Skip to main content

La lectura de la tesi

En el següent diagrama es descriu la lectura de la tesi doctoral a la UVic-UCC i segons estableix el Reial Decret 99/2011. La data d'inici dels tràmits és d'exemple, per tal que puguis fer-te una idea del temps que pot passar des del dipòsit de la tesi fins a l'acte de la lectura. 

diagrama

Un cop finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, i amb un període aproximat d'uns dos mesos anteriors a la possible data de la lectura de la tesi caldrà que presentis via registre electrònic (ruta: Tràmits de gestió acadèmica --> Dipòsit de la tesi doctoral) la documentació que es detalla a continuació.
En cas de tenir alguna incidència amb la signatura electrònica pots posar-te en contacte a arxiu@uvic.cat.

Pots consultar el calendari de dipòsit que t'orientarà per saber en quins terminis podràs defensar la tesi.
(Calendari 2023-24/ Calendario 2023-24 /Calendar 2023-24).

Documents a dipositar

 

 • En el cas de tesis presentades per compendi de publicacions caldrà aportar:
  • L'acceptació escrita, mitjançant l'imprès normalitzat, dels coautors (doctors i no doctors) que el candidat presenta el treball com a tesi.
  • Informe del director de la tesi sobre el factor d’impacte o la categorització de la revista dels articles que es recullen en la tesi doctoral, justificant la coherència del compendi d’articles que fa que el conjunt tingui el caràcter de tesi doctoral.

  • En el cas que es presenti algun treball en coautoria cal aportar un informe del director de la tesi en que s'especifiqui exhaustivament quina ha estat la participació del doctorand en cada article.

  • Una relació dels articles que formen part del compendi d’articles.

  • Una còpia dels treballs publicats, seguint les Normes per a la signatura de les publicacions científiques del professorat de la UVic-UCC i la referència completa de la revista en què s’han publicat o admès per a la publicació. En aquest darrer cas, cal adjuntar un justificant de l’admissió i la referència completa de la revista a què s’han tramès perquè es publiquin. En tots els casos cal indicar el factor d’impacte, el quartil i l’àrea de coneixement de la revista en què ha aparegut cadascun dels articles o bé indicar les dades sobre la repercussió objectiva dels resultats.

 

 • En cas que vulguis obtenir la menció de doctor internacional cal revisar el punt 5 del capítol II de la Normativa de doctorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, caldrà presentar la següent informació:
  • Una justificació d'haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, mitjançant un certificat expedit pel director o directora de la institució a on hagi fet l'estada.
  • Un informe avaluador d'un professor de la UVic.
  • Els informes de dos avaluadors externs, han d'estar emesos per professors doctors que pertanyin a institucions d'ensenyament superior de països diferents de l'Estat espanyol.

 

En cas de resolució favorable l'AGA farà efectiu el dipòsit de la tesi a la Biblioteca, i des de l'Oficina de Doctorat se'n informarà a tota la comunitat.

Revisa la secció "Designació del tribunal" per a més detalls sobre composició, avaluació i nomenament.

Un cop tinguis la resolució favorable per dipositar la tesi, el responsable de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat t'ho comunicarà i farà arribar l'exemplar autoritzat de la teva tesi doctoral i tota la documentació que l'avaluació hagi generat a l'AGA, que seguidament entregarà la tesi a la biblioteca.

La tesi doctoral queda en dipòsit a la biblioteca durant deu dies hàbils –excepte els dissabtes, el mes d'agost i els períodes no lectius de Nadal i Setmana Santa– perquè qualsevol doctor/a pugui revisar-la.

L'Oficina de doctorat comunica que s'ha efectuat el dipòsit a tota la comunitat de la UVic-UCC a través del web de l'Escola de doctorat.

Transcorregut el temps de dipòsit, el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat decideix si autoritza o no la defensa pública. En el supòsit que no s'autoritzi la defensa, se't comunicaran les raons de la decisió, per escrit.

Composició de tribunal

El Comitè de Direcció nomena el tribunal de la tesi que estarà compost per tres titulars i tres suplents (màxim un membre titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya o d'alguna institució que col·labori amb l'Escola de Doctorat o amb el programa de doctorat). En el cas que hagin d'actuar els membres suplents, s'ha de mantenir la mateixa proporció.

Requeriments dels membres del tribunal

Tots els membres han d'estar en possessió del títol de doctor i tenir experiència acreditada en recerca. Aquesta experiència investigadora s'haurà d'acreditar amb publicacions afins a l'àmbit de la tesi i complir almenys una de les condicions següents:

 • Tenir un tram de recerca.
 • Estar en possessió d'una acreditació de recerca.
 • Ser membre d'un projecte competitiu en actiu finançat.
 • Excepcionalment es poden considerar altres tipus de reconeixement de l'experiència investigadora.
 • Si s'opta per a Menció Internacional, s'ha de tenir en compte els requisits descrits aqui.

El Comitè de Direcció designa entre els membres del tribunal, un president i un secretari.

No poden formar part del tribunal:

 • Ni el director, ni els codirectors de la tesi, ni el tutor.
 • Els coautors dels treballs publicats derivats de la recerca de la tesi.
 • En el cas de Menció Internacional del títol de doctor, no pot formar part del tribunal el doctor responsable de la institució d'acollida que ha emès el certificat de reconeixement de l'estada.

Un cop designat el tribunal, l'Oficina de doctorat farà arribar l'acord d'autorització de la defensa de la tesi als membres del tribunal. En el termini màxim de deu dies, caldrà que lliuris a cada membre del tribunal la documentació següent:

 • Una còpia de l'acord que autoritza la defensa de la tesi, a on s'indica la data, l'hora i el lloc de lectura
 • Una còpia de la tesi doctoral
 • El document d'activitats del doctorand

Un cop aprovada la lectura de la tesi i abonada la matrícula de la defensa, a través de l'Oficina de doctorat, es faran els tràmits que correspongui per fer la difusió pública de la lectura. L'import de la matrícula de defensa pel curs és de 800€.

La comunicació de la data, hora i lloc de la defensa es farà a través del web de l'Escola de doctorat, i per correu electrònic.

Entre l'aprovació i la defensa de la tesi ha de transcórrer un mínim de 15 dies i un màxim de 60 dies.

Exposició de la tesi

L'acte de defensa de la tesi té lloc durant el curs acadèmic i en dia lectiu.

La defensa es realitza a la universitat a on tens la tesi inscrita, i en sessió pública davant del tribunal. Consisteix en una exposició i defensa per part del doctorand, d'uns 35-50 minuts, de la recerca realitzada al llarg de la tesi, amb una menció especial a les aportacions originals.

Qualificació

Finalitzades la defensa i discussió de la tesi, el tribunal es reuneix a porta tancada per deliberar i cada membre del tribunal emet un informe i la qualificació global de:

 • No apte/a
 • Aprovat
 • Notable
 • Excel.lent

Menció cum laude

Un cop finalitzada la defensa, si la qualificació global de la tesi ha estat d'excel.lent, el tribunal pot atorgar la menció “cum laude”, mitjançant el vot individual i de forma secreta.

Un cop hagi acabat l'acte de lectura el secretari del tribunal o la persona en qui ho delegui portarà tota la documentació generada de la lectura a l'Oficina de doctorat, qui seguidament trametrà tota la documentació al Comitè de Direcció perquè pugui fer, en el termini màxim de quinze dies l'escrutini d'aquests vots.

Un cop fet l'escrutini, l'Oficina de doctorat et comunicarà per correu electrònic la qualificació definitiva de la teva tesi doctoral.

Si escau, pots sol·licitar una certificació literal dels informes de qualificació de la tesi.

Un cop aprovada la tesi doctoral, la biblioteca de la Universitat s'ocuparà d'arxivar-ne una còpia en format electrònic en un repositori obert, així com una còpia en paper. També remetrà al Ministeri d'Educació un exemplar de la tesi en format electrònic, així com tota la informació complementària que sigui necessària per a la identificació i la consulta de la tesi.

Un cop superada la lectura de la tesi, pots sol·licitar l'expedició del títol de doctor d'acord amb la legislació vigent. D'acord amb la normativa sobre expedició de títols, la denominació del títol serà: Doctor o Doctora per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i inclourà informació sobre el programa de doctorat cursat.

Per poder expedir el títol oficial de doctor/a, caldrà que abonis la taxa que anualment fixa la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

A continuació trobareu les indicacions i els models per elaborar la coberta i la portadella de la vostra tesi doctoral en format PDF, si els preferiu en format Word els podeu trobar al Campus Virtual > Comunitat > Escola de Doctorat > Dipòsit de tesi > Coberta de la tesi doctoral.

Aquests models són una recomanació, no són obligatoris.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la coberta, o per editar la mida del llom podeu posar-vos en contacte amb UMedia (jordina.bartomeus@uvic.cat)

 

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte