat de Ciència, Tecnologia i Enginyeries (FCTE)
U06000093Prefectura d'estudis de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB)
U06000094Prefectura d'estudis de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP)
U06000095Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)
U06000096Àrea de Gestió Econòmica i de Personal
U06000097Àrea de Polítiques del Talent
U06000098Prefectura d'estudis de la Facultat de Medicina
U06000100Recepció de Casa Convalescència
U06000101Recepció del Campus Miramarges
U06000102Recepció del Campus Torres dels Frares
U06000103Recepció de la Masia Torre dels Frares

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte