Skip to main content

Sistema de garantia de qualitat per a programes de doctorat

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat a l'Escola de Doctorat

La revisió del sistema de 2014 va incloure el redisseny de l'estructura i l'abast de l'SGIQ i, com a resultat a partir de la versió del 2014, l'SGIQ dona cobertura a tota la institució.

El Mapa de Processos és un únic mapa que s'aplica a tots els campus i a tots els centres de cada campus inclosa l'Escola de Doctorat.

Es distingeixen 3 classes de processos:

  • Processos Estratègics (PE): Els referits a la planificació estratègica de la universitat i la millora contínua.
  • Processos Clau (PC): Els que abracen l'activitat principal de la universitat: docència i investigació.
  • Processos de Suport (PS): Els que donen cobertura als serveis de suport a l'activitat dels grups d'interès de la universitat.

La codificació dels processos és : PE0n_UCC_, on el sufix UCC fa referència a la universalitat del procés al si de la institució.

Baixant a nivell de procediment, si bé l'SGIQ proposa sempre un marc genèric, també preveu especificitats a nivell de campus o de centre, que s'identifiquen a través de la codificació del procediment:

ProcedimentAbast
PC01_UCC_Pr01Primer procediment genèric, del procés clau 01, i d'abast per tota la institució
a excepció dels campus o centres que n'hagin dissenyat un d'específic
PC01_ED_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i d'abast a l'Escola de Doctrorat de la UVic-UCC
PC01_UVic_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i d'abast al Campus Vic
PC01_FCT_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i específic de la Facultat de Ciències i Tecnologia
PC01_FCSB_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i específic de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
PC01_FETCH_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i específic de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
PC01_FEC_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i específic de la Facultat d'Empresa i Comunicació
PC01_ED_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i específic de l'Escola de Doctorat
PC01_FCSo_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i específic de la Facultat de Ciències Socials
PC01_FCSa_Pr01Primer procediment del procés clau 01, i específic de la Facultat de Ciències de la Salut

A través de la relació que s'estableix entre els processos del sistema, és possible dibuixar el cercle PDCA a través del qual l'Escola de Doctorat s'assegura la millora continua dels programes de doctorat que ofereix als grups d'interès:

Procediments d'aplicació a l'Escola de Doctorat

Es mostra el llistat de procediments que apliquen a l'Escola de Doctorat.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte