Skip to main content

Queixes i suggeriments

 

Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet presentar a la Universitat els suggeriments o queixes sobre les activitats desenvolupades en els àmbits de docència, recerca i gestió a la UVic-UCC. Aquest tràmit no té en cap cas la consideració de recurs administratiu.

Qui el pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Canals de tramitació
Període de l'any en què es pot demanar En qualsevol moment.
Preu Gratuït.
Documentació a aportar Model de queixa/suggeriment.
Termini de resolució El termini general màxim que la Universitat té per resoldre les sol·licituds és de 3 mesos des del moment de la presentació d'aquesta a qualsevol oficina de registre de la UVic-UCC, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent.
Quina és la unitat tramitadora?

El Servei d'Atenció a l'Usuari gestiona la rebuda de queixes i suggeriments, les quals deriva a la unitat tramitadora corresponent en funció del motiu de la queixa o suggeriment. Així mateix, l'Àrea de Qualitat supervisa el procediment i els indicadors que se'n deriven com a part del Sistema de Gestió Interna de la Qualitat de la UVic-UCC. Més informació sobre el mapa de processos de l'SGIQ.

Normativa
  • Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ de la UVic-UCC). Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (art. 31).
  • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, que modifica el Reial decret 1393/2007 que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Silenci administratiu Per la naturalesa del tràmit no es contempla
Normativa del silenci administratiu Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Vies de reclamació Les ordinàries del procediment administratiu

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte