Skip to main content

Dret d'accés a la informació pública

 

Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d'accés ala informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets els menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Qui el pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Canals de tramitació
Període de l'any en què es pot demanar En qualsevol moment.
Preu

Tràmit gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual es lliuraran per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

Documentació a aportar Model de sol·licitud d'accés a la informació pública
Termini de resolució

El termini general màxim que la Universitat té per resoldre les sol·licituds és d'1 mes a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud a qualsevol oficina de registre de la UVic-UCC. Aquest termini es podrà ampliar en el cas que el volum o la complexitat de la informació que es sol·licita ho facin necessari, cosa que es comunicarà a la persona sol·licitant.

En el supòsit que en el termini establert per a resoldre la UVic-UCC no hagués resolt, els efectes del silenci administratiu seran positius, la qual cosa vol dir que la UVic-UCC està obligada a facilitar l'accés a la informació pública en el termini de 30 dies.

Quina és la unitat tramitadora? Comissió del Portal de Transparència
Normativa Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte